ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/19

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-02-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 192/91 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 75)» και ΠΔ 146/93 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, προϋποθέσεις απονομής και διαδικασία υποβολής προτάσεων και απονομής Διαμνημονεύσεων Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές αποστολές» (ΦΕΚ Α΄ 60), αντίστοιχα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η υποπαράγραφος γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 192/91 (ΦΕΚ Α΄ 75) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ηγεσίας Σχηματισμού ή Μεγάλης Μονάδας Η διαμνημόνευση αυτή διακρίνεται σε τρεις τάξεις (Α΄, Β΄ και Γ΄) και απονέμεται στους αξιωματικούς που διετέλεσαν επί εξάμηνο, τουλάχιστον, Διοικητές Σχηματισμού ή Μεγάλης Μονάδας Ειδικότερα 1/Στο Στρατό Ξηράς Η Α΄ Τάξη απονέμεται στους Διοικητές Στρατιάς, Σωμάτων Στρατού ή των εξομοιουμένων Σχηματισμών, η Β΄ τάξη στους Διοικητές Μεραρχιών, ή των εξομοιουμένων προς αυτές Μονάδων και η Γ΄ τάξη στους Διοικητές Ταξιαρχιών ή των εξομοιουμένων προς αυτές Μονάδων, εφόσον φέρουν το βαθμό του Ταξιάρχου ή του Συνταγματάρχου. 2/Στο Πολεμικό Ναυτικό Η Α΄ Τάξη απονέμεται στον Αρχηγό Στόλου και σε Αντιναυάρχους Διοικητές, η Β΄ Τάξη στους Υποναυάρχους Διοικητές και η Γ΄ Τάξη στους Διοικητές Διοικήσεων και Υπηρεσιών Ομάδων Π. Πλοίων και Ελικοπτέρων, εφόσον φέρουν το βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ή του Πλοιάρχου. 3/Στην Πολεμική Αεροπορία Η Α΄ Τάξη απονέμεται στο Διοικητή του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), η Β΄ Τάξη στους Διοικητές των Διοικήσεων Αεροπορικής Υποστηρίξεως (ΔΑΥ) και Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ), καθώς και της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και της ΑΔΙΣΠΟ, εφόσον φέρουν τον βαθμό του Υποπτεράρχου και η Γ΄ Τάξη στους Διοικητές Πτερύγων και Σμηναρχιών και εξομοιούμενων με αυτές [π.χ. 251 ΓΝΑ εξομοιούμενο με Πτέρυγα, το ΚΕΑΤ (Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής) εξομοιούμενο με Πτέρυγα, το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) εξομοιούμενο με Σμηναρχία], εφόσον φέρουν το βαθμό του Ταξιάρχου ή του Σμηνάρχου .
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 146/93 (ΦΕΚ Α΄ 60), αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η διαμνημόνευση αυτή είναι μιας τάξεως και απονέμεται σε Έλληνες στρατιωτικούς για την ευδόκιμη συμμετοχή τους σε Ειρηνευτικές Αποστολές εκτός της επικρατείας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών κατόπιν αποφάσεως του ΥΕΘΑ
Άρθρο 3
1.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 146/93 (ΦΕΚ Α΄ 60), η φράση «Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» αντικαθίσταται από τη φράση «Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την υπ’ αριθ. 197/2012 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
 • Την υπ’ αριθ. 1 Γνωμάτευση της 4ης/19-3-2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
 • Την υπ’ αριθ. 250298/12-7-12 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτριο Ελευσινιώτη» (ΦΕΚ Β΄ 2130).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2109/92 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας και καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 205).
 • Το Π.Δ. 192/1991 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων (ΦΕΚ Α΄ 75).
 • Το Π.Δ. 12/1992 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγοριών διαμνημονεύσεων (ΦΕΚ Α΄ 4).
 • Το Π.Δ. 146/93 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, προϋποθέσεις απονομής και διαδικασία υποβολής προτάσεων και απονομής Διαμνημονεύσεων Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές αποστολές» (ΦΕΚ Α΄ 60).
 • Το Ν. 2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 • Το Ν. 2439/96 (ΦΕΚ Α΄ 219) «Ιεραρχία και εξέλιξη των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Το Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/250298 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/250298 2012
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. 2010/3883 2010
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/192 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/192 1991
Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγοριών διαμνημονεύσεων. 1992/12 1992
Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, προϋποθέσεις απονομής και διαδικασία υποβολής προτάσεων και απονομής Διαμνημονεύσεων Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές. 1993/146 1993
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία