ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/2

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-01-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-01-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» έργο 9772500 της ΣΑΕ 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) (Α΄194),» όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 172/2009 (Α΄206).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» έργο 9772500 της ΣΑΕ 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) όπως αυτή ορίστηκε με το Π.Δ.231/1999 (Α΄194) και παρατάθηκε με το Π.Δ. 204/2004 (Α΄178) και το Π.Δ. 172/2009 (Α΄206) παρατείνεται από τη λήξη της για τέσσερα (4) έτη, ήτοι μέχρι 02-10-2016.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από 02 Οκτωβρίου 2012. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977, “Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”, (Α΄ 245) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1, του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (Α΄ 23). β. Του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (Α΄245), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη. γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). δ. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). ε. Της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 38). στ) Του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄141). ζ) Του Π.Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄141).
  • α) Την αριθμ. Υ 43/5-07-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αναταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη (Β΄ 2094). β) Την αριθμ. Υ 48/9-07-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
  • Τα με αρ. πρωτ.: ΦΔ/017/οικ.2489/5-12-2011, ΦΔ/ΟΙ 1/οικ.869/7-3-2012 και ΦΔ/ΟΙ 7/οικ.1777/28-6-2012 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κάρλας και το αρ. πρωτ. Δ7α/1852/9750.1/2γ/8-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος, προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού: δαπάνη ύψους 2.900 €, για το έτος 2012, 11.400 € περίπου, για τα έτη 2013 έως και 2015 και 8.600 € περίπου για το 2016 η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ε.Φ.39-130, Κ.Α.Ε. 0215). β) Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) : δαπάνη ύψους 41.200,00 € περίπου για το έτος 2012, 164.500,00 € ετησίως για τα έτη από 2013 έως και 2015 και 123.300,00 € περίπου για το έτος 2016, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 072/2 με κωδικό έργου 2011ΣΕ07220001).
  • Τη γνωμοδότηση αριθμ. Δ 223/2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/43 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/43 2012
ΠΡΑΞΗ 2012/48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/48 2012
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» έργο 9772500 της Σ.Α.Ε. 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ). 1999/231 1999
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», έργο 9772500 της ΣΑΕ 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) « (ΦΕΚ Α~194). 2004/204 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του π.δ/τος 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας», έργο 9772500 της Σ.Α.Ε.072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ)» (Α΄ 194), όπως αυτό ισχύει μετά την τ[...]" 2009/172 2009
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία