Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/ 2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2012/2/ΕΕ, 2012/3/ΕΕ, 2012/14/ΕΕ, 2012/15/ΕΕ, 2012/16/ΕΕ, 2012/20/ΕΕ και 2012/22/ΕΕ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 205/2001 (Α΄160), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 159/2008 (Α΄219), 52/2009 (Α΄71), 90/2010 (Α΄155), 31/2011 (Α΄81) και 34/2012 (Α΄72), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες: 2012/2/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2012 (Ε.Ε. L 37/60/10.2.1012) 2012/3/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2012 (Ε.Ε. L 37/65/10.2.2012) 2012/14/ΕΕ της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2012 (Ε.Ε. L 123/36/9.5.2012) 2012/15/ΕΕ της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2012 (Ε.Ε. L 123/39/9.5.2012) 2012/16/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2012 (Ε.Ε. L 124/36/11.5.2012) 2012/20/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2012 (Ε.Ε. L 177/25/7.7.2012) 2012/22/ΕΕ της Επιτροπής της 22ης Αυγούστου 2012 (Ε.Ε. L 227/7/23.8.2012).
Άρθρο 2
1.  
  Συμπλήρωση του Παραρτήματος Ι του άρθρου 30 του π.δ. 205/2001, όπως ισχύει (Άρθρο 1 των Οδηγιών 2012/2/ΕΕ, 2012/3/ΕΕ, 2012/14/ΕΕ, 2012/15/ΕΕ, 2012/16/ΕΕ, 2012/20/ΕΕ και 2012/22/ΕΕ της Επιτροπής) Το Παράρτημα Ι του άρθρου 30 του π.δ. 205/2001 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ 159/2008 (Α΄219) και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 2 του π.δ. 52/2009 (Α΄71), 3 του π.δ. 90/2010 (Α΄155), 2 του π.δ. 31/2011 (Α΄81) και 2 του π.δ. 34/2012 (Α΄72), συμπληρώνεται ως ακολούθως:.
Άρθρο 3 "Τροποποίηση της εγγραφής 44 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 30 του π.δ. 205/2001"
1.  
  Στη στήλη «Κοινή ονομασία» της εγγραφής 44 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 30 του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160), όπως η εγγραφή αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 34/2012 (Α΄ 72), το «(Ε.Ε. Αριθ. L175/24)» αντικαθίσταται από το «(Ε.Ε. Αριθ. L175/10)».
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος (Άρθρο 2 των Οδηγιών 2012/2/ΕΕ, 2012/3/ΕΕ, 2012/14/ΕΕ, 2012/15/ΕΕ, 2012/16/ΕΕ, 2012/20/ΕΕ και 2012/22/ΕΕ της Επιτροπής)"
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος εφαρμόζονται, κατά αύξοντα αριθμό δραστικής ουσίας, ως ακολούθως:
2.  
  Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
50.  
  «Υδροξείδιο του χαλκού» την 1η Φεβρουαρίου 2014
51.  
  «Οξείδιο του χαλκού (ΙΙ)» την 1η Φεβρουαρίου 2014
52.  
  «Βασικός ανθρακικός χαλκός» την 1η Φεβρουαρίου 2014
53.  
  «Βendiοcarb» την 1η Φεβρουαρίου 2014
54.  
  «Μεθυλεννεϋλοκετόνη» την 1η Μαΐου 2014
55.  
  «Εκχύλισμα αζαδιράχτας» την 1η Μαΐου 2014
56.  
  «Υδροχλωρικό οξύ» την 1η Μαΐου 2014
57.  
  «Flufenοxurοn (φλουφενοξουρόνη)» την 1η Φεβρουαρίου 2014
58.  
  «Ανθρακικό διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο (DDΑ Carbοnate)» την 1η Φεβρουαρίου 2013
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄34), όπως αντικαταστάθηκαν, το μεν πρώτο με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄101), το δε δεύτερο με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 91 του ν. 3862/2010 (Α΄113). β) Των άρθρων 1 περ. δ και 30 του ν. 721/1977 (Α΄298), όπως η περ. δ και το άρθρο 30 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 και 5α αντίστοιχα του ν. 2538/1997 (Α΄242). γ) Των άρθρων 2 και 5 του ν. 1316/1983 (Α΄3), όπως αντικαταστάθηκαν, το μεν πρώτο με το άρθρο 1 του ν. 1965/1991 (Α΄146) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 2519/1997 (Α΄165), το δε δεύτερο με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
 • Την αριθ. Υ44/5.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (Β΄ 2094/6.7.2012).
 • Τη με αρ. πρωτ. 74703/22-10-2012 απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 14/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ44 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ44 2012
ΝΟΜΟΣ 1977/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/721 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1965 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1965 1991
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις. 2008/3730 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2001/205 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2006/50/[...]" 2008/159 2008
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2009/52 2009
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγ[...]" 2010/90 2010
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/ 2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2011/31 2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2012/34 2012