Τροποποίηση του Π.Δ. 123/2012 «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» (Α΄216)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 του π.δ. 123/2012 (Α΄216) αντικαθίσταται ως εξής: Επιπλέον απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, όπως αυτή αποδεικνύεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει .
2.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του π.δ. 123/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, και» Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής.« Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, και» Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής.« Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.» Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής.« Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του π.δ. 123/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Ως προς τις ξένες γλώσσες ελάχιστο προσόν ορίζεται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής, όπως αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει .
Άρθρο 2 "ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και ιδίως της παραγράφου 4 του άρθρου 4 αυτού, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και το άρθρο 238 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και ισχύει. β. Του π.δ/τος 50/2001 (Α΄ 39), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003 (Α΄ 315) και το π.δ. 44/2005 (Α΄ 63). γ. Της παραγράφου 2 άρθρου 1 του ν.2431/1996 “Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση” (Α΄ 175). δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα” (π.δ. 63/2002, Α΄ 98). ε. Της Υ48/9.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού “Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα” (Β΄ 2105/2012).
 • Την από 16/11/2012 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Την 45/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 2011/4013 2011
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012. 2012/4051 2012
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις. 2012/4072 2012
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κρήτης. 2002/63 2002
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. 2005/44 2005
Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 2012/123 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις 2016/4441 2016