ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/42

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-03-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-03-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-03-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση του άρθρου 50 του Π.Δ. 24/1997 (Α΄ 29)"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Π.Δ. 24/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 31/1999 (Α΄ 33), προστίθενται εδάφια ως εξής: Κατ’ εξαίρεση, όσοι από τους ανωτέρω αξιωματικούς επιθυμούν να παραμείνουν στην υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση της 35ετίας, δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, που δεν ανακαλείται, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανυπερθέτως εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Νοεμβρίου του προηγουμένου των τακτικών κρίσεων έτους, κατά το οποίο συμπληρώνουν 35ετή πραγματική υπηρεσία στο Σώμα Για την περαιτέρω παραμονή τους ή όχι στο Σώμα αποφαίνεται οριστικά το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας Οι αξιωματικοί αυτοί, εφόσον πληρούν τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα και δεν συντρέχει περίπτωση αποστρατείας τους λόγω καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του παρόντος διατάγματος .
Άρθρο 2 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, οι οποίοι συμπληρώνουν 35ετή πραγματική υπηρεσία στο Σώμα κατά το έτος 2013, εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν στην υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση της 35ετίας, δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, που δεν ανακαλείται, εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περ. δ΄ και στ΄ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
 • Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149) και 98/2012 (Α΄ 160).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 80/2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 1999/31 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141). 2012/88 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 2013/164 2013
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2016/81 2016
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/6 2018