Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος το οποίο σύμφωνα με το αρ. 17 του ν. 3982/2011 ορίζεται ως αδειοδοτούσα αρχή. Προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και η διαδικασία αδειοδότησης για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων καθώς και το πλαίσιο διενέργειας και ανάθεσης επιθεωρήσεων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
2.  
  Συγκεκριμένα καθορίζονται:
 1. Η διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 2. Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την έκδοση αδειών και τη διαπίστωση της τήρησης των τιθέμενων σε αυτές όρων
 3. Η διαδικασία αδειοδότησης από την υπηρεσία χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου
 4. Η διενέργεια και ανάθεση Επιθεωρήσεων από το Τεχνικό Επιμελητήριο για τη διαπίστωση της τήρησης των τιθέμενων στις εκδοθείσες άδειες όρων και περιορισμών
 5. Οι Εξωτερικοί Συνεργάτες
 6. Οι Κυρώσεις
 7. Οι διοικητικές προσφυγές και οι προθεσμίες άσκησης τους
 8. Τα Παράβολα
 9. Η Παρακολούθηση
 10. Η Έναρξη Ισχύος του παρόντος
Άρθρο 2 "Ορισμοί /Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Αδειοδοτούσα Αρχή: Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με το π.δ. 27.11 (Α΄430), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1486/1984 (Α΄ 161).
2.  
  Αδειοδότηση από Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Το Τεχνικό Επιμελητήριο ως αδειοδοτούσα αρχή χορηγεί άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, βεβαιώνει για την κατάθεσή τους τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, εκδίδει αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση και τροποποιεί ή ανανεώνει αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.
3.  
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο παρέχει υπηρεσίες στις μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αρ. 18 του ν. 3982/2011, αναφορικά με θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών, καθώς και στήριξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει την υποχρέωση:.
 1. Να ενημερώνει τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού (ΔΑΝΣ) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για κάθε ζήτημα της αρμοδιότητάς του που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων και την παροχή διευκρινίσεων ή οδηγιών σε θέματα ερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας
 2. Να τηρεί και να ενημερώνει την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, σε θέματα μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της αρμοδιότητάς του
Άρθρο 3 "Διαδικασία Πιστοποίησης της Υπηρεσίας Χορήγησης Αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος"
1.  
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο, για την πιστοποίηση της Υπηρεσίας Χορήγησης Αδειών, υποβάλλει αίτηση πιστοποίησης στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού (ΔΑΝΣ) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Η διαδικασία πιστοποίησης, όπως περιγράφεται παρακάτω, ισχύει και για τα παραρτήματα της υπηρεσίας χορήγησης αδειών στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του.
2.  
  Η αίτηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου συνοδεύεται με φάκελο που περιλαμβάνει τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Χορήγησης Αδειών όπως εξειδικεύεται στο Παράρτημα ΙΙ και αφορά στις εφαρμόσιμες απαιτήσεις όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
3.  
  Η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού (ΔΑΝΣ) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας διενεργεί τυπικό έλεγχο πληρότητας του φακέλου και εν συνεχεία τον διαβιβάζει στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την αξιολόγηση των εφαρμόσιμων απαιτήσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στο φάκελο είτε κατά τον έλεγχο από τη ΔΑΝΣ είτε κατά την αξιολόγηση από το ΕΣΥΔ, το Τεχνικό Επιμελητήριο ή τα παραρτήματα της υπηρεσίας χορήγησης αδειών στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του, ενημερώνονται εγγράφως για αυτές.
4.  
  Κατά το στάδιο της αξιολόγησης του φακέλου από το ΕΣΥΔ μικτό κλιμάκιο με τη συμμετοχή αξιολογητών του ΕΣΥΔ και εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας διενεργεί επιθεώρηση για τον έλεγχο της τεχνικής επάρκειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου ή των παραρτημάτων του της υπηρεσίας χορήγησης αδειών στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του
5.  
  Εφόσον το Τεχνικό Επιμελητήριο ή τα παραρτήματα της υπηρεσίας χορήγησης αδειών στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του, πληρούν τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις, το ΕΣΥΔ εκδίδει σχετική Βεβαίωση, η οποία έχει ισχύ δυο (2) ετών. Η βεβαίωση διαβιβάζεται στη ΔΑΝΣ και διαπιστώνεται η διαδικασία της πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου ή των παραρτημάτων του της υπηρεσίας χορήγησης αδειών στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του, με την έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας η οποία αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό τόπο.
6.  
  Η ισχύς της βεβαίωσης ανανεώνεται με την κατάθεση αιτήματος ανανέωσης από το Τεχνικό Επιμελητήριο ή των παραρτημάτων του της υπηρεσίας χορήγησης αδειών στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του, δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της. Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει μεταβολή ουσιωδών σημείων του Κανονισμού Λειτουργίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο με το αίτημα ανανέωσης καταθέτει εκ νέου το Καταστατικό του, τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ενώ μικτό κλιμάκιο αξιολογητών του ΕΣΥΔ και εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας διενεργεί εκ νέου επιθεώρηση.
7.  
  Η πιστοποίηση ανακαλείται με την έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας σε περίπτωση μη κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης ή διαπίστωσης παραβίασης ουσιωδών όρων αυτής
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος"
1.  
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο ως αδειοδοτούσα αρχή χορηγεί άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, βεβαιώνει για την κατάθεσή τους τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, εκδίδει αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση και τροποποιεί ή ανανεώνει αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.
2.  
  Εξαιρούνται αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και τις άδειες χρήσης νερού
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου ασκούνται από την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης αδειών, η οποία, ως Διεύθυνση ή Τμήμα του, έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση και μελέτη κάθε θέματος που αφορά τη βιοτεχνία-βιομηχανία και τη λειτουργία και εξέλιξη των εγκαταστάσεων των βιομηχανικών μονάδων
4.  
  Οι αρμοδιότητες του ΤΕΕ ασκούνται στο σύνολο της επικράτειας. Με στόχο την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και την καλύτερη εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του, το ΤΕΕ δύναται να λειτουργεί στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του, παραρτήματα της υπηρεσίας χορήγησης αδειών με αυτοτελή λειτουργία και Τεχνικό Υπεύθυνο, τα οποία ακολουθούν τη διαδικασία πιστοποίησης όπως περιγράφεται στο αρ. 3 του παρόντος.
5.  
  Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου, η οποία είναι κατάλληλα στελεχωμένη από προσωπικό και Τεχνικό υπεύθυνο, είναι ισοδύναμες με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (Α΄87) και το π.δ. 78/2006 (Α΄80).
6.  
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο λειτουργεί ως κέντρο υποδοχής της αίτησης και ενημέρωσης, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να πληροφορείται σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το χρόνο που απαιτείται και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την αδειοδότηση της δραστηριότητας που τον ενδιαφέρει και να υποβάλει τη σχετική αίτηση και το φάκελο των δικαιολογητικών. Ως κέντρο υποδοχής της αίτησης το Τεχνικό Επιμελητήριο οφείλει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες και σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και να θέτει στη διάθεση του ενδιαφερόμενου υποδείγματα όλων των αιτήσεων.
7.  
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο ως κέντρο υποδοχής της αίτησης της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται σε λειτουργία δικτυακού τόπου, με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των επιχειρηματιών σχετικά με όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.
8.  
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο ως αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται σε ηλεκτρονική διασύνδεση και σε υποχρεωτική λειτουργία του ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στο πλαίσιο του οποίου θα γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή η υποβολή των αιτήσεων, η ηλεκτρονική διακίνησή τους μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση, καθώς και η τήρηση συνολικού αρχείου αδειών σύμφωνα και με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 24 του ν. 3982/2011.
9.  
  Η υπηρεσία αδειοδότησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου υποχρεούται στην καταγραφή των ανωτέρω διαδικασιών σε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Υπεύθυνος υπάλληλος για την καταγραφή στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και για την επίβλεψη των προθεσμιών του άρθρου 25 του ν. 3982/2011 είναι ο χειριστής του φακέλου και ο προϊστάμενος αυτού. Στο πλαίσιο της επίβλεψης αυτής ο χειριστής του φακέλου είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την κάθε αρμόδια υπηρεσία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο για τις περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών.
10.  
  Όλες οι άδειες ή οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του αρ. 19 του ν.3982/2011, οι αποφάσεις, οι εγκρίσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων που παρεμβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των Επιμελητηρίων ως αδειοδοτουσών αρχών.
Άρθρο 5 "Διαδικασία Αδειοδότησης από την Υπηρεσία Χορήγησης Αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος"
1.  
  Η διαδικασία αδειοδότησης από την Υπηρεσία Χορήγησης Αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 17 έως 40 του ν. 3982/2011 και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότηση αυτών.
2.  
  Δεν μπορεί να μετάσχει στη διαδικασία χορήγησης μιας άδειας πρόσωπο, εφόσον το ίδιο ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον σχετιζόμενο με την εν λόγω άδεια
3.  
  Η επεξεργασία αίτησης η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του ιδίου και δεν είναι δυνατή η κατάθεση ίδιας αίτησης σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή
4.  
  Για την εξέταση της αίτησης που υποβάλλεται ενώπιον του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και η οποία προϋποθέτει την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αρ. 17 έως 40 του ν. 3982/2011 και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση αυτών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος δύναται να αναζητά πρόσθετα, σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, στοιχεία που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση του φορέα από τον ενδιαφερόμενο ή άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
Άρθρο 6 "Διενέργεια και Ανάθεση Επιθεωρήσεων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος"
1.  
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο ως αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί επιθεωρήσεις σε κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις των αρ. 17 έως 40 του ν. 3982/2011 στις εξής περιπτώσεις:.
 1. για να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί από αυτό σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3982/2011 και τη διαδικασία όπως ορίζεται στην 483/35/Φ.15/17.1.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως εκάστοτε ισχύει.
 2. δειγματοληπτικά βάσει ετήσιου προγράμματος που συντάσσεται σε συνεργασία με τις Αδειοδοτούσες Αρχές της Περιφέρειας και
 3. μετά από έγγραφη επώνυμη καταγγελία και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών
2.  
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο ως αδειοδοτούσα αρχή αναθέτει την πραγματοποίηση των επιθεωρήσεων σε μονομελή ή πολυμελή όργανα με ειδική έγγραφη εντολή στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των Επιθεωρητών, τα στοιχεία του παρέχοντος την εντολή, η ημερομηνία του ελέγχου και η μονάδα που θα ελεγχθεί. Μετά την διενέργεια των επιθεωρήσεων συντάσσονται σχετικές εκθέσεις για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων που έχουν τεθεί για τη λειτουργία.
3.  
  Στην περίπτωση των δειγματοληπτικών ή των μετά από επώνυμη καταγγελία επιθεωρήσεων, το Τεχνικό Επιμελητήριο ως αδειοδοτούσα αρχή μπορεί να προσφύγει στους Επιθεωρητές του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο π.δ 126/2012 ( Α΄227) ή στη συνδρομή άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών συναφών με την διαδικασία αδειοδότησης.
4.  
  Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα από την λειτουργία των μονάδων ή παρεκκλίσεις από τους όρους λειτουργίας τους, εφαρμόζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία της μονάδας οι διατάξεις των άρθρων 22 και 29 του Ν. 3982/2011 και του άρθρου 8 του παρόντος.
Άρθρο 7 "Εξωτερικοί Συνεργάτες"
1.  
  Η υπηρεσία χορήγησης αδειών του ΤΕΕ δύναται να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης στις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. όταν το φορτίο υπηρεσιών που διαχειρίζεται η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία είναι μεγαλύτερο των δυνατοτήτων της, βάσει του επιπέδου επάρκειας της και με στόχο και κριτήριο την εξασφάλιση του επιπέδου διοικητικής αποτελεσματικότητας για το οποίο έχει δεσμευτεί,
 2. όταν τα βασικά στελέχη της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας δεν επαρκούν σε αριθμό για να καλύψουν γνωστικά το πεδίο που εξετάζεται για την αδειοδότηση μιας δραστηριότητας,
 3. όταν η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα εξοπλισμού που απαιτούνται για την άσκηση ελέγχου και την αδειοδότηση μιας δραστηριότητας
2.  
  Οι εξωτερικοί συνεργάτες είναι φυσικά πρόσωπα
3.  
  Η Υπηρεσία Χορήγησης Αδειών προδιαγράφει με δική της ευθύνη τον κατάλογο απαιτούμενων προσόντων
4.  
  Η Υπηρεσία Χορήγησης Αδειών των Επιμελητηρίων πρέπει να καταγράφει και να διατηρεί λεπτομέρειες των ερευνών της για την ικανότητα και τη συμμόρφωση των εξωτερικών συνεργατών προς τα κριτήρια που τίθενται. Η υπηρεσία χορήγησης αδειών πρέπει να τηρεί κατάλογο όλων των εξωτερικών συνεργατών, ο οποίος κοινοποιείται στη ΔΑΝΣ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Οποιαδήποτε μεταβολή του καταλόγου υποχρεωτικά γνωστοποιείται στη Γ.Γ.Β.
5.  
  Ο τρόπος επιλογής των εξωτερικών συνεργατών από το Τεχνικό Επιμελητήριο, κατά περίπτωση, αναρτάται στο διαδίκτυο
6.  
  Οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν περιπτώσεις φακέλων που ανήκουν σε συγγενικά τους πρόσωπα έως 2ου βαθμού συγγένειας, καθώς και φακέλους δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν προσφέρει υπηρεσίες μελέτης και αδειοδότησης κατά την τελευταία δεκαετία
7.  
  Τα έγγραφα έγκρισης της αδειοδότησης μιας Επιχείρησης ανεξαρτήτως της μεσολάβησης ή όχι εξωτερικών συνεργατών υπογράφονται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο ο οποίος θα πρέπει να είναι ικανός να αξιολογεί και τα αποτελέσματα των τμημάτων αυτών που εδόθησαν σε εξωτερικούς συνεργάτες
8.  
  Η υπηρεσία χορήγησης αδειών παραμένει η ίδια υπεύθυνη για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης των εξωτερικών συνεργατών προς τις απαιτήσεις της αδειοδότησης
9.  
  Η ευθύνη άσκησης της αρμοδιότητας περιορίζεται ρητά εντός της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας και μόνον
Άρθρο 8 "Κυρώσεις"
1.  
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο εφόσον ως αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει παρεκκλίσεις από τα οριζόμενα στην Υπεύθυνη Δήλωση των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 ή μη τήρηση των όρων και περιορισμών που τίθενται με τις αποφάσεις που έχει εκδώσει, ενημερώνει εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά το φορέα για έκφραση απόψεων επ’ αυτών και χορηγεί τις προβλεπόμενες προθεσμίες προς άρση των παρεκκλίσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 483/35/Φ.15/17.1.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Εφόσον η άρση των παρεκκλίσεων δεν είναι δυνατή ή η ταχθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αποστέλλει προς τον Περιφερειάρχη τα αποτελέσματα του ελέγχου και εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3982/2011 και την 484/36/Φ.15/17.1.2012 (Β΄230) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
Άρθρο 9 "Ειδική Διοικητική Προσφυγή"
1.  
  Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο αρ. 30 παρ. 2 του ν. 3982/2011, κατά των αποφάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως αδειοδοτούσας αρχής με τις οποίες χορηγούνται άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες ή απορρίπτονται σχετικές αιτήσεις χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ο έχων έννομο συμφέρον.
2.  
  Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως αδειοδοτούσας αρχής. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαημέρου από την άπρακτη παρέλευσης της ειδικής προθεσμίας που, τυχόν, τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
3.  
  Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
Άρθρο 10 "Παράβολα"
1.  
  Για την εγκατάσταση ή λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση, καθώς και για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για τη μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων καταβάλλεται από τους φορείς των δραστηριοτήτων παράβολο, το οποίο διπλασιάζεται αν η άδεια χορηγείται μετά από απόφαση διακοπής της δραστηριότητας
2.  
  Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά μεταποιητική και συναφή δραστηριότητα καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο, το οποίο του επιστρέφεται σε περίπτωση που η καταγγελία αποδειχθεί ότι ευσταθεί
3.  
  Τα παράβολα αποτελούν πόρο για το Τεχνικό Επιμελητήριο σύμφωνα με τις διατάξεις της 14684/914/Φ.15/17.12.2012 αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄3533).
Άρθρο 11 "Παρακολούθηση"
1.  
  Οι Υπηρεσίες Χορήγησης Αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου κοινοποιούν ετησίως στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού (ΔΑΝΣ) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Έκθεση Πεπραγμένων Αδειοδοτήσεων με επαρκή στοιχεία για τις άδειες που χορηγήθηκαν
2.  
  Η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού (ΔΑΝΣ) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας επεξεργάζεται τα στοιχεία της Έκθεσης Πεπραγμένων, παρακολουθεί γενικότερα το έργο των Υπηρεσιών Χορήγησης Αδειών των Επιμελητηρίων στο σύνολο του και εξετάζει τυχόν καταγγελίες που αφορούν στην λειτουργία των Υπηρεσιών Χορήγησης Αδειών
Άρθρο 12
1.  
Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 1.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1)Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο συστήνεται υπηρεσία χορήγησης αδειών, πρέπει να είναι νομικά υπαρκτό. 2)Η υπηρεσία χορήγησης αδειών του ΤΕΕ, το οποίο εμπλέκεται σε λειτουργίες άλλες εκτός του πεδίου αδειοδότησης πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη εντός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 3)Η υπηρεσία χορήγησης αδειών πρέπει να έχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη της αστικής της ευθύνης, εκτός εάν η αστική της ευθύνη θεωρείται ότι καλύπτεται από το Κράτος, σύμφωνα με εθνικούς νόμους ή από το Επιμελητήριο του οποίου αποτελεί μέρος. 4)Η υπηρεσία χορήγησης αδειών του ΤΕΕ πρέπει να διασφαλίζει την απαιτούμενη επάρκεια σε νομοθετικό επίπεδο με την τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου της νομοθεσίας περί αδειοδότησης και την παρακολούθηση αυτής. 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1)Το προσωπικό της υπηρεσίας χορήγησης αδειών πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε εμπορική, οικονομική ή άλλη πίεση, οι οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση του. Πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι πρόσωπα ή εξωτερικοί προς την υπηρεσία χορήγησης αδειών οργανισμοί, δεν μπορούν να ασκήσουν επιρροή στα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης. 2)Πρέπει να καθιερώνεται, σαφής διαχωρισμός των ευθυνών του προσωπικού της υπηρεσίας χορήγησης αδειών από εκείνες του προσωπικού που ασχολείται με άλλες εργασίες, μέσω οργανωτικής αναγνώρισης της ταυτότητας του και μέσω των μεθόδων κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης μέσα στο ΤΕΕ. 3)Η υπηρεσία χορήγησης αδειών και το προσωπικό της δεν πρέπει να συνδέονται με δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με την ανεξαρτησία της κρίσης και της ακεραιότητας τους, σε σχέση με τις αρμοδιότητες αδειοδότησης που ασκούν. 3.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1)Η υπηρεσία χορήγησης αδειών πρέπει να έχει ένα Τεχνικό Υπεύθυνο, ο οποίος θα διαθέτει καταλληλότητα και εμπειρία στη λειτουργία της υπηρεσίας χορήγησης αδειών και ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος πρέπει να παρέχει αποτελεσματική επίβλεψη ως προς την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας χορήγησης αδειών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης. 2)Για το προσωπικό που θα στελεχώνει την υπηρεσία χορήγησης αδειών θα υπάρχει σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων (jοb descriptiοn). Αυτές οι περιγραφές θέσεων εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις για μόρφωση, εκπαίδευση, τεχνικές γνώσεις και εμπειρία. 3)Η Υπηρεσία Χορήγησης Αδειών πρέπει να έχει ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. 4.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ1)Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση αδειών πρέπει να έχει κατάλληλα προσόντα, κατάρτιση, εμπειρία και ικανοποιητική γνώση του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας αδειοδότησης. Ως προσωπικό θεωρούνται είτε υπάλληλοι με μισθωτή υπηρεσία, είτε συνεργάτες με σταθερή σχέση συνεργασίας. 2)Ο Τεχνικός Υπεύθυνος πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και να διαθέτει εμπειρία στις διαδικασίες αδειοδότησης. 3)Στην υπηρεσία χορήγησης αδειών πρέπει να εγκατασταθεί ένα τεκμηριωμένο σύστημα κατάρτισης, ώστε να εξασφαλίσει ότι η κατάρτιση του προσωπικού του τηρείται ενήμερη ως προς τις αρμοδιότητες στις οποίες αυτοί θα εμπλέκονται. 4)Η υπηρεσία χορήγησης αδειών πρέπει να τηρεί ενήμερο αρχείο με εγγραφές των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων, της κατάρτισης και της εμπειρίας για κάθε μέλος του προσωπικού του. 5)Η αμοιβή των προσώπων που ασχολούνται με την διαδικασία αδειοδότησης δεν πρέπει να εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των αδειών που εκδίδονται. 5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1)Οι παρατηρήσεις ή/ και τα δεδομένα καθώς και η ενδιάμεση αλληλογραφία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που λαμβάνονται κατά την πορεία των σταδίων της αδειοδότησης πρέπει να καταγράφονται έγκαιρα για να αποτραπεί απώλεια σχετικών πληροφοριών τόσο στο έντυπο αρχείο της Υπηρεσίας όσο και στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. 6.ΑΡΧΕΙΑ1)Η υπηρεσία χορήγησης αδειών πρέπει να τηρεί σύστημα καταχωρήσεων σε κατάλληλο αρχείο έντυπο και ηλεκτρονικό, για τις ιδιαίτερες ανάγκες της και το οποίο να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας. 2)Τα αρχεία πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες που να επιτρέπουν την ικανοποιητική αξιολόγηση των σταδίων της αδειοδότησης. 3)Όλα τα αρχεία, έντυπα και ηλεκτρονικά, πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο ασφαλή για προκαθορισμένη περίοδο σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις σχετικές κείμενες διατάξεις και να τηρείται η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα για τις αδειοδοτηθείσες επιχειρήσεις, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. 7.ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι εκθέσεις ελέγχου πρέπει να υπογράφονται από τον διενεργούντα τον έλεγχο και από τον Τεχνικό Υπεύθυνο ή τον αναπληρωτή του αν προβλέπεται. 8.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1)Η υπηρεσία χορήγησης αδειών του ΤΕΕ πρέπει κανονικά να υλοποιεί η ίδια τις αδειοδοτήσεις σε όλα τα στάδια μέχρι την έκδοση της άδειας. 2)Η υπηρεσία χορήγησης αδειών του ΤΕΕ δύναται να αναθέτει σε φυσικά πρόσωπα – εξωτερικούς συνεργάτες μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης. 3)Όταν η υπηρεσία χορήγησης αδειών του ΤΕΕ αναθέτει σε εξωτερικό συνεργάτη μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης, πρέπει να εξασφαλίζει και να είναι σε θέση να αποδείξει ότι είναι ικανός να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία. Ειδικότερα, ως απαραίτητο προσόν για τους εξωτερικούς συνεργάτες ορίζεται η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα σε σχέση με μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες: α) σχεδιασμός, β) λειτουργία (παραγωγή – συντήρηση), γ) έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (ενεργός συμμετοχή, διεξαγωγή αυτοψιών κλπ), δ) περιβαλλοντική αδειοδότηση. 4)Η υπηρεσία χορήγησης αδειών πρέπει προηγουμένως να ενημερώνει την επιχείρηση που έχει αιτηθεί την έκδοση αδείας για την πρόθεση της να δώσει σε εξωτερικό συνεργάτη κάποιο κομμάτι του ελέγχου. Ο εξωτερικός συνεργάτης πρέπει να είναι αποδεκτός από την επιχείρηση. 5)Η υπηρεσία χορήγησης αδειών του ΤΕΕ πρέπει να καταγράφει και να διατηρεί λεπτομέρειες των ερευνών της για την ικανότητα και τη συμμόρφωση των εξωτερικών συνεργατών της προς τα κριτήρια που τίθενται. Η υπηρεσία χορήγησης αδειών πρέπει να τηρεί κατάλογο όλων των εξωτερικών συνεργατών. 6)Ο Τεχνικός Υπεύθυνος με την κατάλληλη εμπειρία θα πρέπει να είναι ικανός να αξιολογεί τα αποτελέσματα των τμημάτων της διαδικασίας αδειοδότησης που εδόθησαν σε εξωτερικούς συνεργάτες. 7)Η υπηρεσία χορήγησης αδειών του ΤΕΕ παραμένει η ίδια υπεύθυνη για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της αδειοδότησης ακόμη και για τα μέρη που έχει αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες. 9.ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1)Η υπηρεσία χορήγησης αδειών πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένες διαδικασίες για τον χειρισμό των παραπόνων που υποβάλλονται από πελάτες ή άλλα μέρη σχετικά με τις δραστηριότητες της υπηρεσίας χορήγησης αδειών. 2)Η υπηρεσία χορήγησης αδειών πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένες διαδικασίες για την εξέταση και την επίλυση των ενστάσεων εναντίον των αποτελεσμάτων των ελέγχων της. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την αξιολόγηση της αίτησης για την πιστοποίηση της υπηρεσίας χορήγησης αδειών από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 3 του παρόντος. Μέσω του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας καθορίζονται και αποτυπώνονται με σαφή τρόπο τα εξής: 1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ1)Η περιγραφή των αρμοδιοτήτων. 2)Η περιγραφή των θέσεων εργασίας με τη δημιουργία Οργανογράμματος που θα περιγράφει την οργανωτική δομή της υπηρεσίας, έτσι ώστε να καλύπτονται επαρκώς όλες οι δραστηριότητές της και να καθορίζονται οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. 3)Οι τηρούμενες διαδικασίες και τα μέσα που την καθιστούν ικανή να ανταποκρίνεται σε επίπεδα ικανοποιητικής εκτέλεσης των διαδικασιών αδειοδότησης. 2.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1)Η διαχείριση και ο έλεγχος εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που αφορούν στη νομοθεσία) που έχει στόχο να: 1) εγκρίνονται τα έγγραφα ως προς την επάρκεια πριν από την έκδοση, 2) εξασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα των αλλαγών και η τρέχουσα κατάσταση αναθεώρησης, 3) εξασφαλίζεται ότι οι σχετικές εκδόσεις των εφαρμόσιμων εγγράφων είναι διαθέσιμες στα σημεία χρήσης, 4) εξασφαλίζεται ότι τα έγγραφα είναι εύκολα εντοπίσιμα, 5) εξασφαλίζεται ότι αποδίδεται ταυτότητα στα έγγραφα εξωτερικής προέλευσης και ότι η διανομή τους ελέγχεται. 2)Η εσωτερική επικοινωνία που γίνεται προφορικά, γραπτά ή /και ηλεκτρονικά, αφ’ ενός για την παρακολούθηση της πορείας των αδειοδοτήσεων μέσω του Χρονοδιαγράμματος Παρακολούθησης Αδειοδοτήσεων και αφετέρου για την εξασφάλιση της μεταφοράς των πληροφοριών έγκαιρα και στα κατάλληλα πρόσωπα ή εμπλεκόμενους φορείς. 3)Ο τρόπος διασφάλισης της επάρκειας της Υπηρεσίας σε νομοθετικό επίπεδο (τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου σχετικά με την αδειοδότηση νομοθεσίας, παρακολούθηση νομοθεσίας). 4)Ο τρόπος διασφάλισης των Διοικητικών και Τεχνικών Λειτουργιών της Υπηρεσίας αν η αδειοδοτούσα Υπηρεσία είναι ενιαία Διοικητική Μονάδα. 5)Καθίσταται δυνατός ο θεσμικός διαχωρισμός της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας σε δύο Οργανικές Μονάδες υπό ενιαία Διεύθυνση. 6)Ο τρόπος και οι διεργασίες εξασφάλισης της υποχρέωσης τήρησης και διασύνδεσης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (υπό έκδοση Κ.Υ.Α.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Άρθρο Άρθρο4 "του παρόντος, μέσω του οποίου θα διενεργείται: αα. η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων. ββ. η ηλεκτρονική διακίνηση τους μεταξύ των συναρμοδίων υπηρεσιών. γγ. η ηλεκτρονική τους διεκπεραίωση. δδ. η τήρηση συνολικού αρχείου αδειών. ζ. ο τρόπος και οι δ [...]"
3.  
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
 1. Ο τρόπος πρόσληψης, στελέχωσης και ανάπτυξης συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες, με σκοπό την κάλυψη των απαιτούμενων προσόντων και ιδιοτήτων και την πλήρη εξασφάλιση της αποτροπής γεγονότων και φαινομένων που καταλύουν τη λειτουργία του ασυμβίβαστου των εμπλεκομένων στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία, μέσω της άσκησης παράλληλων ή άλλων καθηκόντων, εντός του Φορέα Αδειοδότησης ή για λογαριασμό τρίτων
 2. Οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν περιπτώσεις φακέλων που ανήκουν σε συγγενικά τους πρόσωπα έως 2ου βαθμού συγγένειας, καθώς και φακέλους επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν προσφέρει υπηρεσίες μελέτης και αδειοδότησης κατά την τελευταία 10ετία
 3. Η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες γίνεται στις παρακάτω τρεις περιπτώσεις:
  • όταν το φορτίο υπηρεσιών που διαχειρίζεται η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία είναι μεγαλύτερο των δυνατοτήτων της, βάσει του επιπέδου επάρκειας της και με στόχο και κριτήριο την εξασφάλιση του επιπέδου διοικητικής αποτελεσματικότητας για το οποίο έχει δεσμευτεί (βλέπε και εδαφ. 3).
  • όταν τα βασικά μέλη της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας (πλήθος και επιστημονικές ειδικότητες) δεν επαρκούν για να καλύψουν γνωστικά το πεδίο που εξετάζεται για την αδειοδότηση μιας μεταποιητικής Επιχείρησης
  • όταν η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα εξοπλισμού που απαιτούνται για την άσκηση ελέγχου και την αδειοδότηση μιας Επιχείρησης
 4. Η υπηρεσία χορήγησης αδειών προδιαγράφει με δική της αποκλειστική ευθύνη τον κατάλογο κατάλληλων προσόντων των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία προτίθεται να αναθέσει εξωτερική συνεργασία
 5. Σε όλες τις περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσόντων, ρητή προϋπόθεση για την ανάθεση εξωτερικής συνεργασίας σε αυτά (τα πρόσωπα) είναι η απαρέγκλιτη εξασφάλιση του ασυμβίβαστου (σύγκρουση καθηκόντων) και η ύπαρξη συμβολαίου Αστικής Ευθύνης, με ρητή μνεία στην παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας
 6. Η υπηρεσία χορήγησης αδειών πρέπει να τηρεί κατάλογο όλων των εξωτερικών συνεργατών, ο οποίος θα κοινοποιείται στη ΔΑΝΣ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και θα αξιολογείται στο πλαίσιο χορήγησης Βεβαίωσης από το ΕΣΥΔ
 7. Οποιαδήποτε μεταβολή του καταλόγου κατάλληλων προσόντων καθώς και του καταλόγου εξωτερικών συνεργατών, υποχρεωτικά γνωστοποιείται στη Γ.Γ.Β., η οποία και εξετάζει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων πιστοποιήθηκε η υπηρεσία χορήγησης αδειών με τη συνδρομή του ΕΣΥΔ.
 8. Ο τρόπος επιλογής των εξωτερικών συνεργατών από τον Φορέα Αδειοδότησης, κατά περίπτωση, αναρτάται στο διαδίκτυο
 9. Τα έγγραφα έγκρισης της αδειοδότησης μιας Επιχείρησης ανεξαρτήτως της μεσολάβησης ή όχι εξωτερικού συνεργάτη υπογράφονται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο ο οποίος θα πρέπει να είναι ικανός να αξιολογεί και τα αποτελέσματα των τμημάτων αυτών που εδόθησαν σε εξωτερικό συνεργάτη
 10. Η ευθύνη άσκησης της αρμοδιότητας περιορίζεται ρητά εντός της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας και μόνον.
 11. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
 • Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄68).
 • Το π.δ. 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κείμενων διατάξεων» (Α΄430), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1486/1984 (Α΄ 161).
 • Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
 • Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α΄19) και το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄85).
 • Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213).
 • Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221).
 • Το π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄170).
 • Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄147).
 • Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α΄96) και το π.δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α΄172) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το π.δ. 342/1990 (Α’135) και το π.δ. 189/1995 Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 396/89 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α΄ 99), το άρθρο 21 του ν. 2367/95 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» (Α΄261) και το π.δ. 182/2005 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α΄230).
 • Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)
 • Την Υ43/5.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Καλογιάννη Σταύρο» (Β΄2094).
 • Την 30376/Δ106 721/5.07.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (Β΄2094).
 • Την 483/35/Φ.15/17.1.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β΄158).
 • Το ν. 2231/94 «Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου διαπίστευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄139), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2642/98 ( Α΄ 216) και τον ν. 3066/2002 (Α΄ 252).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 28/2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 • Το άρθρο 35 παρ. 2 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄143).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-04-08 Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/82
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/14684/914/Φ.15 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/14684_914_Φ_15 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/30376/Δ106721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/30376_Δ106721 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/483/35/Φ.15 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/483_35_Φ_15 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/484/36/Φ.15 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/484_36_Φ_15 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ43 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ43 2012
ΝΟΜΟΣ 1984/1486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1486 1984
Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2231 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
Σύσταση «Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις. 2002/3066 2002
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 2005/3325 2005
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. 2011/3982 2011
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1926/27.11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1926/27_11 1926
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/229 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/396 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/342 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/342 1990
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 172). 1995/189 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού. 2004/122 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/182 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/182 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 2006/78 2006
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων[...]" 2012/126 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία