ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/46

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-04-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-04-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «Θεραπευτικόν Παιδαγωγικόν Κέντρον Πατρών – Απροσαρμόστων Παίδων «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» που κυρώθηκε με το υπ’ αριθ. 244/1973 β.δ. (ΦΕΚ 74/Α΄/31.3.1973)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Εγκρίνουμε την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 και 19 του οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών – Απροσαρμόστων Παίδων «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» που κυρώθηκε με το αριθμ. 244/1973 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 74/Α΄/1973) ως ακολούθως: Άρθρο 1 Σύσταση Ιδρύματος Το άρθρο 1 του Β.Δ/τος 244/1973 αντικαθίσταται ως εξής: «Το συσταθέν με το Β.Δ. 244/1973 (ΦΕΚ 74/Α΄/1973) φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών – Απροσαρμόστων Παίδων «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» μετονομάζεται σε «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ». Το Ίδρυμα είναι Ν.Π.Ι.Δ., φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και εδρεύει στην Πάτρα » Άρθρο 2 Σκοπός του Ιδρύματος Το άρθρο 2 του Β.Δ/τος 244/1973 αντικαθίσταται ως εξής: «1Σκοπός του Ιδρύματος είναι: Η επιστημονική και πρακτική αντιμετώπιση των παιδαγωγικών, κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση Η ένταξη των ανωτέρω ατόμων στον κοινωνικό ιστό με τη δια βίου εκπαίδευση. Η διαρκής και συνεχής υποστήριξη των ανωτέρω ατόμων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η παροχή ειδικής θεραπευτικής αγωγής, ο επαγγελματικός τους προσανατολισμός, η επαγγελματική τους προκατάρτιση και κατάρτιση, η κοινωνικο-οικονομική τους ένταξη, η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία κατοικιών Υποστηριζόμενης διαβίωσης, υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας, καθώς και υπηρεσίας δημιουργικής απασχόλησης. Η οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων για Α.με.Α. Η προώθηση στην απασχόληση, η δημιουργία θέσεων προστατευόμενης εργασίας στα Άτομα με Νοητική Υστέρηση. Η ευαισθητοποίηση της Κοινότητας με προγράμματα ενημέρωσης και αγωγής Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 2Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, το Ίδρυμα δύναται να λειτουργεί: Εργαστήρια Προκατάρτισης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση. Εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης και προστατευμένο παραγωγικό εργαστήριο. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης «Κ.Δ.Α.Π.με.Α. » 4)Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας 5)Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 6)Οικοτροφείο ή Ξενώνα Μακρόχρονης και Βραχύχρονης Φιλοξενίας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση. 7)Αθλητικό Κέντρο για Άτομα με Νοητική Υστέρηση, για τη προώθηση διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων. 3.Στο Ίδρυμα θα περιθάλπονται άτομα αμφοτέρων των φύλων, ηλικίας 5 ετών και άνω, τα οποία πάσχουν από διαταραχή των νοητικών τους λειτουργιών και από διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Το Δ.Σ., κατόπιν πρότασης του Επιστημονικού Διευθυντή του Ιδρύματος, αποφασίζει περί της παραμονής τους ή μη στο Ίδρυμα». Άρθρο 4 Διοίκηση Το άρθρο 4 του Β.Δ/τος 244/1973 αντικαθίσταται ως εξής: 1.«Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή (3ετή) θητεία, αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, μετά ισάριθμων αναπληρωματικών, εκ των οποίων τα τρία (3) διορίζονται από την εκάστοτε αρμόδια άμεσα εποπτεύουσα αρχή και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) εκλέγονται από το Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». Η τριετής θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου μετά την έναρξη έτους. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του πρώτου εκλεγέντος από το Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» συνεδριάζει με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της εκάστοτε αρμόδιας άμεσα εποπτεύουσας αρχής και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Ιδρύματος με θητεία τριετίας. Το Δ.Σ. λογίζεται ότι συνεδριάζει εν απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) από τα τακτικά του μέλη. 3.Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται αυτοδίκαια παραιτημένος από τα καθήκοντά του με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.. Επίσης μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει δικαιολογημένα από είκοσι πέντε (25) συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται επίσης παραιτημένο από τα καθήκοντά του, πάλι με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. 4.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει το Ίδρυμα ενώπιον κάθε Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και παρίσταται και αντιπροσωπεύει το Ίδρυμα ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμίδας και δικαιοδοσίας και με όλες τις ιδιότητες του διάδικου. Διορίζει κατ’ εντολή του Δ.Σ. πληρεξούσιους δικηγόρους για την υποστήριξη των δικαίων και αιτημάτων του Ιδρύματος όταν παραστεί ανάγκη. Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος ασκήσεως των ανωτέρω καθηκόντων του Προέδρου αυτά ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και είναι ο προϊστάμενος του προσωπικού. Ασκεί πάντα βάσει του Νόμου και του παρόντος Οργανισμού τα δικαιώματα και τα καθήκοντά του και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ.. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος και απόντος αυτού ο αρχαιότερος των συμβούλων, εκτός από τον Ταμία που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναπληρώσει τον Πρόεδρο. 5.Ο Γενικός Γραμματέας συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και ένταλμα, τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει και αποστέλλει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Δ.Σ. Όταν υπάρχει κώλυμα στο πρόσωπο του Γ.Γ. αναπληρώνει αυτόν κάποιος από τους συμβούλους ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος των αρμοδιοτήτων του Γ.Γ. μπορεί να ανατεθεί σε άλλα όργανα ή πρόσωπα του Ιδρύματος. 6.Ο Ταμίας εισπράττει κάθε εισφορά, συνδρομή, δωρεά, κληρονομιά και κληροδοσία, καθώς και κάθε έσοδο προς το Ίδρυμα πάντα με διπλότυπη απόδειξη. Εκτελεί κάθε πληρωμή με βάσει τα εντάλματα που λαμβάνει. Τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία για τη διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος. Καταθέτει επ’ ονόματι του Ιδρύματος σε οποιαδήποτε Υποκατάστημα Τράπεζας αποφασίσει το Δ.Σ. κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει στο Ίδρυμα. Αναλαμβάνει δε αναλήψεις κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Όταν υπάρχει κώλυμα στο πρόσωπό του χρέη αναλαμβάνει άλλος σύμβουλος από το Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Μέρος των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Ταμία μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να ανατεθεί σε άλλα όργανα ή πρόσωπα του Ιδρύματος. 7.Τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν το Ίδρυμα οφείλουν να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Επίσης να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος για εγκλήματα κατά της ζωής, για σωματικές βλάβες, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της οικονομικής εκμετάλλευσης και της γενετήσιας ζωής, κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων. 8.Μέχρι την εκλογή νέας διοίκησης και αναλήψεως των καθηκόντων της η προηγούμενη διοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Ιδρύματος. 9.Μέλη της διοίκησης του Ιδρύματος δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν συμβάσεις συνεπαγόμενες την λήψη αμοιβής για προσφορά κάθε φύσεως άλλων υπηρεσιών ή να αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους διαμέσου προμηθειών για την ανάληψη έργων προμήθειας ή οποιαδήποτε άλλης παροχής στο Ίδρυμα. Μέλος του Δ.Σ. που έλαβε εντολή από αυτό για εκτέλεση υπηρεσιών που συνεπάγονται δαπάνες δικαιούται αποζημίωση για την κάλυψη αυτών των εξόδων. Οι εν λόγω προαναφερόμενες δαπάνες υποβάλλονται σε κατάσταση από το μέλος στο Δ.Σ., το οποίο και είναι μόνο αρμόδιο να εγκρίνει την πραγματοποίησή τους βάσει και των σχετικών δικαιολογητικών. 10.Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη». Άρθρο 5 Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου Το άρθρο 5 του Β.Δ/τος 244/1973 αντικαθίσταται ως εξής: 1.«Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές το μήνα εκτός και εάν αυτό αποφασίσει διαφορετικά. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συνεδριάζει δε εκτάκτως ύστερα από έγγραφη αίτηση τριών (3) μελών του ή του Προέδρου του Δ.Σ., εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών το αργότερο. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει τακτική ημέρα συνεδριάσεών του, συνεδριάζει πάντα σε απαρτία και αποφασίζει για κάθε θέμα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρείται βιβλίο πρακτικών υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα παρευρισκόμενα μέλη στο οποίο καταχωρούνται λεπτομερώς και με ευθύνη του Γραμματέα τα πρακτικά της συζήτησης. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. υποχρεωτικά τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. αποστέλλει έγγραφο με τα θέματα της ημερησίας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. μέχρι εκείνη την ημέρα, έτσι ώστε τα μέλη να μπορούν από πριν να ενημερώνονται για τα εκάστοτε προς συζήτηση θέματα κάθε φορά και αναλόγως να τοποθετούνται εμπεριστατωμένα στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε θέμα που θα εισέρχεται ύστερα από το διάστημα των τριών ημερών και μέχρι την ημέρα συζήτησης θα αναγράφεται αυθημερόν στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων προς συζήτηση από τον Γραμματέα και κατόπιν αφού αποφασιστεί η συζήτησή του ο προτείνων το θέμα αναπτύσσει και το περιεχόμενό του. Όταν υπάρχουν θέματα που αφορούν το προσωπικό ή την Επιστημονική Ομάδα θα προσκαλούνται εκπρόσωποι αυτών». Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Το άρθρο 6 του Β.Δ/τος 244/1973 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο: 1Καταρτίζει τον κανονισμό του Ιδρύματος, δηλαδή τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του Ιδρύματος, προβαίνει στη διάρθρωση των υπηρεσιών του και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία κάθε υπαλλήλου και εν γένει του προσωπικού του Ιδρύματος. 2Προβαίνει επίσης στη πρόσληψη προσωπικού ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Ιδρύματος. 3Διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος. 4Αποτελεί το ανώτατο όργανο διοικήσεως του Ιδρύματος και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά το Ίδρυμα. Ασκεί την πειθαρχική εξουσία σε όλο το προσωπικό και ελέγχει δια μέσου του Προέδρου του όλες τις υπηρεσίες και όλο το προσωπικό του Ιδρύματος » Άρθρο 7 Περιουσία – Πόροι Το άρθρο 7 του Β.Δ/τος 244/1973 αντικαθίσταται ως εξής: 1.«Περιουσία του Ιδρύματος είναι τα δια της συστατικής πράξεως διατιθέμενα περιουσιακά στοιχεία και όσα έχουν έκτοτε αποκτηθεί. 2.Πόροι του Ιδρύματος είναι: 1)Η επιχορήγηση από το Κράτος. 2)Δωρεές, Κληρονομιές και Κληροδοσίες, καθώς και κάθε είδους χορηγία ή χρηματοδότηση ιδιωτών. Οι προς το Ίδρυμα κληρονομιές γίνονται πάντοτε δεκτές με το ευεργέτημα της απογραφής. Οι διάφοροι δωρητές μπορούν κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. να αναλάβουν υπέρ του Ιδρύματος την ανέγερση, επέκταση, επισκευή, μετατροπή, διαρρύθμιση κ.ο.κ. των διαφόρων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με αποκλειστικά δικά τους έξοδα. 3)Κάθε είδους έσοδα που προέρχονται από τροφεία. 4)Τα έσοδα από νοσήλια από τους διάφορους ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία. 5)Τα έσοδα από τα προστατευόμενα παραγωγικά εργαστήρια. 6)Οι πόροι από τα διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 7)Κάθε πρόσοδο από την εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος. 8)Τα έσοδα επιστημονικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και σύνταξης μελετών. 9)Τα συγγραφικά δικαιώματα πώλησης ή συνδρομές εκδόσεων, εντύπων, εφημερίδας και περιοδικών που εκδίδονται από το Ίδρυμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 10)Τα κάθε λογής έσοδα που προέρχονται από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος, όπως ενδεικτικά μισθώματα, τόκοι κ.α». Άρθρο 8 Προϋπολογισμός Το άρθρο 8 του Β.Δ/τος 244/1973 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα έσοδα και τα έξοδα του Ιδρύματος προσδιορίζονται με την κατάθεση προϋπολογισμού ανά οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από το Δ.Σ. και υποβάλλεται μαζί με πλήρη αιτιολογημένη έκθεση προς την εποπτεύουσα αρχή για έγκριση, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους. Για την εγγραφή νέας πίστωσης η οποία δεν είχε προβλεφθεί με τον αρχικό προϋπολογισμό ή με τροποποίηση εν γένει του προϋπολογισμού εντός του οικονομικού έτους απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος και έγκριση της εκάστοτε αρμόδιας άμεσα εποπτεύουσας αρχής. Τα κεφάλαια και οι διάφοροι πόροι του Ιδρύματος κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό ταμιευτηρίου σε οιοδήποτε Τραπεζικό Υποκατάστημα με έδρα την πόλη των Πατρών » Άρθρο 9 Εισπράξεις – Πληρωμές Το άρθρο 9 του Β.Δ/τος 244/1973 αντικαθίσταται ως εξής: 1.«Κάθε πληρωμή θα ενεργείται βάσει εντάλματος πληρωμής που θα συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Γενικό Γραμματέα και σε περίπτωση κωλύματός του από το νόμιμο αναπληρωτή του. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται με έκδοση επιταγής σε βάρος του λογαριασμού ταμιευτηρίου του Ιδρύματος, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τα ανωτέρω πληρεξούσια πρόσωπα. Κάθε είσπραξη θα ενεργείται με την έκδοση γραμματίου είσπραξης θεωρημένου από την αρμόδια άμεσα εποπτεύουσα αρχή, που θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον ταμία. 2.Ποσά άνω των χιλίων (1.000) ευρώ δεν μπορούν να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιών του Ιδρύματος, αλλά πρέπει να κατατίθενται στο λογαριασμό ταμιευτηρίου του. Το Δ.Σ στην αρχή κάθε έτους δύναται να καθορίζει με απόφασή του την αναπροσαρμογή του ανωτέρω ποσού». Άρθρο 10 Δαπάνες-Προμήθειες Στο άρθρο 10 του Β.Δ/τος 244/1973 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: Για την πληρωμή διαφόρων ειδών δαπανών μικρής πάντοτε φύσεως εκδίδεται ένταλμα πάγιας προκαταβολής σε εντολή υπαλλήλου του Ιδρύματος. Το ποσό αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. και αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες του Ιδρύματος. Άρθρο 11 Ισολογισμός – Απολογισμός Το άρθρο 11 του Β.Δ/τος 244/1973 αντικαθίσταται ως εξής: Η Οικονομική Υπηρεσία στο τέλος κάθε οικονομικού έτους συντάσσει βάσει των τηρούμενων βιβλίων, τον ισολογισμό με απογραφή της περιουσίας του Ιδρύματος, καθώς και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους. Και οι δύο αφού εγκριθούν από το Δ.Σ. υποβάλλονται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών το αργότερο από τη λήξη του οικονομικού έτους στην εκάστοτε αρμόδια άμεσα εποπτεύουσα αρχή. Άρθρο 16 Εσωτερικός Κανονισμός Το άρθρο 16 του Β.Δ/τος 244/1973 αντικαθίσταται ως εξής: 1.«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, θα καταρτίσει υποχρεωτικά εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, επικαιροποιημένο εσωτερικό κανονισμό, το οποίο θα υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια άμεσα εποπτεύουσα αρχή. 2.Στο νέο κανονισμό, εκτός των άλλων αναγκαίων στοιχείων για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, υποχρεωτικώς θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι: Το Δ.Σ. θα ορίζει Διευθυντή για τη Διεύθυνση του Ιδρύματος. Τα επιμέρους προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης αυτής, θα οριστούν με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Ο Δ/ντής θα είναι το εκτελεστικό όργανο του Δ.Σ. για όλα τα ζητήματα που αφορούν το Ίδρυμα. Αυτός θα εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη, τον διορισμό, την προαγωγή, την απόλυση του προσωπικού, καθώς και όποιο θέμα προκύψει σε σχέση με αυτό και θα έχει την εποπτεία της λειτουργίας του Ιδρύματος». Άρθρο 19 Καταργούμενες διατάξεις Το άρθρο 19 του Β.Δ/τος 244/1973 αντικαθίσταται ως εξής: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις αυτού. Τα υπόλοιπα άρθρα παραμένουν ως έχουν. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την υπ’ αριθμ. 12/2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
 • Τα υπ’ αριθμ. 54/10.5.2011 και 21/21-8-2012 πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Απροσαρμόστων Παίδων «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού του Ιδρύματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 108 – 121 του Αστικού Κώδικα.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 1111/1972 «Περί Φιλανθρωπικών Σωματείων» (ΦΕΚ 23/Α΄).
 • Τις διατάξεις της παρ.5, 7 και 23 του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41/Α΄).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (ΦΕΚ 143/Α΄) και το π.δ 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄).
 • Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. οικ.14362/20/18.7.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (ΦΕΚ 2166/Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 8239/17.7.2009 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Πατρών Ιωάννας Γεωργίου Καζάνη «Περί τροποποίησης Καταστατικού του Κοινωφελούς Ιδρύματος Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών – Απροσαρμόστων Παίδων «Η ΜΕΡΙΜΝΑ».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/14362/20 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/14362_20 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.[...]" 2012/4052 2012
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1111 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1111 1972
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141). 2012/88 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία