ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/49

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση της 21ης Νοεμβρίου, εορτής της μνήμης της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, ως ημέρας αργίας για το Δήμο Αμοργού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καθιερώνουμε την 21η Νοεμβρίου, εορτή της μνήμης της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, ως ημέρα αργίας για το Δήμο Αμοργού
Άρθρο 2
1.  
  Το παρόν διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α΄ 195).
 • Τις 124/2011 και 19/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 93/2012 «Διορισμός Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 146).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
 • Τη με αριθμό οικ. 14362/20/18.7.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (Β΄ 2166).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επί του τακτικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών του Δήμου Αμοργού και των λοιπών ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από τυχόν απασχόληση κατά την 21η Νοεμβρίου, ημέρα αργίας για το Δήμο Αμοργού, προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών του Δήμου Αμοργού και λοιπών ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., που ενδεχομένως λειτουργούν στον ανωτέρω Δήμο, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση και την ως εκ τούτου καταβολή της προβλεπόμενης για τις εξαιρέσιμες ημέρες σχετικής αποζημίωσης. Η δαπάνη, εκ της αιτίας αυτής, εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση υπουργικής απόφασης ή απόφασης του οικείου Δ.Σ. κατά περίπτωση. Η εν λόγω δαπάνη, εφόσον συντελεστεί, θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων Υπουργείων, του Δήμου Αμοργού και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου».κατά περίπτωση.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/14362/20 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/14362_20 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Διορισμός Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2012/93 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία