ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/50

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-04-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-04-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-04-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου, 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως 1966, σύμφωνα με την Απόφαση ΜSC 270(85)/04.12.2008 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (Μaritime Safety Cοmmittee-ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Ιnternatiοnal Μaritime Οrganizatiοn-ΙΜΟ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Στο Πρωτόκολλο 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως 1966, που κυρώθηκε με τον ν. 2209/1994 (Α΄ 72), κυρώνονται και προστίθενται οι τροποποιήσεις έτους 2008 που υιοθετήθηκαν με την Απόφαση ΜSC 270(85)/04.12.2008 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (Μaritime Safety Cοmmittee) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Ιnternatiοnal Μaritime Οrganizatiοn). 2.Το κείμενο της απόφασης ΜSC 270(85)/04.12.2008 του ΙΜΟ σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, παρατίθεται κατωτέρω ως ΜΕΡΟΣ Α΄ και ΜΕΡΟΣ Β΄ αντίστοιχα στο παρόν διάταγμα. 3.Σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου της ως άνω απόφασης υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου πρώτου και του άρθρου δεύτερου του ν. 2209/1994 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου, 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως, 1966 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 72). β) Των άρθρων 5 παράγραφος 1 περ. α΄, 8 του α.ν. 391/1968 «Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως περί Γραμμών Φορτώσεως 1966» (Α΄ 125) καθώς και του άρθρου 29 της Συμβάσεως που κυρώθηκε με τον α.ν. 391/1968. γ) Του άρθρου 5 του π. δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π. δ/τος 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π. δ/τος 98/2012 (Α΄ 160). δ) Του π.δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141). ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τις υπ’ αριθμ. 98/2010, 57/2011 και 255/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Πρωτοκόλλου. 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως, 1966 και άλλες διατάξεις. 1994/2209 1994
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/391 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/391 1968
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία