ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/51

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-04-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-04-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-04-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 455/1983 «Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ναυτολόγησης σε ναυτικούς που δεν κατέχουν κατάλληλο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας» (Α΄ 171), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 46/1996 (Α΄ 31)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του π.δ. 455/1983, όπως το διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 46/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
    Για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση αδειών ναυτολόγησης από τις αρμόδιες αρχές απαιτείται απαραίτητα εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων ανώτερης βίας, η προσκόμιση σημειώματος του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) από το οποίο να προκύπτει ότι για το συγκεκριμένο πλοίο και τις θέσεις για τις οποίες ζητείται η έκδοση της άδειας δεν προσφέρονται προσοντούχοι ναυτικοί ή προσφέρονται προσοντούχοι ναυτικοί οι οποίοι δεν διαθέτουν τουλάχιστον έξι (06) μήνες εντός τελευταίας τετραετίας, θαλάσσια υπηρεσία σε πλοίο ίδιου τύπου και ανάλογων χαρακτηριστικών (ολικής χωρητικότητας - ιπποδύναμης) και επιπλέον προσκομίζεται στο ΓΕΝΕ υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ή εκπροσώπου αυτού στην οποία δηλώνεται ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους προσφερόμενους ναυτικούς και δεν υπογράφηκε σύμβαση ναυτικής εργασίας από τα δύο μέρη. Στην περίπτωση που προσφέρονται προσοντούχοι ναυτικοί οι οποίοι δεν διαθέτουν την ως άνω θαλάσσια υπηρεσία και για την χορήγηση της κατ’ εξαίρεση άδειας ναυτολόγησης, από τον έλεγχο των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να προκύπτει ότι ο ναυτικός που αιτείται να λάβει την άδεια διαθέτει την πιο πάνω υπηρεσία στον κλάδο και την ειδικότητα για την οποία κατέχει κατάλληλο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 4, 5, 8 και 9 του νόμου 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης “Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978”» (Α΄2). β) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 “ Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 149).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθ. 54/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/455 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/455 1983
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 455/83 (ΦΕΚ 171 Α/83) «Χορήγηση κατ εξαίρεση αδείας ναυτολόγησης σε ναυτικούς που δεν κατέχουν κατάλληλο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητος». 1996/46 1996
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία