ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/52

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-04-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-04-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής στην θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ – SΟLΑS 1974)», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 4η Δεκεμβρίου 2008 με την Απόφαση ΜSC.269(85)/04-12-2008, της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
1.Στη Διεθνή Σύμβαση «Περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974, (ΠΑΑΖΕΘ – SΟLΑS ’74)», που κυρώθηκε με τον Ν. 1045/1980 (Α΄ 95) και τροποποιήθηκε με τον Ν. 1159/1981 (Α΄ 143), το Π.Δ. 541/1984 (Α΄ 198), το Π.Δ. 126/1987 (Α΄ 70), το Π.Δ. 441/1989 (Α΄ 191), το Π.Δ. 131/1990 (Α΄ 52), το Π.Δ. 474/1991 (Α΄ 175), τον Ν. 2013/1992 (Α΄ 28), το Π.Δ. 418/1993 (Α΄ 177), το Π.Δ. 419/1993 (Α΄ 178), το Π.Δ. 41/1994 (Α΄ 31), τον Ν. 2208/1994 (Α΄ 71), το Π.Δ. 323/1994 (Α΄ 173), το Π.Δ. 136/1995 (Α΄ 84), το Π.Δ. 74/1996 (Α΄ 58), το Π.Δ. 192/1996 (Α΄ 157), το Π.Δ. 160/1997 (Α΄ 141), το Π.Δ. 225/1999 (Α΄ 189), το Π.Δ. 25/2000 (Α΄ 19), το Π.Δ. 349/2001 (Α΄ 235), το Π.Δ. 56/2004 (Α΄ 47), το Π.Δ. 68/2005 (Α΄ 101), το Π.Δ. 175/2005 (Α΄ 226), το Π.Δ. 199/2005 (Α΄ 239), το Π.Δ. 71/2006 (Α΄ 73), το Π.Δ. 28/2007 (Α΄ 23), το Π.Δ. 137/2007 (Α΄ 174) και το Π.Δ. 98/2009 (Α΄124), προστίθενται και κυρώνονται οι τροποποιήσεις της, όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 04 Δεκεμβρίου 2008 με την Απόφαση ΜSC.269(85)/04-12-2008, της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 2.Τα κείμενα των Αποφάσεων ΜSC.269(85)/04-12-2008 του ΙΜΟ, σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική, παρατίθενται στο παρόν διάταγμα ως ΜΕΡΟΣ Α΄ και ΜΕΡΟΣ Β΄ αντίστοιχα. 3.Σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου των ως άνω αποφάσεων υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΜΕΡΟΣ Α΄ Κείμενο στην Αγγλική Γλώσσα
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 1045/1980 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνο Διεθνούς Συμβάσεως “περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974, (ΠΑΑΖΕΘ 1974) και περί τινών άλλων συναφών διατάξεων” (Α΄ 95)», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο πέμπτο του Ν. 2208/1994 (Α΄ 71) σε συνδυασμό με το άρθρο δεύτερο του Ν. 2208/1994.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Του άρθρου 5 του π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π. δ/τος 98/2012 (Α΄ 160).
  • Του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τις υπ’ αριθμ. 133/2010, 41/2011 και 254/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1045 1980
Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα, 1974. 1994/2208 1994
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία