Τροποποίηση του π.δ. 28/2009 «Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.» (Α΄46), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2012/31/ΕΕ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
    Με το παρόν διάταγμα τροποποιείται το π.δ. 28/2009 (Α΄46), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική Οδηγία 2012/31/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2012 (Ε.Ε. L 297/26/26.10.2012).
Άρθρο 2
1.  
    Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙV του άρθρου 60 του π.δ. 28/2009, όπως ισχύει (Άρθρο 1 της εκτελεστικής Οδηγίας 2012/31/ΕΕ της Επιτροπής) Το Παράρτημα ΙV του άρθρου 60 του π.δ. 28/2009, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:.
Άρθρο 3
1.  
    Έναρξη ισχύος (άρθρο 2 της εκτελεστικής Οδηγίας 2012/31/ΕΕ της Επιτροπής) Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2013. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄34), όπως η παρ. 1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α΄70) και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101). β) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 (Α΄110) «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», όπως προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/ 24-1-1936 «Περί συμπληρώσεως του ν. 248/1914» (Α΄47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 1 του ν. 2637/1998 (Α΄200). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
  • Την αριθ. Υ44/5.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (Β΄2094/6.7.2012).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. 87/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ44 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ44 2012
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/23 1936
Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. 2009/28 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία