ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/57

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-05-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-05-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (Α΄ 28)» και του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Α΄ 5).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 6 του π.δ. 32/2004 (Α΄ 28), όπως το άρθρο αυτό αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9β΄ του π.δ. 179/2004, τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 10 του π.δ. 179/2004 και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 77 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005), αντικαθίσταται ως εξής: ιγ Μεριμνά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, εντολών πληρωμής προς τους υπολόγους και τον εν γένει έλεγχο των υπολόγων των ενταλμάτων αυτών, καθώς και για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης μίσθωσης γραμμών τριψηφίων τηλεφώνων και της εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης αυτών, για χρήση των μελών της Κυβέρνησης, των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Αρχηγών και Υπαρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων, της ιεραρχίας της ΕΥΠ, της ιεραρχίας των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και των Κέντρων Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 2/2011 (Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. στ.
 2. Μεριμνά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, εντολών πληρωμής προς τους υπολόγους και τον εν γένει έλεγχο των υπολόγων των ενταλμάτων αυτών, καθώς και για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης μίσθωσης γραμμών τριψηφίων τηλεφώνων και της εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης αυτών για χρήση των Αρχηγών των Πολιτικών Κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και διευθυντικών στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού .
Άρθρο 3
1.  
  Στις διατάξεις του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος: Αντικαθίσταται η περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 77 του Κώδικα.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος, β) των άρθρων 48, 86 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 101/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 32/ 2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης». 2004/179 2004
Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 2004/32 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού. 2011/2 2011