ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/58

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-05-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-05-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-04-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία του οικισμού Εβρινός σε Έβρενος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ο οικισμός Εβρινός του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών του Νομού Ροδόπης, μετονομάζεται σε Έβρενο. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
  • Το Προεδρικό Διάταγμα 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄141).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
  • Την Απόφαση 4514/20-2-2012 (112/τ. ΥΟΔΔ/13.3.2012) του Υπουργού Εσωτερικών για τη Συγκρότηση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών στο Υπουργείο Εσωτερικών.
  • Την υπ’ αριθμ. 174/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών του Νομού Ροδόπης.
  • Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών υπ’ αριθμ. 21/2012 πρακτικό του Συμβουλίου Τοπωνυμιών (αριθμ. συνεδρ. 21/6-4-2012, απόφ. 21/2012, θέμα 14ο).
  • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών Ροδόπης.
  • Την 35/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-05-09 Μετονομασία του οικισμού Εβρινός σε Έβρενος.
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/108
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/4514/202-(112/Τ.ΥΟΔΔ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/4514_202-(112_Τ_ΥΟΔΔ 2012
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία