ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/59

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-05-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-05-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-05-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ ΜΑRΡΟL 73/78).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Αποδοχή τροποποιήσεων 1.Γίνεται αποδεκτό το κείμενο που αφορά στο αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου του 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος ΜΕΡC.193(61) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που υιοθετήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2010. 2.Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του αγγλικού και του ελληνικού κειμένου, υπερισχύει το αγγλικό. 3.Το κείμενο που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση (1) στην Αγγλική, που παρατίθεται και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, όπως υιοθετήθηκε με την Απόφαση ΜΕΡC.193(61) της 1ης Οκτωβρίου 2010, έχει ως εξής: Άρθρο 2 1.Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή των τροποποιήσεων του Αναθεωρημένου Παραρτήματος ΙΙΙ της ΜΑRΡΟL 73/78, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση ΜΕΡC.193(61). 2.Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του Ν. 1269/ 1982 “για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σ’ αυτή τη Σύμβαση” (Α΄ 89), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου του Ν. 3104/2003 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή» (Α΄ 28). β) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου έβδομου του Ν. 1269/1982 (Α΄ 89). γ) Της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΜΕΡC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) αριθ. ΜΕΡC.193 (61) που υιοθετήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2010 «Τροποποιήσεις στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 του Σχετικού με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ της ΜΑRΡΟL 73/78)». γ) Του π.δ. 124/2010 «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78» (Α΄ 201). δ) Του άρθρου 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). ε) Του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/ 2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/ 2012 (Α΄ 160).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 57/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1269 1982
Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή. 2003/3104 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78). 2010/124 2010
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία