Περί εφαρμογής της απόφασης 1896 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνονται, από την 30η Νοεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 1896 (2009) και μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2010, τα μέτρα περί όπλων, που είχαν επιβληθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 56/2010 (Α΄ 96), τα οποία παρατάθηκαν, από την 22α Δεκεμβρίου 2008 μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2009, βάσει του άρθρου 1 του π.δ. 29/2012 (Α΄ 60).
Άρθρο 2
1.  
  Επιβεβαιώνεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 7 του π.δ. 56/2010 (Α΄ 96).
Άρθρο 3
1.  
  Παρατείνονται, από την 30η Νοεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 1896 (2009) και μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2010, τα ταξιδιωτικά και οικονομικά μέτρα, που είχαν επιβληθεί με τα άρθρα 8 και 10 του π.δ. 56/2010 (Α΄ 96), τα οποία παρατάθηκαν, από την 22α Δεκεμβρίου 2008 μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2009, βάσει του άρθρου 3 του π.δ. 29/2012 (Α΄ 60).
Άρθρο 4
1.  
  Επιβεβαιώνεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 9 και 11 του π.δ. 56/2010 (Α΄ 96), σε σχέση με τα άτομα και τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 του π.δ. 29/2012 (Α΄ 60).
Άρθρο 5
1.  
  Από την 30η Νοεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 1896 (2009), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές καλούνται να λάβουν μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εισαγωγείς, οι βιομηχανίες επεξεργασίας και οι καταναλωτές Κογκολέζικων ορυκτών προϊόντων, οι οποίοι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, ασκούν τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά στους προμηθευτές τους και στην προέλευση των μεταλλευμάτων που αγοράζουν. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 5.1.2010 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3400.15/1/ΑΣ 15 «Εφαρμογή της απόφασης 1896 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό» (Α΄ 4).
 • Το π.δ. 56/2010 «Εφαρμογή των αποφάσεων 1799 (2008) και 1807 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 96).
 • Το π.δ. 29/2012 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 60).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 30/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρµογή των αποφάσεων 1799 (2008) και 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Λ.Δ. Κονγκό. 2010/56 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/29 2012