Περί εφαρμογής της απόφασης 1945 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την 14η Οκτωβρίου 2010, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1945 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή, η οποία συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 3 (α) της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και με το Σώμα Εμπειρογνωμόνων, το οποίο συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 3 (β) της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., ειδικότερα μέσω της παροχής οποιωνδήποτε πληροφοριών βρίσκονται στη διάθεσή τους σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 219/2005 (Α΄ 262) και 140/2006 (Α΄ 156).
Άρθρο 2
1.  
  Από την 14η Οκτωβρίου 2010, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1945 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όταν βασίζονται στην εξαίρεση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 140/2006 (Α΄ 156), ενημερώνουν την Επιτροπή, η οποία συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 3 (α) της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., πριν την παροχή βοήθειας και προμηθειών στην περιοχή του Νταρφούρ, προς υποστήριξη της εφαρμογής της Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας στις πολιτείες του Βορείου Νταρφούρ, Νοτίου Νταρφούρ και Δυτικού Νταρφούρ.
Άρθρο 3
1.  
  Από την 14η Οκτωβρίου 2010, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1945 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε πώληση ή προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού προς το Σουδάν, η οποία δεν απαγορεύεται από τα Προεδρικά διατάγματα 219/2005 (Α΄ 262) και 140/2006 (Α΄ 156), εξαρτάται από την ύπαρξη απαραίτητης τεκμηρίωσης τελικού χρήστη, έτσι ώστε να μπορούν να εξακριβώσουν ότι οποιαδήποτε τέτοια πώληση ή προμήθεια διενεργείται σύμφωνα με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα Προεδρικά αυτά διατάγματα. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Την υπ’ αριθμ. 32/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το άρθρο 1, παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ: 3401/ΑΣ 8808, από 26.2.2011, απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Εφαρμογή της απόφασης 1945 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σχετικά με το Σουδάν» (Α΄ 50).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 219/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1556 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 262).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 140/2006 «Εφαρμογή της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 156).
 • Το Προεδρικό διάταγμα 88/2007 «Εφαρμογή της απόφασης 1672 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 104).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/219 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/219 2005
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/219 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/219 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/140 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1672 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/88 2007
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία