Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συγχώνευση Τμημάτων"
1.  
  Τα κατά τις διατάξεις του π.δ. 138/2002 (Α΄ 113) Τμήματα α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, συγχωνεύονται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με έδρα την Τρίπολη.
2.  
  Στους φοιτητές των συγχωνευόμενων τμημάτων, οι οποίοι έχουν εισαχθεί σ’ αυτά μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 απονέμεται τίτλος σπουδών αντίστοιχος με αυτόν που απονεμόταν πριν από την συγχώνευση των τμημάτων
3.  
  Οι φοιτητές καθώς και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των συγχωνευόμενων τμημάτων εντάσσονται στο νέο τμήμα, διατηρώντας την εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονταν προ της συγχώνευσης
4.  
  Τα μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των συγχωνευόμενων με το παρόν τμημάτων, συνεχίζονται κανονικά
5.  
  Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών του διδακτικού προσωπικού των συγχωνευόμενων τμημάτων συνεχίζονται κανονικά και με τα ίδια εκλεκτορικά σώματα, όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν τη συγχώνευση
6.  
  Κανονικά συνεχίζονται επίσης και οι διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
7.  
  Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στα συγχωνευόμενα τμήματα, συνεχίζονται όπως είχαν ξεκινήσει
8.  
  Με πράξη του Πρύτανη διαπιστώνεται ο αριθμός των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων καθώς και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση και η εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται
9.  
  Η διαδικασία ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης του νέου τμήματος όπως προκύπτει από τη συγχώνευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30/11/2013. Σε περίπτωση που τούτο δεν είναι εφικτό, η διοίκησή του ασκείται από τα όργανα διοίκησης του συγχωνευόμενου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών.
10.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία του νέου Τμήματος ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Άρθρο 2 "Ίδρυση- Συγκρότηση Σχολής, Κατάργηση Σχολών"
1.  
 1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύεται Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής με έδρα την Τρίπολη η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα α) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών β) Οικονομικών Επιστημών
 2. Η προβλεπόμενη στο π.δ. 118/2003 (Α΄ 102) Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας καθώς και η προβλεπόμενη στο π.δ. 138/2002 (Α΄ 133) Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καταργούνται.
2.  
  Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της ιδρυόμενης με την ανωτέρω παράγραφο Σχολής, πραγματοποιείται από τις γραμματείες των τμημάτων που την συγκροτούν
Άρθρο 3 "Μετονομασία Σχολής"
1.  
  Η προβλεπόμενη στο π.δ. 118/2003 (Α΄ 102) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετονομάζεται σε Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Άρθρο 4 "Κατάργηση Τμημάτων"
1.  
  Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 138/2002 (Α΄ 133) Τμήμα Ενεργειακής και Βιομηχανικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καταργείται.
2.  
  Τα κατά τις διατάξεις του π.δ 118/2003 (Α΄ 102) Τμήματα α) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,.
 1. Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και γ) Άθλησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καταργούνται
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 7 και 80 παρ. 1 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195) όπως το πρώτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159) την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Α΄ 83). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). γ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
 • Το με αριθμ. πρωτ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 • Το υπ’ αριθμ. 1237/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αρ. πρωτ. 461/8-3-2013) επί του ερωτήματος που υποβλήθηκε από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το υπ’ αριθμ. 1257/6-2-2013 σχετικό έγγραφό του.
 • Την υπ’ αριθμ 1/6-3-2013 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (42η συνεδρίαση) με θέμα τη διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος σχετικά με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται μικρή επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος ύψους 950 ευρώ περίπου λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ, η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ’ αριθμ. πρωτ. 1627/12-4-2013, ΑΔΑ: ΒΕΑΤ469Β7Δ-10Χ).
 • Την 125/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Ίδρυση Σχολής και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2002/138 2002
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2003/118 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία