ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/72

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-05-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετονομασία Τμήματος"
1.  
  Το προβλεπόμενο στο π.δ. 8/2010 (Α΄ 13) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο δε λειτουργεί, μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Η έδρα του μεταφέρεται από την Καστοριά στην Κοζάνη.
2.  
  Τα άρθρα 1 παρ. 3 και 3 του π.δ. 8/2010 καταργούνται και τα επόμενα άρθρα αναριθμούνται και τροποποιούνται αναλόγως με αναφορά σε αυτά, του τίτλου του νέου Τμήματος.
3.  
  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του τμήματος ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
Άρθρο 2 "Συγχώνευση Τμήματος"
1.  
  Το προβλεπόμενο στην παρ1β του άρθρου 1 του π.δ. 203/1999 (Α΄ 179) και στην παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 134881α/Β1/23-12-2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Μεταφορά Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 1975) Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συγχωνεύεται με το κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. α΄ του π.δ. 363/1996 (Α΄ 235) Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2.  
  Η ρύθμιση των θεμάτων που προκύπτουν από την ανωτέρω συγχώνευση καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις περί του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
3.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών συνεχίζεται στη Φλώρινα, μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Άρθρο 3 "Ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών"
1.  
 1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές:
 2. i) Πολυτεχνική με έδρα την Κοζάνη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. ii) Καλών Τεχνών με έδρα τη Φλώρινα, η οποία αποτελείται από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
 3. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυομένων Σχολών πραγματοποιείται από τα τμήματα που τις συγκροτούν
 4. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
 5. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ιδρυόμενων Σχολών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2013.
 6. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των κατά τα ως άνω οργάνων διοίκησης εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του ιδρύματος.
2.  
  Ύστερα από τις ανωτέρω μεταβολές, οι Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανασυγκροτούνται και ορίζονται εφεξής ως ακολούθως:
 1. Παιδαγωγική Σχολή, με έδρα τη Φλώρινα, και Τμήματα:
 2. i) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης με έδρα τη Φλώρινα, ii) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών με έδρα τη Φλώρινα
 3. Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα την Κοζάνη, και Τμήματα:
 4. i) Μηχανολόγων Μηχανικών με έδρα την Κοζάνη, ii) Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με έδρα την Κοζάνη, iii) Μηχανικών Περιβάλλοντος με έδρα την Κοζάνη
 5. Σχολή Καλών Τεχνών, με έδρα τη Φλώρινα, και Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με έδρα τη Φλώρινα
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 7 και 80 παρ. 1 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως το πρώτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159), την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83), και του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152), β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), γ) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194), δ) της υπ’ αρ. Υ48/9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β’ 2105),
 • Το αριθμ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Υπουργού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
 • Τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. (αποφάσεις 8/3/2013 και 14/3/2013 της Ολομέλειας, που απεστάλησαν αντίστοιχα με τα αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα) καθώς και το αριθμ. 2134/30-11-2012 έγγραφο.
 • Το αριθμ. 1221/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, όπως συμπληρώθηκε με το όμοιο αριθμ. 3303/1-3-2013.
 • Τα αριθμ. 1557/5-2-2013, 1604/26-2-2013 έγγραφα του Προέδρου της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 7.560 € από την καταβολή εξόδων παράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο, περιορίζεται στα 1260 € και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 153961/ΒΙ/6.12.2012, ΑΔΑ:Β4Μ99-ΙΕΞ). Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντίστοιχων ετών. Η ανωτέρω δαπάνη αντιρροπείται κατά το ποσό των 630 ΕΥΡΩ για το τρέχον οικονομικό έτος και 2.520 ΕΥΡΩ ετησίως από τη μη καταβολή του αντίστοιχου εξόδου παράστασης του συγχωνευόμενου τμήματος. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Ιδρύματος λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ., ύψους 950 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγραμμένες πιστώσεις του (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. 173/11.4.2013, ΑΔΑ:ΒΕΑΥ469Β7Κ-7ΕΩ).
 • Την αριθμ. 122/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/134881Α/Β1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/134881Α_Β1 2003
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Ίδρυση τμημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1999/203 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2010/8 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία