Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση τμημάτων"
1.  
  Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καταργείται
2.  
 1. Το, Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης, καταργείται
 2. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν στο καταργούμενο Τμήμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, με πράξη του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 3. Με έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ρυθμίζονται αναλόγως και τα θέματα της ένταξης των μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
 4. Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στο καταργούμενο τμήμα, τοποθετούνται με απόφαση της Συγκλήτου, στις γραμματείες των άλλων τμημάτων
 5. Για τη μεταφορά του εξοπλισμού, των εργαστηρίων, του αρχείου και της βιβλιοθήκης του καταρτούμενου τμήματος εκδίδεται απόφαση της Συγκλήτου
 6. Οι διαδικασίες εκλογής εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμήματος, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, συνεχίζονται κανονικά με τα εκλεκτορικά σώματα, όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση του Τμήματος και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των τμημάτων, στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι
 7. Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ ολοκληρώνονται από τα όργανα του αντίστοιχου νέου τμήματος
 8. Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο καταργούμενο τμήμα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τον ίδιο επιβλέποντα καθηγητή, στα λοιπά τμήματα του ιδρύματος, στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι διδάκτορες με ακαδημαϊκά κριτήρια και κατόπιν υποβολής σχετικής δηλώσεως που συνεκτιμάται, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
 9. Για την κατανομή των υποψηφίων διδακτόρων στα τμήματα εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.
 10. Οι διαδικασίες κατανομής του διδακτικού και λοιπού προσωπικού και των υποψηφίων διδακτόρων ντου καταργούμενου τμήματος καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού,, των εργαστηρίων, του αρχείου και της βιβλιοθήκης ,ολοκληρώνονται με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013
 11. Τα μαθήματα, (η εκπαιδευτική διαδικασία) των κατευθύνσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμοσμένες Επιστήμες και Τεχνολογία» του καταργούμενου τμήματος, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών και με το διδακτικό προσωπικό του καταργούμενου τμήματος ανεξάρτητα από την ένταξή του σε άλλα τμήματα.
 12. Στους απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο.
 13. Τα προπτυχιακά μαθήματα τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, των οποίων η διδασκαλία έχει ανατεθεί στο καταργούμενο τμήμα, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών, τόσο των τμημάτων αυτών όσο και του καταργούμενου τμήματος, μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους και των εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ανεξάρτητα από την ένταξη του διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμήματος στα υπόλοιπα τμήματα
 14. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάργηση του Γενικού Τμήματος και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 15. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν.
Άρθρο 2 "Ίδρυση Σχολών"
1.  
  Στο Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές με έδρα τα Χανιά:
 1. Μηχανικών Περιβάλλοντος
 2. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 3. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 4. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και
 5. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2.  
  Στις ιδρυόμενες με την παρ. 1 του παρόντος διατάγματος Σχολές, εντάσσονται τα ομώνυμα τμήματα.
3.  
  Όργανα διοίκησης των κατά τα ως άνω, ιδρυόμενων Σχολών, είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.  
  Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ιδρυόμενων ως άνω Σχολών, ολοκληρώνεται μέχρι την 30η -11-2013. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των ως άνω οργάνων εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5.  
  Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων με το παρόν διάταγμα Σχολών, αρχίζει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α΄83). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). γ. Του π.δ. 113/ 2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄194). δ. Των π.δ. 52/1983 (Α΄27), 330/1991 (Α΄118), 372
 • Την υπ’ αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
 • Το υπ’ αριθμ.1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, (Α.ΔΙ.Π), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Το υπ’ αριθμ. 1233/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις 8-3-2013 και 14-3-2013 της Ολομέλειας που απεστάλησαν με τα υπ’ αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα), καθώς και το υπ’ αριθμ 2134/30-11-2012 σχετικό έγγραφο.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου (συνεδρίαση 23γης /4-2013) και της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (συνεδριάσεις 351/22-2-2013, 352/27-2-2013 και 355/22-4-2013).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος, ύψους 950 ΕΥΡΩ περίπου, λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ. η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του. (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. 3000/401/10-04-2013, ΑΔΑ: ΒΕΑΤ469Β6Ν-ΩΒΖ.
 • Την 119/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-05-28 Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/119
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/52 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/52 1983
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010