ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/74

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-05-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Σχολών-κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση Τμήματος"
1.  
  Καταργείται το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Άρθρο 2 "Ίδρυση κατεύθυνσης"
1.  
  Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύεται κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου «Διοίκηση και Οικονομία στον Τουρισμό». Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ρυθμίζονται τα θέματα έναρξης λειτουργίας της κατεύθυνσης, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της.
Άρθρο 3 "Ίδρυση-Συγκρότηση Σχολών"
1.  
  Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές:
 1. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 2. i) Οικονομικής Επιστήμης, ii) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και iii) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 3. Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 4. i) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής και ii) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 5. Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 6. i) Ναυτιλιακών Σπουδών και ii) Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
 7. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 8. i) Πληροφορικής και ii) Ψηφιακών Συστημάτων
2.  
  Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυομένων με την ανωτέρω παράγραφο Σχολών πραγματοποιείται από τα τμήματα που τις συγκροτούν
3.  
  Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ιδρυόμενων Σχολών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2013. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξη των κατά τα ως άνω οργάνων διοίκησης εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του ιδρύματος.
4.  
  Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων με το παρόν Διάταγμα Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83), β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), γ) της υπ’ αρ. Υ48/9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β’ 2105), δ) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194). ε) του α.ν. 800/1948 (Α΄ 248), του ν.δ. 3876/1958 (Α΄ 234), του ν.δ. 4578/1966 (Α΄ 180), του π.δ. 43/1984 (Α΄ 14), του π.δ. 377/1989 (Α΄ 166), του π.δ. 485/1991 (Α΄ 177), του π.δ. 205/1999 (Α΄ 179), του π.δ. 89/2000 (Α΄ 74), του π.δ. 113/2002 (Α΄ 95), του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), του π.δ. 77/2009 (Α΄ 95) και του π.δ.151/2009 (Α΄ 194).
 • Το αριθμ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Υπουργού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
 • Τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. (αποφάσεις 8/3/2013 και 14/3/2013 της Ολομέλειας, που απεστάλησαν αντίστοιχα με τα αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα) καθώς και το αριθμ. 2134/30-11-2012 έγγραφο.
 • Το αριθμ. 1227/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, όπως συμπληρώθηκε με το όμοιο από 1-3-2013.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση της 7-3-2013) και της Συγκλήτου του ιδρύματος (συνεδρίαση 10η/8-3-2013).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 10.080 ευρώ από την καταβολή εξόδων παράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο περιορίζεται σε 2.520 ευρώ και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ’ αριθμ. 153961/ΙΒ/6-12-2012, ΑΔΑ: Β4Μ99-ΙΕΞ). Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντίστοιχων ετών. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ, ύψους 950 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ’ αριθμ. 20131859/11-4-2013, ΑΔΑ: ΒΕΑΥ469Β7Τ-4ΒΔ).
 • Την αριθμ. 120/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017