ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/75

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-05-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Σχολών"
1.  
  Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές :
 1. Πολιτικών Μηχανικών,
 2. Μηχανολόγων Μηχανικών,
 3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
 4. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
 5. Χημικών Μηχανικών,
 6. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,
 7. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών,
 8. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, και
 9. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών,
2.  
  Στις ιδρυόμενες με την προηγούμενη παράγραφο Σχολές, εντάσσονται τα ομώνυμα τμήματα του ιδρύματος
3.  
  Όργανα διοίκησης των κατά τα ως άνω ιδρυόμενων μονοτμηματικών Σχολών είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.  
  Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κατά τα ως άνω ιδρυόμενων Σχολών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η -11-2013. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των κατά τα ως άνω οργάνων εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του ιδρύματος.
5.  
  Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των κατά τα ως άνω ιδρυόμενων Σχολών πραγματοποιείται από τις γραμματείες των ομώνυμων τμημάτων
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων με το παρόν διάταγμα Σχολών, ξεκινά με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-14. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση( (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α΄83). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). γ. Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄194).
 • Την υπ’ αριθμ Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105)
 • Το υπ’ αριθμ.1257/-6-2-20123 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Το υπ’ αριθμ.1222/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) (αποφάσεις 8-3-2013 και 14-3-2013 της Ολομέλειας) που απεστάλησαν με τα υπ’ αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα καθώς και το υπ’ αριθμ. 2134/ 30-11-2012 έγγραφο.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 2η / 25-2-2013).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται μικρή επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος, ύψους 950 ΕΥΡΩ περίπου, λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ., η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του (Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. 116/13/3.1.2013, ΑΔΑ :ΒΕΥΗ46ΨΖΣ4-Ψ18.
 • Την 104/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-05-28 Ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/119
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση - συμπλήρωση των π.δ. 75/2013 (Α΄ 119), 89/2013 (Α΄ 130), 96/2013 (Α΄ 133) και 99/2013 (Α΄ 134). 2013/128 2013