Ίδρυση Σχολών – κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση Τμήματος"
1.  
  Το Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καταργείται
2.  
  Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν στο καταργούμενο τμήμα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου με πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
3.  
  Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στο καταργούμενο τμήμα τοποθετούνται με απόφαση της Συγκλήτου, στις γραμματείες των άλλων τμημάτων
4.  
  Για τη μεταφορά του εξοπλισμού, του αρχείο και της βιβλιοθήκης του καταργούμενου τμήματος εκδίδεται απόφαση της Συγκλήτου. 5 Οι διαδικασίες εκλογής εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμήματος, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, συνεχίζονται κανονικά με τα εκλεκτορικά σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση του Τμήματος και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των τμημάτων στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι.
6.  
  Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο καταργούμενο τμήμα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τον ίδιο επιβλέποντα καθηγητή στα λοιπά τμήματα του ιδρύματος, στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι διδάκτορες, με ακαδημαϊκά κριτήρια και κατόπιν υποβολής σχετικής δηλώσεως που συνεκτιμάται, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Για την κατανομή των υποψηφίων διδακτόρων στα τμήματα εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. 7 Οι διαδικασίες κατανομής του διδακτικού και λοιπού προσωπικού και των υποψηφίων διδακτόρων του καταργούμενου τμήματος καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού,, του αρχείου και της βιβλιοθήκης, ολοκληρώνονται με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.
8.  
  Τα προπτυχιακά μαθήματα τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, των οποίων η διδασκαλία έχει ανατεθεί στο καταργούμενο τμήμα, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών τόσο των τμημάτων αυτών όσο και του καταργούμενου τμήματος μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και των εξετάσεων των φοιτητών, ανεξάρτητα από την ένταξη του διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμήματος σε άλλα τμήματα
9.  
  Τα μαθήματα (η εκπαιδευτική διαδικασία) των τριών κατευθύνσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» του καταργούμενου τμήματος, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών και με το διδακτικό προσωπικό του καταργούμενου τμήματος ανεξάρτητα από την ένταξή του σε άλλα τμήματα. Στους απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο. 10 Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάργηση του Γενικού Τμήματος και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
11.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν
Άρθρο 2 "Συγχώνευση –Μετονομασία Τμημάτων Α.1.Το κατά τις διατάξεις του πδ.202/1998 (Α΄162) Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, συγχωνεύεται με το κατά τις διατάξεις της παρ. 1 β. του άρ [...]"
2.  
  Με πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, διαπιστώνεται ο αριθμός των φοιτητών και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργούμενου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας που εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα το οποίο προκύπτει από τη συγχώνευση. Με όμοια πράξη ρυθμίζεται η εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή τους ένταξη, καθώς και κα κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3.  
  Ομοίως με πράξη του Πρύτανη διαπιστώνεται η μεταφορά κενών θέσεων διδακτικού και λοιπού προσωπικού που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού, της βιβλιοθήκης και των αρχείων του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
4.  
  ΟΙ διαδικαστικές και άλλες εκκρεμότητες, οι οποίες αφορούν ζητήματα που προκύπτουν από την ως άνω συγχώνευση και δεν ρυθμίζονται από το διάταγμα κατάργησης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στο οποίο ανήκε το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή από το παρόν διάταγμα ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
5.  
  Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση γίνεται από τη γραμματεία του αρχικού Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
6.  
  Μέχρι τη συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση, η διοίκηση αυτού ασκείται από τα υφιστάμενα όργανα διοίκησης του αρχικού Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
7.  
  Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων του νέου τμήματος, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. Β.1.Το κατά τις διατάξεις του π.δ 149/1997 (Α΄128) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών μετονομάζεται σε Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.
Άρθρο 3 "Ίδρυση Σχολών"
1.  
  Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές με έδρα την Αθήνα:
 1. Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:
 2. Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 3. Πολιτικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:
 4. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και Κοινωνικής Πολιτικής
 5. Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα :
 6. Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ψυχολογίας, και
 7. Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού και Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
2.  
  Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυόμενων με την ανωτέρω παράγραφο Σχολών, πραγματοποιείται από τις γραμματείες των τμημάτων που τις συγκροτούν
3.  
  Η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των ιδρυόμενων με το παρόν διάταγμα σχολών ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α΄83). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). γ. Του π.δ. 113 /2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄194). δ. Της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 462/1983 (Α΄176), του π.δ. 377/1989 (Α΄166), του π.δ. 329/1991 (Α118), του π.δ 149/1997 (Α΄128), του πδ.202/1998 (Α΄162), του άρθρου 3 του ν.3027/2002 (Α΄152) και του πδ. 106/2004 (Α΄74).
 • Την υπ’ αριθμ Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄2105).
 • Το υπ’ αριθμ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Το υπ’ αριθμ. 1228 /6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για τη διατύπωση γνώμης επί της προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του σχεδίου Αθηνά για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και το από 1-3-21013 σχετικό με το οποίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται το προαναφερόμενο.
 • Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις 8-3-2013 και 14-3-2013 της Ολομέλειας που απεστάλησαν με τα υπ’ αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα), καθώς και το υπ’ αριθμ 2134/30-11-2012 σχετικό έγγραφο.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου (συνεδριάσεις /21-2-2013 και 7-3-2013) και της Συγκλήτου (συνεδρίαση 22-11-2012) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 10.050 € από την καταβολή εξόδων παράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο, περιορίζεται στα 2.520€ και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 153961/ΙΒ/6.12.2012, ΑΔΑ:Β4Μ99-ΙΕΞ. Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντίστοιχων ετών. Η ανωτέρω δαπάνη αντιρροπείται κατά το ποσό των 630 € για το τρέχον οικονομικό έτος και των 2.520€ ετησίως, από τη μη καταβολή των αντίστοιχων εξόδων παράστασης, του καταργούμενου τμήματος. Επιπρόσθετα, από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται μικρή επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ. η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. 231/11.4.2013, (ΑΔΑ:ΒΕΑΥ469Β7Α-ΤΕΑ).
 • Την 111/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/462 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/462 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/377 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/329 1991
Κατάτμηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 1997/149 1997
Μετονομασία του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 1998/202 1998
Κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 2004/106 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010