ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/79

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-05-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος , μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση Τμήματος -Μετονομασία τμήματος – Συγχώνευση Ειδικεύσεων"
1.  
  Το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, καταργείται
2.  
 1. Το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του ιδίου Πανεπιστημίου, μετονομάζεται σε Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου
 2. Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, είναι ισότιμο και αντίστοιχο με το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας για τις κατευθύνσεις Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας
3.  
  Η ειδίκευση Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός και διδακτική της ως ξένης, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας συγχωνεύεται με τις ειδικεύσεις ‘Μετάφρασης’ και ‘ Διερμηνείας’ του ιδίου Τμήματος και από τη συγχώνευση των τριών παραπάνω ειδικεύσεων δημιουργείται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, η ειδίκευση ‘Μετάφραση και Διερμηνείας’. Στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ανωτέρω τμήμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 απονέμεται τίτλος σπουδών σύμφωνα με τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο της εισαγωγής τύπο. Τα λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση ειδικεύσεων ρυθμίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας.
Άρθρο 2 "Ίδρυση- Συγκρότηση Σχολών"
1.  
  Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύονται οι Σχολές: (α). Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας, η οποία αποτελείται από το Τμήμα Ιστορίας και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας. (β). Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής η οποία αποτελείται από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και το Τμήμα Πληροφορικής, (γ). Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών η οποία αποτελείται από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών.
2.  
  Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σχολών γίνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων από τα οποία αυτές συγκροτούνται
3.  
  Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων των ανωτέρω Σχολών, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 30-11-2013.Η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των ιδρυόμενων με το παρόν διάταγμα Σχολών, αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α΄83) β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). γ. Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄194). δ. Του π.δ. 83/1984 (Α΄31), του πδ. 437/1991 (Α΄159,, του π.δ. 265/1998 (Α΄194), του π..δ.156/2003 (Α΄127), του άρθρου 1 παρ. δ του ν.3255/2004 (Α΄138) και .του π.δ. 76/2009 (Α΄95),
 • Την υπ’ αριθμ Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταίκούρα (Β΄2105).
 • Το υπ’ αριθμ.1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου « ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Το υπ’ αριθμ. 1216/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων, μεταβολών στο ίδρυμα στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις 8-3-21013 και 14-3-2013 της Ολομέλειας) που απεστάλησαν με τα υπ’ αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα), καθώς και το υπ’ αριθμ. 2134/30-11-2012 σχετικό έγγραφο.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου (συνεδρίαση 11-3-12013 και της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 3η/20-2-2013).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 7.560 € από την καταβολή εξόδων παράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο, περιορίζεται στα 1890 € και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 153961/ΙΒ/6.12.2012, ΑΔΑ:Β4Μ99-ΙΕΞ. Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντίστοιχων ετών. Η ανωτέρω δαπάνη αντιρροπείται εν μέρει από τη μη καταβολή εξόδων παράσταση του καταργούμενου τμήματος (2.520 € ετησίως). Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται μικρή επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ. η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ.5747/10.4..2013, ΑΔΑ:ΒΕΑΥ-46Ψ8ΝΨ-ΣΧ7).
 • Την 118/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/83 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/437 1991
Καθορισμός νέας ειδίκευσης του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 1998/265 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 2009/76 2009
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία