ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/8

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-01-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-01-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ ΜΑRΡΟL 73/78).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Αποδοχή τροποποιήσεων 1.Γίνεται αποδεκτό το αναθεωρημένο Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου του 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος ΜΕΡC.201(62) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που υιοθετήθηκε την 15η Ιουλίου 2011. 2.Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του αγγλικού και του ελληνικού κειμένου, υπερισχύει το αγγλικό. 3.Το κείμενο που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση (1) στην Αγγλική, που παρατίθεται και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, όπως υιοθετήθηκε με την Απόφαση ΜΕΡC.201(62) της 15ης Ιουλίου 2011, έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΡC.201 (62) Υιοθετήθηκε την 15η Ιουλίου 2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 1978 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της ΜΑRΡΟL 73/78) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το άρθρο 38(α) της Σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (η Επιτροπή) οι οποίες της έχουν εκχωρηθεί βάσει διεθνών συμβάσεων για την πρόληψη και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία, του 1973 (αναφερόμενη εφεξής ως η «Συνθήκη του 1973») και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου του 1978 το οποίο έχει σχέση με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία, του 1973 (αναφερόμενο εφεξής ως το «Πρωτόκολλο του 1978») τα οποία από κοινού προσδιορίζουν την διαδικασία τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του 1978 και εκχωρούν στο αρμόδιο σώμα του Οργανισμού την αρμοδιότητα της εξέτασης και υιοθέτησης τροποποιήσεων στην Σύμβαση του 1973, όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο του 1978 (ΜΑRΡΟL 73/78), ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ το σχέδιο τροποποιήσεων στο Παράρτημα V της ΜΑRΡΟL 73/78, 1.ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(δ) της Σύμβασης του 1973, τις τροποποιήσεις στο Προσάρτημα V της ΜΑRΡΟL 73/78, το κείμενο των οποίων παρατίθεται σε παράρτημα στην παρούσα απόφαση. 2.ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(στ)(iii) της Σύμβασης του 1973, ότι οι τροποποιήσεις θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιουλίου 2012 εκτός εάν, πριν την ημερομηνία αυτή, όχι ολιγότερα από το ένα τρίτο των Μερών ή από τα Μέρη οι συνδυασμένοι εμπορικοί στόλοι των οποίων αποτελούν όχι ολιγότερο από το 50 τοις εκατό της χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν κοινοποιήσει στον Οργανισμό τις αντιρρήσεις τους περί των τροποποιήσεων. 3.ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα Μέρη της ΜΑRΡΟL 73/78 να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(ζ)(ii) της Σύμβασης του 1973, οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013 μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω. 4.ΖΗΤΑ από τον Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση με το άρθρο 16(2)(ε) της Σύμβασης του 1973, να διαβιβάσει σε όλα τα Μέρη της ΜΑRΡΟL 73/78 επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης αυτής και του κειμένου των τροποποιήσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στο προσάρτημα. 5.ΖΗΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα της απόφασης αυτής και του παραρτήματος της στα Μέλη του Οργανισμού τα οποία δεν είναι Μέρη της ΜΑRΡΟL 73/78. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΑRΡΟL 73/78 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Κανονισμός 1 - Ορισμοί Για την εφαρμογή αυτού του Παραρτήματος: 1.Σφάγια ζώων είναι τα σώματα οποιωνδήποτε ζώων τα οποία μεταφέρονται ως φορτίο πάνω στο πλοίο και πέθαναν ή θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 2.Κατάλοιπα φορτίου είναι τα υπολείμματα οποιουδήποτε φορτίου που δεν καλύπτονται από άλλα Παραρτήματα αυτής της Σύμβασης και που παραμένουν στο κατάστρωμα ή στα αμπάρια μετά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση, καθώς και τα περίσσεια φόρτωσης και εκφόρτωσης ή αυτά που έχουν χυθεί και παραμένουν στο κατάστρωμα, είτε σε συνθήκες υγρές ή ξηρές ή παρασύρονται σε απόνερα αλλά δεν περιλαμβάνουν σκόνη φορτίου που παραμένει στο κατάστρωμα μετά από τη διαδικασία σκουπίσματος ή την σκόνη στις εξωτερικές επιφάνειες του πλοίου. 3.Μαγειρικό λάδι είναι οποιοδήποτε είδος βρώσιμου λαδιού ή ζωικού λίπους, που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, για την παρασκευή ή το μαγείρεμα φαγητού, ωστόσο δεν περιλαμβάνεται το φαγητό καθεαυτό το οποίο παρασκευάζεται από αυτά τα λάδια. 4.Εσωτερικά λύματα είναι όλα τα είδη λυμάτων που δεν καλύπτονται από άλλα Παραρτήματα και τα οποία παράγονται στους χώρους καταλυμάτων του πλοίου. Τα εσωτερικά λύματα δεν περιλαμβάνουν τα φαιόχροα ύδατα 5.Εν πλω είναι ότι το πλοίο βρίσκεται σε πορεία ή πορείες στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της απόκλισης από την κοντινότερη ευθεία διαδρομή και το οποίο κατά τη συνήθη πρακτική για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας, θα προκαλέσει εξάπλωση της απόρριψης στη θάλασσα σε έκταση τόσο μεγάλη, όσο είναι λογικό και πρακτικό. 6.Αλιευτικός μηχανισμός είναι οποιοσδήποτε φυσικός μηχανισμός ή μέρος αυτού ή συνδυασμός αντικειμένων που μπορεί να τοποθετηθεί πάνω ή μέσα στο θαλασσινό νερό ή στο βυθό της θάλασσας με σκοπό την αιχμαλωσία ή τον έλεγχο για μεταγενέστερη αιχμαλωσία ή την συλλογή θαλάσσιων οργανισμών ή οργανισμών του γλυκού νερού. 7.Μόνιμες ή πλωτές εξέδρες είναι μόνιμες ή πλωτές κατασκευές στη θάλασσα που ασχολούνται με την εξερεύνηση, εκμετάλλευση ή με συναφείς κατεργασίες, πέρα από την ακτή, ορυκτών πόρων από τον πυθμένα της θάλασσας. 8.Απόβλητα τροφών είναι κάθε αλλοιωμένη τροφή ή συστατικά μη αλλοιωμένων τροφών και περιλαμβάνουν φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, πουλερικά, προϊόντα κρέατος και υπολείμματα τροφών που παράγονται στο πλοίο. 9.Απορρίμματα είναι όλα τα είδη αποβλήτων τροφών, οικιακά και λειτουργικά απόβλητα, όλα τα πλαστικά, κατάλοιπα φορτίου, μαγειρικά λάδια, αλιευτικός μηχανισμός και σφάγια ζώων που παράγονται κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του πλοίου προοριζόμενα να απορριφθούν συνεχώς ή περιοδικώς, πλην των ουσιών εκείνων που καθορίζονται ή αναφέρονται σε άλλα Παραρτήματα της παρούσης Συμβάσεως. Στα απορρίμματα δεν περιλαμβάνονται τα φρέσκα ψάρια ή τμήματα αυτών, τα οποία παράγονται ως αποτέλεσμα αλιευτικών δραστηριοτήτων που γίνονται κατά τη διάρκεια του πλου ή ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, που περιλαμβάνουν τη μεταφορά ψαριών, συμπεριλαμβανομένων των οστρακοειδών, για την τοποθέτηση τους σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και τη μεταφορά ψαριών, συμπεριλαμβανομένων των οστρακοειδών, από τέτοιες εγκαταστάσεις στην ακτή για επεξεργασία. 10.Στάχτες αποτεφρωτήρα είναι οι στάχτες και σκωρίες αποτέφρωσης, οι οποίες προέρχονται από τους αποτεφρωτήρες του πλοίου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αποτέφρωση των απορριμμάτων. 11.Πλησιέστερη ξηρά. Ο όρος «από την πλησιέστερη ξηρά» σημαίνει από την γραμμή της βάσης, από την οποία τα χωρικά ύδατα της υπό εξέτασης περιοχής ορίζονται, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, με την εξαίρεση ότι, για το σκοπό του παρόντος Παραρτήματος ,«από την πλησιέστερη ξηρά» πέραν της βορειοανατολικής ακτής της Αυστραλίας θα σημαίνει από τη γραμμή που ξεκινάει από το σημείο της ακτής της Αυστραλίας σε Γεωγραφικό πλάτος 11ο 00’ Ν., Γεωγραφικό μήκος 142ο 08’ Α. σε σημείο στίγματος Γεωγραφικού Πλάτους 10ο 35’ Ν. Γεωγραφικού Μήκους 141ο 55’ Α. εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 10ο 00’ Ν. Μήκους 142ο 00’ Α. εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 09ο 00’ Ν. Μήκους 143ο 52’ Α. εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 09ο 00’ Ν. Μήκους 144ο 30’ Α. εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 10ο 41’ Ν. Μήκους 145ο 00’ Α. εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 13ο 00’ Ν. Μήκους 145ο 00’ Α. εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 15ο 00’ Ν. Μήκους 146ο 00’ Α. εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 17ο 30’ Ν. Μήκους 147ο 00’ Α. εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 21ο 00’ Ν. Μήκους 152ο 55’ Α. εκείθεν σε σημείο στίγματος Πλάτους 24ο 30’ Ν. Μήκους 154ο 00’ Α. εκείθεν σε σημείο επί της ακτής της Αυστραλίας σε στίγμα Γεωγραφικού Πλάτους 24ο 42’ Ν. Γεωγραφικού Μήκους 153ο 15’ Α. 12.Λειτουργικά απόβλητα είναι όλα τα στερεά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένης της λάσπης), τα οποία δεν καλύπτονται από άλλα Παραρτήματα και τα οποία συλλέγονται στο πλοίο κατά τη διάρκεια της κανονικής συντήρησης ή λειτουργίας του πλοίου ή χρησιμοποιούνται για αποθήκευση και χειρισμό του φορτίου. Τα λειτουργικά απόβλητα περιλαμβάνουν επίσης τα προϊόντα και πρόσθετα καθαρισμού που περιέχονται στις αποθήκες φορτίου (αμπάρια) και το νερό εξωτερικού πλυσίματος. Τα λειτουργικά απόβλητα δεν περιλαμβάνουν τα φαιόχροα ύδατα, σεντινόνερα ή άλλες παρόμοιες εκφορτώσεις βασικές για τη λειτουργία του πλοίου, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Οργανισμού. 13.Πλαστικό είναι το στερεό υλικό, το οποίο περιέχει ως βασικό συστατικό ένα ή περισσότερα πολυμερή υψηλής μοριακής μάζας και το οποίο διαμορφώνεται (σχηματίζεται) κατά την παραγωγή πολυμερών ή την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου προϊόντος με θερμότητα και/ή πίεση. Τα πλαστικά έχουν ιδιότητες ως υλικά που κυμαίνονται από σκληρά και εύθραυστα σε μαλακά και ελαστικά. Για τους σκοπούς αυτού του Παραρτήματος ο όρος «όλα τα πλαστικά» σημαίνει όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ή περιλαμβάνουν οποιασδήποτε μορφής πλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών σχοινιών, συνθετικών διχτυών αλιείας, πλαστικών σακουλών απορριμμάτων και σταχτών από αποτέφρωση πλαστικών προϊόντων. 14.Ειδική περιοχή είναι η θαλάσσια περιοχή όπου, για αναγνωρισμένους τεχνικούς λόγους σχετικούς με τις ωκεανογραφικές και οικολογικές συνθήκες και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της θαλάσσιας κυκλοφορίας της, απαιτείται η υιοθέτηση ειδικών υποχρεωτικών μεθόδων για την πρόληψη ρύπανσης της θάλασσας από απορρίμματα. Για τους σκοπούς αυτού Παραρτήματος ειδικές περιοχές είναι η Μεσόγειος Θάλασσα, η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, η περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, η περιοχή των «Κόλπων», η περιοχή της Βορείου Θάλασσας, η περιοχή της Ανταρκτικής και η ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής, οι οποίες προσδιορίζονται ως εξής: 1.Η περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας σημαίνει την Μεσόγειο Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των κόλπων και θαλασσών εντός αυτής με σύνορο μεταξύ της Μεσογείου Θάλασσας και της Μαύρης Θάλασσας στον παράλληλο 41ο Β. και οριοθετούμενης δυτικά από τα στενά του Γιβραλτάρ σε μεσημβρινό 50ο 36’ Δ. 2.Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας σημαίνει την Βαλτική Θάλασσα με τον Κόλπο της Βοθνίας, τον Κόλπο της Φινλανδίας και την είσοδο στην Βαλτική Θάλασσα, περικλειόμενη από τον παράλληλο του SΚΑW στο SΚΑGΕRRΑΚ στις 57ο 44.8’ Β. 3.Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας Πόντου σημαίνει τη Μαύρη Θάλασσα με σύνορα μεταξύ της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, αποτελούμενη από τον παράλληλο 41ο Β. 4.Η περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας σημαίνει την Ερυθρά Θάλασσα που περιλαμβάνει τους Κόλπους του SUΕΖ και της ΑQΑΒΑ Νοτίως της σπειροειδούς καμπύλης μεταξύ του RΑS SΙ ΑΝΕ (12ο 28,5’ Β – 43ο 19,6’ Α) και ΗUSΜ ΜURΑD (12ο 40.4’ Β – 43ο 30.2’ Α). 5.Η περιοχή των «Κόλπων» σημαίνει την θαλάσσια περιοχή που κείται Βορειοδυτικώς της σπειροειδούς καμπύλης μεταξύ του RΑS ΑL ΗΑDD (22ο 30’ Β, 59ο 48’ Α) και του RΑS ΑL FΑSΤΕΗ (25ο 04’ Β -61ο 25’ Α). 6.Η περιοχή της Βορείου Θάλασσας σημαίνει τη Βόρεια Θάλασσα συμπεριλαμβανομένων των θαλασσών εντός αυτής με σύνορα μεταξύ: 1) τη Βόρεια Θάλασσα νοτίως γεωγραφικού πλάτους 62ο Β και ανατολικώς γεωγραφικού μήκους 4ο Δ. 2) το SΚΑGΕRRΑΚ, το νότιο όριο του οποίου είναι ορισμένο Ανατολικά του SΚΑW με γεωγραφικό πλάτος 57ο 44,8’ Β. και 3) το Αγγλικό Κανάλι και τις προεκτάσεις του προς τα ανατολικά γεωγραφικού μήκους 5ο Δ και προς τα Βόρεια γεωγραφικού πλάτους 48ο 30’ Β. 7.Η περιοχή της Ανταρκτικής σημαίνει τη θαλάσσια περιοχή νοτίως γεωγραφικού πλάτους 60ο Ν. 8.Η Ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής σημαίνει τον Κόλπο του Μεξικού και τη Θάλασσα της Καραϊβικής κατάλληλα περιλαμβανομένων των κόλπων και των θαλασσών αυτής και το τμήμα εκείνο του Ατλαντικού Ωκεανού εντός των ορίων που αποτελούνται από τον παράλληλο 30ο Β ανατολικά της Φλώριδας έως το μεσημβρινό 77ο 30’ Δ και εκείθεν επί της σπειροειδούς καμπύλης στην τομή του παραλλήλου 7ο 20’Β και του μεσημβρινού 59ο Δ και εκείθεν επί της σπειροειδούς γραμμής στη τομή του παραλλήλου 7ο 20’ Β και του μεσημβρινού 50ο Δ, εκείθεν επί της σπειροειδούς καμπύλης που διέρχεται νοτιοδυτικά στο ανατολικό όριο της Γαλλικής Γουιάνας. Κανονισμός 2 Εφαρμογή Εκτός και αν ρητά προβλέπεται αλλού, οι διατάξεις αυτού του Παραρτήματος εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία. Κανονισμός 3 Γενική απαγόρευση απόρριψης απορριμμάτων στη Θάλασσα. 1.Η απόρριψη στη θάλασσα απορριμμάτων απαγορεύεται, με την εξαίρεση των οριζομένων στους Κανονισμούς 4, 5, 6 και 7 αυτού του Παραρτήματος. 2.Με την εξαίρεση των οριζομένων στον Κανονισμό 7 αυτού του Παραρτήματος, η απόρριψη στη θάλασσα όλων των πλαστικών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να αποκλείονται και άλλα, των συνθετικών σχοινιών, συνθετικών διχτυών αλιείας, πλαστικών σακουλών απορριμμάτων και σταχτών από αποτέφρωση πλαστικών προϊόντων απαγορεύεται. 3.Με την εξαίρεση των οριζομένων στον κανονισμό 7 αυτού του Παραρτήματος, η απόρριψη στη θάλασσα μαγειρικού λαδιού απαγορεύεται. Κανονισμός 4 Απόρριψη απορριμμάτων εκτός ειδικών περιοχών 1.Σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 5, 6 και 7 αυτού του Παραρτήματος, η απόρριψη των παρακάτω απορριμμάτων στη θάλασσα εκτός ειδικών περιοχών επιτρέπεται μόνο όταν το πλοίο βρίσκεται εν πλω και κατά το δυνατόν μακρύτερα από την πλησιέστερη ξηρά, αλλά σε κάθε περίπτωση σε απόσταση όχι μικρότερη από: 1) 3 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά για απόβλητα τροφών τα οποία έχουν επεξεργαστεί από συσκευή πολτοποιήσεως ή άλεσης. Τέτοια απόβλητα που έχουν πολτοποιηθεί ή αλεσθεί θα δύνανται να διέλθουν μέσω πλέγματος με οπές όχι μεγαλύτερες των 25 χιλιοστών. 2) 12 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά για απόβλητα τροφών που δεν έχουν επεξεργαστεί σύμφωνα με τη ανωτέρω υποπαράγραφο 1). 3) 12 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά για κατάλοιπα φορτίου, τα οποία δε μπορούν να ανακτηθούν με συνήθεις διαθέσιμες μεθόδους απόρριψης. Αυτά τα κατάλοιπα φορτίου δε θα περιέχουν ουσίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Οργανισμού. 4) Όσον αφορά στα σφάγια ζώων, η απόρριψη γίνεται όσο το δυνατόν πιο μακριά από την πλησιέστερη ξηρά, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Οργανισμού. 2.Προϊόντα ή πρόσθετα καθαρισμού που περιέχονται στις αποθήκες φορτίου, απόνερα πλύσης καταστρώματος και εξωτερικών επιφανειών θα ρίπτονται στη θάλασσα ,αλλά αυτές οι ουσίες δεν πρέπει να είναι επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Οργανισμού. 3.Όταν τα απόβλητα είναι αναμεμιγμένα με ή μολυσμένα από άλλες ουσίες, για τις οποίες απαγορεύεται η ρίψη τους ή έχουν διαφορετικές απαιτήσεις απόρριψης, εφαρμόζονται οι πλέον αυστηρές απαιτήσεις. Κανονισμός 5 Ειδικές διατάξεις απόρριψης απορριμμάτων από μόνιμες ή πλωτές εξέδρες 1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του κανονισμού απαγορεύεται η απόρριψη οποιουδήποτε απορρίμματος στη θάλασσα από μόνιμες ή πλωτές εξέδρες και από όλα τα άλλα πλοία, που είναι παραβεβλημένα κατά μήκος αυτών ή σε ακτίνα 500 μ. από τις εξέδρες αυτού του τύπου. 2.Απόβλητα τροφών μπορούν να απορρίπτονται στη θάλασσα από μόνιμες ή πλωτές εξέδρες, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 12 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά και από όλα τα αλλά πλοία που είναι παραβεβλημένα κατά μήκος ή σε ακτίνα 500 μέτρων από τις εξέδρες αυτές, αλλά μόνο όταν τα απόβλητα αυτά έχουν διέλθει από συσκευή πολτοποιήσεως ή αλέσεως. Τα απόβλητα τροφών, τα οποία έχουν πολτοποιηθεί ή αλεσθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, δύνανται να διέλθουν μέσω πλέγματος με οπές όχι μεγαλύτερες των 25 χιλιοστών. Κανονισμός 6 Απόρριψη απορριμμάτων εντός ειδικών περιοχών 1.Η απόρριψη των ακόλουθων απορριμμάτων στη θάλασσα εντός ειδικών περιοχών επιτρέπεται μόνο όταν το πλοίο είναι εν πλω και ως εξής: 1) Απόρριψη στη θάλασσα αποβλήτων τροφών όσο το δυνατόν πιο μακριά από την πλησιέστερη ξηρά, αλλά όχι σε απόσταση μικρότερη από 12 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά η τον πλησιέστερο ύφαλο πάγου. Τα απόβλητα τροφών θα είναι πολτοποιημένα ή αλεσμένα και θα δύνανται να διέλθουν μέσω πλέγματος με οπές όχι μεγαλύτερες των 25 χιλιοστών. Τα λύματα τροφών δε θα περιέχουν άλλα είδη απορριμμάτων. Η απόρριψη εισαγομένων προϊόντων πτηνών, συμπεριλαμβανόμενων των πουλερικών και τμημάτων πουλερικών απαγορεύεται στην περιοχή της Ανταρκτικής, εκτός εάν έχουν υποστεί επεξεργασία και είναι αποστειρωμένα. 2) Απόρριψη στη θάλασσα κατάλοιπων φορτίου, τα οποία δε μπορούν να ανακτηθούν με τις συνήθεις διαθέσιμες μεθόδους εκφόρτωσης, όταν ικανοποιούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) τα κατάλοιπα φορτίου, προϊόντα ή προσθετικά καθαρισμού, που περιέχονται στο νερό πλυσίματος των αποθηκών φορτίου (αμπαριών), δε θα περιέχουν ουσίες οι οποίες χαρακτηρίζονται επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Οργανισμού, 2) ο λιμένας απόπλου και ο επόμενος λιμένας προορισμού βρίσκονται εντός ειδικής περιοχής και το πλοίο δεν περνά εκτός ειδικής περιοχής μεταξύ των λιμένων αυτών, 3) δεν υπάρχουν επαρκείς ευκολίες υποδοχής σε αυτούς τους λιμένες, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Οργανισμού, 4) όταν οι προϋποθέσεις των υποπαραγράφων 2.1, 2.2 και 2.3 αυτής της παραγράφου πληρούνται, η απόρριψη νερού πλυσίματος αποθήκης φορτίου, η οποία περιέχει κατάλοιπα θα πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πιο μακριά από την πλησιέστερη ξηρά ή πλησιέστερο ύφαλο πάγου και όχι σε απόσταση μικρότερη από 12 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά ή τον πλησιέστερο ύφαλο πάγου. 2.Καθαριστικά ή προσθετικά που περιέχονται στο νερό πλυσίματος του καταστρώματος και των εξωτερικών επιφανειών μπορεί να απορρίπτονται στη θάλασσα, αλλά μόνο όταν οι ουσίες αυτές δεν είναι επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Οργανισμού. 3.Οι παρακάτω κανόνες (πλέον των κανόνων της παραγράφου 1 αυτού του Κανονισμού), εφαρμόζονται στη περιοχή της Ανταρκτικής: 1) Κάθε Μέρος από τα λιμάνια του οποίου αποπλέουν πλοία για να ταξιδεύσουν προς ή καταπλέουν από την περιοχή της Ανταρκτικής αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ότι διατίθενται το ταχύτερο επαρκείς ευκολίες υποδοχής όλων των απορριμμάτων όλων των πλοίων, χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σύμφωνα με τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν αυτές. 2) Κάθε Μέρος εξασφαλίζει ότι όλα τα πλοία που φέρουν τη σημαία του Κράτους του, προτού εισέλθουν στην περιοχή της Ανταρκτικής, έχουν στο πλοίο επαρκή χωρητικότητα για τη συγκέντρωση όλων των απορριμμάτων, όταν επιχειρούν στην περιοχή και έχουν ολοκληρώσει όλες τις ρυθμίσεις διάθεσης τέτοιων απορριμμάτων σε ευκολίες υποδοχής, αφού εξέλθουν από την περιοχή. 4.Όταν τα απορρίμματα είναι αναμεμιγμένα με ή μολυσμένα από άλλες ουσίες για τις οποίες απαγορεύεται η απόρριψή τους ή έχουν διαφορετικές απαιτήσεις απόρριψης, εφαρμόζονται οι πλέον αυστηρές απαιτήσεις. Κανονισμός 7 Εξαιρέσεις 1.Οι Κανονισμοί 3, 4, 5 και 6 αυτού του Παραρτήματος δεν εφαρμόζονται όταν: 1) η απόρριψη απορριμμάτων από πλοίο είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων ή για τη διάσωση ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, ή 2) η απώλεια απορριμμάτων είναι συνέπεια ζημιών του πλοίου ή του εξοπλισμού του, εφόσον όλες τα εύλογα μέτρα προστασίας ελήφθησαν πριν και μετά την ζημία, με σκοπό την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της διαφυγής, ή 3) η απώλεια αλιευτικού εξοπλισμού από το πλοίο οφείλεται σε ατύχημα, με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα για την πρόληψη μιας τέτοιας απώλειας 4) η απόρριψη αλιευτικού εξοπλισμού από το πλοίο αποσκοπεί στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την ασφάλεια του πλοίου ή του πληρώματός του. 2.Εξαίρεση για τα πλοία εν πλω: 1) Οι απαιτήσεις για τα πλοία εν πλω των Κανονισμών 4 και 6 δεν εφαρμόζονται για απορρίψεις αποβλήτων τροφών, όταν είναι σαφές ότι η παραμονή αυτών των αποβλήτων στο πλοίο αποτελεί επικείμενο κίνδυνο υγείας για τους επιβαίνοντες στο πλοίο. Κανονισμός 8 Ευκολίες Υποδοχής 1.Κάθε Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει σε όλους τους λιμένες και τερματικούς σταθμούς του ευκολίες υποδοχής, επαρκούς δυναμικότητας, για την παραλαβή των απορριμμάτων χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία και σύμφωνα με τις ανάγκες του πλοίου. 2.Κάθε Μέρος πρέπει να γνωστοποιεί στον Οργανισμό για ενημέρωση των Συμβαλλομένων Μερών σχετικά με όλες τις περιπτώσεις, όπου οι ευκολίες που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρούνται ανεπαρκείς. 3.Ευκολίες υποδοχής εντός ειδικών περιοχών 1) Κάθε Μέρος η ακτογραμμή του οποίου συνορεύει με ειδική περιοχή, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι το ταχύτερο δυνατό όλοι οι λιμένες εντός της ειδικής περιοχής θα εφοδιαστούν με επαρκείς ευκολίες υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πλοίων που επιχειρούν σε αυτές τις περιοχές. 2) Κάθε ενδιαφερόμενο Μέρος γνωστοποιεί στον Οργανισμό όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.1 αυτού του κανονισμού. Όταν λάβει επαρκείς γνωστοποιήσεις ο Οργανισμός καθορίζει ημερομηνία από την οποία θα ισχύουν οι απαιτήσεις τού Κανονισμού 6 αυτού του Παραρτήματος για την εν λόγω περιοχή. Ο Οργανισμός θα γνωστοποιεί σε όλα τα Μέρη την ημερομηνία που ορίσθηκε με τον τρόπο αυτό, τουλάχιστον 12 μήνες προ της ημερομηνία αυτής. Μέχρι να καθορισθεί η ημερομηνία, τα πλοία που πλέουν σε μια ειδική περιοχή πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού 4 όσον αφορά απορρίψεις εκτός ειδικών περιοχών. Κανονισμός 9 Έλεγχος Κράτους λιμένα στις λειτουργικές απαιτήσεις 1.Ένα πλοίο όταν βρίσκεται σε ένα λιμάνι ή έναν υπεράκτιο τερματικό σταθμό άλλου Μέρους, υπόκειται σε επιθεωρήσεις από αξιωματούχους δεόντως εξουσιοδοτημένους από αυτό το Μέρος, όσον αφορά στις λειτουργικές απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται όταν υπάρχουν ευκρινείς ενδείξεις που να δημιουργούν την πεποίθηση ότι ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα δεν είναι εξοικειωμένοι με ουσιαστικές διαδικασίες επί του πλοίου σε σχέση με την πρόληψη ρύπανσης από απορρίμματα. 2.Αν συντρέχουν οι περιστάσεις που περιγράφονται στην παρ. 1 αυτού του Κανονισμού, το Μέρος λαμβάνει τέτοια μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι το πλοίο δε θα αποπλεύσει μέχρι η κατάσταση να έχει τεθεί σε έλεγχο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του Παραρτήματος. 3.Οι διαδικασίες αναφορικά με τον έλεγχο Κράτους Λιμένα που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται σε αυτό τον Κανονισμό. 4.Σε αυτόν τον Κανονισμό τίποτα δε θα ερμηνεύεται ότι περιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός Μέρους που εκτελεί έλεγχο για λειτουργικές απαιτήσεις που ειδικότερα προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. Κανονισμός 10 Πινακίδες, σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων και τήρησης αρχείων απορριμμάτων 1.1) Σε κάθε πλοίο με ολικό μήκος 12 μέτρα ή μεγαλύτερο και σε μόνιμες ή πλωτές εξέδρες πρέπει να αναρτώνται πινακίδες, οι οποίες θα επισημαίνουν σε πλήρωμα και επιβάτες τις απαιτήσεις των Κανονισμών απόρριψης 3,4,5 και 6 αυτού του Παραρτήματος, όπως εφαρμόζονται. 2) Οι πινακίδες πρέπει να είναι γραμμένες στη γλώσσα εργασίας του πληρώματος του πλοίου και, για τα πλοία που εκτελούν πλόες σε λιμάνια ή σε υπεράκτιους τερματικούς σταθμούς υπό τη δικαιοδοσία άλλων Κρατών Μερών της Σύμβασης, πρέπει επίσης να είναι γραμμένες στην Αγγλική, Γαλλική ή Ισπανική γλώσσα. 2.Κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 100 (gt) και άνω και κάθε πλοίο το οποίο είναι πιστοποιημένο να μεταφέρει 15 άτομα ή περισσότερα και μόνιμες ή πλωτές εξέδρες, πρέπει να φέρει ένα σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο και πρόκειται να ακολουθεί το πλήρωμα. Αυτό το σχέδιο παρέχει γραπτές διαδικασίες για περιορισμό, συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του εξοπλισμού επί του πλοίου. Καθορίζει επίσης το άτομο ή τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση του σχεδίου. Ένα τέτοιο σχέδιο είναι σύμφωνο με τις οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό και γραμμένο στη γλώσσα εργασίας του πληρώματος. 3.Κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400 (gt) και άνω και κάθε πλοίο το οποίο είναι πιστοποιημένο να μεταφέρει 15 άτομα ή περισσότερα το οποίο πλέει σε λιμάνια ή υπεράκτιους τερματικούς σταθμούς δικαιοδοσίας άλλου Μέρους της Σύμβασης και κάθε μόνιμη ή πλωτή εξέδρα είναι εφοδιασμένα με Βιβλίο Απορριμμάτων. Το Βιβλίο Απορριμμάτων είτε ως μέρος του επίσημου ημερολογίου γέφυρας του πλοίου είτε διαφορετικά, έχει τη μορφή που καθορίζεται στο Προσάρτημα αυτού του Παραρτήματος: 1) Κάθε εργασία απόρριψης στη θάλασσα ή διάθεσης σε εγκατάσταση υποδοχής, ή μια ολοκληρωμένη αποτέφρωση θα αναγράφεται στο Βιβλίο Απορριμμάτων και θα υπογράφεται την ημέρα της αποτέφρωσης, απόρριψης ή διάθεσης από τον εξουσιοδοτημένο αξιωματικό. Κάθε συμπληρωμένη σελίδα του Βιβλίου Απορριμμάτων υπογράφεται από τον πλοίαρχο του πλοίου. Οι καταχωρήσεις στο Βιβλίο Απορριμμάτων θα γίνονται τουλάχιστον στην Αγγλική, Γαλλική ή Ισπανική γλώσσα. Όπου οι καταχωρήσεις γίνονται και στην επίσημη γλώσσα της σημαίας του πλοίου, αυτές οι καταχωρήσεις θα υπερισχύουν σε περίπτωση αμφισβήτησης ή ασυμφωνίας. 2) Η εγγραφή για κάθε αποτέφρωση, απόρριψη ή διάθεση θα περιλαμβάνει ημερομηνία και ώρα, στίγμα του πλοίου, κατηγορία των απορριμμάτων και την ποσότητα που υπολογίζεται ότι αποτεφρώθηκε, απορρίφθηκε ή παραδόθηκε, 3) Το Βιβλίο Απορριμμάτων φυλάσσεται επί του πλοίου ή επί της μόνιμης ή πλωτής εξέδρας και σε τέτοια θέση ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο για επιθεώρηση σε εύλογο χρόνο. Το έγγραφο αυτό διατηρείται για μια περίοδο δύο ετών μετά την τελευταία εγγραφή. 4) Στη περίπτωση απόρριψης ή απώλειας που αναφέρεται στον Κανονισμό 7 αυτού του Παραρτήματος γίνεται εγγραφή στο Βιβλίο Απορριμμάτων ή σε περίπτωση πλοίου ολικής χωρητικότητας μικρότερης από 400, καταχωρείται στο επίσημο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου εγγραφή στίγματος, συνθηκών και λόγων απόρριψης ή απώλειας, στοιχείων για τα προϊόντα που απερρίφθησαν ή απωλέσθησαν και τα εύλογα μέτρα που ελήφθησαν για την πρόληψη ή τον περιορισμό της απόρριψης ή απώλειας. 4.Η Διοίκηση μπορεί να μην απαιτεί Βιβλία Απορριμμάτων για: 1) Κάθε πλοίο που πραγματοποιεί πλόες διάρκειας μιας ώρας ή λιγότερο πιστοποιημένο να μεταφέρει 15 άτομα ή περισσότερα, ή 2) Μόνιμες ή πλωτές εξέδρες. 5.Η αρμόδια Αρχή της κυβέρνησης ενός Μέρους στη Σύμβαση μπορεί να επιθεωρεί το Βιβλίο Απορριμμάτων ή το επίσημο ημερολόγιο γέφυρας, οποιουδήποτε πλοίου στο οποίο ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται, όταν το πλοίο βρίσκεται σε λιμάνια δικαιοδοσίας του ή σε υπεράκτιους τερματικούς σταθμούς και μπορεί να κρατά αντίγραφο οποιασδήποτε εγγραφής από αυτά τα Βιβλία και να ζητά από τον πλοίαρχο του πλοίου να επικυρώσει ότι το αντίγραφο αυτό είναι ακριβές αντίγραφο μιας τέτοιας εγγραφής. Κάθε αντίγραφο που εκδίδεται με τον τρόπο αυτό, το οποίο έχει επικυρωθεί από τον πλοίαρχο του πλοίου ως ακριβές αντίγραφο μια εγγραφής στο Βιβλίο Απορριμμάτων ή στο επίσημο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου, γίνεται αποδεκτό σε κάθε δικαστική διαδικασία ως απόδειξη των γεγονότων που είναι καταχωρημένα στην εγγραφή. Η επιθεώρηση του Βιβλίου Απορριμμάτων ή του επίσημου ημερολογίου γέφυρας του πλοίου και η λήψη ενός επικυρωμένου αντιγράφου από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με αυτή τη παράγραφο εκτελείται όσο το δυνατόν ταχύτερα χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο πλοίο. 6.Η τυχαία απώλεια ή απώλεια αλιευτικού εξοπλισμού όπως αναφέρεται στους κανονισμούς 7.1.3 και 7.1.3 δις, η οποία αποτελεί σοβαρή απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον ή τη ναυσιπλοΐα, αναφέρεται στο Κράτος του οποίου το πλοίο έχει δικαίωμα να φέρει τη σημαία και όπου η απώλεια ή η απόρριψη έλαβε χώρα σε χωρικά ύδατα δικαιοδοσίας ενός παράκτιου κράτους και στο παράκτιο κράτος. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Όνομα του πλοίου:………………………….....….. Διεθνές διακριτικό σήμα:……………………. ΙΜΟ Νο:……………………………………………...............… Περίοδος:……. Από:…………. Έως:………....…. 1.Εισαγωγή Σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 του Παραρτήματος V της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη Ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 1978 (ΜΑRΡΟL 73/78) πρέπει να γίνεται μια εγγραφή για κάθε εργασία απόρριψης, διάθεσης ή πλήρους αποτέφρωσης. Αυτή περιλαμβάνει απορρίψεις στη θάλασσα, διαθέσεις σε ευκολίες υποδοχής ή σε άλλα πλοία, καθώς και τυχαία απώλεια απορριμμάτων. 2.Απορρίμματα και διαχείριση απορριμμάτων Απορρίμματα είναι όλα τα είδη από κατάλοιπα τροφών, οικιακών και λειτουργικών αποβλήτων, όλα τα πλαστικά, κατάλοιπα φορτίου, μαγειρικά λάδια, αλιευτικός εξοπλισμός και πτώματα νεκρών ζώων που παράγονται κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του πλοίου και θα διατίθενται συνεχώς ή περιοδικά εκτός εκείνων των ουσιών οι οποίες ορίζονται ή είναι στον κατάλογο άλλων Παραρτημάτων της παρούσας Σύμβασης. Στα απορρίμματα δεν περιλαμβάνονται τα φρέσκα ψάρια και τμήματα αυτών που παράγονται από αλιευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του πλου ή ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνουν τη μεταφορά ψαριών, συμπεριλαμβανομένων των οστρακοειδών, για την τοποθέτηση τους σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και τη μεταφορά ψαριών, συμπεριλαμβανομένων των οστρακοειδών, από τέτοιες εγκαταστάσεις στην ακτή για επεξεργασία. Οι οδηγίες για την εφαρμογή του Παραρτήματος V της ΜΑRΡΟL 73/78 πρέπει επίσης να αναφέρονται για σχετική πληροφόρηση. 3.Περιγραφή των απορριμμάτων Τα απορρίμματα πρέπει να ομαδοποιούνται σε κατηγορίες για τους σκοπούς του Βιβλίου Απορριμμάτων (ή του επίσημου ημερολογίου γέφυρας του πλοίου) ως ακολούθως: Α Πλαστικά Β Κατάλοιπα τροφών C Οικιακά Απόβλητα D Μαγειρικά λάδια Ε Στάχτες αποτεφρωτήρα F Λειτουργικά απόβλητα G Κατάλοιπα φορτίου Η Σφάγια ζώων Ι Αλιευτικός εξοπλισμός 4.Εγγραφές στο Βιβλίο Απορριμμάτων 4.1 Εγγραφές στο Ημερολόγιο Καταγραφής Απορριμμάτων πρέπει να γίνονται σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 4.1.1 Όταν απορρίμματα διατίθενται σε εγκατάσταση υποδοχής στη ξηρά ή σε άλλα πλοία: .1 Ημερομηνία και ώρα διάθεσης .2 Λιμάνι ή εγκατάσταση ή όνομα πλοίου. .3 Κατηγορία απορριμμάτων που διατέθηκαν. .4 Εκτιμώμενη ποσότητα που διατέθηκε για κάθε κατηγορία σε κυβικά μέτρα. .5 Υπογραφή αξιωματικού υπεύθυνου για την εργασία. 4.1.2 Όταν τα απορρίμματα αποτεφρώνονται: .1 Ημερομηνία και ώρα έναρξης και διακοπής αποτέφρωσης. .2 Στίγμα πλοίου (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) κατά την έναρξη και διακοπή της αποτέφρωσης. .3 Κατηγορία απορριμμάτων που αποτεφρώθηκαν. .4 Εκτιμώμενη ποσότητα που αποτεφρώθηκε σε κυβικά μέτρα. .5 Υπογραφή αξιωματούχου υπεύθυνου εργασίας. 4.1.3 Όταν τα απορρίμματα απορρίπτονται στη θάλασσα σύμφωνα με τους κανονισμούς 4,5 ή 6 του Παραρτήματος V ΜΑRΡΟL : 1.Ημερομηνία και ώρα απόρριψης. 2.Στίγμα πλοίου (γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος) Σημείωση: για εκφορτώσεις κατάλοιπων τροφών, συμπεριλαμβάνονται θέσεις έναρξης και διακοπής απόρριψης. 3.Κατηγορία απορριμμάτων που απορρίφθηκαν. 4.Εκτιμώμενη ποσότητα που απορρίφθηκε για κάθε κατηγορία σε κυβικά μέτρα. 5.Υπογραφή αξιωματούχου υπεύθυνου της εργασίας. 4.1.4 Τυχαίες ή άλλες εξαιρετικές εκφορτώσεις ή απώλεια απορριμμάτων στη θάλασσα που περιλαμβάνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 του Παραρτήματος V ΜΑRΡΟL: .1 Ημερομηνία και ώρα συμβάντος. .2 Λιμένας ή θέση πλοίου την ώρα του συμβάντος (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος και βάθος υδάτων εάν αυτό είναι γνωστό). .3 Κατηγορίες απορριμμάτων που απορρίφθηκαν ή απωλέσθησαν. .4 Εκτιμώμενη ποσότητα κάθε κατηγορίας σε κυβικά μέτρα. .5 Λόγος απόρριψης ή απώλειας και γενικές παρατηρήσεις. 4.2 Ποσότητα απορριμμάτων Η ποσότητα απορριμμάτων στο πλοίο υπολογίζεται σε κυβικά μέτρα, εάν είναι δυνατόν ξεχωριστά ανάλογα με την κατηγορία των απορριμμάτων. Το Βιβλίο Απορριμμάτων περιλαμβάνει πολλές αναφορές στην εκτιμώμενη ποσότητα απορριμμάτων. Αναγνωρίζεται ότι η ακρίβεια εκτιμώμενων ποσοτήτων απορριμμάτων επιδέχεται ερμηνείας. Οι εκτιμήσεις όγκου διαφέρουν πριν και μετά την επεξεργασία. Κάποιες διαδικασίες επεξεργασίας μπορεί να μην επιτρέπουν χρησιμοποιούμενη εκτίμηση όγκου, π.χ. συνεχής επεξεργασία αποβλήτων τροφών. Τέτοιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν γίνονται οι καταχωρήσεις και οι ερμηνείες τους στις εγγραφές που έγιναν. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η’ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Όνομα πλοίου: ………………………………............................………….. Διεθνές διακριτικό σήμα: ………………………………...…………. Νο ΙΜΟ: …………………………………………….......................................…… Κατηγορία Απορριμμάτων: ………………………………………… Α. Πλαστικά Β. Απόβλητα τροφών Γ. Οικιακά απόβλητα ( π.χ προϊόντα χάρτου, στουπιά, γυαλί, μέταλλο, μπουκάλια, πήλινα σκεύη και άλλα) Δ. Μαγειρικό λάδι Ε. Στάχτες Αποτεφρωτήρα ΣΤ. Λειτουργικά απόβλητα Ζ. Κατάλοιπα φορτίου Η. Σφάγια ζώων Θ. Αλιευτικός εξοπλισμός Άρθρο 2 1.Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013, ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή των τροποποιήσεων του Αναθεωρημένου Παραρτήματος V της Δ.Σ ΜΑRΡΟL 73/78, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση ΜΕΡC.201 (62). 2.Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του Ν.1269/ 1982 “για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σ’ αυτή τη Σύμβαση“ (Α΄ 89), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δευτέρου του Ν.3104/2003 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή» (Α΄ 28). β) Της παραγράφου 1 περ. β΄ του άρθρου έβδομου του Ν.1269/82 (Α΄ 89). γ) Της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΜΕΡC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) αριθ. ΜΕΡC.201(62) που υιοθετήθηκε την 15η Ιουλίου 2011 «Τροποποιήσεις στο Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου του 1978 του σχετικού με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της ΜΑRΡΟL 73/78)». δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). ε) Του άρθρου 5 του ΠΔ 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ΠΔ 98/2012 (Α΄ 160).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθ. 264/12 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1269 1982
Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή. 2003/3104 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία