ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/80

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-05-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος και μετονομασία Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κατάργηση τμήματος 1.Το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καταργείται. 2.Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν στο καταργούμενο τμήμα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, με πράξη του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Με έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ρυθμίζονται αναλόγως και τα θέματα της ένταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ( ΕΕΔΙΠ) και του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του καταργούμενου τμήματος. 4.Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στο καταργούμενο τμήμα, τοποθετούνται με απόφαση της Συγκλήτου, στις γραμματείες των άλλων τμημάτων. 5.Ομοίως, με απόφαση της Συγκλήτου μεταφέρεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός, τα εργαστήρια, το αρχείο και η βιβλιοθήκη του καταργούμενου τμήματος, στα υπόλοιπα τμήματα. 6.Οι διαδικασίες εκλογής εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμήματος, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, συνεχίζονται κανονικά με τα εκλεκτορικά σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση του Τμήματος και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των τμημάτων στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι. 7.Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π ολοκληρώνονται από τα όργανα του αντίστοιχου νέου τμήματος. 8.Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο καταργούμενο τμήμα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τον ίδιο επιβλέποντα καθηγητή στα λοιπά τμήματα του ιδρύματος στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι διδάκτορες με ακαδημαϊκά κριτήρια και κατόπιν υποβολής σχετικής δηλώσεως που συνεκτιμάται, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Για την κατανομή των υποψηφίων διδακτόρων στα τμήματα εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. 9.Οι διαδικασίες κατανομής του διδακτικού και λοιπού προσωπικού και των υποψηφίων διδακτόρων του καταργούμενου Τμήματος καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού, των εργαστηρίων, του αρχείου και της βιβλιοθήκης, ολοκληρώνονται με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. 10.Τα προπτυχιακά μαθήματα τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, των οποίων η διδασκαλία έχει ανατεθεί στο καταργούμενο τμήμα, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών τόσο των τμημάτων αυτών όσο και του καταργούμενου τμήματος μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους αλλά και των εξετάσεων των φοιτητών ανεξάρτητα από την ένταξη του διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμήματος στα υπόλοιπα τμήματα. 11.Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία και στο Περιβάλλον» (Β΄383/2004) του καταργούμενου τμήματος, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών και με το διδακτικό προσωπικό του καταργούμενου τμήματος ανεξάρτητα από την ένταξή του σε άλλα τμήματα. Στους απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο. 12.Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάργηση του Γενικού Τμήματος και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 13.Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν. Άρθρο 2 Μετονομασία Τμημάτων 1.Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του π.δ.377/1989 (Α΄166) και 1 του π.δ. 150/1997 (Α΄128) Τμήματα : α) Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας και β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, μετονομάζονται σε: α) Βιοτεχνολογίας και β) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, αντίστοιχα. 2.Αποστολή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας είναι να καλλιεργεί και να προάγει την οικεία επιστήμη, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, ώστε να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ειδικότερα το Τμήμα Βιοτεχνολογίας στοχεύει στην ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή των πλέον εξελιγμένων κλάδων γνώσης, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων που σχετίζονται με βιοτεχνολογικές διεργασίες, ως και στη μελέτη και εφαρμογή βιοσυστημάτων στο φάσμα των επιστημών ζωής,. Το Τμήμα στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και προάγουν τομείς της επιστήμης που αφορούν στη γενετική και τις εφαρμογές της στη βιολογία και τη βιοτεχνολογία, στη γονιδιωματική, στη μοριακή βιολογία, την εξέλιξη και τη γενετική τροποποίηση για την κατανόηση της λειτουργίας και ανάπτυξης των οργανισμών ως και τη διαχείριση του γενετικού τους υλικού μέσω της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DΝΑ, και τις ομικές τεχνολογίες στη συνθετική βιολογία και την κυτταρική μηχανική στη βιοδιεργασίες και την ενζυμομηχανική, στην πρωτεομική και τη μελέτη ενζύμων και πρωτεϊνών ως και τις εφαρμογές τους σε όλες τις βιοεπιστήμες και τη βιομηχανία, στη βιοφυσική και τη βιοπληροφορική για την κατανόηση δομής και λειτουργίας βιομορίων και βιοσυστημάτων, τη νανοτεχνολογία, τους βιοαισθητήρες και τα μικροηλεκτρονικά συστήματα ως σύγχρονες μεθόδους βιοανάλυσης. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης την μελέτη, έρευνα, κατανόηση και εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων για την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας στους ειδικότερους επιστημονικούς τομείς που προσδιορίζονται ανωτέρω. Μπορούν να απασχολούνται σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε εργαστήρια έρευνας, ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου σε εταιρείες παραγωγής βιοπροϊόντων, φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, σε νοσοκομεία και μικροβιολογικά εργαστήρια. Επίσης σε εταιρείες εμπορίας προϊόντων βιοεπιστημών, σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα ως και σε οργανισμούς και ελεγκτικές /ρυθμιστικές αρχές στην ημεδαπή και αλλοδαπή που εποπτεύουν διεργασίες και προϊόντα βιολογικής προέλευσης. 3.Αποστολή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου είναι να καλλιεργεί και να προάγει την οικεία επιστήμη μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να παρέχει στους φοιτητές του όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να προδιαγράφουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες αξιοποίησης φυσικών πρώτων υλών για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων εγνωσμένης διατροφικής αξίας τα οποία θα ανταποκρίνονται στις διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Άρθρο 3 Ίδρυση- Συγκρότηση Σχολών 1.Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές: 1)Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: i. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, ii. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, και iii. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 2)Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: i. Βιοτεχνολογίας, ii. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, και iii. Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. 2.Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κατά τα ως άνω ιδρυόμενων σχολών, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. 3.Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυόμενων με την ανωτέρω παράγραφο του παρόντος άρθρου Σχολών πραγματοποιείται από τα τμήματα που τις συγκροτούν. Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος ξεκινά από η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • 1.Τις διατάξεις α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α΄83). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). γ. Του π.δ. 113//2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄194). δ. Του π.δ. 377/1989 (Α΄166), του π.δ. 226/1995 (Α΄130), του άρθρου 1 του π.δ. 150/1997 (Α΄128), του π.δ. 150/1997(Α΄128), του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 317/1999 (Α΄304), του άρθρου 1 του π.δ. 149/2007 (Α΄192).
  • Την υπ’ αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄2105).
  • Το υπ’ αριθμ.1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, (Α.ΔΙ.Π), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • Το υπ’ αριθμ. 1226/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και το από 1-3-2013 έγγραφο με το οποίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται το προαναφερόμενο.
  • Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις 8-3-2013 και 14-3-2013 της Ολομέλειας) που απεστάλησαν με τα υπ’ αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα), καθώς και το υπ’ αριθμ 2134/30-11-2012 σχετικό έγγραφο.
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου (συνεδρίαση 4-3-2013) και της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 28-2-2013).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 5.040 € από την καταβολή εξόδων παράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο περιορίζεται σε 1260 € και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 153961/ΙΒ/6.12.2012,ΑΔΑ:Β4Μ99-ΙΕΞ). Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντιστοίχων ετών. Η ανωτέρω δαπάνη αντιρροπείται κατά το ποσό των 2.520€ ετησίως και κατά το ποσό των 630 € κατά το τρέχον έτος από τη μη καταβολή των αντίστοιχων εξόδων παράστασης του καταργούμενου τμήματος. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος, ύψους 950€,λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ. η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αιρθμ. 62/11.4..2013,ΑΔΑ:ΒΕΑΥ46Ψ8Ζ6Μ5Ν).
  • Την 110//2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/377 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/226 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/226 1995
Μετονομασία Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1997/150 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/317 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/317 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Μετονομασία των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. 2007/149 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2010/113/ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/113_ 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία