Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας"
1.  
  Στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύεται Τμήμα Ψυχολογίας στο οποίο εντάσσεται το προβλεπόμενο στις διατάξεις του π.δ. 140/1993 (Α΄ 58) Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της ιδίας ως άνω Σχολής. Το Τμήμα απονέμει πτυχίο Ψυχολογίας με τις ειδικεύσεις- κατευθύνσεις που έχουν θεσμοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 1 του ανωτέρω π.δ. 140/1993.
2.  
  Το χορηγούμενο από το Τμήμα Ψυχολογίας πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο προς τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
3.  
  Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται το πτυχίο του Προγράμματος Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, νοείται εφεξής και το πτυχίο του Τμήματος Ψυχολογίας της ίδιας ως άνω Σχολής
4.  
  Οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) του Προγράμματος Ψυχολογίας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Ψυχολογίας διατηρώντας την εκπαιδευτική τους κατάσταση ως προς τα εξάμηνα και το πρόγραμμα σπουδών
5.  
  Το διδακτικό προσωπικό του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 140/1993 έχει το συντονισμό της λειτουργίας του Προγράμματος Ψυχολογίας, δύναται να παραμείνει στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή να ενταχθεί στο Τμήμα Ψυχολογίας με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και του Τομέα Ψυχολογίας, μετά από συνεκτίμηση και της σχετικής δήλωσης προτίμησης που υποβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών του διδακτικού και επικουρικού διδακτικού προσωπικού του Τομέα Ψυχολογίας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από τον απαιτούμενο για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τομέα αυτού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ένταξη του ανωτέρω προσωπικού η οποία γίνεται με βάση το γνωστικό αντικείμενο, των μελών, διαπιστώνεται με σχετική πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6.  
  Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Ψυχολογίας παρέχεται από τη γραμματεία που είχε συσταθεί από το Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας για την υποστήριξη του Προγράμματος Ψυχολογίας
7.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος Ψυχολογίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 2454 /1997.
8.  
  Τα όργανα διοίκησης του τμήματος Ψυχολογίας, θα πρέπει να έχουν συγκροτηθεί και αναδειχθεί μέχρι την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους
Άρθρο 2
1.  
  Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές:
 1. Νομική Σχολή, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Νομικής,
 2. Σχολή Επιστημών Υγείας στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
 3. Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής,
 4. Σχολή Επιστημών της Αγωγής στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,
 5. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
2.  
  Η Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
3.  
  Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών εντάσσονται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
4.  
  Το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών
5.  
  Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών, οι Σχολές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διαμορφώνονται ως εξής:
 1. Θεολογική Σχολή, με τα τμήματα:
 2. i.
 3. Θεολογίας και ii.
 4. Κοινωνικής Θεολογίας,.
 5. Νομική Σχολή με το Τμήμα :
 6. i.
 7. Νομικής.
 8. Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με τα τμήματα:
 9. i.
 10. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ii.
 11. Οικονομικών Επιστημών, iii.
 12. Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και iν. Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,.
 13. Φιλοσοφική Σχολή, με τα Τμήματα:
 14. i.
 15. Φιλολογίας, ii.
 16. Ιστορίας και Αρχαιολογίας, iii.
 17. Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, iν. Ψυχολογίας, ν. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, νi.
 18. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, νii.
 19. Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, νiii.
 20. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ix.
 21. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, x.
 22. Μουσικών Σπουδών, xi.
 23. Θεατρικών Σπουδών, και xii Σλαβικών Σπουδών,.
 24. Σχολή Θετικών Επιστημών, με τα τμήματα:
 25. i.
 26. Φυσικής, ii.
 27. Χημείας, iii.
 28. Μαθηματικών iν. Βιολογίας, ν. Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, νi.
 29. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και νii.
 30. Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης,.
 31. Σχολή Επιστημών Υγείας, με τα τμήματα:
 32. i.
 33. Ιατρικής, ii.
 34. Οδοντιατρικής, iii.
 35. Φαρμακευτικής και iν. Νοσηλευτικής,.
 36. Σχολή Επιστημών της Αγωγής, με τα Τμήματα:
 37. i.
 38. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και ii.
 39. Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, και.
 40. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με το Τμήμα i.
 41. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
6.  
  Η συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των ιδρυόμενων με το παρόν διάταγμα Σχολών πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 30-11-2013
7.  
  Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων με το παρόν διάταγμα σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄159), και το άρθρο 6 παρ.2 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ.4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). γ. Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄194). δ. Του άρθρου 4 του ν. 5343/1932 (Α΄ 86), του ν.δ. 2464/1953 (Α΄ 185), του ν.δ. 706/1970 (Α΄ 231), του β.δ. 397/1972 (Α΄ 98), του π.δ. 184/1979 (Α΄ 51), του π.δ. 455/1981 (Α΄ 125), του άρθρου 47 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), της Υ.Α. Β1/551/1982 (Β΄ 633), της Υ.Α. Β1/550/1982 (Β΄ 633), της Υ.Α. Β1/552/1982 (Β΄ 633), Υ.Α. Β1/959/1983 (Β΄ 503), του π.δ. 207/1983(Α΄77), του π.δ. 445/1984 (Α΄ 160), του π.δ. 160/1984 (Α΄ 53), του π.δ. 527/1989(Α΄ 223), του π.δ. 379/1989 (Α΄ 167), του π.δ. 140/1993 (Α΄ 58), του π.δ. 57/1993 (Α΄ 26), του π.δ. 315/1994 (Α΄ 166),του π.δ. 201/1999 (Α΄ 179),του π.δ. 232/ 2000 (Α΄ 198),του π.δ. 229/2002(Α΄209) του π.δ. 83/2004 (Α΄ 65), του π.δ. 197/2004 (Α΄ 175), του π.δ. 136/2007 (Α΄ 173) και του π.δ. 157/2009 (Α΄ 199).
 • Την αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
 • Το αριθ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, (Α.ΔΙ.Π), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Το αριθ. 1223/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και το υπ’ αριθμ.3300/1-3-2013 έγγραφο, με το οποίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται το αρχικό.
 • Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις 8-3-2013 και 14-3-2013 της Ολομέλειας που απεστάλησαν με τα υπ’ αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα), καθώς και το αριθ. 2134/30-11-2012 σχετικό έγγραφο.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που διατυπώθηκε στην συνεδρίαση της 1-3-2013 και στο αριθ. 20/11-3-2013 απαντητικό έγγραφό του, όπως και το αριθ. 1/15-3-2013 έγγραφο του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης με το οποίο διαβιβάστηκε στον Πρύτανη αίτημα για διατύπωση της γνώμης της Συγκλήτου επί των προτάσεων του Υπουργείου.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 7.560 € από την καταβολή εξόδων παράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο, περιορίζεται στα 1.890€ και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 153961/ΙΒ/6.12.2012, ΑΔΑ:Β4Μ99-ΙΕΞ. Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντίστοιχων ετών. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος, ύψους 950€ περίπου, λόγω σφραγίδων, πινακίδων κ.λπ. η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ.2013007574/11.4.2013, ΑΔΑ:ΒΕΑΥ46ΨΖ2Ν-64Ε.
 • Την 124/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 1982/Β1/550 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/Β1_550 1982
ΑΠΟΦΑΣΗ 1982/Β1/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/Β1_551 1982
ΑΠΟΦΑΣΗ 1982/Β1/552 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/Β1_552 1982
ΑΠΟΦΑΣΗ 1983/Β1/959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/Β1_959 1983
ΝΟΜΟΣ 1932/5343 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5343 1932
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2464 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2464 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/706 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/706 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/184 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/184 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/455 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/455 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/207 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/207 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/160 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/445 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/445 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/379 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/379 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/527 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/527 1989
Οργάνωση - λειτουργία Προγράμματος Ψυχολογίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1993/140 1993
Ίδρυση Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1993/57 1993
Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1994/315 1994
Ίδρυση τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατάργηση του Γενικού τμήματος Ξένων Πολιτισμών. 1999/201 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/232 2000
Ανασυγκρότηση της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2002/229 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2004/197 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/197 2004
Ίδρυση Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2004/83 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση Τμήματος Σλαβικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2007/136 2007
Κατάτμηση του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 2009/157 2009
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/397 1972