Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση-συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συγχώνευση Τμημάτων"
1.  
  Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του π.δ. 304/1994 (Α΄ 163) και του εδ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 21/2009 (Α΄ 42) αντίστοιχα, Τμήματα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, συγχωνεύονται στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Το νέο Τμήμα έχει τις ακόλουθες εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) Πολιτικής Επιστήμης και β) Κοινωνικής Διοίκησης στην οποία περιλαμβάνονται και οι κατευθύνσεις προχωρημένου εξάμηνου (i) Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής και ii) Κοινωνικής Εργασίας.
2.  
  Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εδ. β΄ της παρ 1 του άρθρου 1 του π,δ. 208/1999(Α΄179) και εδ. β΄της παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 21/2009 αντίστοιχα, Τμήματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης και Διοίκησης Επιχειρήσεων συγχωνεύονται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Το νέο Τμήμα έχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Οικονομικής Ανάλυσης και β) Διοίκησης Επιχειρήσεων.
3.  
 1. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών προ της συγχώνευσής του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης μετά τη συγχώνευση, στην κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης
 2. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση (i) Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή (ii) Κοινωνικής Εργασίας προ της συγχώνευσής του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, στην κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και στις αντίστοιχες προχωρημένου εξαμήνου κατευθύνσεις (i) Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή (ii) Κοινωνικής Εργασίας αντίστοιχα
 3. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης προς της συγχώνευσής του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, στην κατεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης
 4. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προ της συγχώνευσής του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, στην κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
 5. Στους φοιτητές των συγχωνευόμενων Τμημάτων που είχαν εισαχθεί σε αυτά μέχρι το 2012-2013 απονέμεται τίτλος σπουδών αντίστοιχος με αυτόν που απονεμόταν πριν από την συγχώνευση των Τμημάτων
 6. Οι φοιτητές καθώς και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των συγχωνευόμενων Τμημάτων, εντάσσονται στο νέο Τμήμα διατηρώντας την εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται προ της συγχωνεύσεως
 7. Τα μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων που συγχωνεύονται με τις διατάξεις του παρόντος, συνεχίζονται κανονικά
 8. Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών του διδακτικού προσωπικού των συγχωνευόμενων Τμημάτων, συνεχίζονται κανονικά και με τα ίδια εκλεκτορικά σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν τη συγχώνευση
 9. Κανονικά συνεχίζονται επίσης και οι διαδικασίες κρίσης και μονομοποίησης μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
 10. Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στα Τμήματα που συγχωνεύονται συνεχίζονται όπως αυτές είχαν ξεκινήσει στα συγχωνευόμενα Τμήματα
 11. Με πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος διαπιστώνεται ο αριθμός των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των νέων Τμημάτων Κοινωνικής Διοίκησης κα Πολιτικής Επιστήμης και Οικονομικών Επιστημών
 12. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των νέων Τμημάτων όπως προκύπτουν από τη συγχώνευση η οποία ολοκληρώνεται μέχρι την 31 Νοεμβρίου 2013, η διοίκηση των Τμημάτων ασκείται από τα όργανα διοίκησης των συγχωνευόμενων Τμημάτων Κοινωνικής Διοίκησης και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
 13. Η εκπαιδευτική λειτουργία των συγχωνευόμενων Τμημάτων και η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων με το παρόν διάταγμα Σχολών αρχίζει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Άρθρο 2 "Ίδρυση - Συγκρότηση και Ανασυγκρότηση Σχολών"
1.  
  Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ιδρύονται, και συγκροτούνται Σχολές ως ακολούθως:
 1. Νομική Σχολή με έδρα την Κομοτηνή και Τμήμα:
 2. i.
 3. Νομικής.
 4. Επιστημών Υγείας με έδρα την Αλεξανδρούπολη και Τμήματα. i.
 5. Ιατρικής ii.
 6. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.
 7. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα την Κομοτηνή και Τμήμα:
 8. i.
 9. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 10. Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών με έδρα την Κομοτηνή και Τμήματα:
 11. i.
 12. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ii.
 13. Ελληνικής Φιλολογίας iii.
 14. Ιστορίας και Εθνολογίας.
 15. Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Κομοτηνή και Τμήματα:
 16. ?.
 17. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με εισαγωγικές κατευθύνσεις Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ?i.
 18. Οικονομικών Επιστημών.
 19. Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας με έδρα την Ορεστιάδα και Τμήματα:
 20. i.
 21. Αγροτικής Ανάπτυξης ii.
 22. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
2.  
  Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ιδρυόμενων Σχολών ολοκληρώνεται μέχρι την 31 Νοεμβρίου 2013. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησης και ανάδειξης των κατά τα ως άνω οργάνων διοίκησης εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.
3.  
  Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των κατά τα ως άνω ιδρυόμενων Σχολών αναλαμβάνουν τα εντασσόμενα σε αυτές Τμήματα
4.  
  Ύστερα από τις ανωτέρω μεταβολές, οι Σχολές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανασυγκροτούνται, συγκροτούνται και ορίζονται εφεξής:
 1. Πολυτεχνική Σχολή με έδρα την Ξάνθη και Τμήματα:
 2. i.
 3. Πολιτικών Μηχανικών ii.
 4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ?ii.
 5. Μηχανικών Περιβάλλοντος ?ν. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ν. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
 6. Σχολή Επιστημών Αγωγής με έδρα την Αλεξανδρούπολη και Τμήματα:
 7. i.
 8. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ii.
 9. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία.
 10. Νομική Σχολή με έδρα την Κομοτηνή και Τμήμα:
 11. i.
 12. Νομικής.
 13. Επιστημών Υγείας με έδρα την Αλεξανδρούπολη και Τμήματα:
 14. ?.
 15. Ιατρικής ii.
 16. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.
 17. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα την Κομοτηνή και Τμήμα:
 18. ?.
 19. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 20. Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών με έδρα την Κομοτηνή και Τμήματα:
 21. ?.
 22. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ii.
 23. Ελληνικής Φιλολογίας iii.
 24. Ιστορίας και Εθνολογίας.
 25. Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Κομοτηνή και Τμήματα:
 26. i.
 27. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με εισαγωγικές κατευθύνσεις Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ii.
 28. Οικονομικών Επιστημών.
 29. Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας με έδρα την Ορεστιάδα και Τμήματα:
 30. i.
 31. Αγροτικής Ανάπτυξης ii.
 32. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
Άρθρο 3 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1 Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159), την παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59), καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Προποβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). γ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
 • Την υπ’ αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
 • Το αριθ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) για διατύπωση γνώμης σχετικά με το Σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Το αριθ. 1219/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και το αριθ. 3299/1-3-2013 έγγραφο, με το οποίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται το αρχικό.
 • Τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. (αποφάσεις 8-3-2013 και 14-3-2013 της Ολομέλειας) που απεστάλησαν με τα υπ’ αριθ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα καθώς και το αριθ. 2134/30-11-212 έγγραφο.
 • Τη διατυπωθείσα γνώμη του Συμβουλίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου - Θράκης συνεδρίαση 1/4-3-2013, η οποία εκδόθηκε ύστερα από την 1/600/21-2-2013 γνωμοδότηση της οικείας Συγκλήτου.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 10.080 € από την καταβολή εξόδων παράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο, περιορίζεται στα 2.520 € και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 153961/ΒΙ/6.12.2012, ΑΔΑ:Β4Μ99-ΙΕΞ). Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντιστοίχων ετών. Η εν λόγω δαπάνη αντιρροπείται κατά το ποσό των 1.300€ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος και 5.100€ περίπου ετησίως από τη μη καταβολή των αντίστοιχων εξόδων παράστασης των συγχωνευόμενων Τμημάτων. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται επιβάρυνση ύψους 950€ περίπου του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Ιδρύματος λόγω σφραγίδων, πινακίδων κ.λπ., η οποία θα καλυφθεί από τις εγγραμμένες πιστώσεις του (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθ. 197/11.4.2013, ΑΔΑ: ΒΕΑΥ46ΨΖΥ1-ΞΩΩ).
 • Την αριθ. 128/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Ίδρυση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1994/304 1994
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
΄Ιδρυση Τμημάτων στο Δημοκρίτειο ΠανεπιστήμιοΘράκης. 2009/21 2009
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010