Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρότηση σχολών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετονομασία Πανεπιστημίου"
1.  
  Το προβλεπόμενο στο π.δ. 147/1990 (Α΄ 56) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών μετονομάζεται σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, εννοείται εφεξής το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Άρθρο 2 "Συγχώνευση Τμημάτων"
1.  
  Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. α΄ του π.δ. 363/1996 (Α΄ 235) Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του ιδρύματος συγχωνεύεται με το προβλεπόμενο στην παρ. 1β του άρθρου 1 του π.δ. 203/1999 (Α΄ 179) και στην παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 134881α/Β1/23-12-2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (Β΄ 1975) Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
2.  
  Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 147/1990 (Α΄ 56) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών συγχωνεύεται με το προβλεπόμενο στο άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β΄ περ. αα΄ του ν. 3255/2004 (Α΄ 138) Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του ιδίου ιδρύματος, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το νέο Τμήμα έχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου (από το γ’ εξάμηνο): i) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και ii) Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών.
3.  
  Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 147/1990 (Α΄ 56) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών συγχωνεύεται με το προβλεπόμενο στο άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β΄ περ. ββ΄ του ν. 3255/2004 (Α΄ 138) Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του ιδίου ιδρύματος στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το νέο Τμήμα έχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου (από το γ’ εξάμηνο): i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και ii) Διοίκησης Τεχνολογίας.
4.  
  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Τμημάτων όπως θα προκύψουν από τη συγχώνευση, ρυθμίζονται τα θέματα έναρξης λειτουργίας των ανωτέρω κατευθύνσεων, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών, ο τρόπος επιλογής των ανωτέρω κατευθύνσεων και κάθε άλλο θέμα και λεπτομέρεια που αφορούν στη λειτουργία αυτών και ανήκουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης
5.  
  Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, προ της συγχώνευσής του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μετά τη συγχώνευση στην κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
6.  
  Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, προ της συγχώνευσής του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μετά τη συγχώνευση στην κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
7.  
  Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, προ της συγχώνευσής του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μετά τη συγχώνευση στην κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
8.  
  Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, προ της συγχώνευσής του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μετά τη συγχώνευση στην κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
9.  
  Στους φοιτητές των συγχωνευόμενων τμημάτων, οι οποίοι έχουν εισαχθεί σε αυτά μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, απονέμεται τίτλος σπουδών αντίστοιχος με αυτόν που απονεμόταν πριν από τη συγχώνευση των τμημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011.
10.  
  Οι φοιτητές καθώς και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των συγχωνευόμενων τμημάτων εντάσσονται στο νέο τμήμα, διατηρώντας την εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονταν προς της συγχώνευσης
11.  
  Οι εισαχθέντες μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 μεταπτυχιακοί φοιτητές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των συγχωνευόμενων τμημάτων συνεχίζουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το κατά την εισαγωγή τους υφιστάμενο καθεστώς. Στους αποφοίτους των προγραμμάτων απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα με το υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής καθεστώς.
12.  
  Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών του διδακτικού προσωπικού των συγχωνευόμενων τμημάτων συνεχίζονται κανονικά και με τα ίδια εκλεκτορικά σώματα, όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν τη συγχώνευση
13.  
  Κανονικά συνεχίζονται επίσης και οι διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
14.  
  Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μεταφέρονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας όσες θέσεις παραμένουν κενές εκ των κενών θέσεων Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. που είχαν μεταφερθεί, για τις ανάγκες του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την παρ. 1β΄ του άρθρου 3 του ν. 3255/2004. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται ο αριθμός των ως άνω μεταφερομένων θέσεων και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
15.  
  Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων, που δεν έχουν ολοκληρωθεί στα τμήματα τα οποία συγχωνεύονται, συνεχίζονται με το υφιστάμενο κατά το χρόνο επιλογής καθεστώς
16.  
  Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διαπιστώνεται ο αριθμός των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων καθώς και του διδακτικού και επικουρικού διδακτικού προσωπικού των νέων τμημάτων και η εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται
17.  
  Η διαδικασία συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των νέων τμημάτων, όπως προκύπτουν από τις κατά τα ως άνω συγχωνεύσεις, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. Αν τούτο δεν καταστεί εφικτό, η διοίκηση των τμημάτων που προκύπτουν ασκείται από τα όργανα διοίκησης των αρχικών Τμημάτων Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αντίστοιχα.
Άρθρο 3 "Ίδρυση-Συγκρότηση Σχολών"
1.  
  Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές:
 1. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 2. i) Οικονομικών Επιστημών και ii) Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 3. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 4. i) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και ii) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
 5. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 6. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 7. i) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ii) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, iii) Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
2.  
  Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυομένων Σχολών πραγματοποιείται από τα τμήματα που τις συγκροτούν. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ιδρυόμενων Σχολών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2013. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των κατά τα ως άνω οργάνων διοίκησης εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του ιδρύματος.
3.  
  Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών και η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που προκύπτουν από τη συγχώνευση, με το παρόν Διάταγμα, αρχίζει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Άρθρο 4 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159), την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83), β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), γ) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194), δ) της αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105),
 • Το αριθμ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
 • Τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. (αποφάσεις 8/3/2013 και 14/3/2013 της Ολομέλειας, που απεστάλησαν αντίστοιχα με τα αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα) καθώς και το αριθμ. 2134/30-11-2012 έγγραφο.
 • Το αριθμ. 1236/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, όπως συμπληρώθηκε με το όμοιο αριθμ. 3302/1-3-2013,
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (συνεδρίαση: 7-3-2013) και της Συγκλήτου του ιδρύματος (συνεδρίαση: 17/6-3-2013),
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 10.080 ευρώ από την καταβολή εξόδων παράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο περιορίζεται σε 2.520 ευρώ και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ’ αριθμ. 153961/ΙΒ/6-12-2012, ΑΔΑ: Β4Μ99-ΙΕΞ). Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντίστοιχων ετών. Η εν λόγω δαπάνη αντιρροπείται κατά το ποσό των 1.300 ΕΥΡΩ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος και 5.100 ΕΥΡΩ περίπου ετησίως από τη μη καταβολή των αντίστοιχων εξόδων παράστασης των συγχωνευόμενων τμημάτων. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος λόγω σφραγίδων, πινακίδων κ.λπ., ύψους 950 ΕΥΡΩ περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ: ΒΕΑΥ469Β7Ι-ΣΨΜ),
 • Την αριθμ. 117/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/134881Α/Β1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/134881Α_Β1 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/147 1990
Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1996/363 1996
Ίδρυση τμημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1999/203 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 2018/4521 2018