Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση πανεπιστημίου"
1.  
  Το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 40 Β του ν. 3794/2009 (Α΄156) Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, καταργείται.
2.  
  Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 108/2009 (Α; 144) Τμήμα Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων του ως άνω Πανεπιστημίου, καταργείται ομοίως.
3.  
  Το κατά τις διατάξεις των άρθρων 1α του Π.Δ. 96/1998 (Α΄85) και 40 Β παρ. (4) του ν. 3794/2009 Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του καταργούμενου πανεπιστημίου εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.
4.  
  Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 β του Π.Δ. 96/1998, του Π.Δ. 110/2006 (Α΄109) και του άρθρου 40 Β παρ. (4) του ν. 3794/2009 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και το κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1γ του ν. 3255/2004 (Α΄138) και του άρθρου 40 Β παρ. (4) Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών εντάσσονται στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Έδρα και των τριών ανωτέρω τμημάτων παραμένει η πόλη του Αγρινίου.
5.  
  Η εκπαιδευτική διαδικασία των εντασσόμενων τμημάτων σε ό,τι αφορά τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών καθώς και οι διατμηματικές συνεργασίες, συνεχίζονται κανονικά. Από τη δημοσίευση του παρόντος όπου σε αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έγκριση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών προβλέπεται η συμμετοχή των Τμημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, και Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, νοείται εφεξής ότι σε αυτά τα προγράμματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα διαπανεπιστημιακά συμμετέχουν τα Τμήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, και Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών.
6.  
  Οι φοιτητές των τμημάτων του καταργούμενου ιδρύματος που είχαν ενταχθεί σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 Β παρ. (4 ) του ν. 3794/2009 της υπ’ αριθμ. 89679/Β1/2011 (Β΄1888) υπουργικής απόφασης εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο οποίο συνεχίζουν τις σπουδές τους.
7.  
  Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από τα Τμήματα που εντάσσονται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από τα τμήματα αυτά, μετά την ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών
8.  
  Το κάθε κατηγορίας προσωπικό των τμημάτων που εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και οι κατεχόμενες από αυτό θέσεις μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το προσωπικό αυτό διατηρεί την ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, καθώς και τα απορρέοντα από αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις, ενώ η κάθε είδους αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του προσωπικού αυτού νοείται ότι έχει πραγματοποιηθεί σ’ αυτό.
9.  
  Οι κενές θέσεις διδακτικού και λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού του καταργούμενου ιδρύματος περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών
10.  
  Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, εξέλιξης και μονιμοποίησής θέσεων προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών
11.  
  Οι κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233) οργανικές μονάδες για τη διοικητική στήριξη των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
12.  
  Η κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του ως άνω άρθρου 37 του ν. 4027/2011, συσταθείσα Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας καταργείται.
13.  
  Τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία του καταργούμενου ιδρύματος περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών
14.  
  Τα ερευνητικά έργα που εκτελούνται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας ή για λογαριασμό του εν λόγω πανεπιστημίου με επιστημονικούς υπεύθυνους καθηγητές του πανεπιστημίου αυτού μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με απόφαση της Συγκλήτου του
15.  
  Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, οι λοιπές μονάδες και τα αρχεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας περιέρχονται ομοίως στο Πανεπιστήμιο Πατρών
16.  
  Για την ένταξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και τη μεταφορά των κενών θέσεων, των εργαστηρίων και λοιπών μονάδων του στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του τελευταίου
17.  
  Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών ρυθμίζονται θέματα που συνδέονται με την υλοποίηση των αναφερόμενων στις ανωτέρω παραγράφους καθώς και οι τυχόν διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που προκύπτουν από την ένταξη των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
18.  
  Η λειτουργία των εντασσόμενων στο Πανεπιστήμιο Πατρών τμημάτων, ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις α. Των άρθρων 7, 80 παρ. 1 του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195), όπως το πρώτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄159) την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄59) και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.ΔΕ)» (Α΄83). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).
 • Την υπ’ αριθμ Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
 • Το υπ’ αριθμ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, (Α.ΔΙ.Π), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Το υπ’ αριθμ. 1220 /6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις 8-3-2013 και 14-3-2013 της Ολομέλειας που απεστάλησαν με τα υπ’ αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα), καθώς και το υπ’ αριθμ 2134/30-11-2012 σχετικό έγγραφο.
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (συνεδρίαση 37/27-2-2013).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 133 /2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-06-05 Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/130
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/89679/Β1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/89679_Β1 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικόκαι άλλες διατάξεις. 2011/4027 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Ίδρυση πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου. 1998/96 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Μετονομασία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (π.δ. 96/1998, Α΄ 85), σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. 2006/110 2006
Ίδρυση Τμήματος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και κατάργηση της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2009/108 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία