Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετονομασία Τμημάτων"
1.  
 1. Το προβλεπόμενο στο π.δ. 82/2000 (Α΄ 72) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
 2. Αποστολή του τμήματος, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των επιστημονικών περιοχών των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιών, του υλικού υπολογιστικών συστημάτων και της παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας και η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων μηχανικών επί αυτών.
 3. Το μετονομαζόμενο τμήμα χορηγεί πτυχίο, το οποίο εξομοιώνεται πλήρως ως προς κάθε συνέπεια με τα ομότιτλα τμήματα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 4. Τα πτυχία Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έχουν χορηγηθεί ή χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 περ. γ΄ του ν. 4009/2011, αναγνωρίζονται ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα πτυχία που χορηγούνται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον οι κάτοχοί τους παρακολουθήσουν τα μαθήματα, που καλύπτουν τα γνωστικά πεδία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών μετρήσεων και αυτόματου ελέγχου, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, και υποβληθούν επιτυχώς σε εξετάσεις στα μαθήματα αυτά.
 5. Η ισοτιμία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από τον Πρύτανη του ιδρύματος.
2.  
 1. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 παρ. 1 εδ. δ΄ του π.δ. 177/1993 (Α΄65) Τμήμα Μαθηματικών-Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφορικής.
 2. Η έδρα του Τμήματος μεταφέρεται από τη Λάρισα στη Λαμία.
 3. Η εκπαιδευτική λειτουργία και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών στο Τμήμα αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
Άρθρο 2 "Κατάργηση Τμήματος"
1.  
  Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 παρ. 1 εδ. ε΄ του π.δ. 177/1993 (Α΄65) Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καταργείται.
Άρθρο 3 "Ένταξη Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας"
1.  
  Το προβλεπόμενο στο π.δ. 84/2004 (Α΄ 65) Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του καταργούμενου πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έδρα του τμήματος ορίζεται η Λαμία. Η λειτουργία του τμήματος συνεχίζεται κανονικά.
2.  
  Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαπιστώνεται ο αριθμός των φοιτητών και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού που εντάσσονται στο ίδρυμα ύστερα από την ένταξη του τμήματος, καθώς και η εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή ή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται και κάθε άλλη αναγκαία για την ένταξή του λεπτομέρεια. Ομοίως διαπιστώνεται ο αριθμός των κενών θέσεων που έχουν ιδρυθεί στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας για τις ανάγκες του ανωτέρω Τμήματος.
3.  
  Διαδικαστικά και άλλα θέματα, που προκύπτουν από την ένταξη του ως άνω Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και δεν ρυθμίζονται από το παρόν ή το διάταγμα με το οποίο καταργείται το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Άρθρο 4
1.  
  Μετονομασία Σχολής και ένταξη ανεξάρτητων τμημάτων σε αυτή Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 177/1993 (Α΄ 65) Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Σε αυτήν εντάσσονται τα ανεξάρτητα Τμήματα: i) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα το Βόλο, και ii) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τα Τρίκαλα.
Άρθρο 5 "Ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών"
1.  
 1. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύεται Σχολή Θετικών Επιστημών, με έδρα τη Λαμία, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 2. i) Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και ii) Πληροφορικής
 3. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της ιδρυόμενης Σχολής πραγματοποιείται από τα τμήματα που τις συγκροτούν.
 4. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Σχολής ολοκληρώνεται μέχρι την 30.11.2013.
 5. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξη των κατά τα ως άνω οργάνων διοίκησης εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του ιδρύματος
2.  
  Ύστερα από τις ανωτέρω μεταβολές, οι Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανασυγκροτούνται και ορίζονται εφεξής ως ακολούθως:
 1. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με έδρα το Βόλο, με τα Τμήματα:
 2. i) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ii) Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, iii) Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, iν) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ν) Οικονομικών Επιστημών και νi) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 3. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Βόλο, με τα Τμήματα:
 4. i) Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, ii) Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
 5. Πολυτεχνική Σχολή με έδρα το Βόλο, με τα Τμήματα:
 6. i) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ii) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, iii) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, iν) Μηχανολόγων Μηχανικών και ν) Πολιτικών Μηχανικών
 7. Σχολή Επιστημών Υγείας με έδρα τη Λάρισα, με τα Τμήματα:
 8. i) Ιατρικής, ii) Κτηνιατρικής και iii) Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
 9. Σχολή Θετικών Επιστημών με έδρα τη Λαμία, με τα Τμήματα:
 10. i) Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και ii) Πληροφορικής
3.  
  Η ακαδημαϊκή λειτουργία της ιδρυόμενης με το παρόν Διάταγμα Σχολής και η εκπαιδευτική λειτουργία του μεταφερόμενου τμήματος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Άρθρο 6 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Η περ. i του εδ. δ΄ του άρθρου 3 του π.δ. 177/1993 και τα εδάφια γ΄ της παρ. 1 και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ιδίου διατάγματος καταργούνται.
Άρθρο 7 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 7 και 80 παρ. 1 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως το πρώτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159), την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83), καθώς και του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ’ του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄152). β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), γ) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194), δ) της αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105),
 • Το αριθμ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Υπουργού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
 • Τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. (αποφάσεις 8/3/2013 και 14/3/2013 της Ολομέλειας, που απεστάλησαν αντίστοιχα με τα αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα) καθώς και το αριθμ. 2134/30-11-2012 έγγραφο.
 • Το αριθμ. 1230/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, όπως συμπληρώθηκε με το όμοιο αριθμ. 3301/1-3-2013.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (έγγραφο αριθμ. 1918/27-2-2013) καθώς και το αριθμ. 2243/8-3-2013 έγγραφο του ιδρύματος.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη 2520 ευρώ από την καταβολή εξόδων παράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο, περιορίζεται στα 630 ευρώ και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 153691/ΙΒ/6-12-2012, ΑΔΑ: Β4Μ99-ΙΕΞ). Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων ετών. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος ύψους 3.000 ΕΥΡΩ περίπου λόγω σφραγίδων, πινακίδων κ.λπ., η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 3410/ 11-4-2012, ΑΔΑ: ΒΕΑΥ 469Β7Ξ-ΤΘΠ).
 • Την αριθμ. 141/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Μετονομασία Σχολών - Ίδρυση - οργάνωση και λειτουργία Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1993/177 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/82 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/82 2000
΄Ιδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. 2004/84 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013