Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συγχώνευση Τμημάτων"
1.  
  Το Τμήμα Μαθηματικών συγχωνεύεται με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών στο Τμήμα Μαθηματικών με έδρα το Καρλόβασι. Το νέο Τμήμα έχει τις ακόλουθες εισαγωγικές κατευθύνσεις: i) Μαθηματικών και ii) Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
2.  
  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του νέου Τμήματος Μαθηματικών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των κατευθύνσεων, το χρόνο και τη διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών, τον τρόπο επιλογής των ανωτέρω κατευθύνσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα που ανήκει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
3.  
  Τα πτυχία που ήδη έχουν χορηγηθεί από το υπό συγχώνευση Τμήμα Μαθηματικών είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το δημιουργούμενο νέο Τμήμα στην κατεύθυνση των Μαθηματικών
4.  
  Τα πτυχία που ήδη έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Μαθηματικών στην κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
5.  
  Στους φοιτητές των συγχωνευόμενων τμημάτων, οι οποίοι έχουν εισαχθεί σ’ αυτά μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 απονέμεται τίτλος σπουδών αντίστοιχος με αυτόν που απονεμόταν πριν από την συγχώνευση των τμημάτων
6.  
  Οι φοιτητές καθώς και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των συγχωνευόμενων τμημάτων εντάσσονται στο νέο τμήμα, διατηρώντας την εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονταν προ της συγχώνευσης
7.  
  Τα μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των συγχωνευόμενων με το παρόν διάταγμα τμημάτων, συνεχίζονται κανονικά
8.  
  Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών του διδακτικού προσωπικού των συγχωνευόμενων τμημάτων συνεχίζονται κανονικά και με τα ίδια εκλεκτορικά σώματα, όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν τη συγχώνευση
9.  
  Κανονικά συνεχίζονται επίσης και οι διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
10.  
  Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στα συγχωνευόμενα τμήματα, συνεχίζονται όπως είχαν ξεκινήσει
11.  
  Με πράξη του Πρύτανη διαπιστώνεται ο αριθμός των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων καθώς και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του Τμήματος Μαθηματικών και η εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται
12.  
  Η διαδικασία ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του νέου τμήματος όπως προκύπτει από τη συγχώνευση, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30-11-2013. Σε περίπτωση που τούτο δεν είναι εφικτό, η διοίκησή του ασκείται από τα όργανα διοίκησης του αρχικού Τμήματος Μαθηματικών.
13.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία του νέου Τμήματος ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Άρθρο 2 "Κατάργηση Τμήματος"
1.  
  Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καταργείται
Άρθρο 3 "Ίδρυση Κατεύθυνσης"
1.  
  Στις ήδη υφιστάμενες κατά τις διατάξεις του π.δ 83/ 1984 (Α΄ 72) ειδικεύσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προστίθεται κατεύθυνση Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού.
Άρθρο 4 "Ένταξη Τμημάτων σε Σχολές Ανασυγκρότηση Σχολών"
1.  
  Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος
2.  
  Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών
3.  
  Ύστερα από τις ανωτέρω μεταβολές, οι Σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγκροτούνται και ορίζονται ως ακολούθως
 1. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με έδρα τη Μυτιλήνη με τα Τμήματα:
 2. i) Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. ii) Τμήμα Κοινωνιολογίας. ii) Τμήμα Γεωγραφίας. iii) Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.
 3. Σχολή Περιβάλλοντος με έδρα τη Μυτιλήνη με τα Τμήματα:
 4. i) Τμήμα Περιβάλλοντος. ii) Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας. iii) Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (με έδρα τη Λήμνο).
 5. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης με έδρα τη Χίο με τα Τμήματα:
 6. i) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. ii) Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών iii) Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.
 7. Σχολή Θετικών Επιστημών με έδρα τη Σάμο με τα Τμήματα:
 8. i) Τμήμα Μαθηματικών. ii) Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (με έδρα τη Σύρο). iii) Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
 9. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών με έδρα τη Ρόδο με τα Τμήματα:
 10. i) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. ii) Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. iii) Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών.
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Α΄ 83). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). γ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194). δ) Του π.δ. 83/1984 (Α΄ 31), του π.δ. 376/1989 (Α΄ 166), του π.δ. 316/1997 (Α΄ 233), του π.δ. 83/2000 (Α΄ 72), του π.δ. 233/2000 (Α΄ 198), του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152), του π.δ. 378/2002 (Α΄ 331), του π.δ. 21/2004 (Α΄ 16), του π.δ. 24/2005 (Α΄ 37), του π.δ. 173/2005 (Α΄ 223), του π.δ. 35/2007 (Α΄ 32) καθώς και του π.δ. 170/2009 (Α΄ 205).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
 • Το με αριθμ. πρωτ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 • Τα υπ’ αριθμ. 1229/6-2-2013 και 3298/1-3-2013 έγγραφα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τα οποία ζητείται η διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις 8-3-2013 και 14-3-2013 της Ολομέλειας που απεστάλησαν με τα υπ’ αριθμ. 461/8-3-2012 και 538/18-3-2013 έγγραφα) καθώς και το υπ’ αριθμ. 2134/30-11-2012 έγγραφο.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση 12/1-3-2013) καθώς και τη γνώμη της Συγκλήτου του ιδρύματος (συνεδρίαση 20/21-2-2013).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται μικρή επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος ποσού ύψους εξακοσίων (600) ευρώ περίπου λόγω σφραγίδων, πινακίδων κ.λπ., η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ’ αριθμ. 422, αρ. πρωτ. 2148/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΤ469Β7Λ-62Η).
 • Την υπ’ αριθμ. 135/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/83 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/376 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/316 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/233 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/233 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/83 2000
Μετονομασία της Σχολής Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 2002/378 2002
Ίδρυση Σχολής Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2004/21 2004
Τροποποίηση του π.δ. 21/2004 «Ίδρυση Σχολής Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» Α’ 16. 2005/173 2005
Μετονομασία Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 2005/24 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφήςστο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2007/35 2007
Ίδρυση Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2009/170 2009
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017