Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων – Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση – Συγχώνευση τμημάτων"
1.  
 1. Το Τμήμα Οδοντιατρικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής και Ειδικοτήτων Υγείας της, Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, καταργούνται
2.  
  Η Σχολή Επιστημών Υγείας με έδρα το Ηράκλειο συγκροτείται εφεξής από το Τμήμα Ιατρικής
3.  
 1. Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εδ. α΄ της παρ. 3 του πδ. 103/1983 και της παρ. 1 α του άρθρου 1 του πδ. 209/1999 (Α΄179) αντίστοιχα, Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, του ως άνω Πανεπιστημίου που είχαν ενταχθεί στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 134/2002 (Α΄ 111) συγχωνεύονται στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, με έδρα το Ηράκλειο.
 2. Το νέο τμήμα έχει τις ακόλουθες εισαγωγικές κατευθύνσεις:
 3. α) Μαθηματικών και β) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών οι οποίες αναγράφονται στο πτυχίο του τμήματος
 4. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Μαθηματικών προ της συγχωνεύσεώς του, είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Μαθηματικών μετά τη συγχώνευση, στην Κατεύθυνση Μαθηματικών
 5. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Μαθηματικών στην Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 6. Στους φοιτητές των συγχωνευόμενων τμημάτων που έχουν εισαχθεί σε αυτά μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 απονέμεται τίτλος σπουδών αντίστοιχος με αυτόν που απονεμόταν πριν από την συγχώνευση των τμημάτων
 7. Οι φοιτητές καθώς και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των συγχωνευόμενων τμημάτων, εντάσσονται στο νέο τμήμα διατηρώντας την εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονταν προ της συγχωνεύσεως.
 8. Για την κατά τα ως άνω, ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.
 9. Τα μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων που συγχωνεύονται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, συνεχίζονται κανονικά
 10. Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών του διδακτικού προσωπικού των συγχωνευόμενων τμημάτων, συνεχίζονται κανονικά και με τα ίδια εκλεκτορικά σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν τη συγχώνευση
 11. Κανονικά συνεχίζονται επίσης και οι διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π).
 12. Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στα τμήματα που συγχωνεύονται συνεχίζονται όπως αυτές είχαν ξεκινήσει στα συγχωνευόμενα τμήματα
 13. Με πράξη του Πρύτανη του ιδρύματος διαπιστώνεται ο αριθμός των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του νέου Τμήματος Μαθηματικών και η εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται
 14. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του τμήματος όπως προκύπτει μετά τη συγχώνευση πρέπει να γίνει μέχρι την 30η -11-2013.
 15. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των νέων οργάνων εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.
4.  
  Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με έδρα το Ηράκλειο, ύστερα από την ανωτέρω συγχώνευση, συγκροτείται από τα τμήματα:
 1. Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 2. Φυσικής,
 3. Βιολογίας,
 4. Χημείας,
 5. Επιστήμης Υπολογιστών, και
 6. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
5.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Άρθρο 2 "Μετονομασία Σχολής"
1.  
  Η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 1 του 156/1984 (Α΄53) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα Κοινωνιολογίας, Οικονομικών Επιστημών, Ψυχολο­γίας και Πολιτικής Επιστήμης, μετονομάζεται σε Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, δια­τηρώντας την ίδια συγκρότηση. Η έδρα της Σχολής είναι στο Ρέθυμνο.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις α. Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α΄ 83). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). γ. Του π.δ. 113 /2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄194). δ. Του π.δ. 653/1976, του Ν.Δ. 87/1973 (Α΄159) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 114/1974, του π.δ. 103/1983 (Α΄48), του π.δ. 156/1984 (Α ΄53), του π.δ. 452/1984 (Α΄162), του π.δ. 2/1995 (Α΄1), του π.δ. 209/1999 (Α΄ 179), του π.δ. 318/2001 (Α΄ 217), και του π.δ. 134/2002 (Α΄ 111).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
 • Το υπ’ αριθμ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, (Α.ΔΙ.Π), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Το υπ’ αριθμ. 1231/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του σχεδίου Αθηνά για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις 8-3-2013 και 14-3-2013 της Ολομέλειας που απεστάλησαν με τα υπ’ αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα)καθώς και το υπ’ αριθμ. 2134/30-11-2012 σχετικό έγγραφο.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου (συνεδρίαση 18-20-2013) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδριάσεις (22-11-2012 και 11/3-2013).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του ιδρύματος, ύψους 950 € περίπου, λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ., η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του. (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. 5774/11.4.2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΥ469Β7Γ-ΜΗ6).
 • Την 136/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-06-05 Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων – Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/133
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/87 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/114 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/653 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/653 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/103 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/103 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/156 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/156 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/452 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/452 1984
Ίδρυση Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 1995/2 1995
Ίδρυση τμημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατάργηση του τμήματος Γεωλογίας. 1999/209 1999
Μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 2001/318 2001
Μετονομασία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 2002/134 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017