Κατάργηση Τμήματος, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές, συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση Τμήματος - ένταξη Τμήματος σε Σχολή και ανασυγκρότηση Σχολής"
1.  
 1. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις της αριθμ.πρωτ.
 2. Β1/603/14-10-1982 (Β΄777) υπουργικής απόφασης Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, καταργείται.
 3. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο καταργούμενο Τμήμα, εντάσσονται με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα που σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση ασκούσαν υποστηρικτικό διδακτικό έργο, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο
 4. Ανάλογη διαδικασία εφαρμόζεται και για τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του καταργούμενου Τμήματος.
 5. Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στο καταργούμενο Τμήμα τοποθετούνται με απόφαση της Συγκλήτου, στις γραμματείες των άλλων Τμημάτων
 6. Με απόφαση της Συγκλήτου ο υφιστάμενος εξοπλισμός, τα εργαστήρια, το αρχείο και η βιβλιοθήκη μεταφέρονται στα Τμήματα στα οποία βάσει της ανωτέρω υπουργικής απόφασης το καταργούμενο Τμήμα παρείχε υποστηρικτικό διδακτικό έργο
 7. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου Τμήματος συνεχίζονται με τα εκλεκτορικά σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση του Τμήματος και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι
 8. Ανάλογη διαδικασία εφαρμόζεται και για την εκλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.-Ε.Τ.Ε.Π.
 9. Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο καταργούμενο Τμήμα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τον ίδιο επιβλέποντα καθηγητή στα λοιπά Τμήματα του Ιδρύματος, στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι διδάκτορες, με ακαδημαϊκά κριτήρια και κατόπιν υποβολής σχετικής δηλώσεως που συνεκτιμάται, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
 10. Για την κατανομή των υποψήφιων διδακτόρων στα Τμήματα εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.
 11. Οι διαδικασίες κατανομής του διδακτικού και λοιπού προσωπικού και των υποψηφίων διδακτόρων και του εξοπλισμού ολοκληρώνονται με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013
 12. Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, των οποίων η διδασκαλία είχε ανατεθεί στο καταργούμενο Τμήμα, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών τόσο των Τμημάτων αυτών όσο και του καταργούμενου Τμήματος μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους αλλά και των εξετάσεων των φοιτητών, ανεξάρτητα από την ένταξή του διδακτικού προσωπικού σε άλλα Τμήματα
 13. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάργηση του Γενικού Τμήματος και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 14. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διάταγμα αυτό, εφαρμόζεται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν
2.  
  Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του καταργούμενου Πανεπιστημίου Δυτ. Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.
3.  
  Μετά τις ανωτέρω μεταβολές η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα την Πάτρα ανασυγκροτείται και εφεξής συγκροτείται από τα Τμήματα:
 1. Πολιτικών Μηχανικών με έδρα την Πάτρα
 2. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών με έδρα την Πάτρα
 3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών με έδρα την Πάτρα
 4. Χημικών Μηχανικών με έδρα την Πάτρα
 5. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με έδρα την Πάτρα
 6. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με έδρα την Πάτρα
 7. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών Πόρων με έδρα το Αγρίνιο
Άρθρο 2 "Ίδρυση - συγκρότηση Σχολής"
1.  
  Στο Πανεπιστήμιου Πατρών ιδρύεται Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
 1. Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Πάτρα
 2. Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα
 3. Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του καταργούμενου Πανεπιστημίου Δυτ.
 4. Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο.
 5. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του καταργούμενου Πανεπιστημίου Δυτ.
 6. Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο.
2.  
  Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της ιδρυόμενης Σχολής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2013. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησης και ανάδειξης των κατά τα ως άνω οργάνων διοίκησης εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.
3.  
  Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της κατά τα ως άνω ιδρυόμενης Σχολής αναλαμβάνουν τα εντασσόμενα σε αυτές Τμήματα
4.  
  Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος αρχίζει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Άρθρο 3 "Συγκρότηση Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών"
1.  
  Ύστερα από τις ανωτέρω μεταβολές, οι Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών συγκροτούνται και ορίζονται εφεξής:
 1. Σχολή θετικών επιστημών με έδρα την Πάτρα και Τμήματα:
 2. i.
 3. Φυσικής με έδρα την Πάτρα ii.
 4. Μαθηματικών με έδρα την Πάτρα iii.
 5. Χημείας με έδρα την Πάτρα iν. Βιολογίας με έδρα την Πάτρα ν. Γεωλογίας με έδρα την Πάτρα νi.
 6. Επιστήμης των Υλικών με έδρα την Πάτρα.
 7. Σχολή Επιστημών Υγείας με έδρα την Πάτρα και Τμήματα:
 8. i.
 9. Ιατρικής με έδρα την Πάτρα ii.
 10. Φαρμακευτικής με έδρα την Πάτρα.
 11. Πολυτεχνική Σχολή με έδρα την Πάτρα και Τμήματα:
 12. i.
 13. Πολιτικών Μηχανικών με έδρα την Πάτρα ii.
 14. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών με έδρα την Πάτρα iii.
 15. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών με έδρα την Πάτρα iν. Χημικών Μηχανικών με έδρα την Πάτρα ν. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με έδρα την Πάτρα νi.
 16. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με έδρα την Πάτρα νii.
 17. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών Πόρων με έδρα το Αγρίνιο.
 18. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με έδρα την Πάτρα και Τμήματα:
 19. i.
 20. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης με έδρα την Πάτρα ii.
 21. Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία με έδρα την Πάτρα iii.
 22. Θεατρικών Σπουδών με έδρα την Πάτρα iν. Φιλοσοφίας με έδρα την Πάτρα ν. Φιλολογίας με έδρα την Πάτρα.
 23. Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα και Τμήματα:
 24. i.
 25. Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Πάτρα ii.
 26. Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα iii.
 27. Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών με έδρα το Αγρίνιο iν. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο.
Άρθρο 4 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 7, 80 παρ. 1 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως το πρώτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159), την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). γ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
 • Την υπ’ αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
 • Το υπ’ αριθμ.1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση(Α.ΔΙ.Π) για διατύπωση γνώμης σχετικά με το Σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Το υπ’ αριθ. 1234/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. (αποφάσεις 8-3-2013 και 14-3-2013 της Ολομέλειας) που απεστάλησαν με τα υπ’ αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα καθώς και το υπ’ αριθμ. 2134/30-11-212 έγγραφο.
 • Τη διατυπωθείσα γνώμη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 5/1-3-2013).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Ιδρύματος ύψους 950€ περίπου λόγω σφραγίδων, πινακίδων κλπ., η οποία θα καλυφθεί από τις εγγραμμένες πιστώσεις του (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. 1166/1.4.2013, ΑΔΑ:ΒΕΑΥ469 Β7Θ-Σ6Ρ).
 • Την αριθ. 147/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία