Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση Γενικού Τμήματος"
1.  
  Το προβλεπόμενο στην υπουργική απόφαση αριθμ. Β1/603/14-10-1982 (Β΄ 777) Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταργείται.
2.  
  Τα μέλη του διδακτικού και επικουρικού διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο καταργούμενο τμήμα, εντάσσονται στα υπόλοιπα Τμήματα με πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από δήλωση προτίμησής τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο
3.  
  Το διοικητικό προσωπικό του καταργούμενου Τμήματος τοποθετείται στις γραμματείες άλλων Τμημάτων με απόφαση της Συγκλήτου
4.  
  Με απόφαση της Συγκλήτου μεταφέρονται στα υπόλοιπα Τμήματα της Σχολής τα εργαστήρια, ο υφιστάμενος εξοπλισμός, το αρχείο και η βιβλιοθήκη του καταργούμενου Τμήματος
5.  
  Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου Τμήματος συνεχίζονται με τα εκλεκτορικά σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν από την κατάργηση του Τμήματος και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι
6.  
  Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο καταργούμενο τμήμα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τον ίδιο επιβλέποντα καθηγητή στα υπόλοιπα τμήματα της Σχολής, στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι διδάκτορες, με ακαδημαϊκά κριτήρια και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης που συνεκτιμάται, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Για την κατανομή των υποψηφίων διδακτόρων στα τμήματα εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.
7.  
  Οι διαδικασίες κατανομής του διδακτικού και λοιπού προσωπικού και των υποψηφίων διδακτόρων και του εξοπλισμού ολοκληρώνονται με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013
8.  
  Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των οποίων η διδασκαλία έχει ανατεθεί στο καταργούμενο τμήμα, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους αλλά και των εξετάσεων των φοιτητών, ανεξάρτητα από την ένταξη του διδακτικού προσωπικού του καταργούμενου τμήματος σε άλλα τμήματα
9.  
  Οι εισαχθέντες μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 μεταπτυχιακοί φοιτητές του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, στο οποίο μετέχει το τμήμα, συνεχίζουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το κατά την εισαγωγή τους υφιστάμενο καθεστώς. Στους αποφοίτους των προγραμμάτων απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα με το υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής καθεστώς.
10.  
  Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάργηση του Γενικού Τμήματος και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
11.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν
Άρθρο 2 "Μεταφορά έδρας Τμήματος"
1.  
  Μεταφέρεται η έδρα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τη Βέροια στη Θεσσαλονίκη. Το Τμήμα εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή του ιδρύματος. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από τη μεταφορά της έδρας του Τμήματος και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 3 "Ίδρυση - Συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών"
1.  
  Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ιδρύονται, μετονομάζονται, ανασυγκροτούνται και συγκροτούνται Σχολές ως ακολούθως:
 1. Η προβλεπόμενη στις διατάξεις του π.δ. 87/2001 (Α΄ 86) Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ιδρύματος, όπως μετονομάστηκε η κατά τις διατάξεις του π.δ. 130/1983 (Α΄ 57) Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
 2. Το Τμήμα Νομικής μεταφέρεται από τη μετονομαζόμενη Σχολή στην ιδρυόμενη με το παρόν Νομική Σχολή.
 3. Το ανεξάρτητο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
 4. Ιδρύεται Νομική Σχολή με το Τμήμα Νομικής
 5. Ιδρύεται Σχολή Επιστημών Υγείας η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέχρι σήμερα ανεξάρτητα τμήματα που έφεραν το τίτλο της ‘Σχολής’ σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87):
 6. i) Ιατρικής, ii) Κτηνιατρικής, iii) Οδοντιατρικής και iν) Φαρμακευτικής.
 7. Ιδρύεται Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέχρι σήμερα ανεξάρτητα τμήματα που έφεραν το τίτλο της ‘Σχολής’ σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87):
 8. i) Γεωπονίας και ii) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
 9. Ιδρύεται Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
 10. i) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ii) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
 11. Το κατά τις διατάξεις της περ. αα΄ του εδ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3255/2004 (Α’ 138) Τμήμα Κινηματογράφου εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών.
2.  
  Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ιδρυόμενων Σχολών πραγματοποιείται από τα τμήματα που τις συγκροτούν. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των εν λόγω Σχολών ολοκληρώνεται μέχρι τη 30.11.2013. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των κατά τα ως άνω οργάνων διοίκησης εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του ιδρύματος. Μέχρι την ημερομηνία αυτή ολοκληρώνεται η διαδικασία συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Τμήματος που προκύπτει από την κατά τα ως άνω συγχώνευση.
3.  
  Ύστερα από τις ανωτέρω μεταβολές οι Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανασυγκροτούνται και ορίζονται εφεξής ως ακολούθως:
 1. Θεολογική Σχολή, με τα Τμήματα:
 2. i) Θεολογίας και ii) Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
 3. Νομική Σχολή, με το Τμήμα Νομικής
 4. Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, με τα Τμήματα:
 5. i) Οικονομικών Επιστημών, ii) Πολιτικών Επιστημών και iii) Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 6. Φιλοσοφική Σχολή, με τα Τμήματα:
 7. i) Φιλολογίας, ii) Ιστορίας και Αρχαιολογίας, iii) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, iν) Ψυχολογίας, ν) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, νi) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, νii) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, νiii) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 8. Σχολή Θετικών Επιστημών, με τα Τμήματα:
 9. i) Φυσικής, ii) Μαθηματικών, iii) Χημείας, iν) Βιολογίας, ν) Γεωλογίας και νi) Πληροφορικής
 10. Πολυτεχνική Σχολή, με τα Τμήματα:
 11. i) Πολιτικών Μηχανικών, ii) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, iii) Μηχανολόγων Μηχανικών, iν) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ν) Χημικών Μηχανικών, νi) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και νii) Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 12. Σχολή Καλών Τεχνών, με τα Τμήματα:
 13. i) Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ii) Μουσικών Σπουδών, iii) Θεάτρου και iν) Κινηματογράφου
 14. Παιδαγωγική Σχολή, με τα Παιδαγωγικά Τμήματα:
 15. i) Δημοτικής Εκπαίδευσης και ii) Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 16. Σχολή Επιστημών Υγείας με τα Τμήματα:
 17. i) Ιατρικής, ii) Κτηνιατρικής, iii) Οδοντιατρικής και iν) Φαρμακευτικής
 18. Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με τα Τμήματα:
 19. i) Γεωπονίας και ii) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 20. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με τα Τμήματα:
 21. i) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ii) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
4.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση και η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων με το παρόν διάταγμα Σχολών αρχίζει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159), την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83), β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), γ) της υπ’ αρ. Υ48/9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105), δ) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
 • Το αριθμ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Υπουργού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
 • Τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. (αποφάσεις 8/3/2013 και 14/3/2013 της Ολομέλειας, που απεστάλησαν αντίστοιχα με τα αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα) καθώς και το αριθμ. 2134/30-11-2012 έγγραφο.
 • Το αριθμ. 1218/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, όπως συμπληρώθηκε με το όμοιο αριθμ. 3304/1-3-2013.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση αρ. 2/8-3-2013), σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις αρ. 2855/13-2-2013 και 2856/6-3-2013).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 7.560 € από την καταβολή εξόδων παράστασης, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος και για το τελευταίο τρίμηνο, περιορίζεται στα 1890 € και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 153961/ΙΒ/6.12.2012, ΑΔΑ: Β4Μ99-ΙΕΞ). Για την επόμενη πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή απαιτούμενων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς αντίστοιχων ετών. Η ανωτέρω δαπάνη αντιρροπείται κατά το ποσό των 2520 ΕΥΡΩ από τη μη καταβολή των αντιστοίχων εξόδων παράστασης του καταργούμενου τμήματος. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται μικρή επιβάρυνση του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ύψους 950 ευρώ, λόγω σφραγίδων, πινακίδων κ.λπ., η οποία θα καλυφθεί από τις εγγραμμένες πιστώσεις του (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. 19545/11.4.2013, ΑΔΑ:ΒΕΑΥ 46Ψ8ΧΒ-Υ4Α).
 • Την αριθμ. 146/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/130 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/130 1983
Μετονομασία της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2001/87 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2017/74 2017