Κατάργηση Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάργηση πανεπιστημίου"
1.  
 1. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α΄ 83) Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, καταργείται.
 2. Τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία του καταργούμενου ιδρύματος, πλην αυτών που ανήκουν αποκλειστικά στο Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 3. Τα ερευνητικά έργα που εκτελούνται από το Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας με επιστημονικούς υπεύθυνους καθηγητές του ή για λογαριασμό του εν λόγω τμήματος μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όπου εντάσσεται το ανωτέρω Τμήμα, ενώ τα ερευνητικά έργα που εκτελούνται από το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργούμενου πανεπιστημίου, με επιστημονικούς υπεύθυνους καθηγητές του ή για λογαριασμό του εν λόγω τμήματος, μεταφέρονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών μετά την κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, συγχώνευση του ανωτέρω τμήματος με το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με απόφαση των οικείων Συγκλήτων.
2.  
 1. Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 84/2004 (Α΄ 65) Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του καταργούμενου ιδρύματος, εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 2. Έδρα του ανωτέρω τμήματος παραμένει η Λαμία.
 3. Η εκπαιδευτική διαδικασία του εντασσόμενου τμήματος σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, συνεχίζονται κανονικά
 4. Οι φοιτητές του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, διατηρώντας την εκπαιδευτική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν προ της συγχωνεύσεως συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας κανονικά τα σπουδές τους.
 5. Για την ένταξή τους εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
 6. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα προ της ένταξής τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που θα χορηγηθούν από το τμήμα μετά την ένταξή του στο ως άνω πανεπιστήμιο
 7. Η κάθε είδους αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του προσωπικού αυτού νοείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
 8. Οι θέσεις που ιδρύθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 3391/2005, στο καταργούμενο πανεπιστήμιο, για το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομική Ανάπτυξης, και παραμένουν κενές μεταφέρονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως θα προκύψει από τη συγχώνευση.
 9. Η κάθε είδους αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του προσωπικού αυτού νοείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσλαίας.
 10. Η προβλεπόμενη στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3391/2005 Γραμματεία του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, καταργείται.
 11. Το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας που υπηρετεί σε αυτή, εντάσσεται στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κατανέμεται με πράξη του Πρύτανη στη γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική.
 12. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, εξέλιξης και μονιμοποίησης προσωπικού στο Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, συνεχίζονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 13. Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ρυθμίζεται κάθε θέμα που προκύπτει από την κατά τα ως άνω ένταξη του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, καθώς και κάθε άλλη σχετική διαδικαστική λεπτομέρεια
 14. Για την, κατά τα ως άνω, ένταξη των φοιτητών, του διδακτικού και επικουρικού διδακτικού προσωπικού καθώς και για τη μεταφορά τυχόν κενών θέσεων προσωπικού, του εξοπλισμού και του αρχείου του τμήματος, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 15. Με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πατρών ρυθμίζονται θέματα που συνδέονται με την υλοποίηση της συγχώνευσης του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης με το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και κάθε σχετική διαδικαστική ή άλλη λεπτομέρεια
4.  
  Η λειτουργία του Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης μετά τη συγχώνευση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις α. Των άρθρων 7, 80 παρ. 1 του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως το πρώτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159) την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4132 /2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59) και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.ΔΕ)» (Α΄83). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
 • Το υπ’ αριθμ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, (Α.ΔΙ.Π), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Το υπ’ αριθμ. 1235/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο ίδρυμα, στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Τη γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις 8-3-2013 και 14-3-2013 της Ολομέλειας) που απεστάλησαν με τα υπ’ αριθμ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα, καθώς και το υπ’ αριθμ. 2134/30-11-2012 σχετικό έγγραφο
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας που εστάλη τηλεομοιοτυπικά την 6η/3/2013.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
 • Την 140/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-06-05 Κατάργηση Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/134
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2012/Υ48 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/Υ48 2012
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις 2005/3391 2005
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4132 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας». 2003/92 2003
΄Ιδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. 2004/84 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία