ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/1

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-01-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 160/1970 «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποιούμενες διατάξεις"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του β.δ. 160/1970 «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.)» (Α΄ 44), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του β.δ. 160/1970, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:« 1.
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του β.δ. 160/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Εισφορές από κρατήσεις 3% σε κάθε πρόσθετη, πέραν της μισθοδοσίας, αμοιβή ή οποιαδήποτε απολαβή, έστω και υπό τύπο οδοιπορικών εξόδων κίνησης, την οποία λαμβάνει ο ασφαλισμένος, εξαιτίας συμμετοχής του σε πάσης φύσης Συμβούλια ή Επιτροπές ή παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό ή διδασκαλίας σε δημόσιες σχολές, από το Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λόγω υπηρεσιακής όμως απασχόλησης συνεπεία της ιδιότητάς του ως στελέχους του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4.  
  Η παράγραφος 10 του άρθρου 13 του β.δ. 160/1970, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 459/1988 (Α΄ 210), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Μέτοχοι του Ταμείου που εξέρχονται από το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. εάν επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι και θεωρηθούν ως μηδέποτε απομακρυθέντες με νομοθετική ή διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση δεν επανακτούν ούτε συνεχίζουν τη μετοχική τους σχέση με το Ταμείο και δεν δικαιούνται συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος. Από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται εκείνοι που επανέρχονται πράγματι στην ενέργεια τουλάχιστον για τρεις μήνες ως μόνιμοι με ανάληψη καθηκόντων αντίστοιχων του βαθμού τους, οι οποίοι επανακτούν και συνεχίζουν τη μετοχική τους σχέση με το Ταμείο και ο εκτός υπηρεσίας χρόνος θεωρείται ως χρόνος μετοχικής σχέσης υποχρεούμενοι εφόσον έχουν λάβει εφάπαξ βοήθημα ή επιστροφή εισφορών να επιστρέψουν αυτά είτε εντός έτους από την ημερομηνία επανόδου τους στην ενεργό υπηρεσία ατόκως είτε μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία επανόδου στην ενεργό υπηρεσία επιβαρυνόμενοι με τόκους, με επιτόκιο ίσο με αυτό που καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για τις καταθέσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων Ν.Π.Δ.Δ. Όσοι επανακτούν τη μετοχική σχέση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται να καταβάλουν πρόσθετη μηνιαία κράτηση εκ ποσοστού 4,5% που υπολογίζεται επί των λαμβανομένων αποδοχών τους, κατά το χρόνο της πρόσθετης κράτησης, και για τόσο χρονικό διάστημα, όσο αυτοί ήταν εκτός ενεργού υπηρεσίας, άσχετα εάν για το χρόνο αυτό έλαβαν ή όχι αποδοχές. Όσοι αποκαθίστανται διοικητικώς καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο δεν δικαιούνται συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος πλην εκείνων που επανέρχονται πράγματι στην ενέργεια τουλάχιστον για τρεις μήνες ως μόνιμοι με ανάληψη καθηκόντων αντίστοιχων του βαθμού τους, για τους οποίους εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας .
5.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του β.δ. 160/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, ως ημέρα εισόδου των μετόχων στις τάξεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., θεωρείται η ημέρα κατάταξής τους και ως ημέρα εξόδου, για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, η τελευταία ημέρα κατά την οποία ο μέτοχος ελάμβανε αποδοχές ενέργειας.
6.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του β.δ. 160/1970, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 26/1998 (Α΄ 29) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 194/2004 (Α΄172), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: Ως τελευταίος μήνας πριν από την αποχώρηση των ασφαλισμένων από την Υπηρεσία, για όσους εξέρχονται από τις τάξεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, δύναται, κατόπιν αίτησής τους, να λογίζεται αθροιστικά ο μήνας Ιούλιος 2012 πολλαπλασιαζόμενος επί το χρονικό διάστημα από την έναρξη της μετοχικής τους σχέσης μέχρι την 31η Ιουλίου 2012 και ο τελευταίος μήνας πριν από την αποχώρησή τους πολλαπλασιαζόμενος επί το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου 2012 μέχρι την ημερομηνία εξόδου τους.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος, η ισχύς της οποίας οποία αρχίζει από την 1.1.2014. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 27 του ν. 2066/1952 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 99). β) Των άρθρων 1 και 3 του ν. 2822/1954 «Περί αυθεντικής ερμηνείας του άρθρου 27 του ν. 2066/1952 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων», κυρώσεως του Β. Διατάγματος της 22/23 Αυγούστου 1952 «περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» κ.λπ.» (Α΄ 78). γ) Της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102). δ) Της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του π.δ. 231/1986 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων σε αντικείμενα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 97). ε) Του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160). στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
 • Το υπ’ αριθμ. 07/2013 (Θ. 6ο) πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το υπ’ αριθμ. 261/2013 αναβλητικό πρακτικό και την αριθμ. 359/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-01-02 Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 160/1970 «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος».
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/1
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1923/22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1923/22 1923
ΝΟΜΟΣ 1952/2066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2066 1952
ΝΟΜΟΣ 1954/2822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2822 1954
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/231 1986
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία