ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/100

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-08-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1
1.  
  Αποστολή Υ.Π.Ε.Κ.Α. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) έχει ως αποστολή τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας και την προώθηση της ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας και των ορυκτών πρώτων υλών, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την επίτευξη της αποστολής του, το Υπουργείο, έχοντας επιτελικό και συντονιστικό ρόλο, σχεδιάζει και προωθεί : α) τη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και του υδάτινου περιβάλλοντος, β) την ορθολογική διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και των ορυκτών πρώτων υλών, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, γ) τη χάραξη εθνικής δασικής πολιτικής στο πλαίσιο των πολλαπλών λειτουργιών των δασικών οικοσυστημάτων, δ) τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, ε) τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στ) την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, μέσω της ενίσχυσης των θεσμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση Υ.Π.Ε.Κ.Α."
1.  
  Το Υ.Π.Ε.Κ.Α. διαρθρώνεται ως εξής:.
 1. Πολιτικά Γραφεία Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Υπουργού – Αναπληρωτή Υπουργού – Υφυπουργού),.
 2. Γενική Γραμματεία Υ.Π.Ε.Κ.Α.,.
 3. Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος,
 4. Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
 5. Ειδική Γραμματεία Υδάτων,
 6. Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων,
 7. Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων,
 8. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
 9. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου,
 10. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
2.  
  Στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. λειτουργούν, επίσης :.
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών,
 2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
 3. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 4. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου,
 5. Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών
Άρθρο 3 "Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή/ών Υπουργού/ών και Υφυπουργού/ών"
1.  
  Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό, τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς στο έργο τους, ανήκει μεταξύ των άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ότι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 4 "Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων"
1.  
  Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες, διέπονται δε, σε ότι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Άρθρο 5 "Στον Υπουργό υπάγονται:"
1.  
  Η Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων
2.  
  Τα ακόλουθα αυτοτελή Τμήματα :
 1. Το αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
 2. Το αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου,
 3. Το αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
3.  
  Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων
Άρθρο 6 "Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων είναι ιδίως:
 1. η προώθηση διμερών και πολυμερών σχέσεων,
 2. η ανταπόκριση της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών,
 3. η ανταπόκριση της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος,
 2. Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
3.  
 1. Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
  • η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών θεμάτων περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο συντονισμός της διαμόρφωσης των εθνικών θέσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς,
  • η παρακολούθηση των πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής σε διεθνείς οργανισμούς και η μέριμνα εκπλήρωσης όλων των σχετικών υποχρεώσεων της χώρας συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίων νόμων για την κύρωση Διεθνών Συμβάσεων και πρωτοκόλλων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς,
  • η εισήγηση στις οικονομικές υπηρεσίες για την καταβολή επιχορηγήσεων, εισφορών και συνδρομών σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού στο πλαίσιο εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας,
  • η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο (εναρμόνιση), σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς,
  • η παρακολούθηση καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για ελλιπή εναρμόνιση και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.
 2. Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
  • η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών θεμάτων ενέργειας και ορυκτών πρώτων υλών στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο συντονισμός της διαμόρφωσης των εθνικών θέσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς,
  • η παρακολούθηση των πολιτικών σε θέματα ενέργειας και ορυκτών πρώτων υλών σε διεθνείς οργανισμούς και η μέριμνα εκπλήρωσης όλων των σχετικών υποχρεώσεων της χώρας συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίων νόμων για την κύρωση Διεθνών Συμβάσεων και πρωτοκόλλων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς,
  • η εισήγηση στις οικονομικές υπηρεσίες για την καταβολή επιχορηγήσεων, εισφορών και συνδρομών σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού στο πλαίσιο εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας,
  • η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο (εναρμόνιση), σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς,
  • η παρακολούθηση καταγγελιών της Ε.Ε. για ελλιπή εναρμόνιση και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.
Άρθρο 7 "Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου"
1.  
  ΑρμοδιότητεςΣτο αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ανήκουν οι αρμοδιότητες του συντονισμού, στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων, της επεξεργασίας αυτών σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού και της προώθησής τους, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στη Βουλή
Άρθρο 8 "Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου"
1.  
  ΑρμοδιότητεςΣτο αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : α) ο σχεδιασμός και η κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση, καθώς και η διενέργεια διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και των ενδιαφερόμενων ομάδων επί των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, β) η μέριμνα για τη νομοτεχνική επεξεργασία, την προώθηση και παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευση των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και των κανονιστικών αποφάσεων που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, γ) η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης, δ) η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 (Α΄34), επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις, ε) η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης. Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 (Α΄84) κωδικοποιούμενες ρυθμίσεις ή ρυθμίσεις των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης, στ) η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του ν. 4048/2012, ζ) η συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών, η) η μέριμνα για την παροχή πληροφοριών σε θέματα ερμηνείας των κειμένων διατάξεων, εκτός της γνωμοδότησης σε υποβαλλόμενα ερωτήματα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου, θ) η εξέταση προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α΄ 97) όπως ισχύουν, κατά αποφάσεων Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η σύνταξη σχεδίου απόφασης επί αυτών, σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, ι) οι αντικρούσεις αιτήσεων αναστολών και ακυρώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και στα Διοικητικά Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, ια) η επεξεργασία των συμβάσεων κάθε είδους (εκτελέσεως έργων, αναθέσεων μελετών κλπ) που διαβιβάζονται σε αυτό.
Άρθρο 9 "Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ΑρμοδιότητεςΣτο αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :"
1.  
  Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
 1. Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal cοntrοl) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
 2. Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (ΙΝΤΟSΑΙ 3.4, ΙΝΤΟSΑΙ 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,.
 3. Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),
 4. Η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου,
 5. Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
 6. Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες / μηχανισμοί ελέγχου,
 7. Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών,
2.  
  Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου,
3.  
  Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου,
4.  
  Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο,
5.  
  Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής,
6.  
  Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής,
7.  
  Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου, και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους
Άρθρο 10 "ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Στρατηγικοί σκοποί του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων είναι ιδίως:
 1. η προαγωγή της εφαρμογής της κείμενης περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και ενεργειακής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος,
 2. η μέριμνα για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον,
 3. ο έλεγχος των κτηρίων ως προς την εφαρμογή του οικοδομικού και κτηριοδομικού κανονισμού και για την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης και την ενεργειακή απόδοσή τους,
 4. ο έλεγχος της εφαρμογής της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας
2.  
  Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, που λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, απαρτίζεται από τις κάτωθι υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης :
 1. Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου
 2. Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας οποία υπάγονται οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος
 3. Στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων ανήκει επίσης το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, που λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος
3.  
  Κάθε Επιθεώρηση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος,
 2. Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων,
 3. Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας,
 4. Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
4.  
  Στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος ανήκει:
 1. το Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
 2. το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
Άρθρο 11 "Επιθεωρήσεις Βορείου και Νοτίου Ελλάδας Επιχειρησιακοί στόχοι – Αρμοδιότητες και Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών - Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Επιθεωρήσεων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, είναι ιδίως οι ακόλουθοι:
 1. Η επιθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων ως προς την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
 2. Η διαπίστωση πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς και ο εντοπισμός του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης,
 3. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού καθώς επίσης και των ενεργειακών επιθεωρητών,
 4. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας των ελέγχων δόμησης καθώς επίσης και των Ελεγκτών Δόμησης,
 5. Ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για τη διενέργεια κατεδαφίσεων
 6. Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση των σχετικών Μητρώων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Επιθεώρησης,
 7. Ο έλεγχος της εφαρμογής της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους αντίστοιχα
2.  
 1. Στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται σε έργα και δραστηριότητες και των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών, κάθε άλλο θέμα που αφορά περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις έργων και δραστηριοτήτων όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
  • Η διαδικασία χορήγησης άδειας Περιβαλλοντικού Ελεγκτή, ο έλεγχος της εκτέλεσης των καθηκόντων των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και η επιβολή κυρώσεων,
  • Η διενέργεια ελέγχων κατά τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες,
 2. Στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης και ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους καθώς επίσης και η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό Ελεγκτών Δόμησης
  • Ο έλεγχος για τον εντοπισμό αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών καθώς και η παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης αυτών,
  • Ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης,
  • Η έκδοση πορίσματος για περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες παρανόμως υποβλήθηκαν δηλώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/2011 (Α΄209) ή στο ν. 4178/2013 (Α΄174) σύμφωνα με τα αποτελέσματα φωτοερμηνείας δορυφορικών εικόνων/ορθοφωτοχαρτών που πραγματοποίησε φορέας του Δημοσίου,.
 3. Στο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Ο έλεγχος της εφαρμογής έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτηρίου, επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού, ο έλεγχος της διαδικασίας έκδοσής τους, ο έλεγχος των Ενεργειακών Επιθεωρητών και των φορέων εκπαίδευσης αυτών και η εισήγηση για επιβολή κυρώσεων,
  • Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του (ηλεκτρονικού) Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού) καθώς και του (ηλεκτρονικού) Αρχείου Επιθεώρησης Κτηρίων,
  • Η συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και της επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού,
  • Η εκπόνηση και η ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών, σχετικών με το αντικείμενο της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων,
  • Η εφαρμογή και επίβλεψη ενεργειακών ελέγχων σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις,
 4. Στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
  • Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταλλείων, λατομείων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ορυκτών, των εργοστασίων εμπλουτισμού και των εξαγωγικών μεταλλουργιών, εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στην ορθολογική και σύννομη εκμετάλλευση, στην ασφάλεια των έργων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής και υγείας, των γειτνιαζουσών εγκαταστάσεων έργων δημόσιας ωφέλειας καθώς επίσης η επιβολή λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων και η επιβολή κυρώσεων,
  • Ο έλεγχος των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων, που αφορούν τη διενέργεια ερευνών για μεταλλευτικά, ενεργειακά και λατομικά ορυκτά,
  • Ο έλεγχος της κατασκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, ευρισκομένων εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων αντίστοιχα, μεταλλείων και λατομείων, σύμφωνα με τις χορηγούμενες άδειες και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες,
  • Η γνωμοδότηση και εισήγηση για την αναγκαιότητα των αιτούμενων προς προσωρινή κατάληψη ή απαλλοτρίωση εκτάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων καθώς και ο έλεγχος των απαλλοτριωμένων εκτάσεων που παραχωρήθηκαν κατά χρήση, σύμφωνα με τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, ως προς τη χρήση τους, για το σκοπό που έγιναν αυτές,
  • Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, για ατυχήματα – δυστυχήματα σε μεταλλεία και λατομεία καθώς και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ορυκτών, που βρίσκονται εντός των μεταλλευτικών ή των λατομικών χώρων αντίστοιχα,
  • Η προσωρινή απαγόρευση και η ανάκληση, καθώς και η εισήγηση αρμοδίως για την οριστική διακοπή της λειτουργίας μεταλλείων και λατομείων για λόγους ασφαλείας,
  • Η αξιολόγηση των στοιχείων δραστηριότητας των μεταλλείων και λατομείων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις και γνωμοδότηση για την ακρίβεια αυτών,
  • Ο έλεγχος της εφαρμογής της Μεταλλευτικής Νομοθεσίας για το γεωθερμικό δυναμικό,
  • Όλες οι λοιπές γνωμοδοτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, η αξιολόγηση και γνωμοδότηση επί της δραστηριότητας κάθε μεταλλείου και η σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων κρισιολόγησης καθώς και η εκτίμηση της αξίας των μεταλλείων, λατομείων και των εγκαταστάσεων αυτών,
  • Κάθε συναφές προς τις ανωτέρω αρμοδιότητες θέμα, που ανατίθεται στις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, από τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών στο έδαφος, τα νερά και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας και του ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 148/2009 (Α΄190), και η εισήγηση μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών.
 2. Η παρακολούθηση της υλοποίησης μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης και ο συντονισμός των δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Οινοφύτων είναι ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται σε έργα και δραστηριότητες και των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων της χωρικής του αρμοδιότητας, η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις έργων και δραστηριοτήτων όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται ρητά από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας στους επιθεωρητές περιβάλλοντος
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Σμυριδορυχείου Νάξου είναι τα θέματα εξόρυξης, διαλογής, αποθήκευσης, φύλαξης και πώλησης της Ναξίας Σμύριδας, σύμφωνα με την κείμενη περί σμύριδας νομοθεσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Άρθρο 12 "Στη Γενική Γραμματεία Υ.Π.Ε.Κ.Α. υπάγονται:"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής,
3.  
  Η Γενικής Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
Άρθρο 13 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ιδίως:
 1. η ορθολογική δημοσιονομική διαχείριση,
 2. η εύρυθμη διοικητική λειτουργία,
 3. η ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των υπαλλήλων,
 4. η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών,
 2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης,
 3. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,
 4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 5. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
Άρθρο 14 "Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι ιδίως :
 1. ο συντονισμός των ενεργειών που συντελούν στην κατάρτιση, αναθεώρηση και βέλτιστη υλοποίηση της δημοσιονομικής στρατηγικής του Υπουργείου,
 2. η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση
2.  
  Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.),.
 2. Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων,
 3. Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων,
 4. Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών
3.  
 1. Στο Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :.
  • ο σχεδιασμός και η συγκέντρωση στοιχείων για την κατάρτιση ή τροποποίηση και την παρακολούθηση εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Υπουργείου εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων και ποσοστών διάθεσης και τήρηση σχετικού μητρώου,
  • ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, η τροποποίηση και η εκτέλεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) του Υπουργείου και η συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για να διασφαλίζεται ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου παραμένει μέσα στους στόχους του Μ.Π.Δ.Σ.,.
  • η έκδοση, ύστερα από εντολή των αρμοδίων διευθύνσεων, των αποφάσεων για την ανάληψη από το δημόσιο της δαπάνης απαλλοτριώσεων και διαμορφώσεων των κοινοχρήστων χώρων και επισκευής κτιρίων,
  • η τήρηση της απαιτουμένης διαδικασίας για την παρακατάθεση των αποζημιώσεων, η εκκαθάριση και ο καταλογισμός των σχετικών δαπανών στους υπόχρεους και η βεβαίωσή τους από το αρμόδιο ταμείο για είσπραξη,
  • η παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπολογισμού με το ισχύον Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής,
  • η διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου,.
  • η συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ.,.
  • η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού στις υπηρεσίες του Υπουργείου και η παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών,
  • η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις,
 2. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
  • η κατάρτιση ή τροποποίηση και η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου καθώς και όλα τα θέματα που αναφέρονται στην πραγματοποίηση σχετικών δαπανών,
  • η κατάρτιση και η παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο καθώς επίσης σε ετήσια και τριμηνιαία βάση και η αναθεώρηση του ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες,
  • ο ορισμός υπολόγων διαχειριστών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πληρωμή των έργων που εκτελούνται είτε από το Υπουργείο, είτε με εξουσιοδότηση από άλλα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και η πληροφόρηση τους για την οικονομική κατάσταση των έργων τους,
  • η πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.Α.Μ.Σ.) και κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν,.
  • η μέριμνα για τη μηνιαία χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η κατανομή της χρηματοδότησης στους λογαριασμούς των έργων και η οικονομικό - διαχειριστική παρακολούθηση αυτών,
  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ) (ηλεκτρονική καταγραφή πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) ως διαχειριστής Οφειλών για το σύνολο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και οδηγίες σε υπολόγους σχετικά με την εφαρμογή,.
  • η τήρηση μητρώου δεσμεύσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η επεξεργασία ανακατανομών σε αυτό,
  • η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων στους φορείς,
  • ο συντονισμός και η συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς για την παρακολούθηση της κατάρτισης και εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Μ.Π.Δ.Σ.,.
  • η συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών
 3. Στο Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
  • η έκδοση αποφάσεων για έγκριση επιχορηγήσεων και η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων και η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων,
  • η εποπτεία της διαχείρισης των δαπανών των εποπτευόμενων φορέων που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο από το Υπουργείο
  • η καθοδήγηση των εποπτευόμενων φορέων για την προετοιμασία του Μ.Π.Δ.Σ, για προσχέδια προϋπολογισμού και άλλες συναφείς ενέργειες,.
  • η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο και το Γ.Λ.Κ.,.
  • η έγκριση και αναμόρφωση των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και των λοιπών φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, η εποπτεία επί της διαχείρισης, όπου, από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται αυτό,.
  • η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του προϋπολογισμού των φορέων,
  • η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το ν. 4270/2014 (Α΄143) Μνημονίων Συνεργασίας με εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς,.
  • η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του προϋπολογισμού των φορέων και παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών
 4. Στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
  • η λογιστική επεξεργασία και η δημιουργία οικονομικών αναφορών για τις υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο από αυτό,
  • η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα των δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου και η καταγραφή αυτών στη διαδικτυακή πύλη (e-pοrtal),
  • η παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και των λοιπών λογιστικών βιβλίων για κάθε διαχειριστική πράξη,
  • η σύνταξη πάσης φύσεως οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και η διαβίβαση τους στη Βουλή, στο Γ.Λ.Κ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.),.
  • η σύνταξη μελετών, αναλύσεων και υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, τα οποία αποτελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής,
  • η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού με στόχο την αύξηση εσόδων, την μείωση δαπανών και την γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο
Άρθρο 15 "Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι:
 1. η χρηστή οικονομική διαχείριση,
 2. η αξιοποίηση των πόρων του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού,
 2. Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών,
 3. Τμήμα Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων και Εσόδων,
 4. Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων που λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος
3.  
 1. Στο Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
  • η επεξεργασία και η έγκριση δεσμεύσεων καθώς και η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων με τον προβλεπόμενο τρόπο,
  • η εξασφάλιση της καταχώρησης των δεσμεύσεων μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κονδύλια στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στα ανώτατα όρια των δαπανών και της αναφοράς των δεσμεύσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών με αίτηση για πρόσθετα κονδύλια πριν την έγκριση παρόμοιων δεσμεύσεων/υποχρεώσεων,
  • η επεξεργασία όλων των απαιτήσεων, των λογαριασμών και των τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες καθώς και υποβολή στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικών Ελέγχων για έγκριση, εκκαθάριση και πληρωμή,
  • η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, επιτροπικών ενταλμάτων και κατ` αποκοπή χορηγήματος σε βάρος των σχετικών πιστώσεων,
  • η έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και η μέριμνα για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων καθώς και η επιμέλεια για τη συγκέντρωση και την υποβολή τους για την απόδοση της σχετικής δαπάνης,
  • η μέριμνα για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων καθώς και η επιμέλεια για τη συγκέντρωση και την υποβολή τους για την απόδοση των δαπανών μετακίνησης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για μεταθέσεις και αποσπάσεις,
  • ο ορισμός υπολόγων διαχειριστών για την πληρωμή των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), ο έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών και η παρακολούθηση της έγκαιρης απόδοσης λογαριασμού από αυτούς,
  • η μέριμνα για την καταβολή εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς,
  • ο έλεγχος των παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής κάθε είδους δαπάνης του Υπουργείου και η υποβολή τους στις αρμόδιες για την ενταλματοποίηση των πληρωμών υπηρεσίες, καθώς και η πληρωμή των έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4242/2014,.
  • η συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και Αναφορών
 2. Στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η εκκαθάριση και η πληρωμή των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού του Υπουργείου σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών,
  • η τήρηση μισθολογικού μητρώου του προσωπικού του Υπουργείου (μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου) και των στοιχείων για τη μισθοδοσία του μετακλητού προσωπικού,
  • η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κλπ.,.
  • ο έλεγχος και η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών και την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.),.
  • ο ορισμός εκκαθαριστών αποδοχών,
  • η πληρωμή φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου,
  • η συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα για την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων και την ανάπτυξη των απαιτούμενων αναφορών
 3. Στο Τμήμα Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων και Εσόδων, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων,
  • η συνεργασία με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Αναφορών για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού του Υπουργείου,
  • η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου,
  • η μέριμνα για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου
 4. Στην Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, που λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών,.
  • Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων,
  • Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης,
  • Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση,
  • Η παροχή στην Κε.Μ.Κ.Ε. κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κε.Μ.Κ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της,.
  • Η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα Διαδραστικής Αναφοράς Κρατικών Ενισχύσεων State Αid Νοtificatiοn System (SΑΝΙ),
  • Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος State Αid Repοrting Ιnterractiνe (SΑRΙ),
  • Η μέριμνα για την ενημέρωση του μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους,.
  • Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ.
  • Ειδικότερα:.
  • Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν,
  • Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (όπως εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κλπ)
Άρθρο 16 "Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών είναι ιδίως:
 1. η εύρυθμη διοικητική λειτουργία,
 2. η λειτουργική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου,
 3. η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
2.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής τμήματα :
 1. Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,
 2. Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας,
 3. Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας,
 4. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
3.  
 1. Στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού του Υπουργείου, ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών γραφείων του Υπουργείου,
  • η τήρηση αρχείου με τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού, ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου και η έκδοση των διοικητικών πράξεων και κάθε είδους βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διαπιστωτικών πράξεων που δύναται να χορηγηθούν με βάση τις αρμοδιότητες και τα τηρούμενα αρχεία του Τμήματος, αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου
 2. Στο Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες,
  • η συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Υπουργείου και ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές άλλων Υπουργείων και φορέων,
  • η μέριμνα για τον ορισμό των οργάνων διοίκησης των Ανεξάρτητων Αρχών, των Νομικών Προσώπων και των Ανώνυμων Εταιρειών που εποπτεύονται από το Υπουργείο καθώς και για όλα τα θέματα που αφορούν την άσκηση διοικητικής εποπτείας των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
  • η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και ανεξαρτήτων αρχών σε θέσεις προσωπικού και η σε συνάρτηση με τα περιγράμματα αυτά ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου, ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
  • η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων,
  • η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου,
  • Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου,
  • η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου,
  • η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ιδίως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και η μελέτη και εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών, βάσει σύγχρονων προτύπων ΙSΟ
 3. Στο Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η συγκέντρωση αιτημάτων προμηθειών από τις υπηρεσίες, η κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.), ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και η ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων,.
  • η μέριμνα για τη διενέργεια των διαγωνισμών προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών καθώς και μίσθωσης κτηρίων και η κατάρτιση και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων καθώς και η μέριμνα για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου διαγωνισμών,
  • η μέριμνα για την παραλαβή, διαχείριση, αποθήκευση και διακίνηση υλικών καθώς και για την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού,
  • ο έλεγχος των δαπανών και η διαβίβαση τους στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για επεξεργασία προς έγκριση, εκκαθάριση και πληρωμή,
  • η μέριμνα για την κυκλοφορία των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και τη διάθεσή τους στις υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και για την κίνηση, συντήρηση, επισκευή και φύλαξη τους,
  • η μέριμνα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, την πυρασφάλεια, την καθαριότητα και τη φύλαξη των χώρων καθώς και για την λειτουργία του ιατρείου,
  • η μέριμνα για την κατανομή χώρων και την ορθολογική χρήση αυτών, για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και για την τηλεφωνική και τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση των κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου,
  • ο ορισμός διαχειριστών αναλώσιμου και μη αναλώσιμου υλικού,
  • η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου
 4. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (κοινής και εμπιστευτικής),
  • η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή/και ηλεκτρονικού) του Υπουργείου,
  • η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74).
  • ο χειρισμός κάθε θέματος σχετικά με την εξυπηρέτηση του πολίτη
Άρθρο 17 "Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι:
 1. η ανάπτυξη και εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 2. η διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
 3. η υλοποίηση επικοινωνιακών δράσεων
2.  
  Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.),.
 2. Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών, Λειτουργίας Συστημάτων και Δικτύου,
 3. Τμήμα Διαδικτύου και Πληροφόρησης
3.  
 1. Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • ο συντονισμός της εφαρμογής οριζόντιων δράσεων της δημόσιας διοίκησης, που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
  • ο σχεδιασμός συστημάτων και υποδομών και η επίβλεψη και εκτέλεση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου,
  • η λειτουργία και η διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (e-ΠΕΡ) και ο συντονισμός των φορέων της χώρας που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Πληροφοριών και Παρατηρήσεων (Εnνirοnmental Ιnfοrmatiοn and Οbserνatiοn Νetwοrk, ΕΙΟΝΕΤ)
 2. Στο Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών, Λειτουργίας Συστημάτων και Δικτύου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η υποστήριξη των χρηστών του Υπουργείου σε θέματα λογισμικού και εξοπλισμού και η εισήγηση προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσής τους για τη χρήση εφαρμογών Τ.Π.Ε.,.
  • η διαχείριση και η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών Τ.Π.Ε.,.
  • η μέριμνα για την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ασφάλειας των συστημάτων και προστασίας των δεδομένων καθώς και για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων
 3. Στο Τμήμα Διαδικτύου και Πληροφόρησης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η διαχείριση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των θεματικών ιστοσελίδων του Υπουργείου και ο συντονισμός ενεργειών για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
  • η εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πολιτών με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα και η λειτουργία βιβλιοθήκης για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου,
  • ο σχεδιασμός και η διενέργεια επικοινωνιακών δράσεων
Άρθρο 18 "Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)"
1.  
  Στο αυτοτελές Τμήμα Π.Σ.Ε.Α. ανήκουν οι αρμοδιότητες του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της κινητοποίησης και της δράσης κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 19 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι ιδίως:
 1. η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων,
 2. η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και ειδικότερα της βιοποικιλότητας και της φύσης, του κλίματος, της ατμόσφαιρας και του εδάφους
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις :
 1. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
 2. Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων,
 3. Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
Άρθρο 20 "Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης είναι:
 1. Η εφαρμογή και η εποπτεία των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων/δραστηριοτήτων και σχεδίων/προγραμμάτων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης διασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών.
 2. Η εποπτεία αναφέρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,.
 3. Η πρόληψη, η μείωση και η εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που προέρχονται από την κατασκευή και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων και την υλοποίηση σχεδίων και προγραμμάτων,
 4. Η θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, όρων και περιορισμών μέσω των οποίων εξασφαλίζεται ότι ένα έργο/δραστηριότητα ή ένα σχέδιο/πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, ύστερα από διαδικασία αξιολόγησης των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίησή του και ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις σχετικές αποφάσεις/εγκρίσεις,
 5. Η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων
2.  
  Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) αποτελείται από τα εξής τμήματα:.
 1. Τμήμα Α΄:
 2. Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Ειδικών Έργων,
 3. Τμήμα Β΄:
 4. Τμήμα Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Υποδομών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Μεταφοράς Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών,.
 5. Τμήμα Γ΄:
 6. Τμήμα Έργων Μεταφορών, Υδραυλικών Έργων, Υποδομών Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων και Λιμενικών,
 7. Τμήμα Δ΄:
 8. Τμήμα Λοιπών Αδειοδοτήσεων και Εκτιμήσεων
3.  
 1. Στο Τμήμα Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Ειδικών Έργων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν.4014/2011,.
  • Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,.
  • Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για σχέδια και προγράμματα θεμάτων αρμοδιότητάς του που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α 107017/05.09.2006 (Β΄1225) όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • Η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011,.
  • Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/05.09.2006 , όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • Η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητάς τους,
  • Η παρακολούθηση, σύνταξη, αποστολή εκθέσεων και λοιπών στοιχείων που απορρέουν ως υποχρεώσεις από τις οδηγίες 94/63/ΕΚ, και 2010/75/ΕΕ καθώς και τον Κανονισμό 166/2006/ΕΚ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων,
  • Η παρακολούθηση των εργασιών των τεχνικών ομάδων της Ε.Ε. στο πλαίσιο της οδηγίας 2010/75/ΕΚ (ΙΕD) για την αναθεώρηση των Κειμένων Αναφοράς για τον καθορισμό των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών ανά κλάδο ή δραστηριότητα,.
  • Η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραίωσης των ανωτέρω διαδικασιών,
  • Η παρακολούθηση, η σύνταξη, η αποστολή εκθέσεων, εθνικών σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απορρέουν ως υποχρεώσεις από την Οδηγία 2001/81/ΕΚ για το χρονικό διάστημα έως τη θεσμοθέτηση του νέου συνολικού οργανογράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
  • Η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του.
 2. Στο Τμήμα Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Υποδομών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Μεταφοράς Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:.
  • Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011,.
  • Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Σ.Μ.Π.Ε για σχέδια και προγράμματα θεμάτων αρμοδιότητάς του που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. 107017/05.09.2006,.
  • Η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011,.
  • Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/05.09.2006, όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • Η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητάς τους,
  • Η παρακολούθηση των εργασιών των τεχνικών ομάδων της Ε.Ε. στα πλαίσια της οδηγίας 2010/75/ΕΚ (ΙΕD) για την αναθεώρηση των Κειμένων Αναφοράς για τον καθορισμό των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών ανά κλάδο ή δραστηριότητα,.
  • Η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραίωσης των ανωτέρω διαδικασιών,
  • Η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του.
 3. Στο Τμήμα Έργων Μεταφορών, Υδραυλικών Έργων, Υποδομών Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων και Λιμενικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011,.
  • Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα θεμάτων αρμοδιότητάς του που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. 107017/05.09.2006, όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • Η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011,.
  • Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/05.09.2006, όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • Η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητάς τους,
  • Η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραίωσης των ανωτέρω διαδικασιών,
  • Η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του.
 4. Στο Τμήμα Λοιπών Αδειοδοτήσεων και Εκτιμήσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πτηνοκτηνοτροφικών και εξορυκτικών έργων και δραστηριοτήτων, υδατοκαλλιεργειών καθώς και των τουριστικών εγκαταστάσεων και έργων αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού, και αναψυχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011,.
  • Η εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Σ.Μ.Π.Ε. για σχέδια και προγράμματα θεμάτων αρμοδιότητάς του που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. 107017/05.09.2006, όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • Η αδειοδότηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων, η θεώρηση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και οι λοιπές σχετικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. 39624/2209/Ε103/2009 (Β΄2076), όπως ισχύει,.
  • Η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011,.
  • Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/05.09.2006, όπως εκάστοτε ισχύει,.
  • Η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε φορείς έργων και δραστηριοτήτων, σε αρχές σχεδιασμού που προβαίνουν σε εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα, σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητάς τους,
  • Η παρακολούθηση των εργασιών των τεχνικών ομάδων της Ε.Ε. στα πλαίσια της οδηγίας 2010/75/ΕΚ (ΙΕD) για την αναθεώρηση των Κειμένων Αναφοράς για τον καθορισμό των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών ανά κλάδο ή δραστηριότητα,.
  • Η διενέργεια αυτοψιών κατά το στάδιο διεκπεραίωσης των ανωτέρω διαδικασιών,
  • Η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 για έργα και δραστηριότητες αρμοδιότητάς του.
Άρθρο 21 "Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων είναι ιδίως:
 1. η προστασία και η βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας,
 2. ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη διαχείριση αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης και της εναλλακτικής διαχείρισής τους,
 3. η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και της αντίστοιχης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.  
  Η Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών,
 2. Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και συναφών Αποβλήτων,
 3. Τμήμα Ανακύκλωσης - Εναλλακτικής Διαχείρισης,
 4. Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
3.  
 1. Στο Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η μέριμνα για την εισήγηση πολιτικών και μέτρων για τη διαχείριση και προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας συμπεριλαμβανομένης της θεσμοθέτησης προστατευόμενων περιοχών, η εποπτεία της εφαρμογής των θεσμοθετημένων μέτρων προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και η υποστήριξη των φορέων διαχείρισης αυτών,
  • Ο σχεδιασμός και η λειτουργία συστήματος συλλογής δεδομένων για είδη χλωρίδας, πανίδας και τύπους οικοτόπων,
  • Ο συντονισμός, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η προώθηση της διαδικασίας έγκρισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και των Ειδικών Εκθέσεων,.
  • Ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και θέματα βιοασφάλειας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.
  • Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Υγείας,.
  • Η έκδοση των προβλεπόμενων όρων και αδειών πρόσβασης και χρήσης γενετικών πόρων ειδών που βρίσκονται εντός εθνικής επικράτειας (Πρωτόκολλο και Κανονισμός ΑΒS, ΕΧΑΕΘ:
  • Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης - ΥΠΕΞ)
 2. Στο Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και συναφών Αποβλήτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διαχείριση των αστικών, βιομηχανικών και συναφών αποβλήτων, επικινδύνων και μη επικινδύνων,
  • Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), η διατύπωση απόψεων επί των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) και η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων των ΠΕ.Σ.Δ.Α.,.
  • Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στις διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων πλην αυτών που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση,
  • Η έκδοση πανελλαδικών αδειών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και διαπεριφερειακών αδειών συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
 3. Στο Τμήμα Ανακύκλωσης - Εναλλακτικής Διαχείρισης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Ο έλεγχος και η εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 24 του ν. 2939/2011 (Α΄179), σε ότι αφορά στην επίτευξη του σκοπού και των στόχων του, καθώς και η παροχή κατευθυντηρίων γραμμών για την υλοποίηση της πολιτικής της εναλλακτικής διαχείρισης στη χώρα,.
  • Η έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση και η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στις διασυνοριακές μεταφορές αυτών
 4. Στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τις Αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και η παρακολούθηση εφαρμογής τους,
  • Η εφαρμογή και προώθηση της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (Ο.Π.Π. - Ιntegrated Ρrοduct Ροlicy),.
  • Η μέριμνα για την εφαρμογή και προώθηση του Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΕCΟLΑΒΕL) και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΜΑS) της Ε.Ε.
Άρθρο 22 "Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας είναι ιδίως:
 1. ο μετριασμός των επιπτώσεων και η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής,
 2. η προστασία της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του ακουστικού περιβάλλοντος,
 3. η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας
2.  
  Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής,
 2. Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών,
 3. Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας,
 4. Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών
3.  
 1. Στο Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
  • Η προώθηση πολιτικών και ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων με σκοπό τον περιορισμό των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, η απογραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς καθώς και ο σχεδιασμός και η διαχείριση των έργων και δράσεων του Υπουργείου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
  • Ο συντονισμός και η λήψη των μέτρων για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος και τον έλεγχο των φθοριούχων αερίων και την εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Διεθνών Συμβάσεων
 2. Στο Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η διαχείριση όλων των μηχανισμών αγοράς που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των Εθνικών Σχεδίων Κατανομής (Ε.Σ.Κ.) δικαιωμάτων εκπομπών και της δημοπράτησης των εθνικών δικαιωμάτων, η επιβολή κυρώσεων και κάθε άλλη σχετική με τα Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητα,.
  • Η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η τήρηση και διαχείριση σχετικού μητρώου
 3. Στο Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων μέτρησης, καταγραφής και αξιολόγησης των επιπέδων ρύπανσης, η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και η εισήγηση προτάσεων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητάς του καθώς και η εποπτεία λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης,
  • Η παρακολούθηση, σύνταξη, αποστολή εκθέσεων, εθνικών σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απορρέουν ως υποχρεώσεις από την Οδηγίας 2001/81/ΕΚ και τη Διεθνή Σύμβαση για τη Μεγάλης Εμβέλειας Διαμεθοριακή Αέρια Ρύπανση (CLRΤΑΡ),
  • Η εισήγηση μέτρων και προγραμμάτων περιορισμού των εκπομπών ρύπων σε σταθερές εστίες καύσης και σε οχήματα καθώς και η εισήγηση για την καθιέρωση ζωνών ειδικής προστασίας,
  • Η εισήγηση ορίων και τιμών στόχων ποιότητας αέρα καθώς και ορίων λήψης για βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης,
  • Ο καθορισμός μεθόδων μετρήσεων για την ποιότητα του αέρα και διαδικασιών εξασφάλισης της ποιότητάς τους, η έγκριση συστημάτων μέτρησης και η διασφάλιση της αξιοπιστίας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μέσω της λειτουργίας διαπιστευμένου εργαστηρίου
 4. Στο Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος και την προστασία από τις δονήσεις και την ακτινοβολία,
  • Η σύνταξη προδιαγραφών προγραμμάτων παρακολούθησης θορύβου και κραδασμών και η εποπτεία της εφαρμογής τους,
  • Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής αντιθορυβικών πετασμάτων
Άρθρο 23 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος είναι ιδίως:
 1. Ο προγραμματισμός δράσεων και η διασφάλιση χρηματοδοτικών μέσων για την εφαρμογή της δασικής πολιτικής,
 2. Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας από κάθε κίνδυνο και απειλή,
 3. Η προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της δημόσιας αγροτικής περιουσίας,
 4. Η προστασία της δασικής βιοποικιλότητας των ειδών, των οικοσυστημάτων και του τοπίου,
 5. Η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας,
 6. Η λήψη μέτρων για τη διαχείριση της άγριας πανίδας και την άσκηση της πολιτικής σε θέματα θήρας,
 7. Ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών για την υλοποίηση έργων και εργασιών υποδομής για την ανάπτυξη, την προστασία και τη αειφορική διαχείριση των δασών,
 8. Η υλοποίηση πολιτικών για την αναδάσωση καμένων και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων,
 9. Η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και το μετριασμό των επιπτώσεων αυτής,
 10. Η εξασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης και εφαρμογής των κατευθύνσεων και οδηγιών και γενικότερα της δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Κεντρική Υπηρεσία, αλλά και της εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων και μελετών και της άρτιας εκτέλεσης των δασοτεχνικών έργων από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις :
 1. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής,
 2. Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος,
 3. Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών,
 4. Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Άρθρο 24 "Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής είναι ιδίως:
 1. ο σχεδιασμός και η εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο και η εξασφάλιση χρηματοδότησής τους,
 2. η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής πολιτικής,
 3. η παρακολούθηση και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για θέματα αρμοδιότητας της
2.  
  Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης,
 2. Τμήμα Δασοπονικών Μελετών, Εφαρμογών και Έρευνας,
 3. Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CΙΤΕS,
 4. Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δασικής Στατιστικής
3.  
 1. Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • ο σχεδιασμός της δασικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες,
  • η επεξεργασία και η εισήγηση μέτρων δασικής πολιτικής,
  • η σύνταξη και η προώθηση ετησίων και πολυετών προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης, η ένταξη τους στα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
  • ο χειρισμός θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου,
  • η παρακολούθηση της δασοπονίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία για θέματα δασικής πολιτικής,
  • η αξιολόγηση της εφαρμογής της δασικής πολιτικής και των προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης,
  • η εισήγηση για την κατάρτιση του Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. για το σύνολο των δασικών υπηρεσιών της χώρας, για την κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων, και ο χειρισμός συναφών θεμάτων.
 2. Στο Τμήμα Δασοπονικών Μελετών, Εφαρμογών και Έρευνας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών και τιμολογίου αμοιβής μελετητών για την εκπόνηση διαχειριστικών μελετών των δασικών οικοσυστημάτων και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
  • η μέριμνα για την επιμόρφωση/εκπαίδευση των υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας,
  • η επεξεργασία και προώθηση προς ένταξη υποβληθέντων ερευνητικών προγραμμάτων δασικής έρευνας, σύνταξη συμβάσεων, παρακολούθηση υλοποίησης και παραλαβή αυτών
 3. Στο Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CΙΤΕS ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
  • κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή της Σύμβασης CΙΤΕS, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης πιστοποιητικών και αδειών για είδη CΙΤΕS,
  • η έκδοση «απλών αδειών» για την εισαγωγή ή εξαγωγή ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαμβάνονται στα είδη CΙΤΕS,
  • η μέριμνα για την εφαρμογή Κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν το εμπόριο ξυλείας και των προϊόντων αυτής,.
  • η παρακολούθηση της διακίνησης και εμπορίας των δασικών προϊόντων
 4. Στο Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δασικής Στατιστικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η παροχή οδηγιών για τη βιομηχανική αξιοποίηση της δασικής παραγωγής,
  • η γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα ίδρυσης και επέκτασης δασικών βιομηχανιών και η άσκηση τεχνολογικού ελέγχου των εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας δασικών προϊόντων,
  • η κατάρτιση και καθιέρωση προτύπων τυποποίησης και πιστοποίησης των δασών, της αειφορικής προέλευσης των προϊόντων του ξύλου και των λοιπών δασικών προϊόντων,
  • ο καθορισμός ποιοτικών προδιαγραφών για τα εισαγόμενα και εξαγόμενα δασικά προϊόντα, καθώς και η προεργασία για τον καθορισμό προϋποθέσεων για έκδοση σήματος συμμόρφωσης προς τις εν λόγω προδιαγραφές και πρότυπα,
  • η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τα δασικά οικοσυστήματα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Δασικές Υπηρεσίες και η έκδοση Απολογισμού,
  • η διάθεση πριστής ξυλείας, ξυλοκατασκευών και υπολειμμάτων κατεργασίας ξύλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 25 "Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος είναι ιδίως:
 1. Η εκπόνηση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση μέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού περιβάλλοντος από κάθε κίνδυνο,
 2. Η αντιμετώπιση θεμάτων και η παροχή οδηγιών για την αλλαγή της μορφής, του χαρακτήρα και της χρήσης δασικών οικοσυστημάτων,
 3. Τα θέματα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του δημοσίου για τα δασικά οικοσυστήματα,
 4. Η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών ρυθμίσεων για την αστυνόμευση και ασφάλεια της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την προστασία της δημόσιας αγροτικής γης
2.  
  Η Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας,
 2. Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου,
 3. Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων
3.  
 1. Στο Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
  • η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από κάθε κίνδυνο και ιδίως από δασικές πυρκαγιές, λαθροϋλοτομίες, και από βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες και η αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων από τους κινδύνους αυτούς,
  • η καταγραφή και αποτύπωση σε χάρτες των δασών και δασικών εκτάσεων που απώλεσαν τον χαρακτήρα τους από οποιαδήποτε αιτία σε συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα και φορείς του δημοσίου,
  • η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την πρόληψη και καταπολέμηση των ασθενειών των δασικών οικοσυστημάτων,
  • η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων Επισκοπήσεων (Surνeys) για νεοεμφανιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς στα δασικά οικοσυστήματα,
  • ο συντονισμός των Αποκεντρωμένων Δασικών Φυτοϋγειονομικών Υπηρεσιών,
  • η μέριμνα για τη λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας καθώς και η μέριμνα για την στελέχωση του ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
  • η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών ρυθμίσεων για την αστυνόμευση και ασφάλεια της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την προστασία της δημόσιας αγροτικής γης,
  • η παροχή οδηγιών και ο συντονισμός των Δασικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο και την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων σε αγροτικές εκτάσεις και ανεκμετάλλευτες παραγωγικές γαίες του Δημοσίου
 2. Στο Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση θεμάτων αλλαγής της μορφής, του χαρακτήρα και της χρήσης δασικών οικοσυστημάτων στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων,
  • ο συντονισμός των Δασικών Υπηρεσιών για την ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας σε ζητήματα επιτρεπτών επεμβάσεων,
  • η κατάρτιση προδιαγραφών για τη δημιουργία πάρκων και αλσών, την εκτέλεση έργων σε αυτά καθώς και η προστασία αυτών
 3. Στο Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • τα θέματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασών ή των δασικών εκτάσεων και της εξαγοράς διακατεχόμενων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα,
  • η μέριμνα για τη λειτουργία του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Α.Σ.Ι.Δ.),.
  • η τήρηση αρχείου ιδιοκτησίας των δασών και των δασικών εκτάσεων
Άρθρο 26 "Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών είναι ιδίως:
 1. Η έκδοση κανόνων και οδηγιών για την άρτια εκτέλεση έργων υποδομής για τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση των δασών, τη μελέτη και εκτέλεση δασώσεων, αναδασώσεων, την εξασφάλιση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και τον έλεγχο της ποιότητάς του,
 2. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση των ορεινών υδατικών πόρων, την εκτέλεση έργων ορεινής υδρονομίας και την αποτροπή των πλημμυρών,
 3. Η παροχή οδηγιών για θέματα που σχετίζονται με τις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις,
 4. Η προμήθεια μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εφοδίων και υλικών για τις δασικές υπηρεσίες,
 5. Η κάλυψη της χώρας με χάρτες βλάστησης και χρήσεων γης και την κατάρτιση και τήρηση του Δασολογίου,
 6. Η απογραφή των Δασικών Οικοσυστημάτων της χώρας
2.  
  Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων και Αναδασώσεων,
 2. Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Λεκανών Απορροής και Έργων Ορεινής Υδρονομίας,
 3. Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκαταστάσεων και Δασικών Εργασιών,
 4. Τμήμα Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου
3.  
 1. Στο Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων και Αναδασώσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η έγκριση των μελετών ίδρυσης κέντρων παραγωγής δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και δημόσιων δασικών φυτωρίων, η οργάνωση καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας τους,
  • ο καθορισμός των προϋποθέσεων διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά φυτώρια,
  • ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης, λειτουργίας και πιστοποίησης ιδιωτικών δασικών φυτωρίων,
  • ο καθορισμός των προϋποθέσεων αδειών εισαγωγής, πιστοποίησης σπόρων και φυτευτικού υλικού και η χορήγηση αδειών εισαγωγής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
  • η μέριμνα για τη συλλογή, παραλαβή, έγκριση, εκκόκκιση, αποθήκευση, συντήρηση, τυποποίηση, εκποίηση, διακίνηση και διάθεση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και ο έλεγχος της ποιότητάς του,
  • η μέριμνα για τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση των δασικών γενετικών πόρων μέσω της Εθνικής Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού και της λειτουργίας της Κεντρικής Αποθήκης Δασικών Σπόρων,
  • η μέριμνα για τη μελέτη και εκτέλεση έργων αναδασώσεων,
  • η μέριμνα για τη δημιουργία δενδροστοιχιών και τη φυτοκάλυψη των πρανών και οδών και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση αυτών,
  • η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών μελετών αναδασώσεων, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του Τμήματος
 2. Στο Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Λεκανών Απορροής και Έργων Ορεινής Υδρονομίας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η εποπτεία της διαχείρισης των ορεινών υδατικών πόρων και των πλημμυρών, της δασοτεχνικής διευθέτησης των χειμάρρων και των λεκανών απορροής τους και η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων αντιχειμαρρικής προστασίας, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες,
  • η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης των μελετών ορεινών υδρονομικών έργων και εκτέλεσης των τεχνικών έργων και φυτοκομικών εργασιών για την προστασία των ορεινών εδαφών,
  • η παρακολούθηση της έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος και χορήγησης Ειδικού Πτυχίου Εργοληπτικού Δημόσιου Δασικού Έργου (Ε.Δ.Δ.Ε.).
 3. Στο Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκαταστάσεων και Δασικών Εργασιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η παροχή οδηγιών και η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για θέματα που σχετίζονται με τις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις και τη δασική οδοποιία,
  • η μέριμνα για την προμήθεια μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εφοδίων και υλικών καθώς και η μέριμνα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησής τους στις δασικές υπηρεσίες,
  • η έγκριση προγραμμάτων και μελετών εκμηχάνισης των δασικών εργασιών και η παρακολούθηση εφαρμογής τους,
  • η μέριμνα για την κατάρτιση, έλεγχο, επεξεργασία και έγκριση των μελετών των κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δασικών υποδομών και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
  • Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και δασικής οδοποιίας
 4. Στο Τμήμα Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μέριμνα για την κατάρτιση και τήρηση του Δασολογίου και λοιπών θεματικών χαρτών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας, καθώς και για τη σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, π.δ., κ.υ.α., υ.α. και οδηγιών εκτέλεσής τους,.
  • η μέριμνα για την κάλυψη της χώρας με χάρτες βλάστησης και χρήσεων γης,
  • η μελέτη των προβλημάτων αποτερματισμού των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπισή τους,
  • η μελέτη των προβλημάτων κατάρτισης, ελέγχου, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπισή τους,
  • η μέριμνα για τη σύνταξη τυχόν απαιτούμενων παρατηρήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των δασικών χαρτών και για την έκδοση οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου των δασικών χαρτών,
  • η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων για το σύνολο των δασικών χαρτών, του Δασολογίου και λοιπών θεματικών χαρτών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της Χώρας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας,
  • η έκδοση και παροχή οδηγιών για την προάσπιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,
  • η μέριμνα για την απογραφή των Δασικών Οικοσυστημάτων της χώρας,
  • η μέριμνα για την ταξινόμηση των δασικών γαιών και τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών δασικής γης
Άρθρο 27 "Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος είναι ιδίως:
 1. Ο καθορισμός του πλαισίου, η παροχή οδηγιών και ο συντονισμός της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων για την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας,
 2. Η έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή πολιτικών προστασίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας της χώρας, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών,
 3. Η λήψη μέτρων παρακολούθησης της άγριας πανίδας για τον έλεγχο ζωοανθρωπονόσων σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και φορείς,
 4. Η έκδοση οδηγιών για την ορθή διαχείριση της αλιείας ορεινών υδάτων,
 5. Η επίλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τη θηραματική πολιτική και οικονομία και το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την άσκηση της,
 6. Η έκδοση οδηγιών για την προστασία και διαχείριση των δασικών προστατευόμενων περιοχών και τη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής,
 7. Η έκδοση οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για την εφαρμογή διατάξεων για την προστασία και διαχείριση της δασικής βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς
2.  
  Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων,
 2. Τμήμα Μη Δημόσιας Δασοπονίας,
 3. Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας,
 4. Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής
3.  
 1. Στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
  • η οργάνωση και η παρακολούθηση της εφαρμογής της αειφορικής διαχείρισης των δημοσίων δασικών οικοσυστημάτων, ο έλεγχος τυχόν προβλημάτων εφαρμογής της και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων,
  • η παρακολούθηση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς και η παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη οργάνωση της δασικής παραγωγής,
  • η έκδοση οδηγιών για τη διάθεση και αξιοποίηση των δασικών προϊόντων,
  • η μέριμνα για τον καθορισμό των αμοιβών ανάθεσης των συγκομιστικών και λοιπών εργασιών,
  • η μέριμνα για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών έργων και εργασιών βελτίωσης των ορεινών βοσκοτόπων, καθώς και για την υλοποίηση προγραμμάτων βελτίωσης και αξιοποίησής τους,
  • η αντιμετώπιση θεμάτων οργάνωσης και ρύθμισης της ρητινοκαλλιέργειας και των δευτερογενών από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις καρπώσεων,
  • η μέριμνα για την εξασφάλιση και διακίνηση των απαραίτητων για τη βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων σπόρων και λιβαδοπονικών ειδών
 2. Στο Τμήμα Μη Δημόσιας Δασοπονίας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η δασοπολιτική επιτήρηση της αειφορικής διαχείρισης των μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων,
  • η διαχείριση του μεριδίου του Δημοσίου στα συνιδιόκτητα δάση και δασικές εκτάσεις και η αντιμετώπιση θεμάτων διαχείρισης συνεταιρικών δασών,
  • η αντιμετώπιση θεμάτων διατίμησης δασικών προϊόντων, χρηματοδότησης και θέσπισης κινήτρων ανάπτυξης της μη δημόσιας δασοπονίας,
  • η έγκριση υλοτομίας δέντρων Χριστουγέννων,
  • η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την κατάτμηση δασών, το ιδιωτικό δασικό προσωπικό και τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς δασοκτημόνων,
  • η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την αγορά από το Δημόσιο ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων
 3. Στο Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μέριμνα για τον εμπλουτισμό βιοτόπων με είδη άγριας πανίδας,
  • η μέριμνα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πληθυσμών επιβλαβών ειδών της άγριας πανίδας,
  • η χορήγηση αδειών έρευνας και φωτογράφησης άγριας πανίδας,
  • η μέριμνα για την εκπόνηση, παρακολούθηση και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και προγραμμάτων για την άγρια πανίδα και τους βιοτόπους της,
  • η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς για τα θέματα αρμοδιότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης οδηγών καλών πρακτικών για τη θήρα και την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας,
  • η μέριμνα για την διαχείριση της αλιείας ορεινών υδάτων και τον εμπλουτισμό τους,
  • η μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία Κρατικών Εκτροφείων Θηραμάτων, Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών, Κέντρων Περίθαλψης ειδών της Άγριας Πανίδας και Καταφυγίων Άγριας ζωής και πεστροφογεννητικών σταθμών,
  • η παροχή οδηγιών για την ίδρυση Ζωολογικών Κήπων, Εκθέσεων ζώων και Ενυδρείων καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχός τους,
  • η μέριμνα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη θήρα, συμπεριλαμβανομένων της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης και των αδειών θήρας,
  • η κατά νόμο εποπτεία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, ο συντονισμός της δραστηριότητας των κυνηγετικών οργανώσεων που έχουν αναγνωρισθεί σαν συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο και η παροχή οδηγιών στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την άσκηση των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων
 4. Στο Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η παροχή οδηγιών και η αντιμετώπιση κάθε συναφούς θέματος για την εκπόνηση, παρακολούθηση, υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Διαχειριστικών Μελετών για τις δασικές προστατευόμενες περιοχές,
  • η κατάρτιση προδιαγραφών και η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής,
  • η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για την εφαρμογή διατάξεων για την προστασία της δασικής βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς,
  • η διατύπωση γνωμοδότησης στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και όπου απαιτείται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων και των έργων και εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές πηγές ή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,.
  • η μέριμνα για την ίδρυση δασικών χωριών και η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες,
  • η διατύπωση γνωμοδότησης επί των νομοθετικών και ρυθμιστικών πράξεων για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία των δασικών προστατευόμενων περιοχών,
  • η χορήγηση αδειών έρευνας για την αυτοφυή χλωρίδα και τους οικοτόπους της, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και άδειες κινηματογράφησης και φωτογράφησης αυτών,
  • η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία, την επέκταση και τη διαχείριση πράσινων υποδομών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 28 "Στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος υπάγονται: 1.Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού"
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας
Άρθρο 29 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού είναι ιδίως η χάραξη ολοκληρωμένων στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασμού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού απαρτίζεται από:
 1. Τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού,
 2. Τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών,
 3. Τη Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών
Άρθρο 30 "Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι ιδίως η χάραξη των κατευθύνσεων χωροταξικής πολιτικής σε α) εθνικό επίπεδο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι παραγωγικές δραστηριότητες, β) περιφερειακό και γ) τοπικό επίπεδο
2.  
  Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού,
 2. Τμήμα Τομεακού Χωροταξικού Σχεδιασμού,
 3. Τμήμα Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού,
 4. Τμήμα Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου
3.  
 1. Στο Τμήμα Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • της μέριμνας για την εισήγηση μέτρων για τη χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών για την άσκηση της γενικής χωροταξικής πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσουν τα υποκείμενα επίπεδα και η κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του γενικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 2742/1999 (Α΄207) ή οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου και των ειδικών πλαισίων του άρθρου 7 του ν. 2742/1999,.
  • της μέριμνας για την κατάρτιση Εθνικής Πολιτικής για το Τοπίο,
  • ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες,
  • η μέριμνα για την έγκριση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) και Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)
 2. Στο Τμήμα Τομεακού Χωροταξικού Σχεδιασμού ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση ή αναθεώρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Τομεακών Προγραμμάτων και Πλαισίων, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία
 3. Στο Τμήμα Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων της χώρας και η σύνταξη των προδιαγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 2742/1999 ή οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου σχεδιασμού καθώς και η εισήγηση στο αρμόδιο κυβερνητικό όργανο, για την έγκρισή τους.
 4. Στο Τμήμα Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μέριμνα για τον χαρακτηρισμό, οριοθέτηση και έγκριση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Επιχειρηματικών Πάρκων, Εμπορευματικών Κέντρων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.), Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) και οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου σχεδιασμού,.
  • η εισήγηση στο αρμόδιο κυβερνητικό όργανο, της έγκρισης του χωροταξικού σχεδιασμού τοπικού επιπέδου,
  • η γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και χωροθέτηση μεμονωμένων υποδομών, έργων και δραστηριοτήτων,
  • η κατάρτιση- έγκριση και παρακολούθηση της εφαρμογής των Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιμα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και πρόγραμμα αναπτυξιακών παρεμβάσεων
Άρθρο 31 "Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών είναι ιδίως η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών για την άσκηση της χωροταξικής πολιτικής στις μητροπολιτικές περιοχές
2.  
  Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής,
 2. Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης,
 3. Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού
3.  
 1. Στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας,
  • η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας,
  • η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις εξειδικεύσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του
 2. Στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης,
  • η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης,
  • η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις εξειδικεύσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του
 3. Στο Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μέριμνα για την κατάρτιση, έγκριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Ρυθμιστικών Σχεδίων πλην την Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,
  • η μέριμνα για την κατάρτιση και έγκριση των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.),.
  • η προώθηση των ρυθμιστικών σχεδίων του άρθρου 2 του ν. 2508/97 (Α΄124).
Άρθρο 32 "Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών είναι ιδίως η εποπτεία και η αξιοποίηση των χωρικών πληροφοριών σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, τους δασικούς χάρτες και το θαλάσσιο χώρο στο πλαίσιο εναρμόνισης τους τόσο μεταξύ τους όσο και με τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας
2.  
  Η Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Δασικών Χαρτών,
 2. Τμήμα Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών,
 3. Τμήμα Σχεδίων Θαλάσσιου Χώρου
3.  
 1. Στο Τμήμα Δασικών Χαρτών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η εποπτεία της κατάρτισης των Δασικών Χαρτών και της σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών εκτέλεσης των σχετικών εργασιών με τις συναρμόδιες υπηρεσίες,
  • η αξιοποίηση και η διαχείριση των πληροφοριών των Δασικών Χαρτών καθώς και η κατάρτιση και τήρηση σχετικής τράπεζας πληροφοριών,
  • η χορήγηση αντιγράφων των οριστικών Δασικών Χαρτών καθώς και η αντιμετώπιση κάθε σχετικού θέματος
 2. Στο Τμήμα Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών ανήκει η αρμοδιότητα της τήρησης θεματικών χαρτών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας
 3. Στο Τμήμα Σχεδίων Θαλάσσιου Χώρου ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση και τήρηση θεματικών χαρτών των θαλάσσιων φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας καθώς και η σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες
Άρθρο 33 "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας είναι ιδίως:
 1. η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας,
 2. ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου των οικοδομικών και κτηριοδομικών Κανονισμών,
 3. η θέσπιση κανόνων για παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης και ανάπλασης,
 4. η λήψη μέτρων για την προστασία και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας απαρτίζεται από:
 1. Τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης,
 2. Τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων,
 3. Τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών,
 4. Τη Διεύθυνση Έργων Αστικών Αναπλάσεων
Άρθρο 34 "Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης είναι ιδίως η χάραξη στρατηγικής βιώσιμου πολεοδομικού σχεδιασμού και στεγαστικής πολιτικής
2.  
  Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χρήσεων Γης,
 2. Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων,
 3. Τμήμα Τράπεζας Γης,
 4. Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης
3.  
 1. Στο Τμήμα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χρήσεων Γης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκπόνηση και την εφαρμογή μελετών τοπικού χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού εν γένει και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών,
  • ο συντονισμός προγραμμάτων μελετών αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για την έγκριση ή τροποποίηση Κανονιστικών Πράξεων (διατάγματα) με εξαίρεση τις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τις πόλεις με Ρυθμιστικό Σχέδιο,
  • η εξασφάλιση γεωλογικών χαρτογραφικών υποβάθρων, εδαφοτεχνικών χαρτών και κανονισμών σεισμικής επικινδυνότητας, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για χρήσεις σε πολεοδομικές μελέτες, καθώς και η έγκριση συναφών γεωλογικών μελετών,
  • η μέριμνα για την έγκριση πολεοδομικών ρυθμίσεων για τον καθορισμό και την τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης καθώς και χρήσεων γης, σε εκτός σχεδίου περιοχές,
  • η εισήγηση για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών
 2. Στο Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών και εν γένει ρυθμίσεων και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών.
  • Συμπεριλαμβάνονται και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις / τροποποιήσεις λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης περιλαμβανομένων και αυτών που εκπονούνται στα πλαίσια στεγαστικών προγραμμάτων,.
  • ο συντονισμός προγραμμάτων πολεοδομικών μελετών αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση μελετών Πολεοδόμησης (α και β κατοικίας και των οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, την οριοθέτηση των οικισμών αυτών, τον καθορισμό όρων και περιορισμό δόμησης τους, κ.λ.π.),.
  • η μέριμνα για την έγκριση πολεοδομικών σχεδίων στο πλαίσιο ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων (όπως στρατόπεδα, κ.λ.π.) καθώς και τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων σε εκτός σχεδίου περιοχές για τον καθορισμό χώρων για την ανέγερση κτηρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και κτηρίων κοινής ωφέλειας.
 3. Στο Τμήμα Τράπεζας Γης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μέριμνα για την εφαρμογή, το συντονισμό και την παρακολούθηση της πολιτικής για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης τίτλων και δικαιωμάτων μεταφοράς και συγκέντρωσης συντελεστού δόμησης ακινήτων του ιδιωτικού (αγορά, ανταλλαγές ή μεταβιβάσεις) καθώς επίσης και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς,
  • η μέριμνα για την ως άνω διαχείριση δημοσίων ακινήτων, μετά από ειδική εξουσιοδότηση από τον αρμόδιο φορέα,
  • η χορήγηση βεβαίωσης για την ανάπτυξη οργανωμένων οικιστικών αναπτύξεων από οικοδομικούς συνεταιρισμούς και ιδιώτες,
  • η εποπτεία και διαχείριση του ηλεκτρονικού αρχείου και των ονομαστικών τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης
 4. Στο Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μέριμνα για τη χάραξη στεγαστικής πολιτικής και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων και ρυθμίσεων εν γένει και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών,
  • η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση πολεοδομικών μελετών ιδιωτικών πολεοδομήσεων, ιδίως σε εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ),
  • η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση πολεοδομικών μελετών στεγαστικών προγραμμάτων δημοσίων και δημοτικών φορέων καθώς και στεγαστικών προγραμμάτων Οργανωμένης Πολεοδόμησης (Ενεργός Πολεοδομία (ΖΕΠ Κοζάνης, Ξάνθης και Κομοτηνής)),
  • η παρακολούθηση εφαρμογής οργανωμένων προγραμμάτων στέγασης και έργων στέγασης ειδικών ομάδων πληθυσμού (παλιννοστούντων, Ρομά, κ.α.) καθώς και μεταφοράς οικισμών λόγω κατολισθήσεων ή εκτέλεσης μεγάλων αναπτυξιακών έργων.
Άρθρο 35 "Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων είναι ιδίως :
 1. η προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,
 2. ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου των οικοδομικών και κτηριοδομικών Κανονισμών,
 3. η αδειοδότηση οικοδομικών εργασιών βάσει ειδικών διατάξεων
2.  
  Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών,
 2. Τμήμα Διατηρητέων Κτηρίων,
 3. Τμήμα Κανονισμών, Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής,
 4. Τμήμα Αδειοδοτήσεων
3.  
 1. Στο Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μελέτη και η μέριμνα για το χαρακτηρισμό τμημάτων πόλεων (ιστορικών κέντρων πόλεων), οικισμών ή τμημάτων τους ως παραδοσιακών και ο καθορισμός ζωνών προστασίας αυτών, η μέριμνα για τη θέσπιση όλων των απαιτούμενων προς τούτο μέτρων καθώς και η μέριμνα για τη εφαρμογή τους, τα οποία αναφέρονται στην πολεοδομική συγκρότηση, το σχέδιο πόλεως, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης, τη μορφολογική κατάσταση, την ανάδειξη, την αναστήλωση και την ανάπλαση των ιστορικών κέντρων, των παραδοσιακών οικισμών, των ζωνών προστασίας αυτών, καθώς και των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων του ν. 3028/2002 (Α΄153),.
  • ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχος, επίβλεψη, παραλαβή και έγκριση των μελετών για την ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων, την αποκατάσταση, επισκευή διατηρητέων κτηρίων ή κτηρίων που απομένουν μετά τη ρυμοτομία για παρεμβάσεις πέραν αυτών της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Έργων Αστικών Αναπλάσεων (ΔΕΑΑ),
  • η εποπτεία, επίβλεψη, παραλαβή και έλεγχος των μελετών αρμοδιότητας της Δ/νσης Έργων Αστικών Αναπλάσεων που αφορούν ειδικά σε ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων, στην αποκατάσταση ή επισκευή διατηρητέων κτηρίων, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΑΑ
 2. Στο Τμήμα Διατηρητέων Κτηρίων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η μελέτη και η μέριμνα για το χαρακτηρισμό αρχιτεκτονικών συνόλων, κτηρίων ή τμημάτων τους και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως διατηρητέων, καθώς και ο καθορισμός των όρων προστασίας αυτών,
  • η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, που αναφέρονται σε ειδικούς όρους δόμησης, στις χρήσεις, στη μορφολογική κατάσταση και στην ανάδειξη διατηρητέων κτηρίων και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,
  • η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παραδοσιακών οικισμών, διατηρητέων κτηρίων και μελετών της Δ/νσης,
  • ο έλεγχος αιτημάτων κατεδάφισης αξιόλογων κτηρίων,
  • η έκδοση τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Τράπεζας Γης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης (ΔΠΣ και ΤΓ)
 3. Στο Τμήμα Κανονισμών, Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η σύνταξη προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν στο σχεδιασμό των κτηρίων σε σχέση με τη λειτουργία τους και τις γενικές και ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες για την εφαρμογή τους,
  • η σύνταξη προδιαγραφών, οδηγιών σχεδιασμού και κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με θέματα ασφαλούς και αυτόνομης διαβίωσης και διακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς επίσης και ο συντονισμός και η συνεργασία με τους Εθνικούς, Τεχνικούς και Αναπηρικούς Φορείς και υπηρεσίες σε σχετικά θέματα και η παρακολούθηση και συμμετοχή σε σχετικά Προγράμματα,
  • η μέριμνα για τη μελέτη και προώθηση τύπων κατοικιών, αγροτικών, αστικών, παραθεριστικών με χρήση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ενσωμάτωση στην κατασκευή παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων και με χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών,
  • ο έλεγχος και η έγκριση μελετών τύπων προκατασκευασμένων ή λυόμενων κατοικιών, καθώς και όλων των προτύπων μελετών κατοικίας που υποβάλλονται από ιδιώτες ή φορείς,
  • η μέριμνα για την εκπόνηση – έγκριση μελετών τύπων κατοικιών για δικαιούχους στεγαστικής αποκατάστασης,
  • η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή των διατάξεων περί επικινδύνων οικοδομών και περί αυθαιρέτων
 4. Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου των αδειών δόμησης,
  • η έκδοση και προώθηση διοικητικών πράξεων για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ειδικών κατηγοριών έργων,
  • η έγκριση εγκαταστάσεων κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας παραμεθόριων περιοχών,
  • η μέριμνα για την έγκριση αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών και μελετών του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) για κτήρια οργανωμένων κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων
Άρθρο 36 "Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι ιδίως η διαμόρφωση και η εφαρμογή πολιτικών σε κάθε είδους θέματα γεωχωρικών πληροφοριών και τοπογραφικών εφαρμογών
2.  
  Η Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών,