Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ
Άρθρο 1 "Αποστολή των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (ΓΓΕ) και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής (ΓΓΕΠ) αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες υπαγόμενες στον Πρωθυπουργό (άρθρο 2 παρ. 2 ν. 3242/2004, Α΄ 102) και ως αποστολή έχουν την δημόσια ενημέρωση με έμφαση στην Κυβέρνηση και τους φορείς της, την παροχή υπηρεσιών δημοσίου συμβούλου σε θέματα ενημέρωσης, την παρακολούθηση, διατύπωση προτάσεων και εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στον τύπο και στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, την διαμόρφωση της πολιτικής του κράτους στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα και με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τη συνολική οργάνωση και διαχείριση της επικοινωνίας του κράτους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
2.  
  Για την επίτευξη της ανωτέρω αποστολής της η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής μεριμνούν για:
 1. την έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού,
 2. την ενεργή συμμετοχή στην πρόσληψη, επεξεργασία και διοχέτευση προς την κυβέρνηση, τους δημοσίους φορείς και τους πολίτες της αναγκαίας πληροφορίας,
 3. την ενεργή συμμετοχή στο συντονισμό της κυβερνητικής ενημέρωσης,
 4. την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σε αρμοδιότητες και δράσεις συναφείς προς την αποστολή και το έργο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης καθώς και την ενημέρωση της πολιτικής, πολιτειακής ηγεσίας και των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων,
 5. τη συμβουλευτική υποστήριξη σε φορείς του δημοσίου τομέα σε θέματα ενημέρωσης,
 6. την αξιοποίηση διεθνών πρακτικών, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της κυβέρνησης και των φορέων του δημοσίου, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης,
 7. την παρακολούθηση και την εφαρμογή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την διατύπωση εισηγήσεων, προτάσεων και μελετών για ρυθμίσεις που αφορούν στον Τύπο γενικά, στα οπτικοακουστικά και λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην ψηφιακή τηλεόραση και ψηφιακά μέσα και στην εφαρμογή της νομοθεσίας σε αυτά,
 8. την διαφύλαξη των αρχείων της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας με έμφαση σε αυτά των μέσων ενημέρωσης,
 9. την κατά νόμο συμβολή στην εποπτεία του Δημοσίου Διαδικτύου, Ραδιοφωνίας, και Τηλεόρασης,
 10. την εποπτεία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.), καθώς και την επικουρία συναφών άρχων και υπηρεσιών,.
 11. την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδιασμού στα θέματα οπτικοακουστικής πολιτικής για τις προγραμματικές περιόδους ενίσχυσης της χώρας από ευρωπαϊκούς πόρους, στον συντονισμό και παρακολούθηση των διαδικασιών που αφορούν στην οργάνωση και στη χρήση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων οπτικοακουστικής πολιτικής και νέων μέσων,
 12. την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διακρατικές Συνθήκες σε θέματα οπτικοακουστικής πολιτικής και μέσων,
 13. το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιοποίηση των αντιστοίχων προς τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδρυση και στήριξη θεσμών που υπηρετούν την πληρέστερη ενημέρωση του ελληνικού λαού,
 14. τη συμμετοχή στη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων αναγομένων στον ευρύτερο κύκλο των αρμοδιοτήτων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και ιδίως στα εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κ.λπ. θέματα του ελληνικού χώρου και του Ελληνισμού γενικά, καθώς και στα διεθνή θέματα που έχουν σχέση με τη χώρα και τους διεθνείς οργανισμούς που αυτή μετέχει (ΕΕ, ΟΑΣΕ, ΟΗΕ, κ.λπ.),.
 15. την επεξεργασία, διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνιακής στρατηγικής για τη χώρα,
 16. τη συστηματική και συντονισμένη προβολή της χώρας και την επικοινωνία των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς,
 17. την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό, ομοιογένεια και συντονισμό των επικοινωνιακών δράσεων του Δημοσίου ώστε να είναι άμεσες, αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές,
 18. την ενημέρωση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και λοιπούς αρμόδιους φορείς, των οργάνων του Κράτους και της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και εξελίξεις και για τις απόψεις των Ελληνικών και ξένων ΜΜΕ, καθώς και της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης, για θέματα που αφορούν τη χώρα,
 19. την συμβολή για τη καλλιέργεια εθνικών, πνευματικών και πολιτιστικών γενικά σχέσεων με τον απόδημο Ελληνισμό και την ενημέρωσή τους για τα ζητήματα που τον αφορούν
3.  
  Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, συσταθείσα με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102), η οποία στη συνέχεια μετονομάσθηκε σε Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 73/ 2011 (Α΄ 178), ως δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης, εφεξής νοούνται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης.
4.  
  Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, συσταθείσα με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102), η οποία στη συνέχεια μετονομάσθηκε σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 73/2011 (Α΄ 178), ως δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εφεξής νοούνται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής και ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Προβολής.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής"
1.  
  Οι Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής διαρθρώνονται ως εξής:
 1. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
 2. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, η οποία διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
 3. Στην Κεντρική Υπηρεσία ανήκουν:.
  • Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης
  • Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης
  • Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενο απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης
  • Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης.
  • Περιφερειακές Υπηρεσίες αποτελούν:
  • Τα Γραφεία Τύπου στο εσωτερικό.
 4. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής, η οποία διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
 5. Στη Κεντρική Υπηρεσία ανήκουν:.
  • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Πληροφόρησης
  • Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής Περιφερειακές Υπηρεσίες αποτελούν:
  • Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό
2.  
  Στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής λειτουργούν επίσης, ενιαία και για τις δύο Γενικές Γραμματείες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
 2. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
 3. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
Άρθρο 3 "Γραφεία Γενικών Γραμματέων"
1.  
  Τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων επικουρούν τους Γενικούς Γραμματείς, αντίστοιχα, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και γενικά οργανώνουν την επικοινωνία αυτών με τις υπηρεσίες και το κοινό, διέπονται δε σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους από την κείμενη νομοθεσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο 4 "Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης αφορούν στην διοχέτευση και επεξεργασία της εισερχόμενης πληροφορίας στην Υπηρεσία για θέματα της χώρας, στην υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για αρμοδιότητες και δράσεις συναφείς προς την αποστολή και το έργο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, στην ενημέρωση της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας καθώς και των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο, για οτιδήποτε τους αφορά και μεταδίδεται από ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης (έντυπος, ηλεκτρονικός και περιφερειακός τύπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και στην συγκέντρωση των πληροφοριών γενικά προς ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα κρατικής δραστηριότητας. Λόγω του έργου που επιτελεί στους τομείς της ενημέρωσης και της πληροφόρησης και της προβολής της χώρας, η Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Στους επιχειρησιακούς στόχους ανάγονται και θέματα που αφορούν στις ηλεκτρονικές υποδομές και στον εξοπλισμό των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία τους αλλά και την επιτέλεση του σκοπού στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας.
2.  
  Η Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα και Γραφεία:
 1. Τμήμα Υποδομών Ενημέρωσης
 2. Τμήμα Κόμβων Ενημέρωσης
 3. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Αυτοτελή Γραφεία Τύπου στο εσωτερικό
3.  
  Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης κατανέμονται μεταξύ αυτών ως ακολούθως:
 1. Στο Τμήμα Υποδομών Ενημέρωσης
  • Η επισκόπηση, ο εντοπισμός και η συλλογή πρωτογενών πληροφοριών από διάφορες πηγές (ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό κ.λπ.), η αξιολόγηση και η προώθηση για την άμεση, έγκυρη και πλήρη ενημέρωση της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, των λοιπών κυβερνητικών και των αρμοδίων κατά περίπτωση κρατικών φορέων.
  • Η αρχειοθέτηση των δημοσιογραφικών και άλλων αναφορών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία ανεύρεση και πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες και η μεταξύ τους συσχέτιση
  • Η κατάρτιση ειδικών θεματικών ενημερωτικών δελτίων για ζητήματα που αποτυπώνονται στο διεθνές επικοινωνιακό περιβάλλον σύμφωνα με πάγιες ή έκτακτες οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας
  • Η παραγωγή στατιστικών αναλύσεων για τη δημοσιότητα, η αρχειοθέτηση και τήρηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων και η ενημέρωση της υπηρεσίας και των κρατικών φορέων
  • Η ενημέρωση της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας καθώς και των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο, για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά και μεταδίδεται από ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης (έντυπος, ηλεκτρονικός και περιφερειακός τύπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
  • Η διενέργεια δημοσκοπήσεων και σφυγμομετρήσεων για θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας
  • Η επεξεργασία, σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας και τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημοσίου τομέα, πληροφοριών και στοιχείων που αναφέρονται σε θέματα κρατικής δραστηριότητας και αξιοποίηση τούτων μέσω των Γραφείων Τύπου Εσωτερικού
  • Η παρέμβαση ή διαμεσολάβηση προς τις Υπηρεσίες και τους φορείς του τόπου λειτουργίας των Γραφείων Τύπου στο εσωτερικό ή του κύκλου αρμοδιότητάς τους για την επίλυση κάθε ανακύπτοντος ζητήματος
  • Η διαβίβαση προς τα Γραφεία Τύπου στο εσωτερικό σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις, ειδήσεων και πληροφοριών καθώς και οδηγιών για την αξιοποίησή τους ή για την ανασκευή ή διάψευση ανακριβών δημοσιευμάτων
 2. Στο Τμήμα Κόμβων Ενημέρωσης
  • Η διάχυση σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της πληροφορίας που αφορά δηλώσεις, παρεμβάσεις και συνεντεύξεις της πολιτικής ηγεσίας μέσω συλλογής εντύπων, ηλεκτρονικών αποδελτιώσεων και απομαγνητοφώνησης από ελληνικά μέσα ενημέρωσης (έντυπος, ηλεκτρονικός και περιφερειακός τύπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
  • Η συγκέντρωση και επεξεργασία επίσημων στοιχείων που αφορούν θέματα γενικού ενδιαφέροντος (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, οικολογικά, τεχνολογικά, καινοτόμες δράσεις κ.λπ.) με τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου και η διάθεσή τους μέσω κατάλληλων διαδικτυακών εφαρμογών προς οπτική άντληση υλικού από ενδιαφερόμενους φορείς, πολιτική και πολιτειακή ηγεσία καθώς και τους πολίτες.
  • Η παροχή υποστήριξης και η συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων και τις άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Γραμματειών σε θέματα που αφορούν την ενημέρωση του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων με τα ΜΜΕ και σε θέματα που εν γένει ανάγονται στην αποστολή των Γενικών Γραμματειών
  • Η τεχνολογική και επιχειρησιακή υποστήριξη των απαιτήσεων ενημέρωσης της Κυβέρνησης
  • Η συμμετοχή στον συντονισμό και η συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες μονάδες επί ζητημάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
  • Η μέριμνα για τη συλλογή, επεξεργασία και διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ των δημοσίων φορέων που αφορούν στις κρατικές δράσεις και ιδιαίτερα στις δράσεις που άπτονται περισσότερων του ενός φορέων
  • Η συνεργασία με τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων για τη συγκέντρωση των πληροφοριών και την παροχή ενιαίας πληροφόρησης προς το κοινό που αφορά σε θέματα κρατικής δραστηριότητας
  • Η δημοσιογραφική κάλυψη πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας κατά τις επίσημες επισκέψεις τους στο εσωτερικό και εξωτερικό
  • Η δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων και θεμάτων της Υπηρεσίας
  • Η έκδοση ανακοινώσεων για την ανασκευή ή διάψευση ανακριβών δημοσιευμάτων
  • Η επιμέλεια οργανωτικών θεμάτων που αφορούν στην ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο
  • Η αποδελτίωση συνεντεύξεων Τύπου, καθώς και δηλώσεων και παρεμβάσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς
  • Η συλλογή στοιχείων και η ανάλυσή τους που αφορούν στον επικοινωνιακό αντίκτυπο δηλώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου
  • Η άμεση και έγκυρη ενημέρωση των δημοσιογράφων των λοιπών μέσων ενημέρωσης (ελληνικών και ξένων) και η διευκόλυνση στο καθημερινό τους έργο για τις δραστηριότητες του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του Πρωθυπουργού
  • Η με δημοσιογραφικά, φωτογραφικά, τηλεοπτικά, κινηματογραφικά και λοιπά συνεργεία κάλυψη γεγονότων και θεμάτων που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης καθώς και η παραγωγή ντοκιμαντέρ και κάθε είδους ενημερωτικού υλικού. ιστιστ.
  • Η ενημέρωση της κυβερνητικής ιστοσελίδας του Κυβερνητικού Εκπροσώπου καθώς και της ιστοσελίδας των Γενικών Γραμματειών.
 3. Στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
  • Ο έλεγχος της πληρότητας και αποδοτικότητας του λογισμικού και του υλικού των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής.
  • Διαχείριση, παραμετροποίηση και παρακολούθηση του λογισμικού των διαφόρων εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • Η συγκέντρωση και ανάλυση απαιτήσεων για την αναβάθμιση/επέκταση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και τη δημιουργία νέων συστημάτων.
  • Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατάρτιση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των νέων συστημάτων.
  • Η παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου συμβάσεων ανάπτυξης και εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
  • Η υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες της Υπηρεσίας
  • Η εγκατάσταση των εφαρμογών πληροφορικής στους υπολογιστές των τελικών χρηστών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
  • Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και συνθηκών πρόσβασης στις εφαρμογές πληροφορικής των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και των επιχειρησιακών αναγκών.
  • Απονομή κωδικών και δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των εφαρμογών.
  • Ο προγραμματισμός των δράσεων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η μέριμνα κάθε άλλου ζητήματος σχετικού με την ανάπτυξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
  • Η παροχή συμβουλών προς την Υπηρεσία ή και σε εποπτευόμενους φορείς της σε θέματα νέων μέσων επικοινωνιών και των εφαρμογών τους στα ΜΜΕ καθώς και σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  • Η εισήγηση προς το τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για την απλούστευση των διαφόρων διοικητικών διαδικασιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής για την περαιτέρω χρήση και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων
  • Η καταγραφή και αναγγελία βλαβών μηχανογραφικού, δικτυακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής
  • Ο καθορισμός και η εφαρμογή κανόνων συντήρησης και αποκατάστασης ανωμαλιών και βλαβών του υπολογιστικού κέντρου (Data Center) των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
  • Ο καθορισμός και η εφαρμογή κανόνων συντήρησης και αποκατάστασης ανωμαλιών και βλαβών του υπολογιστικού εξοπλισμού
  • Ο καθορισμός και η εφαρμογή κανόνων συντήρησης και αποκατάστασης ανωμαλιών και βλαβών του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
  • Η εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργικότητα των τηλεπικοινωνιακών και ραδιοτηλεοπτικών υποδομών και μέσων (κύκλωμα τηλεόρασης, εξοπλισμός βίντεο, δορυφορικά, εξοπλισμός συνεδριακών κέντρων, εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.).
  • Η διαχείριση του συστήματος επιτήρησης δικτύου (ΝΜS) και των κεντρικών υπολογιστικών μονάδων (serνers) της Υπηρεσίας για πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών. ιστιστ.
  • Η μελέτη και εφαρμογή προτύπων και προδιαγραφών τηλεπικοινωνιών για τη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα.
  • Η συντήρηση, λειτουργία, παραμετροποίηση και αποκατάσταση ανωμαλιών υποδομών και εφαρμογών δικτύου «Σύζευξις» και κάθε παρεμφερούς με αυτό εφαρμογής
  • Η διαχείριση, παραμετροποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος της καλής και ασφαλούς λειτουργίας και αποκατάσταση βλαβών για την υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
  • Οι διαδικασίες και παρακολούθηση εγκαταστάσεων υποδομών πληροφορικής
  • Η μέριμνα για την ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριακών υποδομών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής καθώς και για την ασφάλεια των εφαρμογών στο διαδίκτυο
  • Η μέριμνα για τη τήρηση των κανόνων και διαδικασιών αποθήκευσης και ύπαρξης αντιγράφων ασφαλείας ευαίσθητων δεδομένων
  • Η διαχείριση, παραμετροποίηση και εφαρμογή πολιτικών και εργαλείων ηλεκτρονικής ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης χρηστών
  • Η μέριμνα για τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις απορρήτου και εμπιστευτικότητας
  • Η διαχείριση της υποδομής που απαιτείται για την εφαρμογή και χρήση των ψηφιακών υπογραφών
  • Η στα πλαίσια του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας συγκέντρωση, διαλογή, επεξεργασία, τεκμηρίωση και διοχέτευση πληροφοριών σε τράπεζες πληροφοριών. κστκστ.
  • Η τεκμηρίωση, η αρχειοθέτηση, η αξιοποίηση και η μέριμνα για την ψηφιοποίηση του φωτογραφικού και οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού που διαθέτουν οι Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, καθώς και η μέριμνα για τη διάχυσή τους προς τη δημόσια διοίκηση και το κοινό μέσω διαδικτύου.
  • Η συνεχής επαύξηση και εμπλουτισμός του αρχειακού υλικού της Υπηρεσίας, με κάθε μορφής εκδόσεις, έντυπα και λοιπά καθώς και η διαχείριση και διάθεση των εκδόσεων της Υπηρεσίας και λοιπών εντύπων
  • Η εν γένει επιμέλεια των εκδόσεων, η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης σε σύγχρονα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα λειτουργίας
  • Η διαχείριση και συντήρηση των ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων
Άρθρο 5 "Γραφεία Τύπου στο εσωτερικό"
1.  
  Τα Γραφεία Τύπου στο εσωτερικό αποτελούν Αυτοτελή Γραφεία υπαγόμενα στη Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης σε Υπουργεία που εδρεύουν εκτός της πρωτεύουσας της χώρας
2.  
  Ειδικότερα, Γραφείο Τύπου στο εσωτερικό λειτουργεί στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης
3.  
  Στην αρμοδιότητα των Γραφείων Τύπου στο εσωτερικό ανήκουν:
 1. Η διεκπεραίωση, σύμφωνα προς τις γενικές και ειδικές οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας, κάθε ζητήματος που ανάγεται στον κύκλο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
 2. Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης της περιοχής τους για τις κρατικές πολιτικές και δραστηριότητες
 3. Η δημοσιογραφική κάλυψη τοπικών γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας
 4. Η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τοπικές ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας
 5. Η μέριμνα για την επαφή της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων και των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις έδρες των οποίων συνιστώνται και λειτουργούν, καθώς και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτούς, με τα μέσα ενημέρωσης
 6. Η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους
 7. Η σύνταξη δελτίων που καλύπτουν τον περιφερειακό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο της χώρας, η παρακολούθηση των δελτίων ειδήσεων, των ενημερωτικών εκπομπών και των ιστοσελίδων των ενημερωτικών μέσων της περιφέρειας
Άρθρο 6 "Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης"
1.  
  Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης ανάγονται θέματα που αφορούν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (νομοθεσία, διακίνηση, οικονομική ενίσχυση), στην κατά νόμο συμβολή στην εποπτεία του Δημοσίου Διαδικτύου, Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, στην εποπτεία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ Α.Ε.), στις επαγγελματικές οργανώσεις των εργαζομένων στον τομέα του τύπου και στα πρακτορεία ειδήσεων, στην οπτικοακουστική πολιτική, στα μέσα ενημέρωσης στον έντυπο, ηλεκτρονικό και διαδικτυακό χώρο καθώς και σε θέματα του κινηματογράφου, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης ανήκει και η διαφύλαξη των αρχείων της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας με έμφαση σε αυτά των Μέσων Ενημέρωσης καθώς και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη διαφημιστική προβολή των προγραμμάτων τους.
2.  
  Η Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Νέων Μέσων
 2. Τμήμα Εντύπων και Διαφάνειας
 3. Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων
3.  
  Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης κατανέμονται μεταξύ αυτών ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Νέων Μέσων:
  • Η παρακολούθηση της εξέλιξης και υποστήριξη του κανονιστικού πλαισίου των εφαρμογών του διαδικτύου στα θέματα του Τύπου και διάχυσης της πληροφορίας (όπως κοινωνικά δίκτυα twitter, facebοοk, micrοblοging στοχευμένη ενημέρωση) τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο
  • Η ευθύνη για την παρακολούθηση και εφαρμογή των τεχνολογικών και επιχειρησιακών εξελίξεων στον τομέα της επικοινωνίας και ενημέρωσης
  • Η εκπόνηση μελετών, εισηγήσεων, αναλύσεων και προτάσεων επί της ακολουθητέας πολιτικής και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν επί των θεμάτων αυτών
 2. Τμήμα Εντύπων και Διαφάνειας:
  • Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί Τύπου και λοιπών εντύπων μαζικής ενημέρωσης
  • Η τήρηση στοιχείων για την τακτική έκδοση και κυκλοφορία των εφημερίδων και λοιπών εντύπων και η σύνταξη επετηρίδας του ελληνικού Τύπου
  • Η παροχή διευκολύνσεων και υποστήριξης γενικά προς τις εφημερίδες και τα λοιπά έντυπα τα οποία πληρούν τις προς τούτο οικείες προϋποθέσεις, καθώς και η εισήγηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης
  • Η επιχορήγηση ταχυδρομικής διακίνησης των εντύπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις
  • Η επικουρική συνδρομή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για ζητήματα που διέπουν το καθεστώς δημοσίευσης στον οικονομικό τύπο σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις
  • Ο καθορισμός ημερησίων οικονομικών εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης ισολογισμών Α.Ε και Ε.Π.Ε και προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. – Υποβολή Πρότασης στον Υπουργό Ανάπτυξης.
  • Ο καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων που πληρούν τις προϋποθέσεις κρατικών δημοσιεύσεων κατόπιν ελέγχου των νομίμων προϋποθέσεων
  • Η εισήγηση επί των προσφυγών εκδοτών κατά της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται για τις δημοσιεύσεις του δημοσίου τομέα
  • Ο έλεγχος ύλης των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων ημερήσιας και εβδομαδιαίας κυκλοφορίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • Η συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου τοπικών και περιφερειακών εφημερίδων
  • Η μελέτη των θεμάτων, που αφορούν στις επαγγελματικές οργανώσεις των εργαζομένων στον τομέα του Τύπου, η διατύπωση εισηγήσεων επί των σχετικών ζητημάτων και η τήρηση σχετικού ενημερωτικού αρχείου
  • Τα κάθε είδους ζητήματα διεθνών δημοσιογραφικών οργανισμών
  • Η παροχή επαγγελματικών διευκολύνσεων στους εργαζομένους στον τομέα του Τύπου, όπου προβλέπεται από το νόμο, για την άσκηση του έργου τους, όπως η θεώρηση των επαγγελματικών ταυτοτήτων μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και η χορήγηση βεβαίωσης στους φωτορεπόρτερ και φωτοειδησεογράφους μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, προκειμένου να την προσκομίσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα
  • Η εφαρμογή των διατάξεων για την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων Τύπου και τη διακίνηση του Τύπου γενικώς, καθώς και η παρακολούθηση της ομαλής διακίνησής του
  • Η εισήγηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε επαγγελματικές οργανώσεις Τύπου και σε έντυπα
 3. Η υποβολή καταστάσεων απασχολουμένων δημοσιογράφων σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
  • Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη διαφημιστική προβολή των προγραμμάτων τους, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των φορέων και των υπεύθυνων έργου/επικοινωνίας καθώς και η επικαιροποίησή του
  • Η σύνταξη και διεκπεραίωση υπουργικών αποφάσεων εγγραφής επιχειρήσεων στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς (άρθρο 11 του ν. 2328/1995).
  • Ο έλεγχος νομιμότητας των ετήσιων διαφημιστικών προγραμμάτων των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων και των ποσοστών κατανομής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης στα ΜΜΕ (άρθρο 9 του ν. 2328/1995, άρθρο 4 του π.δ. 261/1997).
  • Η σύνταξη και διεκπεραίωση υπουργικών αποφάσεων έγκρισης των ετήσιων προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής για έκαστο εκ των ανωτέρω φορέων
  • Ο έλεγχος των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υλοποιούν πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής άνω των 10.000,00€ ανά έτος (άρθρο 4 του π.δ. 261/1997, π.δ. 60/1997) ως προς την τήρηση της κατανομής στα ΜΜΕ (40% στα έντυπα, 10% στο ραδιόφωνο και 30% στα περιφερειακά ΜΜΕ).
  • Σύνταξη έγγραφων παρατηρήσεων προς αυτούς τους φορείς σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης απολογισμού ή μη τήρησης της κατανομής στα ΜΜΕ.
  • Η κατάρτιση αναλυτικού πίνακα των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων των ανωτέρω φορέων και υποβολή του στην προϊστάμενη πολιτική ηγεσία
  • Η χορήγηση κωδικών σε δημόσιους φορείς και η διαχείριση των ανωτέρω αιτήσεων έγκρισης των διαφημιστικών προγραμμάτων και των απολογιστικών καταστάσεων ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα των Γενικών Γραμματειών με τον τίτλο e-Πασιθέα
  • Η τήρηση, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 6 του ν. 3166/2003, των μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων δαπανών (διαφημιστικές καταχωρίσεις ή μεταδόσεις) σε ΜΜΕ εκ μέρους των διαφημιστικών εταιρειών, που συνεργάζονται με δημόσιους φορείς/έχουν αναλάβει κρατική διαφήμιση, σχετικά με το αντικείμενο, την ποσότητα και την αξία της δαπάνης αυτής.
  • Η διαχείριση της ηλεκτρονικής υποβολής των απολογιστικών στοιχείων των δημόσιων φορέων που διενήργησαν δημοσκόπηση (σχετικά με τις επιχειρήσεις που ανέλαβαν για λογαριασμό τους τη διενέργεια δημοσκόπησης, το θέμα της δημοσκόπησης και το ύψος της αμοιβής της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 του ν. 3603/2007) και η αποστολή καταστάσεων με τα ανωτέρω στοιχεία στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στο τέλος κάθε έτους. κστκστ.
  • Η λειτουργία και ο χειρισμός του συστήματος e-Πασιθέα.
  • Η στήριξη και λειτουργία θεσμών και διαμόρφωση Κωδίκων Δεοντολογίας στους τομείς της επικοινωνίας και ενημέρωσης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
 4. Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων
  • Η κατά νόμο συμβολή στην εποπτεία του Δημοσίου Διαδικτύου, Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, στην εποπτεία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ Α.Ε.).
  • Η παρακολούθηση της οπτικοακουστικής νομοθεσίας στο εξωτερικό εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και της σημαντικότερης νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ
  • Η μέριμνα για την βέλτιστη εκπροσώπηση της χώρας σε επιτροπές, ομάδες εργασίας, διαπραγματεύσεις κ.α. που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Η μέριμνα εξασφαλίσεως Ελληνικών συμφερόντων επί εργασιών διεθνών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και εφαρμογής αλλοδαπού και Κοινοτικού Δικαίου, η μεταφορά στην εσωτερική νομοθεσία Κοινοτικών και διεθνών νομικών κειμένων, η μέριμνα προσαρμογής και εναρμονίσεως της εσωτερικής νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, καθώς και η επεξεργασία νομικών και διοικητικών κειμένων απαραίτητων για την εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου, σε οπτικοακουστικά θέματα
  • Η τήρηση στοιχείων από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, σχετικά με την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 14, 16 και 17 του π.δ. 109/2010 και η υποβολή Εθνικών Εκθέσεων της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με την προώθηση και την προβολή των ευρωπαϊκών έργων στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.
  • Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί συχνοτήτων, η είσπραξη ετήσιου ανταλλάγματος για χρήση συχνοτήτων και η έκδοση σχετικών αποφάσεων, καθώς και η έκδοση αποφάσεων διαμόρφωσης χαρτών συχνοτήτων σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες
  • Η τήρηση Μητρώου πνευματικών δικαιωμάτων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη μετάδοση εκπομπών βάσει της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας
  • Η τήρηση αρχείου τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών που έχουν συμμετάσχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες αδειοδότησης
  • Ο καθορισμός ετήσιου ανταλλάγματος τηλεοπτικών σταθμών
  • Η σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού με βάση τα έσοδα των τηλεοπτικών σταθμών
  • Ο καθορισμός των όρων προβολής των πολιτικών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο καθώς και των πολιτικών κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται και στο Ευρωκοινοβούλιο και μετέχουν στις εκλογές
  • Τα θέματα συνεργασίας με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και της κρατικής στήριξης των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών
  • Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη συνδρομητική, ψηφιακή και δορυφορική τηλεόραση, καθώς και η χορήγηση κάθε σχετικής με τα ζητήματα αυτά βεβαίωσης
  • Η μελέτη, εισήγηση και λήψη μέτρων που αφορούν την κρατική πολιτική στα θέματα ιδιωτικών Πρακτορείων Ειδήσεων στο εσωτερικό
  • Τα κάθε είδους ζητήματα διεθνών Πρακτορείων ειδήσεων. ιστιστ.
  • Η παρακολούθηση των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών ερευνητικών ή άλλων συναφών προγραμμάτων και η οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής σε αυτά της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης ή των εποπτευομένων από αυτήν νομικών προσώπων.
  • Η, μετά κρίση των σχετικών αιτήσεων από τις αρμόδιες επιτροπές, χορήγηση αδειών, όπου αυτές προβλέπονται από το νόμο, για λήψη σκηνών ταινιών, εκτύπωση σε οποιοδήποτε φορέα εικόνων, ακροαμάτων κ.λπ.
  • Η παροχή διοικητικών και τεχνικών διευκολύνσεων σε ελληνικά και ξένα τηλεοπτικά, κινηματογραφικά κ.λπ. συνεργεία για τη λήψη σκηνών ντοκιμαντέρ ειδησεογραφικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα ή χαρακτήρα προβολής ελληνικού ενδιαφέροντος ή ταινιών γενικά.
  • Η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής για τη χορήγηση άδειας λήψης σκηνών σε παραμεθόριες περιοχές
  • Η συμμετοχή σε όργανα – επιτροπές που αφορούν στην προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου, η διοργάνωση εκδηλώσεων, φεστιβάλ στο εξωτερικό, φεστιβάλ ξένου κινηματογράφου στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως δε στο ρόλο που τα σύγχρονα μέσα έχουν στην προβολή της χώρας και του πολιτισμού της
  • Η διαφύλαξη των αρχείων της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας με έμφαση σε αυτά των μέσων ενημέρωσης
  • Η παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των εξελίξεων στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων σε θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επίπεδο
  • Η οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο (Εurοpean Αudiονisual Οbserνatοry) και η παρακολούθηση των κοινοτικών και διεθνών ερευνητικών ή άλλων συναφών προγραμμάτων
  • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για θέματα οπτικοακουστικής νομοθεσίας, πολιτικής και τεχνολογίας, καθώς και για άλλα συναφή θέματα, όπως για θέματα που αφορούν στα παιδιά, στους νέους και στην επικοινωνία
  • Η έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων, μελετών και ενημερωτικών δελτίων που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της έρευνας καθώς και στην επιμόρφωση και την πληροφόρηση στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων. κστκστ.
  • Η οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.
  • Η προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα στην Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς.
  • Η υποβολή προτάσεων για την συγγραφή ή την ανάθεση συγγραφής σε ειδικούς επιστήμονες εγχειριδίων και μελετών, καθώς και για την έκδοση βιβλίων και ερευνητικών εντύπων στα πλαίσια προώθησης των σκοπών του Τμήματος
Άρθρο 7 "Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών"
1.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων, που άπτονται της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων αυτών, της διοίκησης και ανάπτυξης του προσωπικού τους, του οργανωτικού σχεδιασμού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών τους καθώς και της οικονομικής λειτουργίας αυτών και των εποπτευόμενων φορέων τους, σύμφωνα με τις αρχές της ποιότητας και αποδοτικότητας και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης
2.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, Εποπτευόμενων Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων
 2. Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών
 3. Τμήμα Προμηθειών
 4. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
 5. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης ΠΣΕΑ
3.  
  Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ αυτών ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, Εποπτευόμενων Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων
  • Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, η αναμόρφωση, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του καθώς και η εγγραφή εκτάκτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων
  • Ο προγραμματισμός και η μέριμνα για κάθε δαπάνη των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
  • Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και ανάκλησης πιστώσεων και η υποβολή προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
  • Η σύνταξη και υποβολή αιτημάτων μεταβολής πιστώσεων προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής ανά τρίμηνο και μήνα και η σύνταξη μηνιαίου ορίου δαπανών
  • Η καταχώριση όλων των μεταβολών του Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησής του
  • Η έκδοση των αποφάσεων κατανομής ωρών πρόσθετων παροχών
  • Η παρακολούθηση και τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό
  • Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού και το Μητρώο Δεσμεύσεων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και η διαβίβασή τους προς ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς (π.χ. στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία).
  • Η παρακολούθηση της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων των εποπτευόμενων φορέων της και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό και ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από αυτούς στοιχείων
  • Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του μηχανογραφικού συστήματος Προϋπολογισμού και Μητρώου Δεσμεύσεων και η εισήγηση αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης βλαβών
  • Η παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων της, η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων, ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας αυτών
  • Ο έλεγχος της εγκυρότητας, ορθότητας και τήρησης των Προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων της
  • Ο έλεγχος της εγκυρότητας και ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών των εποπτευόμενων φορέων της και η διαβίβασή τους στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
  • Η υλοποίηση των διαδικασιών επιχορήγησης του εποπτευόμενου φορέα της ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. ιστιστ.
  • Η σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
  • Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα σχετικά με την εκτέλεση των Προϋπολογισμών και τον έλεγχο δαπανών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής καθώς και σχετικά με την εκτέλεση των Προϋπολογισμών και τον έλεγχο δαπανών και καταστάσεων των εποπτευόμενων φορέων
  • Η παρακολούθηση των Μνημονίων συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και του Υπουργείου Οικονομικών
  • Η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους
  • Η σύναψη Μνημονίων συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και των εποπτευόμενων του τμήματος φορέων, με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
  • Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ).
  • Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ
  • Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς του σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης
  • Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση
  • Η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της. κστκστ.
  • Η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SΑΝΙ.
  • Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SΑRΙ
  • Η μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους.
  • Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από τις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς τους, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ.
  • Ειδικότερα:
  • i.
  • Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν. ii.
  • Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.).
 2. Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών
  • Η εκκαθάριση και η πληρωμή των αποδοχών και των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών όλου του προσωπικού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
  • Η έκδοση των ετήσιων Μητρώων τακτικών αποδοχών και πρόσθετων παροχών
  • Η ενημέρωση του φορολογικού αρχείου για την έκδοση των εκκαθαριστικών της εφορίας και η αντιπαραβολή των στοιχείων με τα Μητρώα τακτικών αποδοχών και πρόσθετων παροχών
  • Η μηνιαία αποστολή οικονομικών στοιχείων μισθοδοσίας προς το Υπουργείο Οικονομικών
  • Η μηνιαία αποστολή καταστάσεων ασφαλιστικών εισφορών στα αντίστοιχα ταμεία και αποστολή καταστάσεων δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα
  • Ο προσδιορισμός και η καταβολή του επιδόματος αλλοδαπής και κάθε άλλης απολαβής των υπαλλήλων των υπηρεσιών εξωτερικού
  • Η κατάρτιση και αποστολή εντολών πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να αποσταλούν τηλεγραφικά εμβάσματα και να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων που υπηρετούν στην αλλοδαπή
  • Η κατά μήνα κατάρτιση και ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ
  • Ο υπολογισμός και η έκδοση των διοικητικών πράξεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
  • Η έκδοση αποφάσεων καταλογισμού σε βάρος υπαλλήλων των δύο Γενικών Γραμματειών για λήψη πάσης φύσεως αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών
  • Ο έλεγχος και η εκκαθάριση ποσών επιδικασθέντων με δικαστικές αποφάσεις καθώς και αποζημιώσεων συνταξιοδότησης
  • Η έκδοση βεβαιώσεων για τον καθορισμό του ποσού εξόδων α΄ εγκατάστασης μετακινούμενων από, προς και μεταξύ Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού
  • Η χορήγηση βεβαιώσεων κατόπιν ελέγχου του αρχείου των μισθολογικών Μητρώων της Υπηρεσίας
  • Η παροχή στοιχείων στις Υπηρεσιακές Μονάδες των δύο Γενικών Γραμματειών σχετικών με τον προγραμματισμό προσλήψεων, αριθμό συνταξιοδοτήσεων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τακτικές αποδοχές και πρόσθετες παροχές των υπαλλήλων της Υπηρεσίας
  • Η παρακολούθηση της σχετικής με τη μισθοδοσία νομοθεσίας, η επιμέλεια και ο έλεγχος της προσαρμογής της παραμετροποίησης του μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας στα εκάστοτε νέα δεδομένα (φορολογία, υπολογισμός περικοπών, κρατήσεων κ.λπ.) και η εισήγηση για αλλαγές, παρεμβάσεις.
 3. Τμήμα Προμηθειών
  • Η υλοποίηση του ετησίου προγράμματος προμηθειών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, ήτοι η εκπόνηση και διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών των διαγωνισμών για την προμήθεια κινητού και ακίνητου εξοπλισμού και αναλώσιμων ειδών, καθώς και για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών και την παροχή υπηρεσιών προς τις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και εν γένει η μέριμνα για την αποτύπωση όλων των οικονομικών πράξεων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής κατά τους κανόνες του Δημοσίου Λογιστικού
  • Η σύνταξη αποφάσεων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση ορισμένων δαπανών όλων των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών
  • Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των δαπανών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και η φροντίδα για την εκκαθάρισή τους
  • Η εκκαθάριση των δαπανών μετακίνησης καθώς και των οδοιπορικών εξόδων και της ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
  • Η καταγραφή και παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
  • Η φροντίδα για την σύσταση, τον καθορισμό του ύψους και τον ορισμό υπολόγων των παγίων προκαταβολών των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό και η παρακολούθηση κίνησής τους
  • Ο οικονομικός έλεγχος των Γραφείων Τύπου στο εξωτερικό
  • Η διαχείριση και διακίνηση του υλικού εν γένει και η λογιστική παρακολούθησή του για όλες τις υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και η λειτουργία των αποθηκών υλικού
  • Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του μηχανογραφικού συστήματος Προμηθειών και Αποθήκης και η εισήγηση αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης βλαβών
 4. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
  • Η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
  • Η τήρηση του προσωπικού Μητρώου των υπαλλήλων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
  • Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η στελέχωση των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
  • Τα θέματα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου
  • Η συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, Επιτροπών, Ομάδων εργασίας ή Έργου, και ο ορισμός εκπροσώπων των Γενικών Γραμματειών σε συλλογικά όργανα άλλων Υπουργείων και φορέων
  • Η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων
  • Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
  • Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
  • Η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
  • Η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, ιδίως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης
  • Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων ΙSΟ
  • Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών καθώς και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικού οργανωτικού ανασχεδιασμού και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες
  • Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η εφαρμογή πάσης φύσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και με τις υπηρεσίες άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων
  • Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας
  • Η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου (φυσικού και ηλεκτρονικού) της Υπηρεσίας. ιστιστ.
  • Η παραλαβή και η διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας.
  • Η επικύρωση εγγράφων και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
  • Η τήρηση του αρχείου των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
  • Η εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του πολίτη
  • Τα θέματα πρόσκτησης και κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων
  • Η καθαριότητα και η φύλαξη των υπηρεσιακών χώρων
  • Η μέριμνα λειτουργίας των τεχνικών υποδομών και του κτιριακού εξοπλισμού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Οι διαδικασίες μίσθωσης χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η χωροταξική κατανομή των προς στέγαση υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, καθώς και η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία της μίσθωσης.
  • Οι αρμοδιότητες αυτές, κατά το μέρος που αφορά στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό ασκούνται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής.
  • Η διοικητική μέριμνα εφοδιασμού των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής με τα μέσα διεξαγωγής του έργου τους, της διαφύλαξης και καλής χρήσης αυτών
  • Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας και των δύο Γενικών Γραμματειών
 5. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης ΠΣΕΑ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ΠΣΕΑ υπάγονται:
 6. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
Άρθρο 8 "Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι κάτωθι:"
1.  
  Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
 1. ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal cοntrοl) των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
 2. ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (ΙΝΤΟSΑΙ 3.4, ΙΝΤΟSΑΙ 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής,.
 3. η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας τους βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),
 4. η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής,
 5. ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
 6. ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου,
 7. η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών
2.  
  Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
3.  
  Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
4.  
  Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
5.  
  Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής
6.  
  Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
7.  
  Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής ή σε εποπτευόμενους φορείς τους, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου
Άρθρο 9 "Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου"
1.  
  Στην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπάγεται: Ο συντονισμός, στο πλαίσιο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής για τη συλλογή πληροφοριών, την επεξεργασία σχετικών απαντήσεων και την προώθησή τους στη Βουλή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο 10 "Διεύθυνση Σχεδιασμού και Πληροφόρησης"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Πληροφόρησης αφορούν στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των επικοινωνιακών δράσεων της χώρας και των εν γένει δημοσίων φορέων. Σχεδιάζει προτάσεις και προγράμματα επικοινωνιακών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών διαφήμισης και προβολής, των κρατικών υπηρεσιών (υπουργείων, κρατικών φορέων και φορέων εξωστρέφειας), στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογενής στρατηγική και η επιτυχής στόχευση. Παρέχει συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες στις ανωτέρω δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο του σχεδιασμού και προγραμματισμού των επικοινωνιακών τους δράσεων, ιδίως για τη διασφάλιση βέλτιστων πρακτικών επικοινωνίας και προβολής σε ολόκληρο το εύρος του κρατικού μηχανισμού. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ελληνική και διεθνή σκηνή και ενημερώνει τα κρατικά όργανα και αρχές για τον αντίκτυπό τους στη διεθνή κοινή γνώμη και τα ΜΜΕ. Χαρτογραφεί και αναλύει το εγχώριο και διεθνές επικοινωνιακό περιβάλλον και την επικοινωνιακή θέση της χώρας και των κρατικών φορέων σε αυτό στην κατεύθυνση της χάραξης της επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτικής για τη χώρα και τους φορείς.
2.  
  Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Πληροφόρησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Επικοινωνιακού Σχεδιασμού
 2. Τμήμα Αναλύσεων και Ερευνών Αγοράς
 3. Τμήμα Πληροφόρησης
3.  
  Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Πληροφόρησης κατανέμονται μεταξύ αυτών ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Επικοινωνιακού Σχεδιασμού:
  • Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των επικοινωνιακών δράσεων, της διαφήμισης και της προβολής, της Κυβέρνησης και των κρατικών φορέων, καθώς και των φορέων εξωστρέφειας, στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής
  • Σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τα Υπουργεία και τις λοιπές κρατικές Υπηρεσίες, η υποδοχή και η επεξεργασία των επικοινωνιακών τους αναγκών, ιδίως όπως αυτές προκύπτουν από την επικαιρότητα και τις στατιστικές αναλύσεις του Τμήματος Πληροφόρησης, η παροχή υποστήριξης στην κατάρτιση των προγραμμάτων επικοινωνίας και άλλων επικοινωνιακών δράσεών τους στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής και η παρακολούθηση της προόδου των προγραμμάτων διασφαλίζοντας ότι οι επιμέρους επικοινωνιακές δράσεις τους εντάσσονται σε αυτά
  • Η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών επικοινωνίας (συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές, υλοποίησης προγραμμάτων κ.λπ.) στους ανωτέρω φορείς και στα στελέχη τους με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή καλών ή βέλτιστων πρακτικών σε τομείς όπως σχέσεις με τα ΜΜΕ, επικοινωνιακές εκστρατείες και marketing, εσωτερική επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
  • Η συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων για την ακριβή και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τη χρήση των υπηρεσιών του κράτους, παρέχοντας αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αρμόδιους κατά περίπτωση κρατικούς φορείς για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία τους με τους πολίτες και την ενημέρωση αυτών για θέματα της αρμοδιότητάς τους
  • Ο συντονισμός της διάχυσης και ανταλλαγής γνώσεων και εξειδίκευσης σε θέματα επικοινωνιακής πολιτικής μεταξύ Υπουργείων, κρατικών Υπηρεσιών και φορέων
  • Η συλλογή, μέσω εξειδικευμένων συνδέσμων σε Υπουργεία και φορείς, του απαραίτητου υλικού τεκμηρίωσης σχετικά με τις ανάγκες προβολής και διαφήμισής τους, των υλοποιούμενων δράσεων επικοινωνίας και προβολής τους, καθώς και των αιτημάτων των ΜΜΕ για ειδικότερη ενημέρωση
  • Σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς εξωστρέφειας, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός ενεργειών δημόσιας επικοινωνίας και προβολής της διεθνούς εικόνας της χώρας στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής
  • Η μέριμνα για την ανασκευή, μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, ανακριβών ή δυσμενών δημοσιευμάτων και πληροφοριών των ξένων ΜΜΕ
  • Η επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων και η συμμετοχή στην αντιμετώπισή τους σε διϋπουργικό επίπεδο μέσω του συντονισμού των δράσεων του συστήματος διαχείρισης της εικόνας της χώρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 2. Τμήμα Αναλύσεων και Ερευνών Αγοράς:
  • Η παραγωγή αναλύσεων και ερευνών αγοράς ή η ανάθεση σε εξωτερικούς αναδόχους τέτοιων αναλύσεων και ερευνών προκειμένου να διαπιστώνεται η επικοινωνιακή θέση της χώρας και συγκεκριμένων κρατικών φορέων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
  • Η οριοθέτηση αναγκών, ο εντοπισμός αδυναμιών και κινδύνων και η επισήμανση ζητημάτων κρίσιμων για την κατανόηση του επικοινωνιακού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται η χώρα στο εξωτερικό ή συγκεκριμένοι φορείς εντός και εκτός της χώρας ώστε να εξυπηρετείται το έργο της χάραξης επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτικής για τη χώρα και τους φορείς
  • Η επεξεργασία στοιχείων από αναλύσεις και έρευνες αγοράς που παράγουν τα Υπουργεία και οι λοιποί κρατικοί φορείς σχετικά με την επικοινωνιακή θέση τόσο της χώρας εν γένει όσο και αυτών των ιδίων, δημιουργώντας προς τούτο ηλεκτρονικές τράπεζες δεδομένων, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων
  • Ο καθορισμός του συνολικού διαφημιστικού όγκου (χώρου και χρόνου) και η πραγματοποίηση κεντρικά για λογαριασμό του Δημοσίου της αγοράς διαφημιστικού όγκου σε ελληνικά και ξένα ΜΜΕ, κατανέμοντάς τον στη συνέχεια στα Υπουργεία και τους λοιπούς δημόσιους φορείς και Υπηρεσίες, υλοποιώντας τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής σύμφωνα με το π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) και το άρθρο 4 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας υπηρεσιών δημοσιότητας (διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων) για το σύνολο των Υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
 3. Τμήμα Πληροφόρησης:
  • Η επισκόπηση, ο εντοπισμός και η συλλογή πρωτογενών πληροφοριών από τα διεθνή ΜΜΕ, τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό κ.λπ., με στόχο την αξιολόγηση και την προώθηση για την άμεση, έγκυρη και πλήρη ενημέρωση της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, των λοιπών κυβερνητικών και των αρμοδίων κατά περίπτωση κρατικών φορέων.
  • Η αρχειοθέτηση των ως άνω πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία ανεύρεση και η πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες και η μεταξύ τους συσχέτιση
  • Η κατάρτιση ειδικών θεματικών ενημερωτικών δελτίων για ζητήματα που αποτυπώνονται στο διεθνές επικοινωνιακό περιβάλλον σύμφωνα με πάγιες ή έκτακτες οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας
  • Η παραγωγή στατιστικών αναλύσεων για τη δημοσιότητα, η αρχειοθέτηση και η τήρηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων και η ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών και των κρατικών φορέων
  • Η οργάνωση συνεδρίων και ολοκληρωμένων επικοινωνιακών δράσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η προβολή εθνικών θεμάτων και των αποτελεσμάτων που συνδέονται με τις οικονομικές, πολιτιστικές και λοιπές εξελίξεις στη χώρα
Άρθρο 11 "Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Προβολής αφορούν στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση των επικοινωνιακών δράσεων της χώρας και του κρατικού μηχανισμού. Υλοποιεί και αξιολογεί επιστημονικά τα αποτελέσματα των επικοινωνιακών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών διαφήμισης και προβολής, των κρατικών Υπηρεσιών (Υπουργείων, κρατικών φορέων και φορέων εξωστρέφειας), στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του επικοινωνιακού προγραμματισμού που επεξεργάζεται η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Πληροφόρησης, υλοποιεί τις επικοινωνιακές δράσεις που σχεδιάζει και προγραμματίζει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Πληροφόρησης μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό. Μεριμνά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τις Ελληνικές θέσεις και απόψεις, για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό.
2.  
  Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Ψηφιακής Προβολής και Υποστήριξης
 2. Τμήμα Αξιολόγησης Επικοινωνιακών Δράσεων
 3. Τμήμα Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό
 4. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
 5. Αυτοτελή Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό
3.  
  Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Προβολής κατανέμονται μεταξύ αυτών ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Ψηφιακής Προβολής και Υποστήριξης:
  • Η ανάπτυξη και συντήρηση της ψηφιακής παρουσίας της χώρας μέσω κεντρικού ιστοτόπου-ενιαίας διαδικτυακής πύλης για τη χώρα και λοιπών άλλων ιστοτόπων που λειτουργούν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής
  • Ο καθορισμός των στόχων, όρων, προδιαγραφών και εν γένει τρόπων άσκησης της ψηφιακής επικοινωνίας της χώρας
  • Η υποστήριξη, συντονισμός και αξιοποίηση της λειτουργίας άλλων ψηφιακών μέσων εξωστρέφειας, προβολής και υποστήριξης της χώρας όπως ιστοτόπων, ιστολογίων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.
  • Η διασφάλιση της ομοιογένειας των ιστοτόπων των Υπουργείων, δημοσίων φορέων και οργανισμών και λοιπών κρατικών Υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας και χρηστικότητάς τους, την κοινή προσέγγιση των φορέων ως προς τη διαδικτυακή τους παρουσία και τη διαμόρφωση ενιαίας επικοινωνιακής εικόνας του κράτους
  • Η μελέτη, ανάλυση και τεκμηρίωση θεμάτων εθνικού χαρακτήρα
 2. Τμήμα Αξιολόγησης Επικοινωνιακών Δράσεων:
  • Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επικοινωνιακών δράσεων και προωθητικών ενεργειών των Υπουργείων και λοιπών κρατικών φορέων και Υπηρεσιών χρησιμοποιώντας προς τούτο κατάλληλα εργαλεία, όπως δείκτες μετρήσεων, πρότυπα κοστολόγησης κ.λπ., με στόχο την αναπροσαρμογή της στοχοθεσίας, μεθοδολογίας και των πολιτικών τους και τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων.
  • Ο προγραμματισμός ερευνών και μελετών αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων επικοινωνίας και προβολής των παραπάνω φορέων και Υπηρεσιών
  • Η συγκέντρωση ανά θέμα, χώρα ή ευρύτερη γεωγραφική περιοχή σημαντικών στοιχείων που αφορούν στις συνθήκες του επικοινωνιακού περιβάλλοντος όπου υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται οι υπό προς αξιολόγηση επικοινωνιακές δράσεις
  • Η οργάνωση, συντήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικών τραπεζών δεδομένων όπου καταχωρούνται κατά συστηματικό τρόπο τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, τα σχετικά εργαλεία, μελέτες περιπτώσεων (case studies), βέλτιστες πρακτικές από την ελληνική και διεθνή εμπειρία, εκπαιδευτικό υλικό για την αξιολόγηση κ.λπ.
 3. Τμήμα Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό:
  • Η μελέτη των θεμάτων και ο καθορισμός των στόχων και του τρόπου λειτουργίας και δράσης, η αξιολόγηση του έργου τους καθώς και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό προς ενημέρωση και επηρεασμό της διεθνούς κοινής γνώμης υπέρ των ελληνικών θέσεων και απόψεων
  • Η εισήγηση ή διαμεσολάβηση προς τις άλλες υπηρεσίες των Γενικών Γραμματειών για την σύσταση, στελέχωση, κατάργηση, καθώς και για τα θέματα προσωπικού, προϋπολογισμού, μέριμνας και υποστήριξης εν γένει των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο Εξωτερικό
  • Η μέριμνα για την ανασκευή μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό ανακριβών ή δυσμενών δημοσιευμάτων ή εκπομπών και γενικά πληροφοριών των ξένων ΜΜΕ και του Τύπου
  • Η ενημέρωση και ο εφοδιασμός των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό με τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους
  • Η οργάνωση αποστολών στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση της αποστολής των Γενικών Γραμματειών
  • Ο χειρισμός άλλων ζητημάτων γενικής φύσεως αναγομένων στην ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών
  • Η σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολούθηση του ομογενειακού Τύπου και των ομογενειακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, όπως και η καλλιέργεια και η διατήρηση πνευματικών και πολιτιστικών γενικά σχέσεων με τους ομογενείς
  • Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών για διεθνή θέματα ή ειδικά θέματα, που αφορούν διακρατικές και διεθνείς σχέσεις και ενδιαφέρουν την Ελλάδα και η αξιοποίηση αυτών με την έκδοση ενημερωτικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών, των οργάνων του κράτους και των φορέων του δημόσιου τομέα
  • Η συγκέντρωση πληροφοριών, μέσω του ξένου Τύπου, των διεθνών ΜΜΕ και των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, όπως και άλλων παρεμφερών πληροφοριακών κειμένων, που αναφέρονται σε ευρωπαϊκά θέματα και έχουν άμεση σχέση με την Ελλάδα και η αξιοποίησή τους μέσω σχετικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών και των αρμοδίων κρατικών οργάνων για την προβολή των παραπάνω θεμάτων
  • Η παροχή στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό στοιχείων, πληροφοριών, οδηγιών και κατευθύνσεων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την εκπλήρωση του έργου που τους ανατίθεται κατά τις κείμενες διατάξεις
  • Η επεξεργασία εισηγήσεων και αιτημάτων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό για δράσεις, διευκολύνσεις προς ξένα ΜΜΕ, παροχή στοιχείων προς ΜΜΕ, φορείς και ιδιώτες
  • Η υποστήριξη και προώθηση μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό δράσεων και εκδηλώσεων των φορέων εξωστρέφειας στο εξωτερικό και η συμμετοχή στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση προωθητικών δράσεων, εκδηλώσεων κ.λπ. στο εξωτερικό σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων.
  • Η επισκόπηση των ΜΜΕ χωρών, όπου δεν λειτουργούν Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας και δεν υπηρετούν υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος
  • Ο διοικητικός έλεγχος των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, η επιθεώρηση για την διαπίστωση του τρόπου λειτουργίας και της απόδοσής τους, όπως και η υποβολή εισηγήσεων για την πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους
  • Η παρακολούθηση της επικοινωνίας και των σχέσεων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και κάθε τρίτο. ιστιστ.
  • Η εισήγηση στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για θέματα προϋπολογισμού των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, καθώς και για λοιπά θέματα οικονομικής τους διαχείρισης και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
 4. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων:
  • Η διαπίστευση των ξένων ανταποκριτών στη χώρα, η παροχή σ’ αυτούς και τους ξένους εν γένει δημοσιογράφους διευκολύνσεων και τεχνικής υποστήριξης για την άσκηση του έργου τους και η έκδοση των σχετικών αδειών, επιφυλασσομένων των περιπτώσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης
  • Η οργάνωση των τακτικών ή εκτάκτων συνεντεύξεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου προς τους ανταποκριτές του ξένου Τύπου, καθώς και των συνεντεύξεων ξένων επισήμων
  • Η συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες Τύπου, τα ξένα ειδησεογραφικά Πρακτορεία και τις επαγγελματικές οργανώσεις των ξένων ανταποκριτών στην Ελλάδα
  • Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων παραμονής στην Ελλάδα των εκπροσώπων διεθνών ΜΜΕ ή ξένων προσωπικοτήτων που την επισκέπτονται σε εκτέλεση αποστολής με πρόσκληση της Υπηρεσίας
  • Η τήρηση επαφής με τους επισκεπτομένους τη χώρα ξένους δημοσιογράφους και μετά την αναχώρησή τους και η αποστολή σ` αυτούς στοιχείων και πληροφοριών
  • Η παροχή γενικών διευκολύνσεων στους ανταποκριτές του ελληνικού Τύπου της αλλοδαπής και η επιμέλεια κάθε θέματος που τους αφορά
  • Τα θέματα τήρησης αρχείου αλληλογραφίας, δημοσιευμάτων και στοιχείων, καθώς και Μητρώου και ευρετηρίου των εξυπηρετουμένων από την Υπηρεσία ξένων ανταποκριτών ή δημοσιογράφων, καθώς και αρχείου των ανά τον κόσμο διακεκριμένων δημοσιογράφων και προσωπικοτήτων γενικά
  • Η οργάνωση των αποστολών της Κυβέρνησης στο εξωτερικό, η διευκόλυνση των δημοσιογραφικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Πρωθυπουργό σε επίσημες επισκέψεις στο εξωτερικό
  • Η οργάνωση Κέντρων Τύπου για την παρακολούθηση από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ εκδηλώσεων ή σημαντικών γεγονότων διεθνούς ενδιαφέροντος
  • Η διοργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως εκδηλώσεων (συνέδρια, ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις, συνεντεύξεις Τύπου, εκδηλώσεις προβολής κ.λπ.) και η υποστήριξη πραγματοποίησης παρόμοιων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από άλλες ελληνικές κρατικές Υπηρεσίες και φορείς.
  • Η συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες Τύπου, ξένα και διεθνή ειδησεογραφικά Πρακτορεία και τις δημοσιογραφικές επαγγελματικές οργανώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους
  • Η υποδοχή, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των απευθυνομένων στις Γενικές Γραμματείες πολιτών, φορέων και εκπροσώπων των ΜΜΕ
  • Τα ζητήματα και οι εκδηλώσεις κοινωνικού και φιλοφρονητικού χαρακτήρα των Γενικών Γραμματειών
  • Η διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης, συνεντεύξεων Τύπου κ.λπ. των οργάνων του κράτους και των φορέων του δημόσιου τομέα, ξένων επισήμων, προσωπικοτήτων και λοιπών παραγόντων.
  • Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας στους οργανωτές και τους συμμετέχοντες σε κάθε εκδήλωση και ιδιαίτερα στην περίπτωση της λειτουργίας των χώρων ως Κέντρων Τύπου. ιστιστ.
  • Η μέριμνα για την διαρρύθμιση των αιθουσών, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων και των εγκαταστάσεων, καθώς και των επίπλων, των σκευών και του μηχανικού εξοπλισμού που βρίσκονται μέσα σ’ αυτούς σε άριστη πάντοτε κατάσταση, ο εφοδιασμός με αναλώσιμα υλικά και η διαχείρισή τους.
Άρθρο 12 "Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό"
1.  
  Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό είναι υπηρεσίες εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής και λειτουργούν ως Αυτοτελή Γραφεία υπαγόμενα απευθείας στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής
2.  
  Τα ζητήματα της σύστασης, διάρθρωσης, στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και επιλογής Προϊσταμένων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, όπως και τα θέματα της σύνθεσης, μεταθέσεων και αποσπάσεων του προσωπικού τους διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3166/2003, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Άρθρο 13 "Οργανικές θέσεις προσωπικού των Γενικών"
1.  
  Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής Ο συνολικός αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής ορίζεται σε τετρακόσιες πενήντα έξι (456) θέσεις, εκ των οποίων τριακόσιες σαράντα (340) είναι θέσεις μόνιμου προσωπικού, είκοσι (20) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ενενήντα έξι (96) θέσεις δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος
Άρθρο 14 "Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως ακολούθως:"
1.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ), σύνολο θέσεων διακοσίων εξήντα (260), οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως:
 1. Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, θέσεις εκατόν ογδόντα εννέα (189)
 2. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέσεις πενήντα εννέα (59)
 3. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις οκτώ (8)
 4. Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, θέσεις τέσσερις (4)
2.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) σύνολο θέσεων έξι (6), οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως:
 1. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις δύο (2)
 2. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, θέσεις δύο (2)
 3. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις δύο (2)
3.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) σύνολο θέσεων εξήντα τέσσερις (64), οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως:
 1. Κλάδος ΔΕ Διοικητικός, θέσεις πενήντα μία (51). β)Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέση μια (1).
 2. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέσεις τρεις (3)
 3. Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, θέσεις τέσσερις (4)
 4. Κλάδος ΔΕ Δημοσιογράφων, θέσεις δύο (2)
 5. Κλάδος ΔΕ Ληπτών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Εκπομπών, θέσεις τρεις (3)
4.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) σύνολο θέσεων δέκα (10), οι οποίοι κατανέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως:
 1. Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, Εργατών, θέσεις οκτώ (8)
 2. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις δύο (2)
Άρθρο 15 "Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά βαθμίδα και ειδικότητα"
1.  
  Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ορίζονται κατά βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής:
 1. ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ), σύνολο θέσεων σαράντα μία (41), οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
  • ΠΕ Διοικητικός θέση μία (1)
  • ΠΕ Δημοσιογράφοι, θέσεις τριάντα επτά (37)
  • Ειδικός Νομικός Συνεργάτης, θέση μία (1)
  • Ειδικός Επιστήμονας, θέσεις δύο (2)
 2. ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ), σύνολο θέσεων πέντε (5), οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
  • ΤΕ Δημοσιογράφοι, θέσεις πέντε (5)
 3. ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ), σύνολο θέσεων εξήντα έξι (66), οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
  • ΔΕ Δημοσιογράφοι, θέσεις πενήντα τέσσερις (54)
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις οκτώ (8)
  • ΔΕ Οδηγών, θέσεις δύο (2)
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων, θέση μία (1)
  • ΔΕ Πληροφορικής, θέση μία (1)
 4. ΒΑΘΜΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ), σύνολο θέσεων τέσσερις (4), οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:
  • ΥΕ Επιμελητών, θέσεις τρεις (3)
  • ΥΕ Νυχτοφυλάκων, θέση μία (1)
2.  
  Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικός, ΠΕ Δημοσιογράφοι, ΤΕ Δημοσιογράφοι, ΔΕ Δημοσιογράφοι, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Πληροφορικής του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται
Άρθρο 16 "Προσωπικό με θητεία"
1.  
  Ελεγκτής Ιατρός: θέση μία (1)
Άρθρο 17 "Προσόντα Διορισμού Μόνιμου και ΙΔΑΧ Προσωπικού"
1.  
  Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα
2.  
  Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση από την προκήρυξη με την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη
3.  
  Στις οργανικές θέσεις των δημοσιογράφων προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και διετή προϋπηρεσία ως δημοσιογράφοι ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πενταετή προϋπηρεσία ως δημοσιογράφοι
 2. Γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να τοποθετηθούν ή με τα θέματα επικοινωνίας της οποίας πρόκειται να ασχοληθούν
4.  
  Η δημοσιογραφική ιδιότητα αποδεικνύεται με τη συμμετοχή σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα δημοσιογραφική οργάνωση ή με την προβλεπόμενη στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή σε ραδιοτηλεοπτικό ή διαδικτυακό μέσο ή σε υπηρεσίες τύπου διεθνούς οργανισμού. Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με διπλώματα ή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζονται από τις οικείες διατάξεις (άρθρο 28 π.δ. 50/2001).
Άρθρο 18 "Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων"
1.  
  Στις Διευθύνσεις των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων
2.  
  Στην Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
3.  
  Στην Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ κλάδου ή ειδικότητας δημοσιογράφου
Άρθρο 19 "Κλάδοι Προϊσταμένων Τμημάτων – Αυτοτελών Γραφείων Τύπου στο εσωτερικό"
1.  
  Στα τμήματα των Διευθύνσεων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων
2.  
  Στα τμήματα Υποδομών Ενημέρωσης και Κόμβων Ενημέρωσης της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης, καθώς και στα Αυτοτελή Γραφεία Τύπου στο εσωτερικό προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ κλάδου ή ειδικότητας δημοσιογράφου ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή ειδικότητας δημοσιογράφου
Άρθρο 20 "Καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων"
1.  
  Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: α Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με την αποστολή των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής
 1. Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού κινδύνου λειτουργίας του φορέα
 2. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων
 3. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων
 4. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
 5. Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης
 6. Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού
 7. Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Ευθύνης (ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων
 8. Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού
 9. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 10. Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης
 11. Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται
2.  
  Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερες διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ
Άρθρο 21 "Καθήκοντα Προϊσταμένων Τμημάτων"
1.  
  Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω:
 1. Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης
 2. Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 3. Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος
 4. Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος
 5. Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
 6. Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού
 7. Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος
 8. Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων
 9. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 10. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών
2.  
  Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερες διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ
Άρθρο 22 "Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού των πρώην Γενικών Γραμματειών Μέσων Ενημέρωσης και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας"
1.  
  Το προσωπικό της πρώην Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και της πρώην Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετεί σε προσωρινές θέσεις κατατάσσεται σε οργανικές θέσεις κλάδων και ειδικοτήτων των άρθρων 14 και 15 του παρόντος, σύμφωνα με τα προσόντα διορισμού του οικείου κλάδου και της οικείας ειδικότητας
2.  
  Το προσωπικό του κλάδου Διοικητικός της κατηγορίας ΠΕ της πρώην Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και της πρώην Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δια του παρόντος μεταφέρεται στον κλάδο Διοικητικός-Οικονομικός της κατηγορίας ΠΕ
3.  
  Το προσωπικό του κλάδου Τεχνολόγων-Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών της κατηγορίας ΤΕ της πρώην Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και της πρώην Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δια του παρόντος μεταφέρεται στον κλάδο Μηχανικών της κατηγορίας ΤΕ
4.  
  Το προσωπικό του κλάδου Τεχνικός ειδικότητας Τεχνικών και ειδικότητας Οδηγών Αυτοκινήτων της κατηγορίας ΔΕ της πρώην Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και της πρώην Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δια του παρόντος μεταφέρεται στον κλάδο Τεχνικός της κατηγορίας ΔΕ
Άρθρο 23 "Μετακινήσεις υπαλλήλων"
1.  
  Κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από οποιαδήποτε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης σε οποιαδήποτε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής και αντίστροφα
2.  
  Η μετακίνηση του υπαλλήλου πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής
Άρθρο 24 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος καταργείται το π.δ 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 25 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δύο μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), β. της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο ? βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012?2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ. των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης και τους ΟΤΑ» (Α΄ 102), όπως ισχύει, δ. του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), όπως ισχύει, ε. της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107), όπως ισχύει, στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει, ζ. του π.δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141), η. του π.δ 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134), θ. της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως ισχύει, ι. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153), ια. των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (Α΄ 178), ιβ. της υπ’ αριθμ. Υ462/17-06-2014 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Σοφίας Βούλτεψη» (Β΄ 1634), ιγ. της υπ’ αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105),
 • Τις από 1ης Μαρτίου 2013 και 26ης Νοεμβρίου 2013 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές δράσεις της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμό 149/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2014/Υ462 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/Υ462 2014
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. 2003/3166 2003
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων. 2007/3603 2007
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. 2013/4152 2013
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4155 2013
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. 2013/4178 2013
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1993/258 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/261 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/261Π.Δ.60 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/261Π_Δ_60 1997
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/[...]" 2007/60 2007
Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.19[...]" 2010/109 2010
Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γρ[...]" 2011/73 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 2017/82 2017