Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1 "Αποστολή"
1.  
  Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Υπουργείο στη συνέχεια του παρόντος) έχει ως κύρια αποστολή το σχεδιασμό της ναυτιλιακής πολιτικής, με σκοπό την προαγωγή και την προάσπιση των συμφερόντων της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και τη σύνδεσή της με την εθνική οικονομία, την ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και της ναυτικής εργασίας, τη μέριμνα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και εφαρμογή ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής και πολιτικής θαλάσσιου τουρισμού και θαλάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, τη μέριμνα για την πρόληψη και την καταστολή εκνόμων ενεργειών στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος ? Ελληνικής Ακτοφυλακής και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων, τη χάραξη της λιμενικής πολιτικής, την εποπτεία των λιμενικών υποδομών κάθε λειτουργικής μορφής και την προαγωγή του εθνικού λιμενικού συστήματος ως παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας, των νησιών και της ναυτιλίας της χώρας
2.  
  Το Λιμενικό Σώμα ? Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη συνέχεια του παρόντος) ανήκει στην οργανωτική δομή του Υπουργείου και συμβάλλει, κατά την ειδικότερη αποστολή του όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του ν. 4150/2013, στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού αναφορικά με το σχεδιασμό της ναυτιλιακής πολιτικής, την ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και της ναυτικής εργασίας, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα και τη μέριμνα για τη λήψη μέτρων αστυνόμευσης και τάξης, την πρόληψη και την καταστολή εκνόμων ενεργειών στους χώρους αρμοδιότητας του Σώματος καθώς και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, που έχει έδρα τον Πειραιά, διαρθρώνονται ως κατωτέρω:
 1. Γραφείο Υπουργού που λειτουργεί και στελεχώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το οποίο συμπεριλαμβάνει:.
  • το Επιτελικό Γραφείο που σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες του Υπουργού συνδράμει αυτόν στην εκπλήρωση του έργου του, μεριμνά για την προετοιμασία του προς ανταπόκρισή του σε υποχρεώσεις που αφορούν στους τομείς ευθύνης του Υπουργείου και συντονίζει προς τούτο τις ενέργειες των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
  • Επίσης, παρακολουθεί και ενημερώνει για την πρόοδο υλοποίησης εγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών προς επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του Υπουργείου με βάση τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα.
  • Στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού προΐσταται Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και σε αυτό υπάγεται ο Αξιωματικός Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Υπασπιστής του Υπουργού.
  • το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, που λειτουργεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 4048/2012 (Α΄ 34) και συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τις οποίες ενημερώνει επί της εκδοθείσας νομοθεσίας αρμοδιότητος και ενδιαφέροντός τους.
  • την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, στην οποία προΐσταται ανώτερος ή ανώτατος Αξιωματικός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
  • τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
  • το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, στο οποίο προΐσταται Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  • τη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης και Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών, στην οποία προΐσταται Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  • το Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων του οποίου προΐσταται Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Γραφεία Γενικού Γραμματέα, Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τα οποία λειτουργούν και στελεχώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 3. Τα εν λόγω Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς Γραμματείς στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετούν ειδικά θέματα σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους.
 4. Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου που αναφέρονται στο άρθρο 8, πλην των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
 5. Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων πλην Πλοηγικών Σταθμών
 6. Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
2.  
  Στο Υπουργείο λειτουργούν και οι παρακάτω Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που τις διέπουν:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
 2. Υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 3. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
 4. Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων που λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στο ν. 4033/2011 (Α΄ 264), όπως ισχύει.
 5. Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων που λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στο ν. 4150/2013.
3.  
  Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου είναι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και αποτελούν Υπηρεσίες που, σύμφωνα με το άρθρο 8, υπάγονται στο Γενικό Γραμματέα, καθώς και οι Πλοηγικοί Σταθμοί που αποτελούν Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
4.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι η Μυτιλήνη. Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μπορούν να έχουν έδρα και σε άλλες πόλεις νησιών του Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 3 "Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων"
1.  
  Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) είναι ειδική αυτοτελής Υπηρεσία με αποστολή τη μέριμνα προς διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της:.
 1. Τμήμα Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
 2. Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων, Στρατηγικής και Πληροφοριών
 3. Τμήμα Επιχειρήσεων, Έρευνας και Δίωξης
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης είναι:
 1. Η παραλαβή, ο έλεγχος της πληρότητας και η τήρηση ατομικών φακέλων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
 2. η παροχή συνδρομής και υποστήριξης του έργου των οργάνων ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ειδικών Υποθέσεων, Στρατηγικής και Πληροφοριών είναι:
 1. Ο έλεγχος και η προστασία του προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
 2. Η έρευνα καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων, που αφορούν στο προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ή προσωπικό για το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί, εξαιτίας της θέσης ή της φύσης των καθηκόντων του
 3. Η εισήγηση λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την πρόληψη και καταστολή της σχετικής εγκληματικότητας
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρήσεων, Έρευνας και Δίωξης είναι:
 1. Η έρευνα καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στη διάπραξη ή συμμετοχή σε εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) και η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων για τη διακρίβωση της τέλεσης των ως άνω εγκλημάτων.
 2. Η παροχή συνδρομής στις λοιπές Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης τέτοιων εγκλημάτων
 3. Η διοικητική μέριμνα του προσωπικού, η οργάνωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της κίνησης των οχημάτων, η γραμματειακή υποστήριξη και η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της Υπηρεσίας
 4. Η έκδοση των ειδικών δελτίων ταυτότητας και η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υ.Ε.Υ.
 5. Η διενέργεια ενόρκων διοικητικών εξετάσεων
5.  
  Στο Τμήμα Επιχειρήσεων, Έρευνας και Δίωξης λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο: α) Κινητοποιεί το προσωπικό και εξασφαλίζει το συντονισμό και την επικοινωνία του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του δράσης
 1. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση τηλεφωνικό κέντρο με γραμμή καταγγελιών καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση για την επικοινωνία των πολιτών με την Υπηρεσία
6.  
  Για την εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων λειτουργεί Κλιμάκιο Βορείου Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη, το οποίο υπάγεται απευθείας ως προς το έργο της Υπηρεσίας στο Διευθυντή. Η τοποθέτηση του προσωπικού του Κλιμακίου γίνεται από το υπάρχον προσωπικό της Υπηρεσίας ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Υ.Ε.Υ. Ως προϊστάμενος του Κλιμακίου ορίζεται ο αρχαιότερος του Κλιμακίου.
7.  
  Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς του εσωτερικού, χωρών της Ε.Ε. και άλλων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις αντίστοιχα και εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό και χρησιμοποιεί επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους.
8.  
  Η λειτουργία και οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και του Κλιμακίου Βορείου Ελλάδος ρυθμίζονται με απόρρητο Κανονισμό που εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Διευθυντή Υ.Ε.Υ.
Άρθρο 4 "Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
 1. ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal cοntrοl) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
 2. ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (ΙΝΤΟSΑΙ 3.4, ΙΝΤΟSΑΙ 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,.
 3. η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),
 4. η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου,
 5. ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
 6. ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου,
 7. η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών
2.  
  Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου
3.  
  Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου
4.  
  Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο
5.  
  Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής
6.  
  Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
7.  
  Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους
8.  
  Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. ασκεί τις αρμοδιότητες των παραγράφων 1 έως και 7:.
 1. στις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.).
 3. επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορούν ζητήματα προσωπικού, επιχειρησιακών μέσων, συστημάτων και προμηθειών του Λ.Σ. –ΕΛ.
 4. ΑΚΤ.
 5. Η εν λόγω Μονάδα στελεχώνεται από προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με Προϊστάμενο Ανώτερο Αξιωματικό.
Άρθρο 5 "Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου"
1.  
  Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου συντονίζει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και μεριμνά για τη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού, καθώς και την κατάρτιση και διαβίβαση εγγράφων προς έγκαιρη ανταπόκριση στις υποχρεώσεις εκ του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τηρώντας το σχετικό αρχείο και στατιστικά στοιχεία
Άρθρο 6 "Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών"
1.  
  Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών είναι αρμόδια για την κάλυψη των αναγκών και υποχρεώσεων του Υπουργείου στο πλαίσιο οργάνωσης και κινητοποίησης των πολιτικών δυνάμεων, με σκοπό την προαγωγή της πολιτικής άμυνας και την εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα πολιτικής άμυνας και πολιτικής προστασίας, τις επιτάξεις και λύσεις επιτάξεων μέσων, τις ναυλώσεις πλοίων πλωτών μέσων, τη μέριμνα για την εξουσιοδότηση του προσωπικού του Υπουργείου, των αντιπροσώπων του και του προσωπικού των Εποπτευόμενων Φορέων του για θέματα Πολιτικής Άμυνας, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους Κανονισμούς. Επίσης, συμμετέχει σε διεθνή και ενωσιακά όργανα όπου εξετάζονται θέματα αρμοδιότητάς της, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:.
 1. Τμήμα Πολιτικής Άμυνας και Επιτάξεων
 2. Τμήμα Σχεδίασης ΝΑΤΟ
 3. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικής Άμυνας και Επιτάξεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η ανταπόκριση των Υπηρεσιών του Υπουργείου στις ανάγκες ομαλής και ταχείας μετάπτωσης της χώρας από την ειρηνική στην πολεμική περίοδο, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
 2. Ο συντονισμός της συμμετοχής του ΥΝΑ σε εθνικές ασκήσεις, τη διεύθυνση των οποίων έχει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
 3. Η συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για την κατάρτιση και αναθεώρηση Σχεδίων Πολιτικής Άμυνας του ΥΝΑ και η τήρηση των σχεδίων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σχετικών με την Πολιτική Άμυνα
 4. Ο συντονισμός της συμμετοχής των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε διεθνείς ασκήσεις προσομοίωσης επί θεμάτων Πολιτικής Άμυνας, για τις οποίες την ευθύνη συμμετοχής της Ελλάδος έχει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
 5. Οι επιτάξεις και λύσεις επιτάξεων, σύμφωνα με το ν. 4442/1929 «Περί στρατιωτικών εισφορών και ναυλώσεων» (Α΄ 430) όπως ισχύει κάθε φορά.
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδίασης ΝΑΤΟ είναι οι ακόλουθες:
 1. Η παρακολούθηση των αρμοδίων οργάνων του ΝΑΤΟ με σκοπό την αξιοποίηση και χρησιμοποίηση της εμπορικής ναυτιλίας, καθώς και ο ορισμός/εξουσιοδότηση των εκπροσώπων του ΥΝΑ σε όργανα του ΝΑΤΟ
 2. Η συμμετοχή σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ στο εξωτερικό και η εκπαίδευση στελεχών του ΥΝΑ σε σχολεία του ΝΑΤΟ εντός και εκτός Ελλάδας
 3. Ο συντονισμός της συμμετοχής των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε διεθνείς ασκήσεις προσομοίωσης επί θεμάτων ΝΑΤΟ, για τις οποίες την ευθύνη συμμετοχής της Ελλάδος έχει το ΓΕΕΘΑ
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας είναι οι ακόλουθες:
 1. Η εκπόνηση σχεδίων πολιτικής προστασίας, η λήψη μέτρων ετοιμότητας και η ανάληψη συναφών δράσεων
 2. Η εισήγηση των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων πολιτικής προστασίας, σε συνεργασία με Υπηρεσίες του ΥΝΑ
 3. Ο συντονισμός της συμμετοχής των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε διεθνείς ασκήσεις προσομοίωσης επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, για τις οποίες την ευθύνη συμμετοχής της Ελλάδος έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
5.  
  Η Διεύθυνση ΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ παρακολουθεί τη λειτουργία του Τμήματος ΠΑΜ – ΠΣΕΑ που υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει έδρα τη Μυτιλήνη
Άρθρο 7 "Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων"
1.  
  Το Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, με προϊστάμενο Ανώτερο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που δύναται να εκτελεί και τα καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Η μέριμνα για την οργάνωση τελετών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως για την προβολή του έργου του Υπουργείου, τη συμμετοχή του Υπουργείου σε αντίστοιχες εκδηλώσεις και την τήρηση και ενημέρωση αρχείου φωτογραφικού και τηλεοπτικοακουστικού υλικού
 2. Η αποδελτίωση του μη ηλεκτρονικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου, η σύνταξη δελτίων τύπου και η διανομή τους στις Διευθύνσεις ? Υπηρεσίες του Υπουργείου
 3. Η μέριμνα για την προώθηση των διαδικασιών για τη διαθεσιμότητα παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης του ηλεκτρονικού τύπου από ιδιώτη πάροχο
 4. Η ενημέρωση των ΜΜΕ, των ανταποκριτών του ξένου Τύπου και του κοινού για τη δραστηριότητα του Υπουργείου
 5. Η οργάνωση της επικοινωνίας του Υπουργείου με τους δημοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού
 6. Η παρακολούθηση και επισήμανση των ειδήσεων που προβάλλονται από τα ελληνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στο Υπουργείο
 7. Η απάντηση στα δημοσιεύματα του τύπου που αφορούν στο Υπουργείο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
 8. Η συνεργασία με τον Εκπρόσωπο Τύπου και η παροχή σε αυτόν των απαραίτητων στοιχείων και πληροφόρησης

ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 8 "Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα"
1.  
  Στο Γενικό Γραμματέα του ΥΝΑ υπάγονται οι παρακάτω οργανικές μονάδες: α) Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που διαρθρώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι΄ του παρόντος. γ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 9 "Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών"
1.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την ορθολογική διαχείριση του πάσης φύσεως πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου, πλην του πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙ και ΝΠ), τη διαρκή προσαρμογή της οργανωτικής δομής των Υπηρεσιών του Υπουργείου, πλην του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις σύγχρονες διοικητικές ανάγκες και τη διευκόλυνση των σχέσεων των πολιτών με το Υπουργείο. Στο πλαίσιο της ενιαίας διαχείρισης και συνολικής αποτύπωσης της δύναμης του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου, συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν το σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων, καθώς και της ΓΓΑΙ και ΝΠ, πλην του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς. Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:.
 1. Τμήμα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
 2. Τμήμα Σχέσεων Κράτους – Πολίτη/Επιχειρήσεων,
 3. Τμήμα Υποστήριξης Εποπτευομένων Φορέων και Οργανωτικής Ανάπτυξης
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου ιδίως διορισμοί, μετατάξεις, αποχωρήσεις, προαγωγές, υπηρεσιακές μετακινήσεις εσωτερικού/εξωτερικού με την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας
 2. Η στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου και η παρακολούθηση της αριθμητικής εξέλιξης της σύνθεσης του προσωπικού
 3. Η τήρηση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων του προσωπικού και η χορήγηση πιστοποιητικών υπηρεσιακής κατάστασης
 4. Η μέριμνα για την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης του προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 5. Η διενέργεια διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων
 6. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών/πειθαρχικών συμβουλίων του Υπουργείου και των επιτροπών αξιολόγησης προσωπικού
 7. Η εισήγηση και παραπομπή στα υπηρεσιακά συμβούλια θεμάτων για τα οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία απόφαση ή γνωμοδότησή τους
 8. Η μέριμνα για τη συγκρότηση κάθε είδους επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα που αφορούν αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
 9. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και την κατάρτιση των απαραιτήτων προγραμμάτων
 10. Η μέριμνα για την επιμόρφωση του προσωπικού αξιοποιώντας προγράμματα που διατίθενται από εξειδικευμένους φορείς, πέραν του ΕΚΔΔΑ
 11. Η εισήγηση επί των προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος
 12. Η μέριμνα για την μετάφραση εγγράφων και κειμένων από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη/Επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου
 2. Η μέριμνα για την πρωτοκόλληση και προώθηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών του Υπουργείου
 3. Ενημέρωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Υπουργείου, αναφορικά με την εξυπηρέτηση του κοινού και των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το ΥΔΙΜΗΔ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Εποπτευομένων Φορέων και Οργανωτικής Ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μελέτη και εισήγηση προτάσεων βελτίωσης της οργανωτικής δομής των Υπηρεσιών του Υπουργείου (πλην των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), για την ορθολογική κατανομή των αρμοδιοτήτων στις επιμέρους Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες, καθώς και η προώθηση θεμάτων οργάνωσης των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς.
 2. Η μέριμνα για την ιεραρχική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή και του δικαιώματος υπογραφής σε κατώτερα κλιμάκια, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
 3. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το ΥΔΙΜΗΔ
 4. Ο συντονισμός των διαδικασιών εκκαθάρισης των αρχείων των υπηρεσιών πλην των Υπηρεσιών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
 5. Η εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η εκτίμηση των αποτελεσμάτων και η διατύπωση προτάσεων για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, πλην Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 6. Η εποπτεία επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου
 7. Η εισήγηση επί των προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος
 8. Η επεξεργασία των υποβαλλόμενων στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων
 9. Η συγκρότηση των Διοικητικών καθώς και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των νπδδ που εποπτεύονται από το Υπουργείο, πλην των Λιμενικών Ταμείων και των Οργανισμών Λιμένων
 10. Η μέριμνα για τον καθορισμό των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. των εποπτευομένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
 11. Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενική Διάρθρωση – Αποστολή – Αρμοδιότητες Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ
Άρθρο 10 "Αποστολή - Αρμοδιότητες Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ"
1.  
  Η αποστολή και οι αρμοδιότητες του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4150/2013.
Άρθρο 11 "Διάρθρωση Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ."
1.  
  Το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
 1. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι το Αρχηγείο, το οποίο αποτελεί την ανώτατη επιτελική Υπηρεσία με την οποία ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκεί τη διοίκησή του.
 2. Έργο του Αρχηγείου, ως προϊσταμένης αρχής των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., είναι η μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος, σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί το Υπουργείο.
 3. Το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ διαρθρώνεται σε Κλάδους και σε αυτό υπάγονται οι Υπηρεσίες της παραγράφου 7.
 4. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, οι υπαγόμενες σε αυτές Λιμενικές Αρχές (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικοί Σταθμοί και Λιμενικά Τμήματα), οι υπηρεσίες των Ναυτιλιακών Ακολούθων και οι υπαγόμενες στην Υπηρεσία Εκπαίδευσης Ναυτικών, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.
2.  
  Οι Κλάδοι του Αρχηγείου είναι οι εξής:
 1. Κλάδος Α΄:
 2. Ασφάλειας και Αστυνόμευσης
 3. Κλάδος Β΄:
 4. Ναυτιλίας
 5. Κλάδος Γ΄:
 6. Ελέγχου Πλοίων
 7. Κλάδος Δ΄:
 8. Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3.  
  Ο Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης υποστηρίζει την αποστολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στους χώρους αρμοδιότητός του (παράγραφος 1 άρθρου 5 του ν. 4150/2013) μεριμνώντας για την πρόληψη και καταστολή εκνόμων ενεργειών, την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων και μεριμνά για την εξασφάλιση της ετοιμότητας και την αξιοποίηση των διατιθέμενων μέσων προς διενέργεια πάσης φύσεως επιχειρήσεων και αποστολών, στις οποίες περιλαμβάνονται αυτές για την έρευνα – διάσωση. Επίσης, εισηγείται, παρακολουθεί και μεριμνά για την εφαρμογή των δράσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στους τομείς της γενικής αστυνόμευσης και του ελέγχου της αλιείας. Προς επίτευξη των στόχων αυτών, ο Κλάδος κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαγόμενων σε αυτόν οργανικών μονάδων και περιλαμβάνει τις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Επιχειρήσεων
 2. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων
 3. Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
 4. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
 5. Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων
 6. Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου
4.  
  Ο Κλάδος Ναυτιλίας μεριμνά για το σχεδιασμό της ναυτιλιακής πολιτικής και το χειρισμό θεμάτων ποντοπόρου ναυτιλίας, ιδίως για την προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο, την εγκατάσταση, σύσταση και λειτουργία ναυτιλιακών εταιρειών, το συντονισμό των θεμάτων σε εθνικό επίπεδο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ε.Ε., την εξασφάλιση ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τη δημιουργία, λειτουργία και υποστήριξη συστημάτων παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την εξασφάλιση δικτύου θαλάσσιων ενδομεταφορών. Επίσης, ο Κλάδος παρακολουθεί τα θέματα διαμόρφωσης όρων και συνθηκών εργασίας στα πλοία και μεριμνά για την διαμόρφωση όρων στελέχωσης αυτών, την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης ναυτικών, την εύρυθμη λειτουργία των αντίστοιχων δημόσιων και ιδιωτικών σχολών, τη χορήγηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης ναυτικής εργασίας, την προσέλκυση και την εισαγωγή νέων στο ναυτικό επάγγελμα και την διευκόλυνση των ναυτικών σε θέματα ενδιαφέροντός τους. Προς επίτευξη των στόχων αυτών, ο Κλάδος κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαγόμενων σε αυτόν οργανικών μονάδων και περιλαμβάνει τις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας
 2. Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
 3. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών
 4. Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
 5. Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών
 6. Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
5.  
  Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων), τον έλεγχο της ασφαλούς διαχείρισης των εταιρειών και πλοίων, τον έλεγχο διαχείρισης της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες των πλοίων, λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, τον έλεγχο έγκρισης και θεώρησης σχεδίων - μελετών και παρακολούθησης των ναυπηγούμενων, μετασκευαζόμενων ή αρχικά επιθεωρούμενων πλοίων, την έγκριση των υλικών κατασκευής και μέσων εξοπλισμού των πλοίων, τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε αυτά και την έκδοση των προβλεπόμενων κυβερνητικών πιστοποιητικών ασφαλείας τους. Προς επίτευξη των παραπάνω στόχων, ο Κλάδος κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαγόμενων σε αυτόν οργανικών μονάδων και περιλαμβάνει τις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών
 2. Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων
 3. Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων
 4. Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων
6.  
  Ο Κλάδος Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χειρίζεται θέματα που αφορούν στο υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την οργάνωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτού σύμφωνα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ως στρατιωτικώς οργανωμένο Σώμα, το προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού και σε συνδυασμό με την αποστολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου. Επίσης, ο Κλάδος διαχειρίζεται τα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων για την εφαρμογή και την υποστήριξη εφαρμογής περιβάλλοντος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το Υπουργείο, καθώς και το χειρισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τις επικοινωνίες του. Προς επίτευξη των στόχων αυτών, ο Κλάδος κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαγόμενων σε αυτόν οργανικών μονάδων και περιλαμβάνει τις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών
7.  
  Οι υπαγόμενες στο Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ Υπηρεσίες είναι:.
 1. Η Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος
 2. Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης
 3. Η Υπηρεσία Υγειονομικού
 4. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων
 5. Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών
 6. Η Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών
 7. Οι Επισκευαστικές Βάσεις
 8. Οι Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 9. Η Υπηρεσία Μουσικής
8.  
  Στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λειτουργούν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), τα οποία, πλην του αεροπορικού τομέα του ΕΚΣΕΔ, υπάγονται επιχειρησιακά στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω Ανώτατου Αξιωματικού Λ.Σ που τοποθετείται ως Επόπτης ΕΚΣΕΔ-ΚΕΠΙΧ. Τα εν λόγω Επιχειρησιακά Κέντρα υποστηρίζονται διοικητικά - λειτουργικά και ελέγχονται ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους από τους καθ` ύλην αρμόδιους Κλάδους.
9.  
  Το Ταμείο Αρωγής Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ εποπτεύεται ως προς τη λειτουργία του από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Προς το σκοπό αυτό, ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύναται ιδίως να ζητά την υποβολή εκθέσεων και αναφορών σχετικά με τα πεπραγμένα, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου.
10.  
  Στον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ υπάγονται άμεσα:.
 1. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων και η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών σε περίπτωση έντασης, κρίσης ή για την εκτέλεση ειδικής αποστολής και κατά την εκτέλεση αυτής
Άρθρο 12 "Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού"
1.  
  Στο Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού, το οποίο συγκροτείται από τους:.
 1. Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ ως Πρόεδρο,.
 2. Υπαρχηγούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ,.
 3. Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ,.
 4. Διευθυντές Κλάδων και
 5. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, εφόσον η θέση αυτή καταλαμβάνεται από ανώτατο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλη.
2.  
  Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού εισηγείται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ιδίως για:
 1. τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος για την εκπλήρωση της αποστολής του και την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της οργανωτικής δομής και της λειτουργίας του με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του,
 2. το σχεδιασμό προς υλοποίηση των αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών γενικών μέτρων αστυνόμευσης, ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδιαίτερα επί γεγονότων που μπορεί να προκαλέσουν κρίσεις ή αφορούν την εφαρμογή του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, τους Κανόνες Εμπλοκής και τα Σχέδια Διαχείρισης Κρίσεων,
 3. την ιεράρχηση προς κάλυψη των αναγκών του Σώματος σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα, ιδίως στο πλαίσιο κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του ετήσιου προγράμματος προμηθειών,
 4. τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και διοίκησης του προσωπικού καθώς και του πλαισίου υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών του
 5. θέματα που αφορούν στην υποστήριξη της ναυτιλίας
 6. κάθε άλλο θέμα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
3.  
  Το Συμβούλιο λειτουργεί με Κανονισμό που καταρτίζεται από αυτό και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το Συμβούλιο συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, από τον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, ο οποίος, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2, καθορίζει την ημερήσια διάταξη.
4.  
  Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον έξι (6) μελών, εφόσον ένα εξ΄ αυτών είναι Αντιναύαρχος Λ.Σ. Στο Συμβούλιο δύναται να προσκληθούν όπως συμμετάσχουν προς διατύπωση απόψεων, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες.
5.  
  Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζεται από τον Αρχηγό.
6.  
  Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται οι αποφάσεις του Υπουργού προς εκτέλεση αυτών.
7.  
  Το Συμβούλιο μεταπίπτει σε Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσης, αποτελούμενο από τον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ ως Πρόεδρο, τους Υπαρχηγούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ και το Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και οποιοδήποτε στέλεχος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. κληθεί από τον Πρόεδρο αυτού, με σκοπό την εισήγηση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την αντιμετώπιση κρίσης, καθώς και τη μέριμνα για υλοποίηση των αποφάσεών της για περιστατικά που δεν αποτελούν αντικείμενο χειρισμού άλλων θεσμοθετημένων οργάνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης
Άρθρο 13 "Διεύθυνση Επιχειρήσεων"
1.  
  Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων σχεδιάζει επιτελικά, συντονίζει, διενεργεί και παρακολουθεί επιχειρήσεις σε όλο το εύρος της αποστολής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συμπεριλαμβανομένων αυτών προς ανταπόκριση σε περιστατικά ναυτικής έρευνας και διάσωσης, εφαρμόζοντας οποιοδήποτε σχετικό Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων και μεριμνά για θέματα οπλισμού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της:.
 1. Τμήμα Επιχειρήσεων Έρευνας-Διάσωσης
 2. Τμήμα Επιχειρήσεων-Αποστολών
 3. Τμήμα Σχεδιασμού, Ειδικών Μονάδων και Οπλισμού
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρήσεων Έρευνας-Διάσωσης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η επιχειρησιακή λειτουργία του τομέα Ναυτικής Έρευνας – Διάσωσης του ΕΚΣΕΔ, ο συντονισμός δράσης των επιχειρησιακών πόρων και μέσων και η εποπτεία εφαρμογής των διαδικασιών Έρευνας και Διάσωσης, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο
 2. Η επιχειρησιακή λειτουργία του Ραδιοτηλεπικοινωνιακού Κέντρου του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ.
 3. Ο καθορισμός των επιχειρησιακών αναγκών Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ για εφοδιασμό τηλεπικοινωνιακών μέσων που αφορούν επικοινωνίες GΜDSS.
 4. Η επιχειρησιακή λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών Λήψης και Διανομής Δορυφορικών Σημάτων Κινδύνου (GRΜCC), σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
 5. Η εποπτεία εφαρμογής των διαδικασιών και λειτουργιών που απορρέουν από το πρόγραμμα CΟSΡΑS-SΑRSΑΤ τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
 6. Η έγκριση των Σχεδίων Συνεργασίας Επιβατηγών Πλοίων Διεθνών Πλόων και ΕΚΣΕΔ (SΑR ΡLΑΝS) και η εκτέλεση γυμνασίων με βάση τα Σχέδια αυτά
 7. Η παρακολούθηση της διεθνούς νομοθεσίας σε ζητήματα Έρευνας και Διάσωσης και η συμμετοχή σε διεθνή όργανα και ενωσιακά όργανα που εξετάζουν συναφή θέματα
 8. Η συνεργασία με πολιτικοστρατιωτικούς φορείς επί θεμάτων Έρευνας και Διάσωσης και επικοινωνιών κινδύνου και ασφάλειας
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρήσεων-Αποστολών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η επιχειρησιακή λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΚΕΠΙΧ/Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ.).
 2. Ο συντονισμός δράσης των επιχειρησιακών πόρων και μέσων που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω του ΚΕΠΙΧ.
 3. Η μέριμνα για την οργάνωση και την επιχειρησιακή λειτουργία του Κέντρου Αμέσου Δράσεως Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 4. Η έκδοση διαταγών τακτικών περιπολιών – κινήσεων – αποστολών των επιχειρησιακών μέσων που έχουν διατεθεί στον Κλάδο
 5. Η διάθεση πλοίων – σκαφών, χερσαίων, εναερίων μέσων και προσωπικού Ειδικών Μονάδων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την εκτέλεση αποστολών.
 6. Η παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων που ανάγονται στη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας δραστηριοτήτων, αποστολών και επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεων σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και άλλους δημόσιους φορείς ή αποστολών παροχής κοινωνικού έργου
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού, Ειδικών Μονάδων και Οπλισμού είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα διοικητικής υποστήριξης και εισήγησης για τη στελέχωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση των στελεχών των Επιχειρησιακών Κέντρων, της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.).
 2. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και υποβολή προτάσεων για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού των Επιχειρησιακών Κέντρων καθώς και μέσων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων
 3. Η σχεδίαση και διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας σε όλο το εύρος της αποστολής του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και η εκπόνηση Μνημονίων Ενεργειών και Επιχειρησιακών Διαδικασιών,.
 4. Η στατιστική παρακολούθηση, αξιολόγηση, αποτίμηση και ανάλυση περιστατικών στο πλαίσιο της επάρκειας και του βαθμού ανταπόκρισης των επιχειρησιακών πόρων και μέσων, του κόστους απασχόλησης προσωπικού σε επιχειρήσεις, του υφιστάμενου σχεδιασμού, των συστημάτων χειρισμού κρίσιμων περιστατικών, επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων,
 5. Η εκτέλεση γυμνασίων με βάση τα Σχέδια Συνεργασίας Επιβατηγών Πλοίων Διεθνών Πλόων και ΕΚΣΕΔ (SΑR ΡLΑΝs)
 6. Η έκδοση και αναθεώρηση Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας Επιχειρησιακών Κέντρων και Ειδικών Μονάδων και Οπλισμού καθώς και η σύνταξη Ειδικών Σχεδίων που απαιτούνται για τη διενέργεια επιχειρήσεων, ιδίως για τη Διαχείριση Κρίσεων και τους Κανόνες Εμπλοκής
 7. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), συμπεριλαμβανόμενης της αξιολόγησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και δραστηριότητας αυτών σε τακτικά χρονικά διαστήματα, η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την δραστηριότητα των μονάδων αυτών και η εισήγηση μέτρων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής των.
 8. Η μέριμνα έκδοσης διαταγών διάθεσης προσωπικού Ειδικών Μονάδων πλην περιπτώσεων εκτέλεσης αποστολών.
 9. Για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε ό,τι αφορά τα ΚΕΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών.
 10. Η έκδοση των προβλεπόμενων αδειών/πιστοποιητικών για την εισαγωγή και μεταφορά οπλισμού, πυρομαχικών και παρελκόμενων για την κάλυψη αναγκών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και του προσωπικού του,.
 11. Η έκδοση αδειών κατοχής και οπλοφορίας υπηρεσιακών όπλων σε δικαιούμενα στελέχη,
 12. Η τήρηση γενικού Μητρώου ειδών οπλισμού, πυρομαχικών και παρελκόμενων,
 13. Η φύλαξη, εισαγωγή, εξαγωγή και διάθεση οπλισμού, πυρομαχικών και παρελκόμενων, η έγκριση χρήσης τους καθώς και η παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων και η διοργάνωση παρουσιάσεων και δοκιμών τους
 14. Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ειδών οπλισμού, καθώς και επισκευών, μετασκευών, συναρμολογήσεων ή καταστροφών τους,
 15. Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η παροχή μετεκπαίδευσης και κατάρτισης, σε θέματα χρήσης και συντήρησης ειδών οπλισμού, σκοποβολής, αυτοάμυνας, αστυνομικής αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής καθώς και η αξιολόγηση και πιστοποίηση προσωπικού, εκπαιδευτών και η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων,
 16. Η λειτουργία, διαχείριση και περαιτέρω διάθεση των διατιθέμενων πεδίων βολής, σκοπευτηρίων, προσομοιωτών βολής και λοιπών μέσων και υλικού ειδικής εκπαίδευσης της περίπτωσης ιδ΄,
 17. Η οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής Αποθήκης Οπλισμού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Α.Ο.) και Κέντρου Ειδικής Εκπαίδευσης Όπλων και Τακτικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Ε.Ο.Τ.).
 18. Η συγκέντρωση των αναγκών των Υπηρεσιών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε είδη οπλισμού, πυρομαχικών, παρελκομένων, η αξιολόγησή τους και η εισήγηση κατανομής των διατιθέμενων πόρων και υλοποίησης των σχετικών έργων και προμηθειών.
 19. Η εισήγηση για την αναγκαιότητα σύστασης ή κατάργησης Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών στις Λιμενικές Αρχές,
 20. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορούν να παρασχεθούν από τη Μονάδα σε άλλες Υπηρεσίες του ΛΣ?ΕΛ.ΑΚΤ, στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και σε υπηρεσίες τρίτων χωρών.
Άρθρο 14 "Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων"
1.  
  Η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων μεριμνά για την επιχειρησιακή οργάνωση, λειτουργία, ετοιμότητα, εξοπλισμό και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα πλωτά και χερσαία μέσα του Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ. και εποπτεύει την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων (ΥΕΜ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), την Υπηρεσία Συνδέσμων - Διασωστών και τη λειτουργία των Επισκευαστικών Βάσεων, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της:.
 1. Τμήμα Πλοίων-Σκαφών
 2. Τμήμα Χερσαίων Μέσων
 3. Τμήμα Εναέριων Μέσων και Συνδέσμων Διασωστών
 4. Τμήμα Επισκευαστικών Βάσεων
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πλοίων-Σκαφών είναι ακόλουθες:
 1. Η εποπτεία και ο χειρισμός των θεμάτων που ανάγονται στην εν γένει κατάσταση, ετοιμότητα και λειτουργία των πλοίων – σκαφών
 2. Η εισήγηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις επί θεμάτων στελέχωσης των πλοίων-σκαφών και εκπαίδευσης του προσωπικού αυτών
 3. Η διάθεση των πλοίων-σκαφών, κινητήρων και εξαρτημάτων στις Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 4. Η τήρηση Μητρώου των πλοίων – σκαφών και του προσωπικού αυτών και η έκδοση σχετικών βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών
 5. Η καταγραφή των αναγκών σε πλοία – σκάφη και η εισήγηση για την προμήθεια νέων και εξοπλισμού αυτών
 6. Η έκδοση διαταγών πλου των πλοίων – σκαφών εκτός των περιοχών δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους πλην των περιπτώσεων εκτέλεσης αποστολών – επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας
 7. Η σύνταξη τεχνικών απαιτήσεων για την προμήθεια νέων πλοίων - σκαφών, καθώς και του εξοπλισμού τους
 8. Η καταγραφή της δραστηριότητας των πλοίων – σκαφών και η αξιολόγηση του βαθμού επιχειρησιακής εκμετάλλευσης αυτών
 9. Η έγκριση διάθεσης υλικών και ανταλλακτικών από τις Αποθήκες Λιπαντικών και Υλικών Πλωτών και Χερσαίων Μέσων που λειτουργούν στην Επισκευαστική Βάση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., για τις ανάγκες των πλωτών μέσων.
 10. Η μέριμνα για απόκτηση πλοίων - σκαφών μέσω δημοσίων Υπηρεσιών και για την αναπλήρωση των αποθεμάτων σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά, που κρίνονται απαραίτητα για τις επισκευές των πλωτών μέσων
 11. Η σύνταξη προτάσεων, τεχνικών δελτίων και η εν γένει παρακολούθηση και αξιοποίηση των διατιθέμενων πιστώσεων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προμήθεια νέων πλοίων ? σκαφών και του εξοπλισμού τους καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης της προμήθειάς τους
 12. Η έκδοση και αναθεώρηση Κανονισμών Οργάνωσης, Λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης πλοίων – σκαφών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 13. Η μέριμνα για την έκδοση της απόφασης ορισμού της Επιτροπής Καταλληλότητας και του Κλιμακίου Επιθεώρησης πλωτών μέσων καθώς και οι συγκλίσεις αυτών
 14. Η έκδοση Αποφάσεων δωρεάν διάθεσης κατασχεμένων πλωτών μέσων στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και Αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών κοστολόγησης αυτών.
 15. Η διάθεση στη ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ) των μη αναγκαίων πλωτών μέσων καθώς και των μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού αυτών για εκποίηση
 16. Η έγκριση μετακινήσεων των τεχνικών της Διεύθυνσης καθώς και των τεχνικών των Επισκευαστικών Βάσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία για επί τόπου επισκευές των πλωτών μέσων.
 17. Η μελέτη για την τεχνική βελτίωση και εκσυγχρονισμό των πλωτών μέσων καθώς και πάσης φύσεως στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση των προδιαγραφών των πλωτών μέσων
 18. Η εισήγηση για την υλοποίηση εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων προς την αρμόδια Διεύθυνση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και η διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων πληρωμάτων πλωτών μέσων ειδικότητος μηχανολογικού-ηλεκτρολογικού τομέα.
 19. Η εισήγηση για την έκδοση απόφασης καταλογισμού επισκευής πλωτών μέσων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ εις βάρος των στελεχών που εμπλέκονται σε ατυχήματα ή αστικής φύσης υλικές ζημιές ή σε κάθε είδους ζημιά που οφείλεται σε υπαιτιότητά τους
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χερσαίων Μέσων είναι αντίστοιχες αυτών του Τμήματος Πλοίων-Σκαφών, όσον αφορά τα χερσαία μέσα, συμπεριλαμβανομένων των Κινητών Συστημάτων Παράκτιας Επιτήρησης καθώς και των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
 1. Η εποπτεία και ο χειρισμός των θεμάτων που ανάγονται στην εν γένει κατάσταση, ετοιμότητα και λειτουργία των χερσαίων μέσων που έχουν εγγραφεί στο στόλο οχημάτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα οποία φέρουν υπηρεσιακό αριθμό.
 2. Η διάθεση των χερσαίων μέσων, κινητήρων και εξαρτημάτων στις Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 3. Η τήρηση Μητρώων των χερσαίων μέσων και του προσωπικού αυτών και η έκδοση σχετικών βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών
 4. Η καταγραφή των αναγκών σε χερσαία μέσα και η εισήγηση για την προμήθεια νέων και εξοπλισμού αυτών
 5. Η σύνταξη τεχνικών απαιτήσεων για την προμήθεια νέων χερσαίων μέσων, καθώς και του εξοπλισμού τους
 6. Η καταγραφή της δραστηριότητας των χερσαίων μέσων και η αξιολόγηση του βαθμού επιχειρησιακής εκμετάλλευσης αυτών
 7. Η έγκριση διάθεσης υλικών και ανταλλακτικών από τις Αποθήκες Λιπαντικών και Υλικών Πλωτών και Χερσαίων Μέσων που λειτουργούν στην Επισκευαστική Βάση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., για τις ανάγκες των χερσαίων μέσων.
 8. Η μέριμνα για απόκτηση χερσαίων μέσων μέσω δημοσίων Υπηρεσιών και για την αναπλήρωση των αποθεμάτων σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά, που κρίνονται απαραίτητα για τις επισκευές τους
 9. Η σύνταξη προτάσεων, τεχνικών δελτίων και η εν γένει παρακολούθηση και αξιοποίηση των διατιθέμενων πιστώσεων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προμήθεια νέων χερσαίων μέσων και του εξοπλισμού τους καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης της προμήθειάς τους
 10. Η μέριμνα για την έκδοση της απόφασης ορισμού της Επιτροπής Καταλληλότητας και του Κλιμακίου Επιθεώρησης χερσαίων μέσων καθώς και οι συγκλίσεις αυτών
 11. Η έκδοση Αποφάσεων δωρεάν διάθεσης κατασχεμένων χερσαίων μέσων στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και Αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών κοστολόγησης αυτών.
 12. Η διάθεση στην ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ) των μη αναγκαίων χερσαίων μέσων καθώς και των μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού αυτών για εκποίηση
 13. Η μελέτη για την τεχνική βελτίωση και εκσυγχρονισμό των χερσαίων μέσων καθώς και πάσης φύσεως στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση των προδιαγραφών τους
 14. Η εισήγηση για την εκτέλεση εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων προς την αρμόδια Διεύθυνση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και η διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων πληρωμάτων των τεχνικών των Επισκευαστικών Βάσεων.
 15. Η εισήγηση για την έκδοση απόφασης καταλογισμού επισκευής χερσαίων μέσων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. εις βάρος των στελεχών που εμπλέκονται σε ατυχήματα ή αστικής φύσης υλικές ζημιές ή σε κάθε είδους ζημιά που οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εναερίων Μέσων και Συνδέσμων Διασωστών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι ακόλουθες:.
 1. Η τήρηση Μητρώου του προσωπικού που στελεχώνει την ΥΕΜ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και την ΥΣΥΔ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης, καθώς και των στοιχείων που αφορούν στην επιχειρησιακή εκμετάλλευση και τεχνική υποστήριξη των εναερίων μέσων.
 2. Η τήρηση αρχείου τεχνικής παρακολούθησης των εναέριων μέσων και η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για αξιοποίηση
 3. Η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες επί θεμάτων στελέχωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού της ΥΕΜ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και της ΥΣΥΔ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 4. Η διάθεση εναερίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου απαιτείται, πλην περιπτώσεων εκτέλεσης αποστολής.
 5. Η σύνταξη τεχνικών απαιτήσεων για την προμήθεια νέων εναερίων μέσων, καθώς και του εξοπλισμού τους καθώς και η υποβολή προτάσεων για την προμήθεια εναερίων μέσων, ειδών ενδιαίτησης, εξοπλισμού και μετακινήσεων του προσωπικού της ΥΕΜ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και της ΥΣΥΔ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., την προμήθεια ανταλλακτικών και την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των εναερίων μέσων.
 6. Η διάθεση κινητήρων και εξαρτημάτων των εναερίων μέσων
 7. Η μέριμνα για τη συντήρηση, επισκευή, επιθεώρηση και καλή λειτουργία των εναερίων μέσων, του εξοπλισμού και των εφοδίων αυτών
 8. Η διάθεση υλικών και ανταλλακτικών, από την Αποθήκη Εναέριων Μέσων που λειτουργεί στην ΥΕΜ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., για τις ανάγκες της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.
 9. Η εποπτεία της λειτουργίας και του έργου της ΥΣΥΔ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 10. Η τήρηση ειδικού Μητρώου του προσωπικού που στελεχώνει την ΥΣΥΔ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης και η εισήγηση για θέματα στελέχωσης αυτών και εκπαίδευσης του προσωπικού τους.
 11. Η έκδοση και αναθεώρηση Κανονισμών Οργάνωσης, Λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης καθώς και άλλων συναφών θεμάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία της ΥΕΜ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και ΥΣΥΔ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 12. Η μέριμνα για την έκδοση της απόφασης ορισμού της Επιτροπής Καταλληλότητας και του Κλιμακίου Επιθεώρησης χερσαίων μέσων καθώς και οι συγκλίσεις αυτών
 13. Η έκδοση αποφάσεων δωρεάν διάθεσης κατασχεμένων χερσαίων μέσων στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και Αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών κοστολόγησης αυτών.
 14. Η διάθεση στην ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ) των μη αναγκαίων χερσαίων μέσων καθώς και των μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού αυτών για εκποίηση
 15. Η έγκριση μετακινήσεων τεχνικών με τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία για επί τόπου επισκευές των εναερίων μέσων
 16. Η έγκριση διάθεσης υλικών και ανταλλακτικών από την Αποθήκη Εναερίων Μέσων που λειτουργούν στην ΥΕΜ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 17. Η εισήγηση για την έκδοση απόφασης καταλογισμού επισκευής εναερίων μέσων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. εις βάρος των στελεχών που εμπλέκονται σε ατυχήματα ή αστικής φύσης υλικές ζημιές ή σε κάθε είδους ζημιά που οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επισκευαστικών Βάσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις σύγχρονες εξελίξεις των επιχειρησιακών μέσων
 2. Η έγκριση μετακινήσεων των τεχνικών των Επισκευαστικών Βάσεων, με τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία για επί τόπου επισκευές των πλωτών και χερσαίων μέσων
 3. Η εισήγηση για τον παροπλισμό και διάθεση των υλικών και μέσων των Επισκευαστικών Βάσεων, που η επισκευή τους κρίνεται ασύμφορη για το Δημόσιο,
 4. Η εισήγηση για την προμήθεια εξοπλισμού, αναγκαίου για την επίτευξη της αποστολής των Επισκευαστικών Βάσεων και η παρακολούθηση υλοποίησης των προμηθειών αυτών
 5. Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών και μέσων των Επισκευαστικών Βάσεων
 6. Η έκδοση και αναθεώρηση Κανονισμών Οργάνωσης, Λειτουργίας Επισκευαστικών Βάσεων και η μέριμνα στελέχωσής τους
 7. Η μέριμνα για τη διακίνηση των προς επισκευή και επισκευασμένων υλικών από και προς τις Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 8. Η εισήγηση για την εκτέλεση εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων προς την αρμόδια Διεύθυνση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων του προσωπικού των Επισκευαστικών Βάσεων.
 9. Η σύνταξη τεχνικών απαιτήσεων για λιπαντικά των επιχειρησιακών μέσων
Άρθρο 15 "Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας"
1.  
  Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας προγραμματίζει, σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί την άσκηση των καθηκόντων αστυνόμευσης, τροχονομίας και τάξης από τις Λιμενικές Αρχές, εκδίδει Κανονισμούς Λιμένων, εποπτεύει, συντονίζει και παρακολουθεί το συναφές έργο των Λιμενικών Αρχών, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:
 1. Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης
 2. Τμήμα Μέτρων Αστυνόμευσης και Τάξης
 3. Τμήμα Νομοθεσίας και Κανονισμών Λιμένων
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Αστυνόμευσης είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, ο συντονισμός και ο διοικητικός έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την ανέλκυση, απομάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων, επικίνδυνων – επιβλαβών πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και εγκαταλελειμμένων πλοίων, τη φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων, τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, την αγκυροβολία και την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, ο συντονισμός και ο διοικητικός έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τη δραστηριοποίηση των πάσης φύσεως επαγγελματιών στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τη χορήγηση αδειών αστυνομικής φύσεως όπου απαιτείται, τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, την τήρηση των βιβλίων εγγραφής μικρών σκαφών, καθώς και την προστασία του αιγιαλού, της παραλίας, της θάλασσας, του πυθμένα και της ζώνης λιμένα από την εκτέλεση παράνομων έργων και δραστηριοτήτων και η έκφραση γνώμης, όπου απαιτείται, για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των παραπάνω χώρων.
 3. Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, ο συντονισμός και ο διοικητικός έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής και μικρά σκάφη, τις λουτρικές εγκαταστάσεις, τους ναυαγοσώστες, τις καταδύσεις αναψυχής, τους λουόμενους, τα σκάφη αναψυχής, τους ναυταθλητικούς αγώνες και τον τουρισμό στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μέτρων Αστυνόμευσης και Τάξης είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των θεμάτων που έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων αστυνόμευσης στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ. και ιδίως της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ή άλλων σοβαρών περιστατικών, της διακίνησης επιβατών και οχημάτων, της φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων φορτίων, των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, του ελέγχου των δραστηριοποιούμενων επαγγελματιών, της προστασίας του αιγιαλού, της παραλίας, της θάλασσας, του πυθμένα και της ζώνης λιμένα από την εκτέλεση παράνομων έργων και δραστηριοτήτων, των θαλάσσιων μέσων αναψυχής και μικρών σκαφών, των λουτρικών εγκαταστάσεων, των ναυαγοσωστών, των καταδύσεων αναψυχής, των λουομένων, των σκαφών αναψυχής, των ναυταθλητικών αγώνων, της τουριστικής νομοθεσίας στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Ο συντονισμός, παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την τροχαία κίνηση, τις αγορανομικές διατάξεις στα δημόσια κέντρα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το υπαίθριο εμπόριο, την οδική κυκλοφορία και διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 3. Η μέριμνα για τη διαμόρφωση μέτρων αστυνόμευσης και τάξης στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 4. Η μελέτη και ανάλυση πάσης φύσεως στοιχείων για θέματα μέτρων αστυνόμευσης και τάξης, καθώς και η εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων για την αξιοποίησή τους
 5. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αστυνομικών επιχειρήσεων που εκτελούνται στο χώρο δικαιοδοσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αφορούν σε αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, η εισήγηση και εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους, για την καλύτερη αστυνόμευση του χώρου ευθύνης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 6. Η υποβολή εισηγήσεων για την προμήθεια κατάλληλων επιχειρησιακών μέσων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Λιμενικών Αρχών, προς εκπλήρωση του έργου της αστυνόμευσης στους χώρους ευθύνης Λ.Σ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για την κατανομή των διατιθέμενων μέσων στις Λιμενικές Αρχές, για την εκπλήρωση του έργου της αστυνόμευσης στους χώρους ευθύνης Λ.Σ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 7. Η συνεργασία με τις λοιπές εθνικές Υπηρεσίες και τους διεθνείς φορείς, για την παροχή επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων αστυνόμευσης σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και ιδίως επί θεμάτων μέτρων αστυνόμευσης, τροχονομίας και τάξης, καθώς και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο
 8. Η εισήγηση για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων/Σχολείων αστυνομικής εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης των στελεχών Λ.Σ. επί θεμάτων αρμοδιότητας του Διεύθυνσης και ιδίως επί θεμάτων μέτρων αστυνόμευσης, τροχονομίας και τάξης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 9. Η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτικής και η κατάρτιση σχετικών οδηγιών για αστυνομικές δράσεις σε θέματα γενικής αστυνόμευσης και τάξης, στους χώρους ευθύνης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 10. Ο έλεγχος της έκδοσης των προβλεπόμενων αποδείξεων, δελτίων και παραστατικών κατά την πώληση και την διακίνηση προϊόντων ή την προσφορά υπηρεσιών
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθεσίας και Κανονισμών Λιμένων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η εισήγηση για την έκδοση νομοθετημάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και ιδιαίτερα των Γενικών Κανονισμών Λιμένων,
 2. Ο έλεγχος και η προώθηση για έγκριση των Ειδικών Κανονισμών Λιμένων που εκδίδονται από τις Λιμενικές Αρχές
 3. Η αξιοποίηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων που διενεργούν τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, με σκοπό την κατάρτιση και προώθηση κανονιστικών πράξεων
 4. Η μέριμνα για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
 5. Η συλλογή της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων των εισαγγελικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
 6. Η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμετοχή εκπροσώπων σε διεθνή όργανα και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
Άρθρο 16 "Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας"
1.  
  Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας εποπτεύει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο των Λιμενικών Αρχών όσον αφορά την εφαρμογή και τήρηση της αλιευτικής νομοθεσίας και την προστασία των αλιευτικών πόρων, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:
 1. Τμήμα Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων
 2. Τμήμα Εφαρμογών Ελέγχου Αλιείας και Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών
 3. Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η παρακολούθηση εφαρμογής της εθνικής, της ενωσιακής και διεθνούς αλιευτικής νομοθεσίας καθώς και η εποπτεία και ο συντονισμός του έργου των Λιμενικών Αρχών
 2. Η προετοιμασία, κατάρτιση και έκδοση εγκυκλίων, οδηγιών και διαταγών, η επεξεργασία μέτρων αστυνόμευσης της αλιείας, καθώς και η αξιολόγηση των στοιχείων προς εξαγωγή συμπερασμάτων με σκοπό τη βελτίωση των μεθόδων και πρακτικών αστυνόμευσης
 3. Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των αλιευτικών επιθεωρήσεων που διενεργούν οι Λιμενικές Αρχές στο πλαίσιο εφαρμογής της αλιευτικής νομοθεσίας και των τυχόν διακρατικών συμφωνιών
 4. Η συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τις προηγούμενες παραγράφους
 5. Η μέριμνα για την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για το προσωπικό ΛΣ?ΕΛ.ΑΚΤ σε θέματα ελέγχου αλιείας, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις, καθώς και η μέριμνα για την έκδοση εκπαιδευτικών βοηθημάτων.
 6. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση του ελέγχου των πάσης φύσεως αδειών του τομέα αλιείας
 7. Η μέριμνα για την εκπροσώπηση στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Αλιείας και Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 8. Η εισήγηση προτάσεων για το σχεδιασμό και την καταγραφή των αναγκών για την κατάλληλη αξιοποίηση των επιχειρησιακών μέσων, των οποίων η προμήθεια και ο εκσυγχρονισμός έχει υλοποιηθεί μέσω Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Αλιείας, προς εκπλήρωση του έργου της αστυνόμευσης της αλιείας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εφαρμογών Ελέγχου Αλιείας και Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της δραστηριότητας των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών μέσω του Δορυφορικού Συστήματος Παρακολούθησης (Δ.Σ.Π.).
 2. Η τήρηση του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ) και των λοιπών εφαρμογών της αλιευτικής νομοθεσίας, καθώς και η τήρηση κάθε εφαρμογής ελέγχου αλιείας
 3. Η προετοιμασία, κατάρτιση και έκδοση εγκυκλίων, οδηγιών και διαταγών για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις εφαρμογές ελέγχου αλιείας και τη δορυφορική παρακολούθηση των αλιευτικών σκαφών
 4. Η τήρηση Μητρώων των υπευθύνων Αξιωματικών Αλιείας των Λιμενικών Αρχών και των Επιθεωρητών αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών
 5. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της δραστηριότητας των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών μέσω του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών
 6. Η μελέτη, ανάλυση και αξιοποίηση των στοιχείων–δεδομένων που προκύπτουν από τα προαναφερόμενα Μητρώα καθώς και η ηλεκτρονική ανταλλαγή αυτών με τα αντίστοιχα κέντρα εφαρμογών των λοιπών Κρατών– Μελών της Ε.Ε.
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας είναι οι ακόλουθες:
 1. Η συνεργασία του ΛΣ?ΕΛ.ΑΚΤ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Υπηρεσία Ελέγχου Αλιείας της Ένωσης, τις Υπηρεσίες Ελέγχου Αλιείας των κρατών?μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Περιφερειακών Οργανισμών σε θέματα ελέγχου αλιείας.
 2. Η μέριμνα για τη συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις και συναντήσεις της Ένωσης, συνέδρια και σεμινάρια, η εισήγηση επί των θέσεων αναφορικά με θέματα αστυνόμευσης και ελέγχου της αλιείας και η εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων
 3. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις, για την υλοποίηση των κοινών δράσεων ελέγχου και επιθεωρήσεων αλιείας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 4. Η παρακολούθηση των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο της αλιείας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και η υποβολή αιτημάτων για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ελέγχου αλιείας
Άρθρο 17 "Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων"
1.  
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, δια της αναζήτησης, συλλογής, ανάλυσης και ανταλλαγής πληροφοριών και δια της αστυνομικής συνεργασίας σε θέματα δημόσιας, κρατικής ασφάλειας και εθνικού ενδιαφέροντος γενικότερα, μεριμνά για την αντιμετώπιση του εγκλήματος, ιδίως του οργανωμένου, της παραβατικότητας και πράξεων βίας και τρομοκρατίας στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη διακίνηση, παραμονή και εργασία αλλοδαπών στη χώρα και ιδίως την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Μεριμνά για τον εφοδιασμό της με κατάλληλα μέσα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την εκπλήρωση της αποστολής της. Συντονίζει, υποστηρίζει και εποπτεύει το έργο των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά τη διερεύνηση υποθέσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της:.
 1. Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας,
 2. Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας,
 3. Τμήμα Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων,
 4. Τμήμα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης,
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας, είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μελέτη μέτρων, επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων και η αξιοποίησή τους, η εποπτεία και ο συντονισμός ενεργειών για την πρόληψη, καταστολή και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και παραβατικότητας γενικά στους χερσαίους και θαλάσσιους χώρους ευθύνης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 2. Η εποπτεία και ο συντονισμός των ενεργειών για την αναζήτηση και σύλληψη προσώπων που διώκονται ή έχουν εξαφανιστεί, για την αναζήτηση και ανεύρεση σκαφών, μηχανών, ναυτιλιακού εξοπλισμού, οχημάτων, αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομίας, τέχνης και θρησκευτικών συμβόλων, ιδίως υψηλής αξίας αγαθών, εγγράφων και δελτίων ταυτοτήτων - αδειών του Δημοσίου, που έχουν απολεσθεί ή κλαπεί και, επίσης, η εποπτεία και ο συντονισμός λήψης μέτρων ασφάλειας σε χώρους ευθύνης του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 3. Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με συναρμόδιους ημεδαπούς, αλλοδαπούς και διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ιδίως μέσω των Εθνικών Γραφείων του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (ΙΝΤΕRΡΟL), της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (ΕURΟΡΟL) και του Πληροφοριακού Συστήματος Schengen (SΙRΕΝΕ)
 4. Η ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και πρακτικών για την αντιμετώπιση της διεθνούς εγκληματικότητας και η εισήγηση μέτρων ενίσχυσης της διεθνούς και διμερούς αστυνομικής συνεργασίας
 5. Η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών για θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης
 6. Ο έλεγχος προϋποθέσεων λειτουργίας καζίνο σε υπό ελληνική σημαία πλοία και η παρακολούθηση εφαρμογής της νομοθεσίας παιγνίων σε χώρους ευθύνης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κρατικής Ασφάλειας είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μελέτη μέτρων, επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων και η αξιοποίησή τους, η εποπτεία και ο συντονισμός ενεργειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση απειλών και ενεργειών με χρήση βίας και τρομοκρατικών μέσων ως και κάθε ενέργειας υπονόμευσης κατά του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος
 2. Ο συντονισμός και η εποπτεία εφαρμογής από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες ΛΣ-ΕΛΑΚΤ της ισχύουσας νομοθεσίας για την κρατική ασφάλεια, τη διακίνηση, μεταφόρτωση και διαμετακόμιση κάθε είδους όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών γενικά στους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη διακίνηση υλικών διττής χρήσης και Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών υλικών.
 3. Η μέριμνα για την εφαρμογή αποφάσεων Διεθνών Οργάνων για την επιβολή περιοριστικών μέτρων σε βάρος άλλων κρατών
 4. Η τήρηση διαβαθμισμένων σχεδίων-υλικών και η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας της Διεύθυνσης Ασφάλειας, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Ασφαλείας καθώς και ο χειρισμός θεμάτων κρυπτασφάλειας και η τήρηση του κρυπτογραφικού υλικού και εξοπλισμού
 5. Η λήψη μέτρων αντιμετώπισης περιστατικών πειρατείας στο χώρο ευθύνης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και επί των ελληνικών πλοίων, η παρακολούθηση των σχετικών με την πειρατεία διεθνών εξελίξεων και η έκδοση Αδειών Επιβίβασης Ενόπλων Φρουρών σε υπό ελληνική σημαία πλοία.
 6. Η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών για θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης
 7. Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με συναρμόδιους ημεδαπούς, αλλοδαπούς και διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ιδίως μέσω των Εθνικών Γραφείων του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (ΙΝΤΕRΡΟL), της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (ΕURΟΡΟL) και του Πληροφοριακού Συστήματος Schengen (SΙRΕΝΕ)
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, είναι οι ακόλουθες:
 1. Η αξιολόγηση δεδομένων προς διεξαγωγή επιχειρήσεων σε χώρους ευθύνης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ιδίως για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.
 2. Η εισήγηση συμμετοχής επιχειρησιακών μέσων και προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε αντίστοιχες επιχειρήσεις-ασκήσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
 3. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη διακίνηση, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών ιδίως για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης σε χώρους αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
 4. Η παρακολούθηση εφαρμογής του Κεκτημένου Schengen σε χώρους αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
 5. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, η σύνταξη προτάσεων βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους, καθορισμός πλαισίου βέλτιστων πρακτικών επιχειρησιακών μεθόδων και η αξιοποίησή τους για την καλύτερη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης
 6. Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με συναρμόδιους ημεδαπούς, αλλοδαπούς και διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ιδίως μέσω των Εθνικών Γραφείων του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (ΙΝΤΕRΡΟL), της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (ΕURΟΡΟL) και του Πληροφοριακού Συστήματος Schengen (SΙRΕΝΕ)
 7. Η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών για θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης
 8. Η συμμετοχή εκπροσώπων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ο συντονισμός των ενεργειών υποστήριξής τους σε συναντήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση, επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση επιχειρησιακών και στρατηγικών πληροφοριών για κάθε θέμα που ανάγεται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο
 2. Η εκπόνηση μελετών αναφορικά με τις τρέχουσες τάσεις του εγκλήματος, ιδίως του οργανωμένου, και τη διαμόρφωση εγχώριου και διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας, σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης
 3. Η εισήγηση για την υλοποίηση προτάσεων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού και η μέριμνα για την συντήρηση και καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών και τεχνικών μέσων και εξοπλισμού του Τμήματος
 4. Η εποπτεία και παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις περιφερειακές Υπηρεσίες ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα συλλογής και χειρισμού πληροφοριών.
 5. Η συνεργασία με λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης για την αξιοποίηση των επιχειρησιακών πληροφοριών
 6. Η μέριμνα έκδοσης Κανονισμού, σε συνεργασία ιδίως με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου και τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, για τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριών, διαδικασιών ενημέρωσης αρμόδιων κλιμακίων, οργάνων και συναρμόδιων Υπηρεσιών και δράσεων με σκοπό την πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή εκνόμων ενεργειών
Άρθρο 18 "Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου"
1.  
  Η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου μεριμνά για τη δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στα ναρκωτικά και στο οικονομικό έγκλημα στους χώρους αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και συντονίζει, υποστηρίζει και εποπτεύει το έργο των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά τη διερεύνηση υποθέσεων αρμοδιότητάς της, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:.
 1. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών,
 2. Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οικονομικού Εγκλήματος,
 3. Τμήμα Ανάλυσης Πληροφοριών και Υποστήριξης
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μελέτη μέτρων, επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων και η αξιοποίησή τους, η εποπτεία και ο συντονισμός ενεργειών για την πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή εισαγωγής, εμπορίας, διακίνησης, κατοχής και χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση υποθέσεων ναρκωτικών
 2. Ο συντονισμός και η οργάνωση της δραστηριότητας Επιχειρησιακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης και η μέριμνα για τη στελέχωση και τον εφοδιασμό της με κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
 3. Η εποπτεία λειτουργίας του Κλιμακίου Εκπαιδευτών και Συνοδών-Χειριστών αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, η μέριμνα για θέματα που αφορούν στη στελέχωση, την εκπαίδευση και διάθεση Εκπαιδευτών και Συνοδών - Χειριστών αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, για την προμήθεια, εκπαίδευση και επιχειρησιακή αξιοποίηση των αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ο έλεγχος δραστηριότητας των συνοδών αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οικονομικού Εγκλήματος είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μελέτη μέτρων, επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων και η αξιοποίησή τους, η εποπτεία και ο συντονισμός ενεργειών για την πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή του λαθρεμπορίου, των οικονομικών εγκλημάτων που τελούνται σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα ή εμφανίζουν χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της εισφοροδιαφυγής ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις και η μελέτη και εκπόνηση σχεδίων δράσης για την αντιμετώπισή τους
 2. Η πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή της παράνομης διακίνησης, νόθευσης, λαθραίας εισαγωγής και εξαγωγής αγαθών και άλλων προϊόντων
 3. Ο συντονισμός και η οργάνωση της δραστηριότητας Επιχειρησιακής Ομάδας Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης και η μέριμνα για τη στελέχωση και τον εφοδιασμό της με κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
 4. Η πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή φαινομένων απόκρυψης ή σκόπιμης αλλοίωσης φορολογητέας ύλης ή άλλων στοιχείων, προς τον σκοπό αποφυγής του φορολογικού ελέγχου ή μείωσης των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις φόρων και εισφορών
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάλυσης Πληροφοριών και Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και αξιοποίηση επιχειρησιακών και στρατηγικών πληροφοριών για κάθε θέμα που ανάγεται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο
 2. Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με συναρμόδιους ημεδαπούς, αλλοδαπούς και διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες επιβολής του νόμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις
 3. Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για το προσωπικό των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
 4. Η μέριμνα για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τη συντήρηση, την ασφαλή φύλαξη και την αναβάθμιση των επιχειρησιακών μέσων, του υλικοτεχνικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Διεύθυνσης
 5. Η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών για θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κλάδος Ναυτιλίας
Άρθρο 19 "Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας"
1.  
  Η Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας υποστηρίζει την ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και κυρίως την προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο, μεριμνά για την παροχή προστασίας των ελληνικών πλοίων στην αλλοδαπή, το συντονισμό των ενεργειών για την εισήγηση και την υποστήριξη της ναυτιλιακής πολιτικής σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, πλην θεμάτων Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ε.Ε., και παρακολουθεί την εφαρμογή ειδικών μέτρων αναφορικά με τη σύσταση ίδρυση και εγκατάσταση ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της:.
 1. Τμήμα Ναυτιλιακής Πολιτικής,
 2. Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών,
 3. Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 4. Τμήμα Μητρώων Πλοίων
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ναυτιλιακής Πολιτικής είναι οι ακόλουθες:
 1. Η συλλογή, παρακολούθηση και μελέτη στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε επίλυση ναυτιλιακών διαφορών και οικονομικών μεγεθών που αφορούν στις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις και τη ναυτασφαλιστική αγορά, προς εισήγηση και λήψη μέτρων, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες, για την ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας κυρίως δια της προσέλκυσης πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο
 2. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στο θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούνται τα ελληνικά και ξένα πλοία καθώς και των πρακτικών που εφαρμόζονται στο ναυτιλιακό τομέα σε διεθνές επίπεδο σε συνάφεια με τη διεθνή νομοθεσία
 3. Ο χειρισμός θεμάτων διμερών ναυτιλιακών σχέσεων με τρίτες χώρες
 4. Η αντιμετώπιση, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά πλοία και τα πληρώματα αυτών από μέτρα και ενέργειες άλλων χωρών που δεν είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και πρακτική
 5. Η άσκηση εποπτείας του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος όσον αφορά την εκπλήρωση του σκοπού του ως συμβουλευτικού φορέα του Υπουργείου επί θεμάτων ναυτιλιακής πολιτικής
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ναυτιλιακών Εταιρειών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων με σκοπό την εν γένει ανάπτυξη και αξιοποίηση του πλέγματος ναυτιλιακών υπηρεσιών
 2. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων και κινήτρων προς εγκατάσταση στην Ελλάδα ναυτιλιακών επιχειρήσεων, η ρύθμιση θεμάτων εγκατάστασης στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 27/75, όπως ισχύει, αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό των ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
 3. Η εποπτεία της λειτουργίας και η επιτελική υποστήριξη του έργου της Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών (π.δ. 809/1979, Α΄ 235).
 4. Η παρακολούθηση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων στο ναυτιλιακό τομέα σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών Οργανισμών και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η διαμόρφωση, προώθηση, συντονισμός, υποστήριξη θέσεων ναυτιλιακής πολιτικής και εκπροσώπηση σε Διεθνείς Οργανισμούς και στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
 2. Η παρακολούθηση προς προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου της ναυτιλίας σύμφωνα με τις συνθήκες και το οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνές επίπεδο
 3. Η παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της ναυτιλιακής νομοθεσίας Κρατών-Μελών Ε.Ε. και τρίτων χωρών.
 4. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της προσαρμογής της εσωτερικής νομοθεσίας στο παράγωγο Δίκαιο της Ε.Ε.
 5. Η εισήγηση για την πλήρωση θέσεων σε Διεθνείς Οργανισμούς και Όργανα της Ε.Ε. αποσπασμένων στελεχών του Υπουργείου επί θεμάτων αρμοδιότητος της Διεύθυνσης.
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώων Πλοίων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η παρακολούθηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά στη διενέργεια εγγράφων μεταβολών και στην ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για τα νηολόγια, υποθηκολόγια και άλλα συναφή βιβλία των εμπορικών πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών ναυπηγημάτων, στην αναγνώριση, χορήγηση προσωρινών ναυτιλιακών εγγράφων, νηολόγηση, ονομασία, μετονομασία, υποθήκευση, μεταβίβαση σε αλλοδαπούς, αλλαγή σημαίας και διαγραφή πλοίων
 2. Η χορήγηση διεθνών διακριτικών σημάτων στα νηολογούμενα πλοία και η παρακολούθηση των μεταβολών τους
 3. Η τήρηση ευρετηρίων των πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών ναυπηγημάτων που εγγράφονται στα ελληνικά νηολόγια
 4. Η προβολή προς περαιτέρω ανάπτυξη του Ελληνικού νηολογίου.
 5. Στο Τμήμα Μητρώων Πλοίων λειτουργεί Γραφείο Εξυπηρέτησης Νηολόγησης Πλοίων (άρθρο 13 ΝΔ 2687/1953), το οποίο αποτελεί το σημείο επαφής του Υπουργείου με τους ενδιαφερομένους για την υποδοχή αιτημάτων και παροχής πληροφόρησης σχετικά με τη νηολόγηση πλοίων σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/53.
Άρθρο 20 "Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας"
1.  
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας μεριμνά για τον καθορισμό όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας προς προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, τη θέσπιση εθνικού κανονιστικού πλαισίου επί θεμάτων ασφαλούς ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τεχνικά θέματα κατασκευής και εξοπλισμού πλοίων καθώς και την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις που κυρώνει η Χώρα και την ενωσιακή νομοθεσία, την οργάνωση της διενέργειας και την άσκηση ελέγχων της ποιότητας (Quality Cοntrοl) των επιθεωρήσεων των υπό ελληνική σημαία πλοίων καθώς και πλοίων με ξένη σημαία που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης των Παρισίων (Ρaris ΜοU), την αναγνώριση και εξουσιοδότηση των Αναγνωρισμένων Οργανισμών, το διοικητικό έλεγχο των ναυτικών ατυχημάτων, τη διαμόρφωση και υποστήριξη θέσεων και το συντονισμό ενεργειών επί θεμάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, προγραμματίζει, σχεδιάζει, αναπτύσσει, θεσπίζει και εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο, οργανώνει επιχειρησιακά τα συστήματα παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας και παράκτιας επιτήρησης θαλασσίου πεδίου που διαθέτει ή χρησιμοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σχετίζονται με τον εντοπισμό των πλοίων, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της:.
 1. Τμήμα Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας και Ναυτικών Ατυχημάτων
 2. Τμήμα Νομοθεσίας και Διεθνούς Συνεργασίας
 3. Τμήμα Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων
 4. Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτείας Επιθεωρήσεων Πλοίων (Ρaris ΜΟU)
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας και Ναυτικών Ατυχημάτων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η καταγραφή, οργάνωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση στοιχείων και η έκδοση οδηγιών για την ασφάλεια (safety) της ναυσιπλοΐας,
 2. Η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για θαλάσσιους και ναυτιλιακούς κινδύνους, η μέριμνα για την λήψη και την παρακολούθηση μέτρων αποτροπής και άρσης αυτών και η συνεργασία με την Υδρογραφική Υπηρεσίας και την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού
 3. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των πλοίων με τους Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ)
 4. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα ναυτικών ατυχημάτων και ο συντονισμός των ενεργειών προς διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων των υπό ελληνική σημαία πλοίων και πλοίων στα οποία εργάζονται Έλληνες ναυτικοί ή επιβαίνουν Έλληνες πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης και λειτουργίας των Ανακριτικών Συμβουλίων Ναυτικών Ατυχημάτων (ΑΣΝΑ) και των λοιπών οργάνων διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων
 5. Η συνεργασία με την Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων (ΕΛΥΔΝΑ) για την υλοποίηση του έργου της καθώς και με αντίστοιχες Υπηρεσίες ή Αρχές και Φορείς τεχνικής και διοικητικής διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων άλλων κρατών καθώς και Αναγνωρισμένους Οργανισμούς και Νηογνώμονες για ναυτικά ατυχήματα πλοίων υπό ελληνική σημαία
 6. Η λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων με βάση τα αποτελέσματα διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθεσίας και Διεθνούς Συνεργασίας είναι οι ακόλουθες:
 1. Η παρακολούθηση της διαμόρφωσης της νομοθεσίας σε επίπεδο Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών στον τομέα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και η μέριμνα για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και η διαμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας σε όλο το εύρος του παραπάνω τομέα που συμπεριλαμβάνει θέματα κατασκευής και εξοπλισμού πλοίων.
 2. Η εκδίκαση των προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), η τήρηση αρχείου για κυρώσεις που επεβλήθησαν, ο συντονισμός κάθε άλλης διαδικαστικής πράξης για την επιβολή κυρώσεων σε υπευθύνους παραβάσεων στον τομέα ασφάλειας ναυσιπλοΐας και ναυτικής ασφάλειας (maritime safety) και η, σύμφωνα με τη νομοθεσία, διατύπωση απόψεων επί ενδικοφανών προσφυγών που εξετάζονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο επί θεμάτων αρμοδιότητος της Διεύθυνσης,.
 3. Η μέριμνα για την αναγνώριση και την παροχή εξουσιοδότησης/αναγνώρισης σε Οργανισμούς και Νηογνώμονες για τον έλεγχο των πλοίων πλην των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 28
 4. Η μέριμνα και ο συντονισμός για την εκπροσώπηση και συμμετοχή στις συνόδους των οργάνων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη θάλασσα (ΕΜSΑ) επί θεμάτων αρμοδιότητος της.
 5. Ο συντονισμός των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί διεθνών και διμερών θεμάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ναυτικής ασφάλειας (maritime safety), έρευνας και διάσωσης και ο καθορισμός εθνικών θέσεων, προτεραιοτήτων και στόχων.
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η συνεργασία ως Εθνική Αρμόδια Αρχή (ΕΑΑ) με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΜSΑ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία του Συστήματος της Ένωσης SafeSeaΝet
 2. Η επιχειρησιακή εποπτεία των γραφείων SafeSeaΝet των κατά τόπους λιμενικών αρχών
 3. Η επιχειρησιακή 24ωρη λειτουργία και οργάνωση της Εθνικής Αρμόδιας Αρχής για το SafeSeaΝet καθώς και η διαχείριση της βάσης δεδομένων πλοίων που φέρουν συσκευές LRΙΤ
 4. Η συνεργασία ως Εθνική Αρμόδια Αρχή (ΕΑΑ) με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη λειτουργία του Κέντρου Δεδομένων του Συστήματος Αναγνώρισης και Εντοπισμού Πλοίων Μεγάλης Εμβέλειας (LRΙΤ)
 5. Η διαχείριση της βάσης δεδομένων πλοίων που φέρουν συσκευές LRΙΤ
 6. Η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των συσκευών LRΙΤ των υπό ελληνική σημαία πλοίων και η συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία επιθεώρησης πλοίων για έλεγχο συμμόρφωσης
 7. Η επιτελική εποπτεία και επιχειρησιακή εκμετάλλευση της παράκτιας υποδομής ΑΙS και μέριμνα για τη διασύνδεση του εθνικού συστήματος ΑΙS με αντίστοιχα συστήματα
 8. Ο σχεδιασμός, ο προσδιορισμός μελλοντικών λειτουργικών αναγκών, η υποβολή προτάσεων και η παρακολούθηση έργων αναβάθμισης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων συστημάτων ναυτιλιακών πληροφοριών πλοίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες για τεχνικά θέματα διευθύνσεις υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 9. Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές της ελληνικής διοίκησης, ως Εθνική Αρμόδια Αρχή για την ανάπτυξη της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας
 10. Η αξιολόγηση και διάχυση των διαθέσιμων πληροφοριών που συλλέγονται από τα συστήματα ναυτιλιακών πληροφοριών πλοίων προς τα ΚΕΠΙΧ, ΕΚΣΕΔ ή τις λοιπές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς υποβοήθηση του έργου τους.
 11. Η επιχειρησιακή λειτουργία και οργάνωση του Εθνικού VΤΜΙS και των τοπικών Κέντρων VΤS, ο συντονισμός του έργου τους καθώς και η θέσπιση τυποποιημένων διαδικασιών και παρακολούθηση εφαρμογής αυτών από τα τοπικά Κέντρα VΤS, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα πρότυπα και κανόνες
 12. Η παρακολούθηση των εφαρμοζόμενων μεθόδων, καινοτόμων τεχνολογιών και εξελίξεων διεθνώς στον τομέα παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας και η αξιοποίηση αυτών
 13. Ο προγραμματισμός, η ιεράρχηση, ο σχεδιασμός, ο προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών και η υποβολή προτάσεων που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων θαλάσσιας επιτήρησης ανά την επικράτεια, καθώς και στον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των υπαρχόντων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
 14. Η λειτουργική εκμετάλλευση και επιχειρησιακή οργάνωση του παράκτιου Εθνικού Συστήματος επιτήρησης θαλασσίου χώρου
 15. Η παρακολούθηση και διαχείριση έργων που αφορούν στην υλοποίηση νέων συστημάτων θαλάσσιας επιτήρησης και συστημάτων VΤS/VΤΜΙS ανά την επικράτεια, καθώς και στον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των υπαρχόντων, σε συνεργασία με λοιπές Υπηρεσίες
 16. Η συνδρομή σε θέματα διαλειτουργικότητας, συνεργασίας και διασύνδεσης συστημάτων και μέσων παράκτιας επιτήρησης και διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας, κρατικών φορέων και υπηρεσιών, με σκοπό το σχηματισμό ενιαίας εικόνας του θαλάσσιου πεδίου
 17. Η συμμετοχή σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή φορείς, για θέματα που αφορούν σε συστήματα επιτήρησης θαλασσίου χώρου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων και την Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης
 18. Η αξιολόγηση και διάχυση των διαθέσιμων πληροφοριών που συλλέγονται από τα συστήματα επιτήρησης θαλασσίου πεδίου, παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας και ναυτιλιακών πληροφοριών πλοίων
 19. Η παρακολούθηση και συντονισμός εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων επιτήρησης θαλασσίου πεδίου, η υποβολή προτάσεων προμήθειας κατάλληλου εξοπλισμού και μέσων επιτήρησης των θαλασσίου πεδίου
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Εποπτείας Επιθεωρήσεων Πλοίων (Ρaris ΜΟU) είναι οι ακόλουθες:
 1. η παρακολούθηση των εργασιών των οργάνων του Μνημονίου Κατανόησης των Παρισίων (Ρaris ΜΟU),
 2. ο συντονισμός και η παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών για την εφαρμογή του Ρaris ΜΟU για ξένα πλοία που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες ή πλοία υπό ελληνική σημαία που βρίσκονται στην αλλοδαπή,
 3. η ενημέρωση εθνικών και ενωσιακών βάσεων δεδομένων για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και η διαχείριση της προσβασιμότητας σε αυτές,
 4. η μέριμνα για τον καθορισμό και τη διατήρηση των προσόντων των επιθεωρητών Ρaris ΜοU, την εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωσή τους
 5. Η διαμόρφωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, διαδικασιών και η από κοινού παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών προς τις Λιμενικές Αρχές, για τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία υπό ξένη σημαία (εκτός πλαισίου του Μνημονίου Κατανόησης των Παρισίων –Ρaris ΜοU) που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες προς διαπίστωση της εφαρμογής της διεθνούς και ενωσιακής νομοθεσίας
Άρθρο 21 "Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών"
1.  
  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών μεριμνά για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης ναυτικών, για την εύρυθμη λειτουργία των αντίστοιχων δημόσιων και ιδιωτικών σχολών και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση και την εισαγωγή νέων στο ναυτικό επάγγελμα καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της:
 1. Τμήμα Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων,
 2. Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Εμπορικού Ναυτικού,
 3. Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών,
 4. Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η λήψη μέτρων για την οργάνωση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό της βασικής εκπαίδευσης, της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ναυτικών
 2. Η μελέτη ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και χωροταξικής κατανομής των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού
 3. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και η επεξεργασία στοιχείων για την είσοδο, εξέλιξη και έξοδο από το ναυτικό επάγγελμα των στελεχών Εμπορικού Ναυτικού και των υποκειμένων σε εκπαίδευση και εξετάσεις κατωτέρων πληρωμάτων και ο προγραμματισμός και η λήψη μέτρων για την κάλυψη των αναγκών της εμπορικής ναυτιλίας σε προσοντούχους ναυτικούς
 4. Η κατάρτιση κανονισμών λειτουργίας και προγραμμάτων εκπαίδευσης των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και η παροχή σχετικών οδηγιών
 5. Η επιλογή ή έκδοση, αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών κειμένων, βιβλίων και βοηθημάτων για τα διδασκόμενα στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στα Κέντρα μαθήματα
 6. Η διατύπωση προτάσεων σύστασης των αναγκαίων θέσεων του διοικητικού, εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού των Σχολών Ε.Ν.
 7. Η εισήγηση επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Ε.Ν. σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση.
 8. Ο καθορισμός ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των εργαστηριακών ασκήσεων των σπουδαστών, της μορφής, της διάρκειας και των όρων πρακτικής άσκησής τους
 9. Ο χειρισμός θεμάτων ισοτιμιών τίτλων σπουδών και εκπαιδεύσεων Ναυτικών Σχολών εξωτερικού
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μελέτη και υλοποίηση μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και στην προβολή του ναυτικού επαγγέλματος
 2. Η μέριμνα για την εισαγωγή, κατανομή και μετεγγραφή σπουδαστών και μαθητών στις μονάδες της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης
 3. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, τήρησης των Κανονισμών Εκπαίδευσης και Εσωτερικής Υπηρεσίας, εφαρμογής των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων
 4. Ο προγραμματισμός και η διαδικασία εκτέλεσης των εκπαιδευτικών ταξιδιών
 5. Η θεώρηση και ο έλεγχος των υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων, τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών που εκδίδονται από ιδιωτικές σχολικές μονάδες Εμπορικού Ναυτικού
 6. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ιδιωτικών σχολών Εμπορικού Ναυτικού ιδίως σε θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την πιστοποίηση
 7. Η φύλαξη του αρχείου των ιδιωτικών σχολών που διέκοψαν τη λειτουργία τους και η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
 8. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στις επιδοτήσεις σπουδαστών
 9. Ο προγραμματισμός των αναγκαίων ειδών εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, η εκπόνηση τεχνικοοικονομικών προδιαγραφών, η παρακολούθηση της πραγματοποίησης των προμηθειών και η μέριμνα για τη διάθεση των ειδών και την απογραφή τους
 10. Η σύνταξη και παρακολούθηση της εκτέλεσης προγραμμάτων ναυτικής εκπαίδευσης, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 11. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων εκπαιδευτικών επιθεωρήσεων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και η μέριμνα για τη τήρηση συστήματος ποιότητας
 12. Η λειτουργία Γραφείου Σταδιοδρομίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102).
 13. Η τήρηση δυναμολογίου σπουδαστών των σχολών Ε.Ν.
 14. Η συγκρότηση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ν.Ε.) και η ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του.
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η συγκέντρωση στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η μελέτη και εισήγηση μέτρων που αφορούν στις προϋποθέσεις, στα προσόντα και στη διαδικασία απόκτησης των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, καθώς και στην καθιέρωση νέων αποδεικτικών
 2. Ο καθορισμός των εξεταστικών περιόδων για τη χορήγηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας
 3. Η συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών, η διεξαγωγή των εξετάσεων και η έκδοση και επικύρωση των αποτελεσμάτων
 4. Η παρακολούθηση εργασιών διεθνών οργανισμών και η συνεργασία με φορείς εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα χορήγησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος
 5. Ο καθορισμός των παρεχομένων δικαιωμάτων εργασίας στους κατόχους αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
 6. Η αναγνώριση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και λοιπών τίτλων σπουδών που δεν έχουν εκδοθεί από την Ελλάδα, όσον αφορά ναυτικούς που εργάζονται σε υπό ελληνική σημαία πλοία
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας είναι οι ακόλουθες:
 1. Η έκδοση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας καθώς και η έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων
 2. Η τήρηση ατομικών φακέλων, Μητρώων, ονομαστικών ευρετηρίων και συναφών στοιχείων των κατόχων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και η μέριμνα συνεχούς ενημέρωσης αυτών
 3. Η μέριμνα για τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας
 4. Η έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Εκπαίδευση, Πιστοποίηση και Τήρηση Φυλακών των Ναυτικών
 5. Η είσπραξη και απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και σε άλλους φορείς των χρηματικών ποσών από τη διάθεση διατιμημένων εντύπων και ενσήμων, η τήρηση και παρακολούθηση όλων των λογιστικών βιβλίων και παραστατικών και η διαχείριση λοιπών εσόδων
6.  
  Στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών υπάγονται οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού που είναι:
 1. Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,
 2. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού,
 3. Η Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού,
 4. Οι Δημόσιες Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
Άρθρο 22 "Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας"
1.  
  Η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας μεριμνά για τον καθορισμό των ναυτικών ειδικοτήτων, των επιπέδων στελέχωσης πλοίων, της ιεραρχίας και καθηκόντων του προσωπικού των πλοίων, τον πειθαρχικό έλεγχο των ναυτικών, την έκδοση πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας καθώς και την τήρηση Μητρώων Ναυτικών μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της:
 1. Τμήμα Στελέχωσης Πλοίων
 2. Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
 3. Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών
 4. Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Στελέχωσης Πλοίων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη στελέχωση ελληνικών πλοίων
 2. Η έρευνα, μελέτη και προώθηση μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων που ανάγονται στην ισορροπία προσφοράς/ζήτησης ναυτικής εργασίας και στην απογραφή ναυτικών
 3. Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των Λιμενικών Αρχών και των Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων στον τομέα της στελέχωσης των ελληνικών πλοίων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
 4. Η ρύθμιση θεμάτων ύψους και όρων τακτικής επιδότησης ανέργων ναυτικών
 5. Η εποπτεία της λειτουργίας και του έργου των Γραφείων Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.).
 6. Ο καθορισμός σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών των ειδικοτήτων των Ελλήνων ναυτικών
 7. Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την απόκτηση της ιδιότητας του ναυτικού
 8. Η τήρηση Μητρώων απογραφής ναυτικών, εργατών θαλάσσης και η κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Ενεργών Ναυτικών
 9. Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων προς απογραφή ναυτικών και εργατών θαλάσσης και η έκδοση ναυτικών φυλλαδίων.
 10. Η παραλαβή δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους αλλά και από τις απογράφουσες Λιμενικές Αρχές για έκδοση αντιγράφων ναυτικών φυλλαδίων και φυλλαδίων εργατών θαλάσσης, ο έλεγχος και η έκδοσή τους.
 11. Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των απογραφομένων από τις Λιμενικές Αρχές ναυτικών, ο συντονισμός και η εξασφάλιση της ομοιόμορφης άσκησης του έργου τους.
 12. Η κατάρτιση και τήρηση ατομικών φακέλων ναυτικών.
 13. Η διαγραφή από τα Μητρώα απογραφής ναυτικών ή επαναπογραφή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 14. Η τήρηση, επεξεργασία και παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων για το ναυτεργατικό δυναμικό της χώρας σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς
 15. Η μελέτη στοιχείων σύνθεσης αλλοδαπών πλοίων
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η έρευνα των όρων και των συνθηκών εργασίας των ναυτικών στα υπό ελληνική σημαία πλοία, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων ναυτικών στα πλοία υπό ξένη σημαία, η προώθηση μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη ναυτική εργασία σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις και η παρακολούθηση της διαμόρφωσης του δικαίου σύμβασης ναυτολόγησης
 2. Ο καθορισμός της ιεραρχίας και των καθηκόντων του προσωπικού των πλοίων στην εκτέλεση της εργασίας
 3. Η κύρωση συλλογικών συμβάσεων ναυτικής εργασίας καθώς και ειδικών συμφωνιών και η μέριμνα για τη λήψη μέτρων που αφορούν στην έκδοση αποφάσεων για θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτές και η παρακολούθηση της διαμόρφωσης του δικαίου Συλλογικών Συμβάσεων στη ναυτική εργασία
 4. Η μέριμνα για την επίλυση/διευθέτηση ατομικών και συλλογικών ναυτεργατικών διαφορών, η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και η κωδικοποίησή της.στ) Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των Διεθνών Οργανισμών και των Οργάνων της Ε.Ε., η εκπροσώπηση σε αυτούς για θέματα ναυτικής εργασίας.
 5. Η μελέτη, εισήγηση και λήψη των απαραίτητων μέτρων.
 6. Η κύρωση Διεθνών Συμβάσεων και η σύναψη Συμφωνιών που αφορούν σε θέματα ναυτικής εργασίας και η εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας επί θεμάτων αρμοδιότητος της Διεύθυνσης
 7. Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ναυτεργατικών οργανώσεων σε θέματα ναυτικής εργασίας, και η μέριμνα για τη λήψη καταλλήλων μέτρων
 8. Ο συντονισμός επί θεμάτων ναυτικής εργασίας που εξετάζονται στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (Ι.L.Ο.) και η σύνταξη εκθέσεων για την εφαρμογή Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας.
 9. Η μέριμνα για τη ρύθμιση θεμάτων ύψους και όρων έκτακτης επιδότησης ανέργων ναυτικών
 10. Η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τον Οίκο Ναύτου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου
 11. Η μέριμνα για την προώθηση θεμάτων που αφορούν δικαιώματα περίθαλψης ναυτικών
 12. Η μέριμνα για τη διερεύνηση περιστατικών ασθενειών και τραυματισμών Ελλήνων ναυτικών καθώς και αλλοδαπών ναυτικών που υπηρετούν σε υπό ελληνική σημαία πλοία και η κατάλληλη ενημέρωση του οικείου ηλεκτρονικού αρχείου
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων Εμπορικού Ναυτικού
 2. Η συγκέντρωση του προανακριτικού υλικού που αφορά σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράττονται από ναυτικούς πάνω σε πλοία, η μέριμνα για τη συμπλήρωση του υλικού αυτού και τη διαβίβασή του στα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές
 3. Η παρακολούθηση των αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και η παραπομπή των παραπάνω περιπτώσεων στα πειθαρχικά συμβούλια
 4. Η τήρηση και συνεχής ενημέρωση του πειθαρχικού Μητρώου των ναυτικών, η εκτέλεση των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων και ο χειρισμός θεμάτων μετατροπής πειθαρχικών ποινών
 5. Η διαβίβαση των ασκούμενων εφέσεων στα πειθαρχικά συμβούλια
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:
 1. Η επικύρωση μεταβολών στα ναυτολόγια και στα ναυτικά φυλλάδια χωρίς τη σύμπραξη της αρμόδιας αρχής, η έκδοση απόφασης για διόρθωση αιτιολογιών απόλυσης και εσφαλμένων στοιχείων ναυτολόγησης στα ναυτολόγια πλοίων ή στα ναυτικά φυλλάδια, η καταχώριση στα ναυτικά φυλλάδια της θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία και η ανασύνταξη απολεσθέντων ναυτολογίων