Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1 "Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Η αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοψίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:"
1.  
  Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, τη διάσωση, την προστασία, την ανάδειξη και την προβολή του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης, κινητής και ακίνητης)
2.  
  Την υποστήριξη και ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας
3.  
  Την διάχυση των πολιτιστικών προϊόντων μεταξύ των πολιτών, τη δημιουργική συμμετοχή τους στην σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή, την ευαισθητοποίησή τους για την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος
4.  
  Την προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως αλλά και την ενθάρρυνση των διεθνών συνεργασιών για θέματα διαχείρισης - προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
5.  
  Την συστηματική καλλιέργεια, διάδοση και εμπέδωση στην κοινωνική συνείδηση του αθλητικού πνεύματος
6.  
  Την διασφάλιση των αξιών του Ολυμπισμού και τη διάδοσή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο
7.  
  Την επιστημονική διάγνωση και τεκμηρίωση των αθλητικών αναγκών της χώρας και την αποτύπωση τους σε στρατηγική αθλητική πολιτική, με την επακόλουθη εξειδίκευση σε επιχειρησιακά προγράμματα και τακτικές δράσεις, ενέργειες και έργα
Άρθρο 2 "Διάρθρωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού"
1.  
  Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
 2. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού
 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
 4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
 5. Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας υπαγόμενη στον Υπουργό
 6. Αυτοτελής Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης υπαγόμενη στον Υπουργό
 7. Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού υπαγόμενο στον Υπουργό
 8. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπαγόμενο στον Υπουργό
 9. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπαγόμενο στον Υπουργό
2.  
  Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
 1. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 2. Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
 3. Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού
 4. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 5. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 6. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29-12-2000 (Β΄ 1620) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 7. Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ), η οποία συστήθηκε με το π.δ. 97/1999 (Α΄ 104) υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3.  
  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
 1. Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού
4.  
  Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο
 2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους για τα θέματα που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
 3. Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 4. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
 5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υπαγόμενο στον Υπουργό (αρ. 67 ν. 1943/1991).
Άρθρο 3 "Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργού"
1.  
  Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό και τον Υφυπουργό στο έργο τους, ανήκει μεταξύ των άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ότι αφορά την επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ότι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 4 "Γραφεία Γενικών Γραμματέων"
1.  
  Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς Γραμματείς στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες, διέπονται δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό
Άρθρο 5 "Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης ΔημιουργίαςΕπιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Ειδικής Υπηρεσίας Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας είναι η προβολή της πολιτιστικής πολιτικής και των στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου στους τομείς που άπτονται της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού
2.  
  Η Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διακρίνεται σε τρεις (3) μονάδες:
 1. Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσεων
 2. Μονάδα Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών και Λοιπών Δικαιωμάτων
 3. Μονάδα Προώθησης και Επικοινωνίας
3.  
 1. Στη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσεων ανήκουν οι Αρμοδιότητες:
  • η κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού και η διαμόρφωση διαδικασιών για την υλοποίηση αυτού
  • ο συντονισμός των οριζόντιων δράσεων για την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος
 2. Στη Μονάδα Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών και Λοιπών Δικαιωμάτων ανήκουν οι αρμοδιότητες:
  • η χάραξη πολιτικής στον τομέα της προστασίας των πνευματικών και λοιπών δικαιωμάτων
  • η διαχείριση του νομικού πλαισίου που αφορά τον τομέα των πνευματικών και λοιπών δικαιωμάτων
 3. Στη Μονάδα Προώθησης και Επικοινωνίας ανήκουν οι αρμοδιότητες:
  • η προβολή στρατηγικών επιλογών με ενιαίο τρόπο
  • η αξιοποίηση του υλικού και των αποτελεσμάτων, στρατηγικών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής
  • η οργάνωση δράσεων δημοσιότητας για την προώθηση και προβολή κεντρικών πολιτικών
Άρθρο 6 "Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η παρακολούθηση, συμμετοχή και προώθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
2.  
  Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
 2. Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.  
 1. Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού που συζητούνται σε διεθνές επίπεδο και η κατάρτιση Συμβάσεων εκτελεστικών Προγραμμάτων Διμερούς Πολιτιστικής Συνεργασίας της Ελλάδας με ξένες χώρες, η συμμετοχή της χώρας σε γεγονότα που αφορούν τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό στο εξωτερικό, και η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τις ξένες διπλωματικές αρχές και τα ξένα Πολιτιστικά Ιδρύματα στην Ελλάδα
  • Η συμμετοχή και εκπροσώπηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων πολιτιστικής πολιτικής και συνεργασίας με τις οργανώσεις του Απόδημου Ελληνισμού, με τις δραστηριότητες του θεσμού «Παγκόσμια Πρωτεύουσα» και στο πλαίσιο των οργάνων Διεθνών Οργανισμών
  • Η συγκέντρωση στοιχείων για την διεθνή προβολή του σύγχρονου πολιτισμού στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής
 2. Στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Η παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού που συζητούνται στα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
  • Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και προτάσεων και η προώθησή τους στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή σε προγράμματα εθνικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο θεσμό «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της ευρώπης»
  • Ο συντονισμός και η προβολή του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα
  • Η τήρηση Αρχείου Τευχών της Επίσημης Εφημερίδας Ε.Ε. και λοιπών Εντύπων και Εκδόσεων Ε.Ε., που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Άρθρο 7 "Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού"
1.  
  Στο Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα Επιχειρησιακά Σχέδια των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. β) Η παρακολούθηση των αναγκαίων στοιχείων της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο προσδιορισμός (μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων αυτού. γ) Η εποπτεία των στοιχείων των ηλεκτρονικών εφαρμογών του Υπουργείου και των στοιχείων της μισθοδοσίας, η παρακολούθηση του Προγράμματος Δράσης και των αιτημάτων επιχορήγησης του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων για την έκδοση στατιστικών στοιχείων, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την προώθηση του πολιτιστικού έργου του Υπουργείου.
Άρθρο 8
1.  
  Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Στο αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση, καθώς και η διενέργεια διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και των ενδιαφερόμενων ομάδων επί των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. β) Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης. γ) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις. δ) Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης. Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης. ε) η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της αιτιολογικής έκθεσης του άρθρου 8 του ν. 4048/2012. στ) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του ν. 4048/2012. ζ) Η συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών. η) Η μέριμνα για την παροχή πληροφοριών σε θέματα ερμηνείας των κειμένων διατάξεων, εκτός της γνωμοδότησης σε υποβαλλόμενα ερωτήματα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου. θ) Η εξέταση προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά τις διατάξεις του αρ. 8 του ν. 3200/55, όπως ισχύουν, κατά αποφάσεων Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η σύνταξη σχεδίου απόφασης επί αυτών, σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου. ι) Η επεξεργασία των συμβάσεων κάθε είδους (εκτελέσεως έργων, αναθέσεων μελετών και άλλων) που διαβιβάζονται σε αυτό. ια) Ο συντονισμός στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων, της επεξεργασίας αυτών σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού και της προώθησής τους, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στη Βουλή.
Άρθρο 9 "Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Στην αυτοτελή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:"
1.  
  Η παροχή ελεγκτικών – συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
 1. Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Ιnternal cοntrοl) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων
 2. Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (ΙΝΤΟSΑΙ 3.4, ΙΝΤΟSΑΙ 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου.
 3. Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης)
 4. Η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου
 5. Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον
 6. Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/ μηχανισμοί ελέγχου
 7. Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών
2.  
  Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου
3.  
  Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου
4.  
  Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπόλογων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο
5.  
  Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής
6.  
  Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
7.  
  Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άρθρο 10 "Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Σκοπός - Διάρθρωση"
1.  
  Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι:
 1. Η διαμόρφωση και εποπτεία της πολιτικής για την προστασία, διάσωση, ανεύρεση, συντήρηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος, τόσο της υλικής όσο και της άυλης
 2. Ο συντονισμός, η εποπτεία και η μέριμνα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία, την εξασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της λογοδοσίας, την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών των υπαγομένων σε αυτήν Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς συγκροτείται από τις Κεντρικές, Περιφερειακές, Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και τα Δημόσια Μουσεία. Ειδικότερα: Α. Κεντρική Υπηρεσία.
 1. Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
 2. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
 3. Διεύθυνση Μουσείων
 4. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
 5. Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 6. Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων
 7. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
 8. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων –Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη
Άρθρο 11 "Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων"
1.  
  Επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι:
 1. Η εναρμόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για θέματα διατήρησης, προστασίας, ανάδειξης, οργάνωσης, διαμόρφωσης και διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, που χρονολογούνται έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.
 2. Ο συντονισμός αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων
2.  
  Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων
 2. Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών
 3. Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων
3.  
 1. Το Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων είναι αρμόδιο για:
  • Τη διατήρηση, την προστασία, την ανάδειξη, την οργάνωση, τη διαμόρφωση και τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, την επιστημονική μελέτη των συναφών ζητημάτων, καθώς και την διαρκή ενημέρωση των σχετικών δεδομένων του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου
  • Την παρακολούθηση των σωστικών αρχαιολογικών ανασκαφών ή εργασιών, έως την τελική δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων και τη λήψη μέτρων συντήρησης, προστασίας και τακτοποίησης των ανασκαφικών ευρημάτων
  • Την αρχαιολογική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των τεχνικών έργων και των έργων συντήρησης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία ή πλησίον μνημείων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και τη διατύπωση γνώμης για την έγκριση μελετών, για την εκτέλεση των έργων αυτών
  • Την υποστήριξη των έργων ανάδειξης, διαμόρφωσης, οργάνωσης, διαχείρισης, συντήρησης, αποκατάστασης και προστασίας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, που πραγματοποιούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (εκτός των Δημοσίων Μουσείων) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την προώθηση και επίσπευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων έως την οριστική παραλαβή τους και την τήρηση στατιστικών δεδομένων για αυτά
  • Τη φροντίδα για την ετήσια κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης των Εφορειών Αρχαιοτήτων και την επεξεργασία των προτάσεων των Εφορειών Αρχαιοτήτων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
  • Την εποπτεία των υπαγομένων στη ΔΙΠΚΑ Επιστημονικών Επιτροπών για τη Μελέτη και την Εκτέλεση Έργων.
  • Την παραχώρηση προσωρινής χρήσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη χορήγηση σχετικών αδειών
  • Την προώθηση προτάσεων χορηγιών για θέματα του Τμήματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
  • Την τήρηση στατιστικών δεδομένων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, αναφορικά με την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
 2. Το Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών είναι αρμόδιο για:
  • Τις ανασκαφές ή επιφανειακές ή άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες, που διενεργούν επιστημονικοί, ερευνητικοί ή εκπαιδευτικοί οργανισμοί της ημεδαπής με εξειδίκευση στον τομέα της αρχαιολογικής ή παλαιοντολογικής έρευνας ή ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, καθώς και τις συστηματικές ανασκαφές και λοιπές αρχαιολογικές έρευνες, η διεύθυνση των οποίων έχει ανατεθεί σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3028/2002.
  • Τη μέριμνα για την ίδρυση Ελληνικών Αρχαιολογικών Σχολών ή Ινστιτούτων στην Αλλοδαπή και την παρακολούθησή τους, την οργάνωση προσωρινών αρχαιολογικών αποστολών στον ευρύτερο χώρο παρουσίας του Ελληνισμού στο εξωτερικό, καθώς και τον έλεγχο της ίδρυσης ξένων αρχαιολογικών σχολών ή ινστιτούτων με έδρα την Ελλάδα
  • Το χειρισμό των διεθνών αρχαιολογικών θεμάτων που αφορούν σε Διεθνείς Οργανισμούς ή Θεσμικά Όργανα, καθώς και το χειρισμό διακρατικών και μορφωτικών προγραμμάτων για την πολιτιστική κληρονομιά, προγραμματικών και επιστημονικών συμφωνιών και ανταλλαγών επιστημονικών αποστολών, την υποδοχή και ενημέρωση αντιπροσωπειών ξένων κρατών επί θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Την ενημέρωση επί θεμάτων που άπτονται μνημείων της αρμοδιότητας του Τμήματος, τα οποία ευρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας
  • Τη χορήγηση αδειών μελέτης αρχαιολογικού υλικού σε ερευνητές, καθώς και την εισήγηση προς τη συναρμόδια Διεύθυνση επί αιτημάτων δειγματοληψίας αρχαιολογικού υλικού για ερευνητικούς σκοπούς
  • Την προώθηση αιτημάτων απαλλοτριώσεων που αφορούν σε χώρους όπου εκτελούνται συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες
  • Την παρακολούθηση των προγραμματικών συμβάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους συμβαλλόμενους
  • Την προώθηση προτάσεων χορηγιών για θέματα του Τμήματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
 3. Το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων είναι αρμόδιο για:
  • Το συντονισμό, σχεδιασμό και προγραμματισμό των ερευνητικών εργασιών που προηγούνται της δημοπράτησης του έργου στο πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων (ν. 3095/2010).
  • Τη διασφάλιση της τήρησης του προγραμματισμού και του χρονοδιαγράμματος του αρχαιολογικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου καθώς και των προβλεπόμενων έργων προστασίας και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων
  • Το σχεδιασμό και προγραμματισμό κάθε αναγκαίας σωστικής έρευνας, την παρακολούθηση του αρχαιολογικού μέρους του φυσικού αντικειμένου καθώς και την ενδεχόμενη τροποποίησή του κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των αρχαιολογικών εργασιών
Άρθρο 12 "Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι:
 1. Η εναρμόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για θέματα διατήρησης, προστασίας, ανάδειξης, οργάνωσης, διαμόρφωσης και διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ιστορικών τόπων, που χρονολογούνται από τον 4ο αι. μ.Χ. έως και το 1830, καθώς και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων μετά το 1830, σε συνεργασία με λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 2. Ο συντονισμός αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων
2.  
  Η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων
 2. Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών
 3. Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων
3.  
 1. Το Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων είναι αρμόδιο για:
  • Τη διατήρηση, την προστασία, την ανάδειξη, την οργάνωση, τη διαμόρφωση και τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ιστορικών τόπων και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων, την επιστημονική μελέτη των συναφών ζητημάτων, καθώς και την διαρκή ενημέρωση των σχετικών δεδομένων του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου
  • Την παρακολούθηση των σωστικών αρχαιολογικών ανασκαφών ή εργασιών, έως την τελική δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων και τη λήψη μέτρων συντήρησης, προστασίας και τακτοποίησης των ανασκαφικών ευρημάτων
  • Την αρχαιολογική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των τεχνικών έργων και των έργων συντήρησης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία ή πλησίον μνημείων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και τη διατύπωση γνώμης για την έγκριση μελετών, για την εκτέλεση των έργων αυτών
  • Την υποστήριξη των έργων ανάδειξης, διαμόρφωσης, οργάνωσης, διαχείρισης, συντήρησης, αποκατάστασης και προστασίας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, που πραγματοποιούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (εκτός των Δημοσίων Μουσείων) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την προώθηση και επίσπευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων έως την οριστική παραλαβή τους και την τήρηση στατιστικών δεδομένων για αυτά
  • Τη φροντίδα για την ετήσια κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης των Εφορειών Αρχαιοτήτων και την επεξεργασία των προτάσεων των Εφορειών Αρχαιοτήτων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
  • Την εποπτεία των υπαγομένων στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Επιστημονικών Επιτροπών για τη Μελέτη και την Εκτέλεση Έργων.
  • Την παραχώρηση προσωρινής χρήσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη χορήγηση σχετικών αδειών
  • Την προώθηση προτάσεων χορηγιών για θέματα του Τμήματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
  • Την τήρηση στατιστικών δεδομένων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, αναφορικά με την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
 2. Το Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών είναι αρμόδιο για:
  • Τις ανασκαφές ή επιφανειακές ή άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες, που διενεργούν επιστημονικοί, ερευνητικοί ή εκπαιδευτικοί οργανισμοί της ημεδαπής με εξειδίκευση στον τομέα της αρχαιολογικής ή παλαιοντολογικής έρευνας ή ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, καθώς και τις συστηματικές ανασκαφές και λοιπές αρχαιολογικές έρευνες, η διεύθυνση των οποίων έχει ανατεθεί σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3028/2002.
  • Τη μέριμνα για την ίδρυση Ελληνικών Αρχαιολογικών Σχολών ή Ινστιτούτων στην Αλλοδαπή και την παρακολούθησή τους, την οργάνωση προσωρινών αρχαιολογικών αποστολών στον ευρύτερο χώρο παρουσίας του Ελληνισμού στο εξωτερικό, καθώς και τον έλεγχο της ίδρυσης ξένων αρχαιολογικών σχολών ή ινστιτούτων με έδρα την Ελλάδα
  • Το χειρισμό των διεθνών αρχαιολογικών θεμάτων που αφορούν σε Διεθνείς Οργανισμούς ή Θεσμικά Όργανα, καθώς και το χειρισμό διακρατικών και μορφωτικών προγραμμάτων για την πολιτιστική κληρονομιά, προγραμματικών και επιστημονικών συμφωνιών και ανταλλαγών επιστημονικών αποστολών, την υποδοχή και ενημέρωση αντιπροσωπειών ξένων κρατών επί θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Την ενημέρωση επί θεμάτων που άπτονται μνημείων της αρμοδιότητας του Τμήματος, τα οποία ευρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας
  • Τη χορήγηση αδειών μελέτης αρχαιολογικού υλικού σε ερευνητές, καθώς και την εισήγηση προς τη συναρμόδια Διεύθυνση επί αιτημάτων δειγματοληψίας αρχαιολογικού υλικού για ερευνητικούς σκοπούς
  • Την προώθηση αιτημάτων απαλλοτριώσεων που αφορούν σε χώρους όπου εκτελούνται συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες
  • Την παρακολούθηση των προγραμματικών συμβάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους συμβαλλόμενους
  • Την προώθηση προτάσεων χορηγιών για θέματα του Τμήματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
 3. Το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για:
  • Το συντονισμό, σχεδιασμό και προγραμματισμό των ερευνητικών εργασιών που προηγούνται της υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων (ν. 4072/2012).
  • Τη διασφάλιση της τήρησης του προγραμματισμού και του χρονοδιαγράμματος των αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, καθώς και των προβλεπόμενων έργων προστασίας και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων
  • Το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό κάθε αναγκαίας σωστικής έρευνας, την παρακολούθηση του αρχαιολογικού μέρους του φυσικού αντικειμένου καθώς και την ενδεχόμενη τροποποίησή του κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των αρχαιολογικών εργασιών
Άρθρο 13 "Διεύθυνση Μουσείων"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μουσείων είναι:
 1. Η εναρμόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για θέματα, που αφορούν στην ίδρυση, λειτουργία των Αρχαιολογικών Μουσείων, καθώς και στη φύλαξη και προστασία των ευρισκομένων σε αυτά πολιτιστικών αγαθών
 2. Η προώθηση σύγχρονων μουσειολογικών και μουσειογραφικών αντιλήψεων και η πρακτική εφαρμογή τους
 3. Ο συντονισμός της επικοινωνιακής πολιτικής ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της επισκεψιμότητας των Μουσείων και η συμμετοχή των πολιτών σε πολιτιστικά δρώμενα
2.  
  Η Διεύθυνση Μουσείων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών
 2. Τμήμα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας
 3. Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
 4. Τμήμα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
3.  
 1. Το Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών είναι αρμόδιο για:
  • Την επεξεργασία και παρακολούθηση θεμάτων ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και επέκτασης των Δημόσιων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, καθώς και την υποστήριξη του έργου της καταγραφής, αποθήκευσης, έκθεσης και επανέκθεσης αρχαίων, που φυλάσσονται σε αυτά
  • Την επιστημονική εποπτεία των Εκκλησιαστικών Μουσείων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • Την ανταλλαγή αρχαίων, όπου, μεταξύ άλλων, νοείται η αγορά, η δωρέα και ο μακροχρόνιος δανεισμός πολιτιστικών αγαθών δυνάμει των σχετικών άρθρων του ν. 3028/2002.
  • Την αναγνώριση Αρχαιολογικών Μουσείων και την τήρηση Μητρώου αναγνωρισμένων Αρχαιολογικών Μουσείων
  • Την εκπόνηση, σύνταξη ή επεξεργασία μουσειολογικών - μουσειογραφικών μελετών για Μουσεία αρμοδιότητάς του
  • Την έγκριση χορήγησης αμοιβής σε ιδιώτες για παράδοση ή υπόδειξη κινητών ή ακίνητων μνημείων στο Δημόσιο
  • Τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της πολιτικής για την επιβολή και το ύψος των τελών εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και ελεύθερης επίσκεψης στους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
  • Τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της πολιτικής για την επιβολή και το ύψος των τελών φωτογράφισης, κινηματογράφησης και εν γένει απεικόνισης αρχαίων, χρήσης εικόνων και κειμένων σε έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις και μέσα, με εμπορικό ή μη σκοπό
  • Την έγκριση διάθεσης εκδόσεων και άλλων πωλητέων ειδών στα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της χώρας
  • Τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας μουσείων, χώρων και μνημείων του Κράτους
  • Την έγκριση μεταφοράς κινητών αρχαίων για μη εκθεσιακούς σκοπούς
  • Τη χορήγηση αδειών ξενάγησης χωρίς αμοιβή
  • Την έγκριση κατασκευής, παραγωγής, διάθεσης και εξαγωγής απομιμημάτων αρχαίων, σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες μονάδες του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 2. Το Τμήμα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας είναι αρμόδιο για:
  • Το μουσειολογικό και μουσειογραφικό σχεδιασμό για την οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών εκθέσεων μόνιμων ή περιοδικών, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Την έγκριση δανεισμού αρχαιοτήτων
  • Την ενθάρρυνση ένταξης των Μουσείων σε διεθνή δίκτυα συνεργασιών, της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και της προβολής τους με κάθε πρόσφορο μέσο
 3. Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας είναι αρμόδιο για:
  • Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση αρχαιολογικών εκπαιδευτικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
  • Την προβολή των εκπαιδευτικών δράσεων και όποιων εκδηλώσεων των Μουσείων
  • Την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την προώθηση της έρευνας σε θέματα αρμοδιότητος του Τμήματος
  • Την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και την τήρηση σχετικού αρχείου – καταλόγου
  • Την επιστημονική υποστήριξη για τη διαμόρφωση αρχαιολογικών διαδρομών
  • Το συντονισμό των Οργανικών Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την αύξηση της επισκεψιμότητας και την παροχή υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
  • Την έγκριση πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της επικράτειας από φορείς που δεν υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 4. Το Τμήμα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων είναι αρμόδιο για:
  • Τη διατύπωση προδιαγραφών για την εξασφάλιση της φύλαξης και ασφάλειας πολιτιστικών αγαθών και επισκεπτών των Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. και τα αντίστοιχα Τμήματα Φύλαξης και Ασφάλειας των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
  • Τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων φύλαξης και ασφάλειας σε αρχαιολογικούς χώρους, αποθήκες αρχαιοτήτων και μουσεία
  • Την παρακολούθηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στη Φύλαξη και Ασφάλεια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων
  • Την οργάνωση εκπαίδευσης του φυλακτικού προσωπικού σε θέματα αρμοδιότητάς τους και την καταγραφή των αναγκών σε φυλακτικό προσωπικό, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΥΠ.ΠΟ.Α.
Άρθρο 14 "Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών είναι η συγκρότηση και διαχείριση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, η τήρηση του ιστορικού αρχείου αρχαιοτήτων και αναστηλώσεων, η ανάσχεση και αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και η ανάκτησή τους από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και η εποπτεία των ιδιωτικών αρχαιολογικών συλλογών και των αρχαιοπωλείων. Επιπλέον, η εκπόνηση προγραμμάτων και οριζόντιων σχεδίων δράσης στους ανωτέρω τομείς, η υλοποίηση και ο συντονισμός των εκπονούμενων σχεδίων δράσης, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
2.  
  Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου
 2. Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων
 3. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών
 4. Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων
3.  
 1. Το Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου είναι αρμόδιο για:
  • Τη συγκρότηση, τήρηση και διαχείριση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α., την κατάρτιση των επιστημονικών προτύπων καταγραφής, τεκμηρίωσης και καταχώρισης στοιχείων σε αυτά, την κωδικοποίηση της σχετικής επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας, καθώς και τον καθορισμό των αντίστοιχων προδιαγραφών ψηφιοποίησης και ψηφιακής διαχείρισης, με βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και την εκάστοτε διαθέσιμη τεχνολογία.
  • Επίσης, τη διαμόρφωση των απαιτήσεων, το λογικό, εννοιολογικό και επιστημονικό σχεδιασμό, καθώς και την επιτελική διαχείριση της λειτουργίας των εξειδικευμένων πληροφορικών συστημάτων υποστήριξης του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  • Τη μέριμνα για την εμπέδωση, διάχυση και εφαρμογή της τεχνογνωσίας και των διεθνών καλών πρακτικών σε θέματα ψηφιοποίησης, ψηφιακής καταγραφής, τεκμηρίωσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την παρακολούθηση των σχετικών οδηγιών και αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών
  • Την τήρηση διαρκούς καταλόγου των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων της Ελλάδας στο πλαίσιο του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου
  • Την τήρηση αρχείου καταγραφών, αποτυπώσεων και τεκμηριώσεων άυλων πολιτιστικών αγαθών, που κατατίθεται από την αρμόδια για τη συγκρότησή του Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • Την καταχώριση στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων των ανά τριετία πορισμάτων επιθεώρησης της κατάστασης των ακινήτων μνημείων της Χώρας και τη σύνταξη του σχετικού επιστημονικού προτύπου καταγραφής και τεκμηρίωσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Την κωδικοποίηση της αρχαιολογικής και της συναφούς προς αυτή νομοθεσίας, της σχετικής νομολογίας, των εγκυκλίων και τη δημοσίευση ενημερωμένων εκδόσεων όλων των ανωτέρω
  • Τον καθορισμό των προδιαγραφών, των όρων και των προϋποθέσεων προβολής και διάθεσης μέσω του διαδικτύου και λοιπών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών του προερχόμενου από τα ανωτέρω ψηφιακού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων και μεταδεδομένων που το συνοδεύουν, την πραγματοποίηση εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα περί της χορήγησης αδειών χρήσεως του υλικού αυτού, καθώς και εν γένει εικόνων και σχετικού με τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς οπτικοακουστικού υλικού από τρίτους στο διαδίκτυο και σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα
  • Τον προγραμματισμό και τη σχεδίαση προγραμμάτων και οριζόντιων δράσεων ψηφιοποίησης και ψηφιακής καταγραφής, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς, την υλοποίηση και το συντονισμό των εκπονούμενων δράσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου ή σύμπραξη με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την παρακολούθηση της εφαρμογής τους και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους
 2. Το Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων είναι αρμόδιο για:
  • Την τήρηση του αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων και των Υπηρεσιών Αναστήλωσης από την σύστασή τους μέχρι σήμερα και ειδικότερα την ταξινόμηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, ευρετηρίαση, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, συντήρηση, διαφύλαξη, αξιοποίηση και διασφάλιση της προσβασιμότητας του ανωτέρω αρχειακού υλικού σε κάθε ενδιαφερόμενο
  • Τον καθορισμό των προτύπων και προδιαγραφών καταγραφής, τεκμηρίωσης, ηλεκτρονικής καταχώρισης και ψηφιοποίησης του ανωτέρω αρχειακού υλικού, με βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και τις διεθνώς αποδεκτές καλές πρακτικές
 3. Το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών είναι αρμόδιο για:
  • Την προστασία και τεκμηρίωση της προέλευσης αντικειμένων από παράνομη ανασκαφή ή ανέλκυση, των κλαπέντων ή υπεξαιρεθέντων κινητών μνημείων, προερχομένων από την Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία
  • Την αναζήτηση κάθε στοιχείου που μπορεί να συμβάλλει στην τεκμηρίωση απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου επί κινητών μνημείων, τα οποία έχουν κλαπεί ή υπεξαιρεθεί ή είναι προϊόντα παράνομης ανασκαφής ή έχουν παρανόμως ανελκυθεί ή διακινηθεί, καθώς και την εισήγηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη διεκδίκηση και την ανάκτησή τους
  • Τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών
  • Την εισήγηση περί χορήγησης χρηματικής αμοιβής σε όποιον συμβάλλει στην ανάκτηση μνημείων, τα οποία κατέχονται παρανόμως ή στην καταστολή των ποινικών αδικημάτων του ενάτου κεφαλαίου του ν. 3028/2002, όπως εκάστοτε ισχύει.
  • Την τήρηση και ενημέρωση των αρχείων κλαπέντων ή υπεξαιρεθέντων κινητών μνημείων, των λαθρανασκαφών ή των παράνομων ανελκύσεων, των κατασχεθέντων κινητών μνημείων, των προσώπων που εμπλέκονται στην παράνομη απόκτηση και διακίνηση κινητών μνημείων
  • Την τήρηση και ενημέρωση του Ειδικού Μητρώου Κατόχων Ανιχνευτών Μετάλλου, καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής σε αυτό
  • Την έκδοση αδειών χρήσης ανιχνευτών μετάλλου, κατόπιν σχετικής πρότασης της Περιφερειακής Υπηρεσίας ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • Την εποπτεία της συμμετοχής ελληνικών πολιτιστικών φορέων (π.χ. Μουσείων) σε εκθέσεις στην αλλοδαπή.
  • Την παρακολούθηση της διεθνούς αγοράς πολιτιστικών αγαθών με κάθε πρόσφορο μέσο
  • Την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Εξωτερικό για θέματα παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, καθώς και την κατάρτιση σχεδίων σχετικών διεθνών κειμένων
  • Την παρακολούθηση και ενημέρωση των Κεντρικών, Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σχετικά με τις τρέχουσες τιμές των κινητών μνημείων στη διεθνή και ελληνική αγορά
 4. Το Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων είναι αρμόδιο για:
  • Την εποπτεία, τον έλεγχο, την καταγραφή και φωτογράφηση των αρχαιοτήτων που βρίσκονται νομίμως σε χέρια ιδιωτών κατόχων και συλλεκτών ή διακινούνται από τα νόμιμα αρχαιοπωλεία σε όλη τη χώρα και την τήρηση σχετικού αρχείου σε συνεργασία και με την Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • Τη χορήγηση άδειας συλλεκτών, άδειας λειτουργίας αρχαιοπωλείων, άδειας κατοχής αρχαιοτήτων σε ιδιώτες ή ΝΠΙΔ
  • Την τήρηση αρχείου αρχαιοπωλών, συλλεκτών και ιδιωτών κατόχων
  • Τη χορήγηση άδειας εξαγωγής – μόνιμης αποστολής αρχαιοτήτων συλλεκτών και ιδιωτών κατόχων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Την εποπτεία της εισαγωγής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης από το εξωτερικό με γνωματεύσεις στα Τελωνεία, σε συνεργασία και με την Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Άρθρο 15 "Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι:
 1. Η εφαρμογή πολιτικής για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,
 2. Η εφαρμογή πολιτικής για την προώθηση διαπολιτισμικών θεμάτων στο πεδίο του πολιτισμού
 3. Η προστασία και ανάδειξη των κινητών μνημείων της νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς
 4. Η εφαρμογή μουσειακής πολιτικής για τα μουσεία του νεώτερου πολιτισμού (εποπτεία και επιστημονική συνδρομή, αναγνώριση-πιστοποίηση, προώθηση και εφαρμογή σύγχρονων μουσειολογικών προσεγγίσεων)
2.  
  Η Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων
 2. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεωτέρων Κινητών Μνημείων
 3. Τμήμα Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμικού Αποθέματος
3.  
 1. Το Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:
  • Την προαγωγή της επιστημονικής καταγραφής και τεκμηρίωσης του Παραδοσιακού και Σύγχρονου Λαϊκού Πολιτισμού και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
  • Την προαγωγή της επιστημονικής αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης των πολιτισμικών χαρακτηριστικών διαφόρων κοινωνικών ομάδων, π.χ. Ελλήνων αθιγγάνων, προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων ή άλλων ομάδων με ιδιαίτερα θρησκευτικά, γλωσσικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την ομαλή κοινωνική τους ένταξη μέσω δράσεων πολιτιστικής ανάπτυξης, ειδικά σχεδιασμένων γι’ αυτές, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία.
  • Την εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UΝΕSCΟ 2003) και, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού, την εφαρμογή της Διεθνούς Συμβάσεως για την Προστασία και Προώθηση της Πολυμορφίας των Πολιτισμικών Εκφράσεων (UΝΕSCΟ 2005)
  • Το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων διαφύλαξης των άυλων πολιτιστικών αγαθών που εγγράφονται στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Καταλόγους της UΝΕSCΟ
  • Τη συνεργασία με διεθνείς φορείς για την εφαρμογή στο πεδίο του Πολιτισμού δράσεων για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 2. Το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεωτέρων Κινητών Μνημείων είναι αρμόδιο για:
  • Το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων για την καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη των υλικών μαρτυριών (κινητών πολιτιστικών αγαθών) που σχετίζονται με τον αγροτικό, αστικό, προβιομηχανικό και πρώιμο βιομηχανικό πολιτισμό του ελλαδικού χώρου, καθώς και τη νεώτερη λόγια καλλιτεχνική δημιουργία
  • Το χαρακτηρισμό νεώτερων πολιτιστικών αγαθών ως μνημείων, βάσει των διατάξεων του ν. 3028/2002.
  • Την τήρηση αρχείου νεώτερων κινητών μνημείων και τη διαρκή επικαιροποίησή του
  • Τον έλεγχο και την αδειοδότηση της εισαγωγής/εξαγωγής νεώτερων κινητών μνημείων και πολιτιστικών αγαθών, κατά το άρθρο 34 του ν. 3028/2002.
  • Την εποπτεία της αδειοδότησης εμπόρων νεώτερων κινητών μνημείων και δημοπρατών νεωτέρων κινητών μνημείων, όπως και την τήρηση σχετικού Μητρώου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική προβολή των νεώτερων κινητών πολιτιστικών αγαθών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών
  • Τη χορήγηση αδειών μελέτης νεώτερων πολιτιστικών αγαθών
  • Το σχεδιασμό της ανάδειξης και αξιοποίησης των νεώτερων πολιτιστικών αγαθών που βρίσκονται στον βυθό των ελληνικών θαλασσών, λιμνών και ποταμών
 3. Το Τμήμα Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμικού Αποθέματος είναι αρμόδιο για:
  • Την εφαρμογή της μουσειακής πολιτικής για τα Μουσεία Νεώτερου Πολιτισμού και την προώθηση της μουσειολογικής έρευνας εν γένει
  • Τη χορήγηση έγκρισης για την ίδρυση και αναγνώριση/πιστοποίηση Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμού, κατά το αρ. 45 του ν. 3028/2002.
  • Την υποστήριξη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων –Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, τον έλεγχο και την εποπτεία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης και του Μουσείου Ζυγομαλά
  • Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση εκθέσεων για τον Νεώτερο Πολιτισμό τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή
  • Την παροχή επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας για την οργάνωση των Συλλογών και των Εκθέσεων των Μουσείων του Νεώτερου Πολιτισμού, καθώς και τη μέριμνα για την επιμόρφωση του προσωπικού των συγκεκριμένων Μουσείων
  • Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς και σε σχολικούς χώρους
  • Τη συγκέντρωση στοιχείων και τήρηση αρχείου για τις εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές δράσεις των Μουσείων του Νεώτερου Πολιτισμού
  • Τη διοργάνωση της ετήσιας συνάντησης – σεμιναρίου για την προβολή των δράσεων των Μουσείων του Νεώτερου Πολιτισμού, την ανάδειξη και προώθηση των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό
  • Τη συγκέντρωση στοιχείων και τήρηση αρχείου για την επισκεψιμότητα των Δημοσίων Μουσείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με το ΤΑΠ, καθώς και για τα λοιπά Μουσεία του Νεώτερου Πολιτισμού
  • Την παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α αλλά και σε άλλους φορείς για τη διαμόρφωση διαδρομών σε ιστορικούς τόπους και νεώτερα μνημεία.
  • Την έγκριση πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ιστορικούς τόπους, νεώτερα μνημεία και μουσεία της επικράτειας από φορείς που δεν υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Άρθρο 16 "Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων είναι η εφαρμογή πολιτικής για θέματα που σχετίζονται με τη συντήρηση και αποκατάσταση κινητών και ακίνητων μνημείων, η εκπόνηση σχετικών μελετών και η έρευνα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Συντήρησης και Αποκατάστασης Πολιτιστικών Αγαθών
2.  
  Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων
 2. Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων
 3. Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας
3.  
 1. Το Τμήμα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων είναι αρμόδιο για:
  • Την εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση μελετών συντήρησης και αποκατάστασης κινητών μνημείων καθώς και του ζωγραφικού, ψηφιδωτού και γλυπτικού διακόσμου και άλλων στοιχείων που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα ακινήτων αρχαίων και νεώτερων μνημείων
  • Την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης, την εκδοτική δραστηριότητα, την οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων με επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, για τη διαρκή ενημέρωση των υπαλλήλων επί των διεθνών εξελίξεων στον τομέα συντήρησης
 2. Το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων είναι αρμόδιο για:
  • Την εκτέλεση και επίβλεψη εφαρμογής εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης κινητών μνημείων καθώς και του ζωγραφικού, ψηφιδωτού και γλυπτικού διακόσμου και άλλων στοιχείων που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα ακινήτων αρχαίων και νεωτέρων μνημείων, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων
  • Την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων κατά κατηγορία υλικού, όπως η συντήρηση τοιχογραφιών, εικόνων, πινάκων, ξυλογλύπτων, ψηφιδωτών, λίθου, μετάλλων, υφάσματος, χάρτου και αρχειακού υλικού, οργανικών ανασκαφικών ευρημάτων, κεραμικών και υάλινων αντικειμένων, σύγχρονων έργων τέχνης και αντικειμένων για την εκτέλεση εργασιών και την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων συντήρησης κινητών αντικειμένων μείζονος σημασίας σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης
  • Την ένταξη και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων συντήρησης και αποκατάστασης κινητών μνημείων καθώς και του ζωγραφικού, ψηφιδωτού και γλυπτικού διακόσμου και άλλων στοιχείων που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα ακινήτων αρχαίων και νεωτέρων μνημείων
 3. Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας είναι αρμόδιο για:
  • Την προώθηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων και το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων, θεμάτων που αφορούν στην έρευνα για την τεκμηρίωση της τεχνολογίας και της παθολογίας, καθώς και το συντονισμό των εφαρμογών μεθόδων και υλικών συντήρησης σε κινητά και ακίνητα μνημεία
  • Την έρευνα για τον τρόπο συντήρησης του λίθου των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των γλυπτών, τη μελέτη της φύσεως, των ιδιοτήτων και των αιτιών φθοράς των λίθων
  • Την οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν σε ειδικά θέματα συντήρησης με ακαδημαϊκά και λοιπά ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού
  • Την έγκριση δειγματοληψιών από κινητά και ακίνητα αρχαία και νεότερα μνημεία
  • Την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχαιομετρίας
Άρθρο 17 "Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού"
1.  
  Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων Το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), του Συμβουλίου Μουσείων (ΣΜ) και του Κοινού οργάνου ΚΑΣ-Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) είναι αρμόδιο για: α) Την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Συμβουλίων, τη διαχείριση του αρχείου των Συνεδριάσεων και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών. β) Την έκδοση της Ημερήσιας Διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων, η οποία αποστέλλεται στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καθώς και στους εισηγητές των αρμόδιων Διευθύνσεων. γ) Τη μέριμνα για την ανάρτηση της Ημερήσιας Διάταξης στο Διαδίκτυο, καθώς και για την έγκαιρη ειδοποίηση φορέων και πολιτών. δ) Την οργάνωση των αυτοψιών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. ε) Τη σύνταξη των γνωμοδοτήσεων και των Πρακτικών των Συνεδριάσεων, καθώς και την επικύρωσή τους. στ) Την τήρηση του σχετικού αρχείου του Τμήματος και τη χορήγηση αντιγράφων των γνωμοδοτήσεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων σε πολίτες ή φορείς καθώς και σε ερευνητές επιστημονικού πεδίου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Άρθρο 18 "Εφορείες Αρχαιοτήτων"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Εφορειών Αρχαιοτήτων είναι οι εξής:
 1. Η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
 2. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, χωρικής τους ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και για η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού
2.  
  Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι οποίες υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, λειτουργούν ως Περιφερειακές Υπηρεσίες σε επίπεδο Διεύθυνσης και είναι οι παρακάτω:
 1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα τους Δήμους Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης και Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας, Αγ.
 2. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης και Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου και Χολαργού, Πεντέλης, Φιλοθέης και Ψυχικού, Χαλανδρίου, Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων και Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης.
 3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα τους Δήμους Φυλής, Αχαρνών, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου και Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ωρωπού, Ραφήνας και Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων και Αρτέμιδος
 4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων με έδρα τον Πειραιά και χωρική αρμοδιότητα τους Δήμους Μεγαρέων, Μάνδρας και Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Χαϊδαρίου, Κερατσινίου και Δραπετσώνος, Κορυδαλλού, Νίκαιας και Αγ.
 5. Ιωάννη Ρέντη, Περάματος, Σαλαμίνος, Αίγινας, Αγκιστρίου, Τροιζηνίας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Κυθήρων, Πειραιώς, Μοσχάτου και Ταύρου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Αγ.
 6. Δημητρίου, Αλίμου, Ελληνικού και Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης.
 7. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας με έδρα την Αρχ.
 8. Κόρινθο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κορινθίας.
 9. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Αργολίδας
 10. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας
 11. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Λακωνίας
 12. Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας
 13. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας με έδρα την Αρχ.
 14. Ολυμπία και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ηλείας.
 15. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας με έδρα την Πάτρα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Αχαΐας
 16. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος με έδρα το Μεσολόγγι και χωρική αρμοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος
 17. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας
 18. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας
 19. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου
 20. Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας
 21. Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος με έδρα τους Δελφούς και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Φωκίδος
 22. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ευβοίας
 23. Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας με έδρα τη Λαμία και χωρική αρμοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδος και Ευρυτανίας
 24. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων
 25. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας
 26. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας
 27. Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας με έδρα την Άρτα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Άρτας
 28. Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας με έδρα το Βόλο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Μαγνησία
 29. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας με έδρα τη Λάρισα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Λάρισας
 30. Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Τρικάλων
 31. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας
 32. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς με έδρα την Καστοριά και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς
 33. Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Φλώρινας
 34. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης με έδρα την Αιανή και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης
 35. Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Γρεβενών
 36. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης
 37. Εφορεία Αρχαιοτήτων περιφέρειας Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης πλην του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
 38. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς
 39. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους με έδρα τον Πολύγυρο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής και τη Μοναστική Κοινότητα του Αγίου Όρους
 40. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας με έδρα την Κατερίνη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Πιερίας
 41. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας με έδρα την Έδεσσα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Πέλλας
 42. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας με έδρα την Βέροια και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ημαθίας
 43. Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών με έδρα τις Σέρρες και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Σερρών
 44. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας με έδρα τη Δράμα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Δράμας
 45. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με έδρα την Καβάλα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Καβάλας
 46. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης
 47. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης
 48. Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Έβρου
 49. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Λέσβου
 50. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου με έδρα τη Χίο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Χίου
 51. Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου με έδρα το Βαθύ και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Σάμου
 52. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων
 53. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Δωδεκανήσου
 54. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων με έδρα τα Χανιά και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Χανίων ν) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου
 55. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου
 56. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου
3.  
  Λειτουργία των Εφορειών Αρχαιοτήτων
 1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ασκούν τις αρμοδιότητές τους κατά τόπο στα όρια των περιοχών τους, συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκτελούν έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Προγράμματα Δράσης, όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων
 2. Το προσωπικό των Εφορειών Αρχαιοτήτων μετέχει στο ανωτέρω περιγραφόμενο έργο (περ. α παρ. 1), καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση και λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, λειτουργία και προβολή των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους Τμήματα.
 3. Σε κάθε Εφορεία Αρχαιοτήτων συγκροτείται και λειτουργεί επιστημονική ολομέλεια, στην οποία μετέχουν οι υπάλληλοι Κλάδων και Ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ, που υπηρετούν σε αυτήν υπό την προεδρία του Προϊσταμένου της.
 4. Στην επιστημονική ολομέλεια, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, συζητείται το πρόγραμμα δράσης, η αξιολόγηση εφαρμογής των στόχων της υπηρεσίας και ο ενδεχόμενος επανακαθορισμός τους.
 5. Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων προετοιμάζουν τους φακέλους για την εισαγωγή των θεμάτων στο οικείο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων και συντάσσουν προτάσεις προς τις οικείες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας για την εισαγωγή θεμάτων στο ΚΑΣ ή στο Συμβούλιο Μουσείων, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία
4.  
  Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων αποτελούνται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων
 2. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων
 3. Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών
 4. Τμήμα Συντήρησης
 5. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας
5.  
 1. Το Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, το οποίο χειρίζεται θέματα που αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους, που χρονολογούνται έως τον 4ο αι. μ.Χ., είναι αρμόδιο για:.
  • Την προστασία και τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ανασκαφών και οποιασδήποτε μορφής αρχαιολογικής έρευνας, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων σε συνέργεια με τα ανάλογα τμήματα της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για την προστασία, συντήρηση, αναστήλωση, διαμόρφωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, την προστασία του φυσικού τοπίου που τα περιβάλλει και την εξέταση αιτημάτων εκτέλεσης έργων που τα επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Την αρχαιολογική μελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών έργων επί ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και των έργων συντήρησης επί μνημείων, αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης και την επιστημονική μελέτη παντός θέματος σχετικού με τα παραπάνω αναφερόμενα.
  • Την προώθηση απαλλοτριώσεων και την καταβολή αποζημιώσεων για τη στέρηση χρήσης ακίνητης περιουσίας για αρχαιολογικούς σκοπούς, τη συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους συμβαλλόμενους με σκοπό τη σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων με αυτούς για την έρευνα, προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
  • Την εποπτεία των ερευνών των επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών της ημεδαπής και των αλλοδαπών αρχαιολογικών σχολών και ινστιτούτων, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα
  • Την εποπτεία των υπαγομένων σε Εφορείες Αρχαιοτήτων Επιστημονικών Επιτροπών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων
  • Την τήρηση αρχείου των ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών, την καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώριση κινητών και ακινήτων αρχαιολογικών ευρημάτων, την κατάρτιση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων και την συγκρότηση – ενημέρωση αρχείου κατόχων αρχαίων και αρχαιοπωλείων
  • Τη συμβολή στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας, την τήρηση και ενημέρωση αρχείου λαθρανασκαφών, κατασχέσεων και κλοπών πολιτιστικών αγαθών, καθώς και την προεργασία για τη χορήγηση άδειας χρήσης ανιχνευτών μετάλλου
  • Την αρχαιολογική τεκμηρίωση, μελέτη και δημοσίευση των παλαιών ανασκαφών, την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης της Εφορείας.
  • Την εν γένει προώθηση της εκδοτικής δραστηριότητας που αφορά σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, κινητά ευρήματα και συλλογές αρμοδιότητας της Εφορείας.
  • Την ανάδειξη του αρχαιολογικού αποθέματος με πολυμεσικές εφαρμογές μέσω του διαδικτύου.
  • Τη διαχείριση των μουσείων και των συλλογών αρμοδιότητος της Εφορείας, την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών μελετών, την έκθεση των αρχαιολογικών αντικειμένων.
  • Τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαίων αντικειμένων εντός των μουσείων και των συλλογών, τη χορήγηση άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων, το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών, περιοδικών ή μονίμων, εκθέσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.
  • Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών περιοδικών εκθέσεων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σε σχολικούς χώρους, καθώς και τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία.
  • Τη συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.
  • Την ετήσια κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης της Εφορείας και τη σύνταξη προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 2. Το Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, το οποίο χειρίζεται θέματα που αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους, που χρονολογούνται από τον 4ο αι. μ.Χ. έως το 1830, καθώς και σε νεώτερα θρησκευτικά μνημεία από το 1830 και εξής, είναι αρμόδιο για:.
  • Την προστασία και τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ανασκαφών και οποιασδήποτε μορφής αρχαιολογικής έρευνας, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων σε συνέργεια με τα ανάλογα τμήματα της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, για την προστασία, συντήρηση, αναστήλωση, διαμόρφωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, την προστασία του φυσικού τοπίου που τα περιβάλλει και την εξέταση αιτημάτων εκτέλεσης έργων που τα επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Την αρχαιολογική μελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών έργων επί ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και των έργων συντήρησης επί μνημείων, αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης και την επιστημονική μελέτη παντός θέματος σχετικού με τα παραπάνω αναφερόμενα.
  • Την προώθηση απαλλοτριώσεων και την καταβολή αποζημιώσεων για τη στέρηση χρήσης ακίνητης περιουσίας για αρχαιολογικούς σκοπούς, τη συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους συμβαλλόμενους με σκοπό τη σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων με αυτούς για την έρευνα, προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
  • Την εποπτεία των ερευνών των επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών της ημεδαπής και των αλλοδαπών αρχαιολογικών σχολών και ινστιτούτων, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα
  • Την εποπτεία των υπαγομένων σε Εφορείες Αρχαιοτήτων Επιστημονικών Επιτροπών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων
  • Την τήρηση αρχείου των ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών, την καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώριση κινητών και ακινήτων αρχαιολογικών ευρημάτων, την κατάρτιση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων και την συγκρότηση – ενημέρωση αρχείου κατόχων αρχαίων και αρχαιοπωλείων
  • Τη συμβολή στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας, την τήρηση και ενημέρωση αρχείου λαθρανασκαφών, κατασχέσεων και κλοπών πολιτιστικών αγαθών, καθώς και την προεργασία για τη χορήγηση άδειας χρήσης ανιχνευτών μετάλλου
  • Την αρχαιολογική τεκμηρίωση, μελέτη και δημοσίευση των παλαιών ανασκαφών, την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης της Εφορείας.
  • Την εν γένει προώθηση της εκδοτικής δραστηριότητας που αφορά σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, κινητά ευρήματα και συλλογές αρμοδιότητας της Εφορείας.
  • Την ανάδειξη του αρχαιολογικού αποθέματος με πολυμεσικές εφαρμογές μέσω του διαδικτύου.
  • Τη διαχείριση των μουσείων και των συλλογών αρμοδιότητος της Εφορείας, την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών μελετών, την έκθεση των αρχαιολογικών αντικειμένων.
  • Τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαίων αντικειμένων εντός των μουσείων και των συλλογών, τη χορήγηση άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων, το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών, περιοδικών ή μονίμων, εκθέσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.
  • Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών περιοδικών εκθέσεων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σε σχολικούς χώρους, καθώς και τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία.
  • Τη συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.
  • Την ετήσια κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης της Εφορείας και τη σύνταξη προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 3. Το Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών είναι αρμόδιο για:
  • Τη μέριμνα για τεχνικά θέματα που αφορούν στην δι’ αυτεπιστασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μελέτη και εκτέλεση έργων, αποτύπωση και τοπογράφηση, στερέωση, αποκατάσταση, αναστήλωση μνημείων, διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων και Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, με βάση την απαιτούμενη αρχαιολογική τεκμηρίωση και αξιολόγηση εκ μέρους των ανωτέρω Τμημάτων
  • Την εκπόνηση μουσειογραφικών μελετών και γενικότερα την τεχνική υποστήριξη της οργάνωσης μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, οι οποίες υλοποιούνται από τα ανωτέρω Τμήματα, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Τη συντήρηση και λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών της Εφορείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Την εποπτεία σε συνεργασία με τα παραπάνω αναφερόμενα συναρμόδια Τμήματα των υπαγομένων σε Εφορείες Αρχαιοτήτων Επιστημονικών Επιτροπών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων
  • Την κατάρτιση προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
  • Την τεχνική τεκμηρίωση και την έρευνα στατικών, αρχιτεκτονικών και γενικότερα τεχνικών ζητημάτων των μνημείων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της
 4. Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για:
  • Τη συντήρηση των πάσης φύσεως αρχαιοτήτων και την εκπόνηση των σχετικών μελετών συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης τους
  • Την υποστήριξη μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, τη συντήρηση, αποκατάσταση και αισθητική παρουσίαση των μνημείων και πολιτιστικών αγαθών
 5. Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας είναι αρμόδιο για:
  • Τη διοικητική, οικονομική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Εφορειών
  • Τον προγραμματισμό και έλεγχο της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές
  • Τη μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού της Εφορείας.
  • ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Άρθρο 19 "Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι η διατήρηση, προστασία, φύλαξη, επιστημονική έρευνα, αποκάλυψη, συντήρηση, ανάδειξη και έκθεση της ενάλιας, λιμναίας και ποτάμιας αρχαιολογικής και πολιτιστικής εν γένει κληρονομιάς καθώς και η εποπτεία κάθε έργου και δραστηριότητας που την επηρεάζει
2.  
  Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων λειτουργεί ως αυτοτελής Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με έδρα την Αθήνα και υπάγονται σε αυτή Γραφεία που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο
3.  
  Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Ερευνών
 2. Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Τεκμηρίωσης, Δημοσίευσης και Αρχείου
 3. Τμήμα Συντήρησης
 4. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας
4.  
 1. Το Τμήμα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Ερευνών είναι αρμόδιο για:
  • Τον προγραμματισμό, την τεχνική οργάνωση και πραγματοποίηση υποβρυχίων αρχαιολογικών ανασκαφών ή εν γένει ερευνών, για τον εντοπισμό, την εξερεύνηση, τη διάσωση και την ανέλκυση των εναλίων αρχαιοτήτων
  • Την οργάνωση και λήψη μέτρων για την προστασία και διασφάλιση των ευρισκομένων στους βυθούς αρχαιοτήτων
  • Την εποπτεία και τον έλεγχο των διεξαγόμενων από ημεδαπούς και αλλοδαπούς οργανισμούς ή ιδιώτες, πάσης φύσεως υποβρύχιων ερευνών και δραστηριοτήτων
 2. Το Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Τεκμηρίωσης, Δημοσίευσης και Αρχείου είναι αρμόδιο για:
  • Την καταγραφή των ευρισκομένων στο βυθό αρχαίων αλλά και όσων ανελκύονται, καθώς και την κατάρτιση – ενημέρωση του αναγκαίου τεκμηριωτικού αρχείου
  • Την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης, καθώς και την τυχόν εκδοτική δραστηριότητα
  • Την υποστήριξη της οργάνωσης μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, τις αποτυπώσεις και τοπογραφικές μελέτες, την επίβλεψη εκτέλεσης μελετών λιμενικών έργων, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών της Εφορείας, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, και με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
 3. Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την αποκατάσταση των πάσης φύσεως εναλίων αρχαιοτήτων και μνημείων
 4. Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας είναι αρμόδιο για:
  • Τη διοικητική, οικονομική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Εφορείας
  • Τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές
  • Τη μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού της Εφορείας
5.  
  Τα Γραφεία που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Εφορείας κατά τόπο στα όρια των περιοχών τους
Άρθρο 20 "Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας είναι η μέριμνα για τα σπήλαια και τα παλαιοντολογικά κατάλοιπα, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο εντοπισμός η έρευνα, η ανασκαφή, η μελέτη καθώς και η προστασία αρχαιοτήτων και των πάσης φύσεως ευρημάτων που προέρχονται από σπήλαια. Η προώθηση της παλαιοανθρωπολογικής - παλαιοντολογικής έρευνας και η προβολή του σπηλαιολογικού πλούτου της χώρας.
2.  
  Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας αποτελεί αυτοτελή Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με έδρα την Αθήνα, και στην οποία υπάγεται Γραφείο που λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
3.  
  Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Αρχαιοτήτων των Προϊστορικών και Ιστορικών Περιόδων
 2. Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
 3. Τμήμα Συντήρησης
 4. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας
4.  
 1. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων των Προϊστορικών και Ιστορικών Περιόδων είναι αρμόδιο για:
  • Τον προγραμματισμό, την τεχνική οργάνωση και την πραγματοποίηση σπηλαιολογικών ανασκαφών ή εν γένει ερευνών, για τον εντοπισμό, την εξερεύνηση, τη διάσωση και την προστασία των εν σπηλαίω ευρισκομένων καταλοίπων
  • Την προώθηση της μελέτης και ανάδειξης των ευρημάτων σε ειδικά σπηλαιολογικά μουσεία ή σε αίθουσες άλλων δημόσιων μουσείων,
  • Τη μέριμνα για την οργάνωση εργαστηρίου λιθοτεχνίας
  • Τη φροντίδα για τον ευπρεπισμό, τη διαμόρφωση του χώρου των σπηλαίων και του περιβάλλοντος φυσικού τοπίου, τη διατήρηση και προστασία αυτών, την επίβλεψη των διενεργουμένων ανασκαφών και τη διενέργεια αυτοψιών για τον εντοπισμό σπηλαίων,
  • Τη μέριμνα για την καταγραφή και την ηλεκτρονική καταχώριση εγκοίλων, θέσεων και ευρημάτων, την τήρηση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης
 2. Το Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι αρμόδιο για:
  • Τη μέριμνα για τεχνικά θέματα που αφορούν στην δι’ αυτεπιστασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μελέτη και εκτέλεση έργων, την αποτύπωση και τοπογράφηση, τη στερέωση, αποκατάσταση μνημείων, τη διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
  • Την εκπόνηση μουσειογραφικών μελετών
  • Τη συντήρηση και λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών της Εφορείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Την κατάρτιση προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
  • Την τεχνική τεκμηρίωση και την έρευνα στατικών, αρχιτεκτονικών και γενικότερα τεχνικών ζητημάτων των μνημείων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της
  • Τον εντοπισμό, εξερεύνηση και αξιολόγηση σπηλαίων, καθώς και την επίβλεψη υλοποίησης μελετών ανάδειξης αυτών, τις γεωλογικές έρευνες και μελέτες από πλευράς γεωμορφολογίας, υδρογεωλογίας, παλαιοπεριβάλλοντος, ιζηματολογίας, πετρολογίας και γεωχημείας των σπηλαίων, τη λειτουργία Γεωλογικού Εργαστηρίου, τη δημιουργία Τράπεζας Πετρωμάτων, την οργάνωση έρευνας σε παλαιοντολογικές θέσεις, καθώς και τη μελέτη παλαιοντολογικών ευρημάτων, σπηλαίων και ανοικτών θέσεων.
  • Επίσης, την αποτύπωση και τοπογραφική μελέτη των σπηλαίων και παλαιοντολογικών θέσεων, τις γεωτεχνικές μελέτες, στερεώσεις, διαμορφώσεις και αξιοποίηση των σπηλαίων και του περιβάλλοντος χώρου.
 3. Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για τη συντήρηση των σπηλαίων, των εντός αυτών ευρισκομένων αρχαιοτήτων, καθώς και των εξ’ αυτών προερχομένων κινητών αρχαίων
 4. Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας είναι αρμόδιο για:
  • Τη διοικητική, οικονομική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Εφορείας
  • Τον προγραμματισμό και έλεγχο της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές
  • Την μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού της Εφορείας
5.  
  Το Γραφείο που λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Εφορείας κατά τόπο στα όρια της περιοχής του
Άρθρο 21 "Δημόσια Μουσεία"
1.  
  Τα Δημόσια Μουσεία που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης είναι τα εξής:
 1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 2. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
 3. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
 4. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
 5. Επιγραφικό - Νομισματικό Μουσείο
 6. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
 7. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης
 8. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων –Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη
Άρθρο 22 "Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι:
 1. Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών
 2. Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο
 3. Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών
2.  
  Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (στο εξής Ε.Α.Μ) έχει έδρα την Αθήνα και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:.
 1. Τμήμα Συλλογής έργων Γλυπτικής
 2. Τμήμα Συλλογών Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας
 3. Τμήμα Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων
 4. Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας
 5. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης
3.  
 1. Το Τμήμα Συλλογής έργων Γλυπτικής είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων γλυπτικής
 2. Το Τμήμα Συλλογών Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των αγγείων, ειδωλίων, κοσμημάτων, σφραγιδολίθων, ελεφάντινων αντικειμένων ιστορικής περιόδου, γυάλινων σκευών, καθώς και των έργων μεταλλοτεχνίας του Μουσείου από χαλκό, σίδηρο και μόλυβδο
 3. Το Τμήμα Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών αρχαιοτήτων ανεξαρτήτως υλικού
 4. Το Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας είναι αρμόδιο για:
  • Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης αγγείων, μετάλλων, γλυπτών, εκμαγείων, οργανικών υλών, χαρτιού και αρνητικών φωτογραφιών
  • Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης και των αποτελεσμάτων τους επί των αρχαίων
  • Την αρχαιομετρική έρευνα
 5. Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για:
  • Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων
  • Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου
  • Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου
  • Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  • Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του
  • Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου
Άρθρο 23 "Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου είναι:
 1. Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών
 2. Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο
 3. Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών
2.  
  Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (στο εξής ΒΧΜ) έχει έδρα την Αθήνα και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογής Λοβέρδου
 2. Τμήμα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Υφασμάτων, και Μουσαμάδων
 3. Τμήμα Συντήρησης
 4. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης
3.  
 1. Το Τμήμα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογής Λοβέρδου είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και της Συλλογής Λοβέρδου του Μουσείου
 2. Το Τμήμα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Υφασμάτων, και Μουσαμάδων είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Υφασμάτων και Μουσαμάδων του Μουσείου
 3. Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για:
  • Τα εργαστήρια συντήρησης (εικόνας, τοιχογραφίας, γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, κεραμικής και μικροτεχνίας, χαρτιού, υφάσματος και μουσαμά)
  • Την επιστημονική τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης
  • Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης
 4. Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για:
  • Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων
  • Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου
  • Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου
  • Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  • Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του
  • Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου
Άρθρο 24 "Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Επιγραφικού και Νομισματικού Μουσείου είναι:
 1. Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών
 2. Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο
 3. Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών
2.  
  Το Επιγραφικό - Νομισματικό Μουσείο έχει έδρα την Αθήνα και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Επιγραφών
 2. Τμήμα Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων
 3. Τμήμα Συντήρησης
 4. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης
3.  
 1. Το Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Επιγραφών είναι αρμόδιο για:
  • Την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των αρχαίων ελληνικών επιγραφών του Μουσείου
  • Την παροχή της επιστημονικής συνδρομής προς τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και σε άλλους φορείς, σχετικά με θέματα μελέτης, συντήρησης, προστασίας, ανάδειξης, έκθεσης και δημοσίευσης επιγραφών
 2. Το Τμήμα Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων είναι αρμόδιο για:
  • Την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων του Μουσείου
  • Την παροχή τεχνογνωσίας, ως κέντρο συμβουλευτικό, στις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και σε άλλους φορείς σχετικά με θέματα μελέτης, συντήρησης, προστασίας, ανάδειξης, έκθεσης κ.α. νομισμάτων, μεταλλίων, σταθμίων και λοιπών νομισματόμορφων αντικειμένων.
 3. Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για:
  • Την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης (νομισμάτων, σφραγίδων, μολυβδοβούλλων, μεταλλίων, σταθμίων, συμβόλων, επιγραφών) και την κατασκευή εκμαγείων
  • Την συντήρηση και αποκατάσταση νομισμάτων, μολυβδοβούλλων, μεταλλίων, σφραγίδων, την κατασκευή εκμαγείων, τη συντήρηση χάρτου και τη συντήρηση των ψηφιδωτών, των τοιχογραφιών, του ξύλου και του μαρμάρινου διακόσμου του κτηρίου, όπου στεγάζεται η Νομισματική Συλλογή
  • Την εκπαίδευση υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε θέματα συντήρησης μετάλλου, λίθου και χάρτου
  • Τη διαρκή συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση των ενεπίγραφων μνημείων, καθώς και τη συντήρηση επιγραφών άλλων μουσείων, το συντονισμό της λήψης εκτύπων, τη μεταφορά των λίθων για την εξυπηρέτηση των μελετητών, τη συντήρηση, συγκόλληση και προετοιμασία των λίθων με σκοπό την έκθεσή τους σε περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου ή άλλων μουσείων
  • Την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών συντήρησης
  • Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης
 4. Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για:
  • Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων
  • Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου
  • Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου
  • Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  • Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του
  • Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου
Άρθρο 25 "Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης είναι:
 1. Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών
 2. Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο
 3. Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών
2.  
  Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Συλλογών Κεραμικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών
 2. Τμήμα Συλλογών Μεταλλοτεχνίας, Λίθινων και Μικροτεχνίας
 3. Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας
 4. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης
3.  
 1. Το Τμήμα Συλλογών Κεραμικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των αντικειμένων του Μουσείου που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και χρονολογούνται από την προϊστορική έως την υστερορωμαϊκή περίοδο
 2. Το Τμήμα Συλλογών Μεταλλοτεχνίας, Λίθινων και Μικροτεχνίας είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των αντικειμένων του Μουσείου που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και χρονολογούνται από την προϊστορική έως την υστερορωμαϊκή περίοδο
 3. Το Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας είναι αρμόδιο για:
  • Την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης αγγείων, μετάλλων, γλυπτών, εκμαγείων, οργανικών υλών, χαρτιού και αρνητικών φωτογραφιών
  • Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης και των αποτελεσμάτων τους επί των αρχαίων
  • Την προαγωγή της αρχαιομετρικής έρευνας
 4. Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για:
  • Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων
  • Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου
  • Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου
  • Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  • Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του
  • Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου
Άρθρο 26 "Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού είναι:
 1. Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών
 2. Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο
 3. Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών
2.  
  Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών
 2. Τμήμα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Νομισμάτων και Υφασμάτων
 3. Τμήμα Συντήρησης
 4. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης
3.  
 1. Το Τμήμα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών του Μουσείου
 2. Το Τμήμα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Νομισμάτων και Υφασμάτων είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, των Νομισμάτων και των Υφασμάτων του Μουσείου
 3. Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για:
  • Την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης (εικόνας, τοιχογραφίας, γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, κεραμικής και μικροτεχνίας, χαρτιού, υφάσματος και μουσαμά)
  • Την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών
  • Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης
 4. Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για:
  • Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων
  • Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου
  • Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου
  • Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  • Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του
  • Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου
Άρθρο 27 "Μουσείο Ασιατικής Τέχνης"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης είναι:
 1. Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών
 2. Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο
 3. Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών
2.  
  Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης (στο εξής ΜΑΤ) έχει έδρα την Κέρκυρα και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Μουσειακών Συλλογών
 2. Τμήμα Συντήρησης
 3. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης
3.  
 1. Το Τμήμα Μουσειακών Συλλογών είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων και αντικειμένων του Μουσείου
 2. Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για:
  • Τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεμάτων
  • Την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών
  • Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης
 3. Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για:
  • Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων
  • Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου
  • Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου
  • Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  • Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του
  • Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου
Άρθρο 28 "Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου είναι:
 1. Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών
 2. Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο
 3. Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών
2.  
  Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (στο εξής ΑΜΗ) έχει έδρα το Ηράκλειο και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων
 2. Τμήμα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων,
 3. Τμήμα Συντήρησης
 4. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης
3.  
 1. Το Τμήμα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων και αντικειμένων του Μουσείου, που χρονολογούνται στην προϊστορική εποχή (νεολιθική, προανακτορική, παλαιοανακτορική, νεοανακτορική, μετανακτορική και υπομινωική περίοδο)
 2. Το Τμήμα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων και αντικειμένων του Μουσείου, που χρονολογούνται στη γεωμετρική, αρχαϊκή, κλασσική, ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο
 3. Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για:
  • τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση των αρχαιολογικών αντικειμένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεμάτων
  • την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών
  • την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης
 4. Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για:
  • Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων
  • Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου
  • Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου
  • Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  • Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του
  • Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου
Άρθρο 29 "Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης είναι:
 1. Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών
 2. Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο
 3. Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών
2.  
  Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (στο εξής ΜΕΛΤ) εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως παράρτημα το «Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» -Κέντρο Εθνομουσικολογίας», του οποίου η λειτουργία υποστηρίζεται από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή. Το Μ.Ε.Λ.Τ, απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:.
 1. Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης
 2. Τμήμα Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη και Εθνομουσικολογίας
 3. Τμήμα Συντήρησης
 4. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης
3.  
 1. Το Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των συλλογών του Μουσείου
 2. Το Τμήμα Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη και Εθνομουσικολογίας είναι αρμόδιο για:
  • Την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των Μουσικών Οργάνων του Μουσείου, της Συλλογής Φοίβου Ανωγειανάκη και των νέων αποκτημάτων
  • Τη συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, συντήρηση, μελέτη και έκθεση μουσικών οργάνων και γενικά κάθε υλικού χρήσιμου για την έρευνα, μελέτη και προβολή της ελληνικής μουσικής παράδοσης
  • Την προώθηση της εθνομουσικολογικής έρευνας και τη διάδοση της παραδοσιακής μουσικής σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο
 3. Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για:
  • Τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεμάτων
  • Την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών
  • Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης
 4. Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για:
  • Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
  • Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων
  • Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου
  • Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου
  • Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  • Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του
  • Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου
Άρθρο 30 "Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων Σκοπός – Διάρθρωση"
1.