ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/107

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-08-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Άρθρο 1 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας. Για την επίτευξη της αποστολής του το Υπουργείο προωθεί: 1) Την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων και του εξαγωγικού προσανατολισμού των αγροτικών προϊόντων. 2) Την ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του αγροτικού τομέα. 3) Την αναβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, την ενθάρρυνση της οικονομικής διαφοροποίησης και την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου και του αγροτουρισμού. 4) Την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). 5) Την αύξηση της συμμετοχής της γεωργίας στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. 6) Την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας των παραγόμενων και των εισαγόμενων τροφίμων στη χώρα. 7) Την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται στην γεωργική και αλιευτική παραγωγή.
Άρθρο 2
1.  
  Βασική Διάρθρωση Υπηρεσιών 1) Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, συνιστώνται και λειτουργούν τα παρακάτω Γραφεία: α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού β) Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ή Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, καθώς και το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα επικουρούν τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό και το Γενικό Γραμματέα, αντίστοιχα, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Επιμελούνται της αλληλογραφίας τους και γενικά οργανώνουν την επικοινωνία αυτών με τις υπηρεσίες και το κοινό, διέπονται δε σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους από την κείμενη νομοθεσία. 2) Στο ΥΠΑΑΤ λειτουργούν οι παρακάτω Γενικές Διευθύνσεις, η οργανωτική διάρθρωση των οποίων έχει ως εξής: α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα: αα) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ββ) Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών γγ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης δδ) Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων β) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα: αα) Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων ββ) Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων γγ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δδ) Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας εε) Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης γ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης ββ) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών γγ) Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δδ) Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων εε) Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων στστ) Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής δ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: αα) Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ββ) Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας γγ) Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής δδ) Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων εε) Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής ε) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: αα) Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων. ββ) Διεύθυνση Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων γγ) Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων δδ) Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών εε) Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων στστ) Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης στ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: αα) Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων ββ) Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων γγ) Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων 3) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν επίσης: α) Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων, υπαγόμενη στον Υπουργό β) Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης, υπαγόμενη στον Υπουργό γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενη στον Υπουργό δ) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό ε) Ειδικές Υπηρεσίες, υπαγόμενες στον Υπουργό, ως ακολούθως: αα) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ββ) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης γγ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας δδ) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 4) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν ακόμα, σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις: α) Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως ακολούθως: αα) Γραφείο Νομικού Συμβούλου ββ) Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου β) Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου γ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, υπαγόμενο στον Υπουργό 5) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λειτουργούν οι παρακάτω Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες: α) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής β) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας γ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας δ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου ε) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αιγαίου στ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης ζ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – Θράκης η) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών θ) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 3 "Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών"
1.  
  Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως στρατηγικό σκοπό το σχεδιασμό, τη διαχείριση, το συντονισμό και την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου. Επιπλέον, σχεδιάζει, εφαρμόζει και μεριμνά για την πιστή τήρηση των διαδικασιών που αφορούν στον προϋπολογισμό, στον οικονομικό προγραμματισμό και στη λογιστική αποτύπωση όλων των δραστηριοτήτων του Υπουργείου. Τέλος, είναι επιφορτισμένη με την οικονομική εποπτεία και παρακολούθηση των εποπτευόμενων φορέων. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα: Α. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Β. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών Γ. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Δ. Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων Α. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 1) Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) β) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Άλλων Φορέων δ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών 2) Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του ΜΠΔΣ που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις (Τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Επιπλέον, παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και είναι υπεύθυνη για την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους. Επίσης διασφαλίζει την πλήρη τήρηση των παραπάνω οδηγιών από όλους τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό, στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ανήκουν: α) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση και υιοθέτηση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου (τακτικού και ΠΔΕ). β) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση και υιοθέτηση του ΜΠΔΣ του Υπουργείου. γ) Η αξιολόγηση της δημοσιονομικής επίπτωσης κάθε πολιτικής, προγράμματος ή δράσης, η γνωμοδότηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η παροχή γνώμης για κάθε πολιτική, πρόγραμμα ή δράση του Υπουργείου με δημοσιονομική επίπτωση. δ) Η συγκέντρωση και ενοποίηση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων του Υπουργείου. ε) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων του Υπουργείου. στ) Η παραγωγή σχετικών δημοσιονομικών αναλύσεων και λοιπών αναφορών. ζ) Η μέριμνα για όλες τις ανάγκες εκπαίδευσης των στελεχών διοίκησης της Διεύθυνσης. η) Η παροχή υλικού και πληροφοριών για την υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατά την επιτέλεση του έργου του. θ) Η σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της Διεύθυνσης και των τμημάτων αυτής, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ αα) Ο σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου εντός των οριζόμενων χρονικών προθεσμιών. ββ) Ο σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του ΜΠΔΣ του Υπουργείου. γγ) Η συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για να διασφαλίζεται ότι το ΠΔΕ του Υπουργείου παραμένει μέσα στους στόχους του ΜΠΔΣ αναφορικά με το επενδυτικό σκέλος του ΠΔΕ και τις τυχόν επιπτώσεις του ΠΔΕ στον τακτικό προϋπολογισμό. δδ) Η αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης (σε συνεργασία με το Τμήμα ΠΔΕ) και η παροχή γνώμης. εε) Η παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το ΓΛΚ κονδυλίων/ποσοστών διάθεσης. στστ) Η παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπολογισμού με το ΜΠΔΣ. ζζ) Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση που πλησιάζει η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού τους. ηη) Η διαβίβαση στο ΓΛΚ αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου. θθ) Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των πληρωμών, καθώς και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτά. ιι) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και το ΜΠΔΣ. ιαια) Η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού στις υπηρεσίες του Υπουργείου και παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών. ιβιβ) Η σύνταξη ειδικών οικονομικών εκθέσεων σε σχέδια προεδρικών διαταγμάτων και σχέδια νόμων, καθώς και σε μνημόνια συνεργασίας με τρίτες χώρες. ιγιγ) Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. β) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων αα) Η κατάρτιση και επεξεργασία των υποβαλλόμενων προτάσεων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητάς τους και η αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) καθώς και εκτίμηση της επίπτωσης του Π.Δ.Ε στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου. ββ) Η αξιολόγηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων ή δράσεων του Υπουργείου. γγ) Η πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα του Π.Δ.Ε. σχετικά με Συλλογικές αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.Α.Μ.Σ.) και η κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν. δδ) Η παρακολούθηση του ΠΔΕ σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, του ετήσιου Π.Δ.Ε., των ανώτατων ορίων και στόχων του τριμήνου, καθώς και αναθεώρηση του Π.Δ.Ε. ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες. εε) Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των στοιχείων και συντονισμό των ενεργειών για τη σύνταξη και προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. στστ) Η συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. ζζ) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων-διαχειριστών των έργων του Π.Δ.Ε για την πληρωμή των εκτελούμενων από υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). ηη) Η πληροφόρηση των διαχειριστών έργων, είτε από μόνη της είτε κατόπιν αίτησης, σχετικά με την οικονομική κατάσταση των έργων τους. θθ) Η μέριμνα για τη μηνιαία χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε., η κατανομή της χρηματοδότησης στους λογαριασμούς των έργων και η οικονομικο-διαχειριστική παρακολούθηση αυτών. ιι) Ο έλεγχος των κατανομών χρηματοδότησης ανά έργο και των δικαιολογητικών δαπανών πληρωμής αυτών σε βάρος του Π.Δ.Ε. ιαια) Ο έλεγχος και η επεξεργασία στοιχείων και οι οδηγίες σε υπολόγους περιφερειών για την εκκαθάριση και πληρωμή αποζημιώσεων σε δικαιούχους απαλλοτριώσεων. ιβιβ) Η έκδοση αποφάσεων για μεταβίβαση πιστώσεων του Π.Δ.Ε στις Περιφέρειες ως δευτερεύοντες Διατάκτες. ιγιγ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΠΣΥΠΟΔΕ (ηλεκτρονική καταγραφή πληρωμών ΠΔΕ) ως Διαχειριστής Οφειλών της Γενικής Γραμματείας για το σύνολο του ΥΠΑΑΤ, και οδηγίες σε υπολόγους Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή. ιδιδ) Η τήρηση και παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων για τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Άλλων Φορέων αα) Η καθοδήγηση των εποπτευόμενων και άλλων φορέων για την προετοιμασία του ΜΠΔΣ, για προσχέδια προϋπολογισμού και άλλα έγγραφα. ββ) Η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των εποπτευόμενων και άλλων φορέων σύμφωνα με εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ. γγ) Η μέριμνα για την έγκαιρη επεξεργασία, κωδικοποίηση προτάσεων προϋπολογισμού των εποπτευομένων και λοιπών φορέων. δδ) Η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων. εε) Η έγκριση και αναμόρφωση των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κρατικού ενδιαφέροντος, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, η εποπτεία επί της διαχείρισης και του λογιστικού αυτών, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. στστ) Η μέριμνα για την παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων. ζζ) Ο έλεγχος και η έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 496/1974 (Α΄ 204). ηη) Η έκδοση αποφάσεων για έγκριση επιχορηγήσεων και η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων, η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων. θθ) Η παρακολούθηση των χορηγούμενων στους εποπτευόμενους και λοιπούς φορείς επιχορηγήσεων. ιι) Η μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων που αφορούν την οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων. ιαια) Η παρακολούθηση των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση. ιβιβ) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του προϋπολογισμού των φορέων. ιγιγ) Η σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας με εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς. ιδιδ) Η έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών και επιβολή κυρώσεων υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) στις περιπτώσεις που η αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών σε βάρος του ανήκει στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). ιειε) Η βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών υπέρ του ΕΛΕΓΕΠ στις αρμόδιες ΔΟΥ. ιστιστ) Η έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών φορέων στους οποίους το Υπουργείο ασκεί προληπτικό έλεγχο επί των δαπανών τους και τελούν υπό την εποπτεία και έλεγχό του. ιζιζ) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση και υιοθέτηση του Προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (Τ.Γ.&Κ). δ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών αα) Η συγκέντρωση και επεξεργασία των μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ). ββ) Η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του ΠΔΕ, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και καταγραφή τους στη διαδικτυακή πύλη (Ε-pοrtal) σε τακτική βάση (ή έλεγχος των καταγραφών των εποπτευόμενων φορέων). γγ) Η κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία των Μητρώων δεσμεύσεων και σχετικά με καθυστερημένες πληρωμές. δδ) Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και διαβίβαση τους στη Βουλή, στο Γ.Λ.Κ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για το Π.Δ.Ε. και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). εε) Η σύνταξη μελετών, αναλύσεων και υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του Προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, τα οποία αποτελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής. στστ) Η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού, με στόχο την αύξηση εσόδων, τη μείωση των δαπανών και την εν γένει χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. ζζ) Η παραγωγή, ο έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού εν όλω ή εν μέρει. ηη) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων. θθ) Η συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών και η ανάπτυξη σχετικών οικονομικών αναφορών. 4) Της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και των Τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού. Β. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών 1) Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού, Υποδομών και Εγκαταστάσεων 2) Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Υπουργείου μέσα από τη διασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών ανήκουν: α) Η προετοιμασία και εκτέλεση των προμηθειών του Υπουργείου. β) Η διαχείριση υλικών και προμηθειών του υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων της Πολιτικής Ηγεσίας. γ) Η διαχείριση των υποδομών του Υπουργείου. δ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την προετοιμασία του ενοποιημένου προϋπολογισμού του Υπουργείου. ε) Η αναγνώριση αναγκών. στ) Η σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων, παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της Διεύθυνσης και των τμημάτων της ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών αα) Η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. ββ) Η συγκέντρωση προτάσεων, κωδικοποίηση ειδών και κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού (ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και εξοπλισμού πληροφορικής). γγ) Ο προγραμματισμός και υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων. δδ) Οι επαφές με προμηθευτές. εε) Η διαχείριση συμβάσεων προμηθειών, με τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου. στστ) Η διαχείριση συμβάσεων τρίτων ή/και υπεργολαβιών. ζζ) Η προετοιμασία προκηρύξεων προμηθειών. ηη) Η μέριμνα για την άρτια διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών. θθ) Η μέριμνα για τη σύσταση και τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης καθώς και για τη συγκρότηση επιτροπών για την παραλαβή των ειδών – υπηρεσιών. ιι) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προόδου έργων και στατιστικής επεξεργασίας των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών. ιαια) Η μέριμνα για την τήρηση διαδικασιών δημοσιότητας. ιβιβ) Η μέριμνα για κοστολόγηση των προς προμήθεια ειδών ύστερα από έρευνα αγοράς και συλλογής στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. ιγιγ) Η συντήρηση και επικαιροποίηση παρατηρητηρίων τιμών για είδη και υπηρεσίες, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου. ιδιδ) Η παρακολούθηση της προόδου των έργων και στατιστική παρακολούθηση των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών. ιειε) Η ενημέρωση του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και της οικείας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) για την εκκαθάριση των δαπανών και την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων. ιστιστ) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την ανάπτυξη των απαιτούμενων αναφορών. ιζιζ) Η μέριμνα για την τροποποίηση των ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών και των χορηγουμένων εξουσιοδοτήσεων εκτέλεσης μέρους των ετήσιων προγραμμάτων από το Υπουργείο, την έγκριση πραγματοποίησης προμηθειών εκτός προγράμματος προμηθειών κράτους, την ενοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των εφοδίων των ετήσιων προγραμμάτων, καθώς και η παρακολούθηση των πιστώσεων που χορηγούνται για τις προγραμματιζόμενες προμήθειες, διάθεση και μεταβίβαση τους. ιηιη) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των απολογιστικών στοιχείων των εφοδίων των ετήσιων προγραμμάτων, που η προμήθεια τους γίνεται, μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και των εξαιρουμένων εφοδίων του ετήσιου προγράμματος προμηθειών. ιθιθ) Η παροχή ή μεταβίβαση εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου για ανάθεση εργασιών και προμήθειες υλικών και την πραγματοποίηση των ανωτέρω προμηθειών, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών. κκ) Η μέριμνα για έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου. κακα) Η διενέργεια διαγωνισμών (ανοιχτοί-κλειστοί-πρόχειροι και απευθείας) σε όλα τους τα στάδια, καθώς και ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η διαβίβασή τους για πληρωμή των δικαιούχων. κβκβ) Η έκδοση αποφάσεων για διακίνηση, διαγραφή, εκποίηση, αποδοχή δωρεών κ.λπ. κινητών περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό του Υπουργείου, για εκποίηση προϊόντων παραγωγής υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και για μισθώσεις αυτοκινήτων Δ.Χ. από υπηρεσίες του Υπουργείου. κγκγ) Ο έλεγχος και διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής από διαγωνισμούς που πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου. β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού, Υποδομών και Εγκαταστάσεων αα) Ο προγραμματισμός και παρακολούθηση των λειτουργικών δαπανών για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων (facility management) των υπηρεσιών του Υπουργείου. ββ) Η ευθύνη για την ορθολογική κίνηση των ΚΑΕ που σχετίζονται με τους κεφαλαιουχικούς πόρους. γγ) Η διαχείριση της αποθήκης της Κεντρικής Υπηρεσίας και η μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, όπως και για την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού. δδ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση μέσων αποστολής των υλικών. εε) Η μέριμνα για τη συσκευασία και αποστολή υλικών σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου. στστ) Η μέριμνα για την παραλαβή και ταξινόμηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους. ζζ) Η παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης της κεντρικής υπηρεσίας. ηη) Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των δαπανών του Υπουργείου για την καθαριότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων αυτού, η λήψη μέτρων πυρασφάλειας, η παρακολούθηση λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, δικτύων φωτισμού και ύδρευσης. θθ) Η μέριμνα για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και τη συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού γραφείων, πλην των μηχανημάτων μηχανογράφησης, καθώς και των τηλετυπικών και τηλεφωνικών μέσων. ιι) Η μέριμνα κάλυψης των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου σε τηλεπικοινωνιακά μέσα και η παρακολούθηση της λειτουργίας των τηλεφωνικών κέντρων, καθώς και η τήρηση Μητρώου-αρχείου των μηχανημάτων του μηχανοργανωτικού εξοπλισμού γραφείων. ιαια) Η εξασφάλιση, διαχείριση και διάθεση του υλικού λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Γραφείων της Πολιτικής Ηγεσίας. ιβιβ) Η μέριμνα για την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε είδους δαπάνης, όπως νερού, ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, μισθωμάτων, τηλεπικοινωνιακών τελών, κοινόχρηστων δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων της Πολιτικής Ηγεσίας. 4) Της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού. Του Τμήματος α) Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού. Του Τμήματος β) Διαχείρισης Υλικού, Υποδομών και Εγκαταστάσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού. Γ. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 1) Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Τακτικού και ΠΔΕ) β) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών γ) Τμήμα Παρακολούθησης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Οικονομικής Υποστήριξης 2) Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης διασφαλίζει και είναι αρμόδια για την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου και των λειτουργιών του Τ. Γ.& Κ. καθώς και την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του Υπουργείου. Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ανήκουν: α) Η έγκριση και επεξεργασία δεσμεύσεων, τιμολογίων και πληρωμών. β) Η διασφάλιση της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών του ΓΛΚ σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. γ) Η διασφάλιση της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις προμήθειες. δ) Η διαχείριση και εκκαθάριση αποδοχών. ε) Η παρακολούθηση των εσόδων και των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου. στ) Η παροχή υλικού και πληροφοριών για την υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατά την επιτέλεση του έργου του. ζ) Η συνεργασία και επικοινωνία με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού του Υπουργείου. η) Η σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της Διεύθυνσης και των τμημάτων της, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Τακτικού και ΠΔΕ) αα) Η επεξεργασία και έγκριση δεσμεύσεων, καθώς και η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού. ββ) Η εξασφάλιση της καταχώρισης των δεσμεύσεων μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κονδύλια στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στα ανώτατα όρια των δαπανών και της αναφοράς των δεσμεύσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στο ΓΛΚ με αίτηση για πρόσθετα κονδύλια πριν την έγκριση παρόμοιων δεσμεύσεων/υποχρεώσεων. γγ) Η επεξεργασία ανακατανομών προϋπολογισμού στο Μητρώο δεσμεύσεων. δδ) Η προώθηση αιτημάτων εγγραφής θέσεων και αυξομείωσης πιστώσεων στις περιπτώσεις διορισμών, μετατάξεων και αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων αυτού. εε) Η έκδοση εντολών κατανομής του ΠΔΕ για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας και η παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, καθώς και συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και έλεγχος και επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων. στστ) Η συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και η υποβολή αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. ζζ) Η επεξεργασία όλων των απαιτήσεων, των λογαριασμών και των τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες και υποβολή στις μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων για την έγκριση των πληρωμών. ηη) Η συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών από μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση για την τήρηση πλήρων αρχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και δαπανών, καθώς και δικαιολογητικών τιμολογίων και εγγράφων. θθ) Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των αρχών του ν.3871/2010 (Α΄ 141). ιι) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών. ιαια) Η μέριμνα για την καταβολή εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς. β) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών αα) Η διαχείριση πάγιων προκαταβολών. ββ) Η εποπτεία υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. γγ) Ο ορισμός εκκαθαριστή αποδοχών προσωπικού του Υπουργείου και η εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. δδ) Η τήρηση μισθολογικού Μητρώου του τακτικού προσωπικού και στοιχείων για τη μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού του Υπουργείου. εε) Η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ. στστ) Ο έλεγχος και η πληρωμή των δαπανών μετακινήσεων εκτός έδρας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μεταθέσεων και αποσπάσεων. ζζ) Η πληρωμή φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου. ηη) Ο έλεγχος και η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών και η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Α.Π.Δ. γ) Τμήμα Παρακολούθησης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Οικονομικής Υποστήριξης αα) Η επεξεργασία και έγκριση δεσμεύσεων, καθώς και η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων με τον προβλεπόμενο τρόπο. ββ) Η εξασφάλιση της καταχώρισης των δεσμεύσεων μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κονδύλια στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στα ανώτατα όρια των δαπανών και της αναφοράς των δεσμεύσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στο ΓΛΚ με αίτηση για πρόσθετα κονδύλια πριν την έγκριση παρόμοιων δεσμεύσεων/ υποχρεώσεων. γγ) Η επεξεργασία ανακατανομών προϋπολογισμού στο Μητρώο Δεσμεύσεων. δδ) Η συνεργασία με το Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ και το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών. εε) Η επεξεργασία όλων των απαιτήσεων, των λογαριασμών και των τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες και υποβολή στις μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων για την έγκριση των πληρωμών. στστ) Η συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών από μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση για την τήρηση πλήρους αρχείου δεσμεύσεων, πληρωμών και δαπανών, καθώς και δικαιολογητικών τιμολογίων και εγγράφων. ζζ) Η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων. ηη) Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου. θθ) Η παρακολούθηση των δανειακών συμβάσεων μεταξύ Υπουργείου και πιστωτικών ιδρυμάτων και η μέριμνα για την εξόφλησή τους. ιι) Κάθε αρμοδιότητα αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Τ.Γ. & Κ. που δεν καλύπτεται από τις αρμοδιότητες των λοιπών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ιαια) Η εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Γ. & Κ. (ν. 3889/2010, Α΄ 182, άρθρο 12 – μετονομασία Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών σε Τ.Γ. & Κ.). ιβιβ) Η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων του Τ.Γ. & Κ. και η διαβίβαση αυτών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. ιγιγ) Η έκδοση των προσκλήσεων και η ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου. ιδιδ) Η έκδοση της ημερήσια διάταξης με τα προς συζήτηση θέματα. ιειε) Η έκδοση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Τ.Γ. & Κ. ιστιστ) Η έκδοση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Τ.Γ. & Κ. και η ανάρτησή τους στο πρόγραμμα Διαύγεια, καθώς και η κοινοποίησή τους. 4) Της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και των Τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού. Δ. Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων 1) Η Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες: α) Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών. β) Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στη Κε.Μ.Κ.Ε. γ) Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. δ) Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση. ε) Η παροχή στην Κε.Μ.Κ.Ε. κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κε.Μ.Κ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της Ε.Ε για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της. Η απευθείας επικοινωνία με την ΓΔ Γεωργίας, όπου απαιτείται, για θέματα που αφορούν ενισχύσεις αρμοδιότητάς της, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Κε.Μ.Κ.Ε. στ) Η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SΑΝΙ. ζ) Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SΑRΙ. η) Η μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητάς τους. θ) Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: ι) Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν. ια) Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.). 2) Της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού.
Άρθρο 4
1.  
  Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει ως στρατηγικό σκοπό τη διοικητική οργάνωση και στήριξη των οργανικών μονάδων του Υπουργείου και των οργανισμών του μέσω της καλύτερης στελέχωσής τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, της νομικής και της υλικοτεχνικής στήριξής τους, καθώς και του στρατηγικού σχεδιασμού των υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία τους. Επιπρόσθετο στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης αποτελεί η αξιοποίηση της δημόσιας γης και των ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο, με στόχο την αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα: Α. Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων Β. Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων Γ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ. Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Ε. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης Α. Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων 1) Η Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Γεωπονικού Προσωπικού β) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Κτηνιατρικού και Λοιπού Γεωτεχνικού Προσωπικού γ) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Διοικητικού, Οικονομικού, Τεχνικού Προσωπικού και Επιμόρφωσης δ) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ε) Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων στ) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας ζ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 2) Η Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων είναι αρμόδια για τη διοίκηση τόσο του μόνιμου όσο και του με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανθρώπινου δυναμικού, την οργάνωση των υπηρεσιών, τη βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, την αποτύπωση στόχων, τη μέτρηση αποτελεσμάτων και την υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου. Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων ανήκουν: α) Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της επιμόρφωσης. β) Η αξιοποίηση των υλικοτεχνικών και ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου για την καλύτερη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. γ) Η μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης των κεντρικών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου. δ) Η ανάπτυξη νέων μεθόδων για την απλούστευση των διαδικασιών μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου. ε) Η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Υπουργείου με βάση τους διαθέσιμους πόρους. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Γεωπονικού Προσωπικού αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των κλάδων: ΠΕ1 Γεωπονικού, ΠΕ8 Οικιακής Οικονομίας, ΤΕ1 Γεωπονικού, ΤΕ2 Δασοπονίας και ΤΕ3 Τεχνολογίας Τροφίμων. ββ) Η οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου – Αρχείου των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος που υπηρετεί ή έχει συνταξιοδοτηθεί. γγ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν σχέση με το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος. β) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Κτηνιατρικού και Λοιπού Γεωτεχνικού Προσωπικού αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των κλάδων: ΠΕ3 Κτηνιατρικού, ΠΕ4 Ιχθυολόγων, ΠΕ7 Γεωλόγων, ΠΕ14 Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών, ΤΕ4 Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας-Αλιείας, ΔΕ1 Γεωργικού και Κτηνοτροφικού, ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων και ΔΕ9 Επιμελητών Ιχθυοτροφείων (προσωρινός). ββ) Η οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου – Αρχείου των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος που υπηρετεί ή έχει συνταξιοδοτηθεί. γγ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν σχέση με το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος. γ) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Διοικητικού, Οικονομικού, Τεχνικού Προσωπικού και Επιμόρφωσης. αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των κλάδων: ΠΕ5 Επιθεωρητών, ΠΕ6 Χημικών, ΠΕ9 Διοικητικού, ΠΕ10 Οικονομικού, ΠΕ11 Μηχανικών, ΠΕ12 Πληροφορικής, ΠΕ13 Στατιστικής, ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ7 Μηχανικών, ΤΕ8 Βιβλιοθηκονόμων, ΤΕ9 Πληροφορικής, ΤΕ10 Ραδιοτηλεγραφητών (προσωρινός), ΔΕ3 Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ4 Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ5 Τεχνικού Οδηγών, ΔΕ6 Τεχνικού Δομικών Έργων, ΔΕ7 Τεχνικού Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής, ΔΕ8 Τηλεφωνητών, ΥΕ1 Κλητήρων και ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας. ββ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν το διορισμό υπαλλήλων όλων των κλάδων μονίμου προσωπικού του Υπουργείου. γγ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τις διοικητικές πράξεις στελέχωσης των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργείου, καθώς και του Γραφείου Γενικού Γραμματέα. δδ) Η οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου – Αρχείου των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος που υπηρετεί ή έχει συνταξιοδοτηθεί. εε) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν σχέση με το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος. στστ) Η οργάνωση και εκτέλεση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια και μέχρι τη λήξη της διετούς δοκιμαστικής τους υπηρεσίας, που καταρτίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. ζζ) Η ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο και έχουν λιγότερο από εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων. ηη) Η παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του. θθ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για την άσκηση Ελλήνων και αλλοδαπών φοιτητών και σπουδαστών σε θέματα του αγροτικού τομέα. ιι) Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης (ειδικού ενδιαφέροντος) τα οποία καταρτίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), εσωτερικού και εξωτερικού και τα Μεσογειακά Αγρονομικά Ινστιτούτα και αφορούν στους υπαλλήλους του Υπουργείου και των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του και έχουν μέχρι εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων. Στα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο ή οικονομικά συμφέρον. ιαια) Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων του Υπουργείου ή των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του, τα οποία έχουν μέχρι εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων και καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Τα προγράμματα αυτά αφορούν αντικείμενα της υπηρεσίας τους και έχουν σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό. ιβιβ) Η οργάνωση και εκτέλεση, σε συνεργασία με την Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προγραμμάτων προαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον αυτά έχουν μέχρι εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να οργανώνονται και κατά κύκλους Υπουργείων με βάση τη συνάφεια του αντικειμένου τους με το Υπουργείο. ιγιγ) Η μέριμνα για τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευομένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον αυτά έχουν μέχρι εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή μεμονωμένες μετεκπαιδεύσεις, σε ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού και τα Μεσογειακά Αγρονομικά Ινστιτούτα, για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. που αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και η χορήγηση των σχετικών εκπαιδευτικών αδειών. ιδιδ) Η παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του Υπουργείου και των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του που εμπίπτουν στον παραπάνω αριθμητικό προσδιορισμό. ιειε) Η μέριμνα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για τη συμμετοχή του μονίμου προσωπικού του Υπουργείου και των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του, σε προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών. δ) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αναφέρονται στη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κάθε μορφής, του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και του επί θητεία προσωπικού του Υπουργείου. ββ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κάθε μορφής, του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και του επί θητεία προσωπικού του Υπουργείου. γγ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κάθε μορφής, του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου και του επί θητεία προσωπικού στο Υπουργείο. δδ) Η οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου – Αρχείου του πάσης φύσεως προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου. εε) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν σχέση με το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και του επί θητεία προσωπικού. ε) Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων. αα) Η εποπτεία των φορέων του δημοσίου τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ββ) Η μέριμνα για τη σύσταση, σύνθεση, ανασύνθεση και συγκρότηση οργάνων διοίκησης των φορέων του δημοσίου τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αυτών, όπου αυτά προβλέπονται. γγ) Η μέριμνα για τη σύσταση, σύνθεση, ανασύνθεση και συγκρότηση των συλλογικών οργάνων των φορέων του δημοσίου τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου. δδ) Η μέριμνα για τη ρύθμιση οργανωτικών, λειτουργικών και οικονομικών θεμάτων των φορέων δημοσίου τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου. εε) Ο χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού όλων των κλάδων των νομικών προσώπων εποπτείας Υπουργείου. στστ) Ο προγραμματισμός και οι εγκρίσεις προσλήψεων τακτικού, έκτακτου και με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού των νομικών προσώπων εποπτείας Υπουργείου. ζζ) Οι εγκρίσεις κανονισμών κατάστασης προσωπικού των νομικών προσώπων εποπτείας Υπουργείου. στ) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου. ββ) Η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Υπηρεσία στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου. γγ) Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ή μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής με «εντολή Υπουργού» ή με «εντολή Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περιορισμού των υπογραφών. δδ) Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου σε θέσεις προσωπικού, η κατανομή τους σε κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες, η περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων τους, καθώς και ο καθορισμός των προσόντων κάθε θέσης. εε) Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού στις κεντρικές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. στστ) Η σύσταση και συγκρότηση με διετή θητεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλων των συλλογικών οργάνων του Υπουργείου, πλην εκείνων που αφορούν τη διενέργεια των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Υπουργείου. Επίσης η σύσταση και συγκρότηση άτυπων μη αμειβόμενων συλλογικών οργάνων (ομάδες εργασίας) με σκοπό τη μελέτη, την επεξεργασία και την υποβολή προτάσεων στον Υπουργό για θέματα αρμοδιότητας του τομέα εποπτείας του ΥΠΑΑΤ. ζζ) Ο ορισμός εκπροσώπων του ΥΠΑΑΤ, σε άλλα Υπουργεία ή φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ηη) Η μελέτη και πρόταση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η κατάργηση περιττών διατυπώσεων. θθ) Ο καθορισμός, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, των δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τη διοίκηση πολίτες. ιι) Η μελέτη των χρησιμοποιουμένων εντύπων και η εισήγηση για τη βελτίωση και την τυποποίησή τους. Η σχεδίαση νέων απλουστευμένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραίτητων στις συναλλαγές των πολιτών με τις υπηρεσίες. ιαια) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή από τις κατ΄αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας. ιβιβ) Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τον περιορισμό της συναρμοδιότητας των οργάνων του Υπουργείου με φορείς ή όργανα άλλων Υπουργείων. ιγιγ) Η εξέταση περιπτώσεων δυσλειτουργίας γραφειοκρατικών τύπων και πολύπλοκων διαδικασιών που παρουσιάζονται κατά τη συναλλαγή των υπηρεσιών με τους πολίτες. ιδιδ) Ο έλεγχος σχεδίων νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων που συντάσσονται από τις υπηρεσίες για την αποφυγή θέσπισης περιττών γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών. ιειε) Η εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ιστιστ) Η διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών και ο προσδιορισμός, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας. ιζιζ) Η εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ιηιη) Η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής αυτών. ιθιθ) Η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ΙSΟ). κκ) Η συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των υπηρεσιών και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας του Υπουργείου, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό. κακα) Ο εντοπισμός των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κβκβ) Η ενεργή προώθηση της ισότητας των δύο φύλων με την επεξεργασία και παρακολούθηση εφαρμογής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στα σχέδια νόμων και κανονιστικών πράξεων, που αφορούν τις πολιτικές του Υπουργείου και εκδίδονται από αυτό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. κγκγ) Η ενεργή προώθηση της ισότητας των δύο φύλων με προτάσεις για Μέτρα Θετικής Δράσης στα σχέδια νόμων και κανονιστικών πράξεων, που αφορούν τις πολιτικές του Υπουργείου και εκδίδονται από αυτό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. κδκδ) Η συλλογή στοιχείων, ανάλυση και επεξεργασία, για θέματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου και η παρακολούθηση της εθνικής και της διεθνούς νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σε θέματα ισότητας. κεκε) Η μέριμνα σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, για την πρακτική προώθηση της ισότητας στην εξέλιξη, τη μετεκπαίδευση και αξιοποίηση του γυναικείου δυναμικού του Υπουργείου. κστκστ) Η παροχή πληροφοριών στον αγροτικό πληθυσμό για την ισότητα των δύο φύλων και το οικογενειακό δίκαιο. κζκζ) Η προώθηση, παρακολούθηση και ο συντονισμός των δράσεων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των άλλων διευκολύνσεων για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ). ζ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης αα) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών μετακίνησης της πολιτικής ηγεσίας, των συμβούλων και μετακλητών υπαλλήλων του Υπουργείου στο εσωτερικό και εξωτερικό. ββ) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών μετακίνησης των υπαλλήλων του Υπουργείου στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. γγ) Η μέριμνα για την έκδοση ή ανανέωση υπηρεσιακών διαβατηρίων των μετακινουμένων στο εξωτερικό. δδ) Η μέριμνα για την κυκλοφορία και άρση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου. εε) Η έγκριση κίνησης οχημάτων για την εξυπηρέτηση των μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. στστ) Η παρακολούθηση της διάθεσης των αυτοκινήτων αποκλειστικά και μόνο στα δικαιούμενα πρόσωπα και η χρησιμοποίησή τους μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους διατέθηκαν αυτά. ζζ) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό των αυτοκινήτων με τα απαραίτητα καύσιμα, λιπαντικά και ανταλλακτικά με βάση τις πραγματικές ανάγκες της κατανάλωσης και της επισκευής τους. ηη) Η μέριμνα για τη συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων. θθ) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό των οδηγών με συνοδευτικά έγγραφα για κάθε αυτοκίνητο. ιι) Ο έλεγχος της κανονικής συμπλήρωσης των συνοδευτικών εγγράφων από τους οδηγούς. ιαια) Η έκδοση «Δελτίου – εντολής επιθεώρησης και επισκευής οχήματος», στο οποίο θα αναγράφονται περιληπτικά το είδος της συντήρησης επισκευής, οι απαιτούμενες επισκευές, εργασίες και τα αναγκαία δικαιολογητικά. ιβιβ) Η προώθηση των τιμολογίων, καυσίμων, επισκευών και συντήρησης με τα αντίστοιχα πρακτικά παραλαβής. ιγιγ) Η εξυπηρέτηση της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. ιδιδ) Η σύνταξη και τήρηση των πρακτικών και των πειθαρχικών αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. ιειε) Η μέριμνα για την κοινοποίηση των γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. ιστιστ) Η προετοιμασία και διεκπεραίωση των πειθαρχικών διαδικασιών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η προετοιμασία εκδίκασης των ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβουλίων εγειρόμενων αγωγών και εφέσεων, καθώς και η διεξαγωγή της εν γένει αλληλογραφίας των πιο πάνω συμβουλίων. ιζιζ) Η τήρηση των βιβλίων των συνεδριάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και η χορήγηση αντιγράφων των πρακτικών αυτών. ιηιη) Η διακίνηση της διαβαθμισμένης ή μη εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Κεντρικής Υπηρεσίας. ιθιθ) Η αναπαραγωγή εγγράφων ή κειμένων της Κεντρικής Υπηρεσίας. κκ) Η μέριμνα εφοδιασμού των υπηρεσιών με φύλλα εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η τήρηση αρχείου αυτών και η προώθηση των προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαταγμάτων, αποφάσεων κ.λπ. κακα) Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοαντιγράφων ή φωτοτυπιών οποιονδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή αντίγραφο. κβκβ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών του προσωπικού καθώς και των πολιτών. κγκγ) Η παροχή πληροφοριών στους πολίτες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. 4) Της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ9 Διοικητικού ή ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού. Β. Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων 1) Η Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Νομοπαρασκευαστικό β) Τμήμα Εναρμόνισης Νομοθεσιών γ) Τμήμα Διαχείρισης Καταγγελιών Παραβάσεων Γεωργικού Τομέα – Νομικό 2) Η Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων είναι αρμόδια για τη νομοτεχνική συνδρομή στην τελική κατάρτιση σχεδίων νόμων και τροπολογιών, τον έλεγχο της νομιμότητας έκδοσης, την επεξεργασία και τελική κατάρτιση των κανονιστικών πράξεων, που υποβάλλονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, τη μεταφορά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, στην εσωτερική έννομη τάξη και την αντιμετώπιση καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων ανήκουν: α) Η βελτίωση των διαδικασιών έκδοσης σχεδίων νόμων, προσθηκών-τροπολογιών σε σχέδια νόμων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων. β) Η ταχύτερη διαχείριση περιπτώσεων καταγγελιών παραβάσεων της ενωσιακής νομοθεσίας στο γεωργικό τομέα. γ) Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Νομοπαρασκευαστικό αα) Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην τελική κατάρτιση σχεδίων νόμων και προσθηκών - τροπολογιών που εισηγείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η μέριμνα για την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης, την ψήφιση και τη δημοσίευση αυτών. ββ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες του Υπουργείου, για τη σύνταξη των εκθέσεων, που απαιτούνται για την κατάθεση στη Βουλή των σχεδίων νόμων και προσθηκών – τροπολογιών και για την επισήμανση των τροποποιούμενων-καταργούμενων διατάξεων των σχεδίων νόμων. γγ) Η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων για την τελική κατάρτιση των σχεδίων νόμων. δδ) Η αποτελεσματική υποστήριξη, ο συντονισμός και η αντιμετώπιση των θεμάτων που εισηγείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για νομοθετική ρύθμιση και η επισήμανση, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή/και επικαιροποίησης. εε) Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για τον έλεγχο της νομιμότητας έκδοσης, την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης και την τελική κατάρτιση των κανονιστικών πράξεων (σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων), που υποβάλλονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, σε εκτέλεση διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας του αγροτικού τομέα, καθώς και η μέριμνα για τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων. στστ) Ο έλεγχος της νομιμότητας έκδοσης κανονιστικών πράξεων που αφορούν ρυθμίσεις θεμάτων εθνικής νομοθεσίας που υποβάλλονται από άλλα Υπουργεία για υπογραφή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λόγω συναρμοδιότητας, η διατύπωση τυχόν παρατηρήσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες καθώς και η νομοτεχνική επεξεργασία αυτών. ζζ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Φορείς που εμπλέκονται στο νομοθετικό έργο (συναρμόδια Υπουργεία, Συμβούλιο της Επικρατείας και Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης). ηη) Η συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από κανονιστικές πράξεις της διοίκησης που εκδίδονται σε εκτέλεση διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας. θθ) Η παροχή νομοτεχνικών οδηγιών επί ερωτημάτων υπηρεσιών του Υπουργείου που αφορούν την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων. ιι) Η τήρηση αρχείου των νόμων, προσθηκών – τροπολογιών και κανονιστικών πράξεων που επεξεργάζεται το τμήμα και έχει την ευθύνη δημοσίευσής τους. β) Τμήμα Εναρμόνισης Νομοθεσιών αα) Η νομοτεχνική επεξεργασία και ο έλεγχος νομιμότητας των σχεδίων κανονιστικών διοικητικών πράξεων που υποβάλλονται από τις καθ΄υλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, για την εμπρόθεσμη και ορθή ενσωμάτωση των Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και για την εκτέλεση των Κανονισμών και των αποφάσεων της Ε.Ε. καθώς και η μέριμνα για τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων. ββ) Η παρακολούθηση του δικαίου της Ε.Ε. αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Εξωτερικών. γγ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε εθνικούς φορείς που εμπλέκονται στην εναρμόνιση (συναρμόδια Υπουργεία, Συμβούλιο της Επικρατείας και Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης). δδ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε όργανα της Ε.Ε. και σε ομάδες εργασίας οι οποίες συνεδριάζουν για την ενημέρωση αυτών, αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των υποχρεώσεων του Υπουργείου που προκύπτουν από το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο. εε) Η συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας που συστήνονται στο Υπουργείο για τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με την ενωσιακή, καθώς και η συμμετοχή σε αυτές που προβλέπονται από κανονιστικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται για την ενσωμάτωση Οδηγιών και για την εκτέλεση Κανονισμών και αποφάσεων της Ένωσης. στστ) Η παροχή νομοτεχνικών οδηγιών επί ερωτημάτων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου που αφορούν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και την κατάρτιση των σχετικών κανονιστικών διοικητικών πράξεων. ζζ) Η τήρηση αρχείου των κανονιστικών πράξεων που επεξεργάζεται το τμήμα και έχει την ευθύνη δημοσίευσής τους. γ) Τμήμα Διαχείρισης Καταγγελιών Παραβάσεων Γεωργικού Τομέα – Νομικό αα) Η παροχή απόψεων επί ερωτημάτων υπηρεσιών του Υπουργείου που αφορούν θέματα εφαρμογής του εθνικού και του δικαίου της Ε.Ε., στους τομείς εφαρμογής της ΚΑΠ. ββ) Η αντιμετώπιση καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τη μη ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε. αρμοδιότητας του Υπουργείου, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕU pilοt», σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου, τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς και άλλους δημόσιους φορείς. γγ) Η τήρηση του αρχείου των υποθέσεων που έχουν εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕU pilοt». δδ) Η συγκέντρωση των περιπτώσεων απατών – παρατυπιών που διαπιστώνονται σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Γεωργικά Ταμεία (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ) που διαβιβάζονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου και τα συναρμόδια Υπουργεία. εε) Ο έλεγχος και η αποστολή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (ΟLΑF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοινώσεων των διαπιστωμένων απατών – παρατυπιών, σύμφωνα με τους ενωσιακούς Κανονισμούς για τα Γεωργικά Ταμεία. στστ) Η τήρηση του αρχείου ανακοινώσεων απατών – παρατυπιών. ζζ) Η παρακολούθηση – αντιμετώπιση σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου, των ειδικών ερευνών που πραγματοποιεί η ΟLΑF στη χώρα στο γεωργικό τομέα. ηη) Η συγκέντρωση και επεξεργασία για την αποστολή στην (ΟLΑF) του ετήσιου ερωτηματολογίου του άρθρου 325 ΣΛΕΕ για τα μέτρα καταπολέμησης και πρόληψης των απατών - παρατυπιών στο γεωργικό τομέα. θθ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - ΟLΑF για την καταπολέμηση – πρόληψη των απατών - παρατυπιών στο γεωργικό τομέα. ιι) Η αντιμετώπιση θεμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες και παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου στον γεωργικό τομέα σε συνεργασία με το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου συναρμόδιες υπηρεσίες, Φορείς και Υπουργεία. ιαια) Η παρακολούθηση των Ενωσιακών Κανονισμών που αφορούν την καταπολέμηση της απάτης καθώς και η έκδοση εγκυκλίων – οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους. ιβιβ) Η συμμετοχή σε επιτροπές του Υπουργείου που εισηγούνται την επιβολή κυρώσεων κατά παραβατών του γεωργικού δικαίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, καθώς και σε επιτροπές παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής Ενωσιακών Κανονισμών. ιγιγ) Η νομική συνδρομή στον έλεγχο νομιμότητας έκδοσης κανονιστικών πράξεων και στην κατάρτιση σχεδίων νόμων. 4) Της Διεύθυνσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού. Γ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών β) Τμήμα Εφαρμογής - Υποστήριξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιοποίησης Δεδομένων και Μέριμνας γ) Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Νetwοrk Center, Μητρώων, Βάσεων Δεδομένων, Βig Data και Στατιστικών δεδομένων 2) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών, την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς, καθώς και για τη λειτουργία υπηρεσιών G-Clοud για τις υπηρεσίες του Υπουργείου, των εποπτευομένων φορέων και των συνεργαζομένων δημοσίων φορέων με το ΥΠΑΑΤ, για την ολοκλήρωση του έργου του. Στους επιχειρησιακούς στόχους-σκοπούς της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν: α) Η βέλτιστη εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των πολιτών μέσα από την παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πληροφορικής. β) Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής, με την παροχή τεχνογνωσίας σε επιμορφωτικά σεμινάρια και εσωτερικές εκπαιδεύσεις. γ) Η μείωση των λειτουργικών δαπανών, με την ανάπτυξη διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών. αα) Η αναγνώριση και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών και διεργασιών για το σύνολο των δομών του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων. ββ) Η μοντελοποίηση και απλοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών και διεργασιών, η σύνθεση σε κοινές ομάδες. γγ) Η προτυποποίηση διαδικασιών (φόρμες, έντυπα, λειτουργίες, κ.α.). δδ) Ο ανασχεδιασμός και προσαρμογή επιχειρησιακών διαδικασιών πληροφορικής. εε) Η επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων -υπηρεσιών, δικτύων και λογισμικού. στστ) Η εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση των χρηστών των αναπτυσσομένων εφαρμογών. ζζ) Η μελέτη, η εισήγηση και η διοργάνωση εκπαιδεύσεων ή μετεκπαιδεύσεων του προσωπικού του Υπουργείου σε θέματα πληροφορικής και λειτουργίας εθνικών και κοινοτικών ηλεκτρονικών εφαρμογών. ηη) Η διάχυση του πληροφοριακού υλικού. θθ) Η επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας. ιι) Η επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών ανασχεδιασμού επιχειρησιακών ροών, ποιότητας και ασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα. ιαια) Η έρευνα αναγκών ανάπτυξης νέων συστημάτων. ιβιβ) Η έρευνα ικανοποίησης απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων. ιγιγ) Η επιλογή και ο σχεδιασμός έργων πληροφορικής: Στρατηγική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Ανάλυση, Ανάλυση Σκοπιμότητας, Τεχνική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση, Λειτουργική Ανάλυση, Ανάλυση Λειτουργίας. ιδιδ) Ο σχεδιασμός αρχιτεκτονικής και πλατφόρμας ανάπτυξης υπηρεσιών (επιλογές εργαλείων ανάπτυξης και πλατφόρμας σχεδιασμού). ιειε) Η διοίκηση έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Ρrοject Μanagement). ιστιστ) Η διαχείριση σκοπού (ScοpeΜanagement), χρόνου (Τime Μanagement), κόστους (Cοst Μanagement), ποιότητας (Quality Μanagement), επικοινωνίας (Cοmmunicatiοns Μanagement), κινδύνων και ευκαιριών (Risk Μanagement), εξωτερικών αναδόχων συμβάσεων (Ρrοcurement Μanagement). ιζιζ) Η λειτουργία πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης κοινοτικών και εθνικών έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. ιηιη) Η τήρηση Μητρώου υφισταμένων συστημάτων και υπηρεσιών (τεχνικά εγχειρίδια, εκπαιδευτικά εγχειρίδια, κώδικας). ιθιθ) Ο προγραμματισμός ανάπτυξης νέων συστημάτων και υπηρεσιών. κκ) Η εξασφάλιση της διασύνδεσης συστημάτων και υπηρεσιών με κοινό τρόπο στο ενιαίο back οffice σύστημα ψηφιακής διαχείρισης εργασιών του Υπουργείου. κακα) Η μελέτη και η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων πληροφορικής σε τομείς που ενδιαφέρουν το Υπουργείο και τους συναλλασσόμενους πολίτες. κβκβ) Η ανάλυση, ο συντονισμός, η εποπτεία και η συνεργασία σε θέματα πληροφορικής των εποπτευομένων από το Υπουργείο φορέων (οργανισμών & ιδρυμάτων). κγκγ) Η συνεργασία με τις κεντρικές, αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. κδκδ) Ο σχεδιασμός και η ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων. κεκε) Η δημιουργία εφαρμογών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη (e_Serνices). κστκστ) Ο καθορισμός του κύκλου ζωής κάθε εφαρμογής (κύκλος ζωής). κζκζ) Ο καθορισμός των απαιτήσεων του συστήματος (διαμόρφωση περιβάλλοντος, λειτουργικές απαιτήσεις, ανάλυση κόστους /ωφέλειας) (System Demand). κηκη) Η εκπόνηση μελετών ανάπτυξης (Sοftware/Ηardware) για λογαριασμό των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου. κθκθ) Η ροή των δεδομένων (Dataflοw), η εξάρτηση με τις διαδικασίες και η χρονική διάρκεια διατήρησης αυτών (ΕntityLifeΗistοry). λλ) Η ανάλυση των μεθόδων και υφισταμένων διαδικασιών και αντίστοιχες εισηγήσεις για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό τη βέλτιστη μηχανογραφική εξυπηρέτηση των εφαρμογών (Ανάλυση Απαιτήσεων–Λειτουργικές Απαιτήσεις) - (Σχεδιασμός του Συστήματος – Προδιαγραφές Συστήματος). λαλα) Η ανάπτυξη και η υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων – υπηρεσιών. λβλβ) Ο έλεγχος και η δοκιμαστική ροή των πληροφοριακών συστημάτων. λγλγ) Η εγκατάσταση και η πιλοτική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. λδλδ) Η παρακολούθηση εφαρμογών που αναπτύσσονται από τρίτους (οutsοurcing). λελε) Η ανάλυση και ανάπτυξη διαδικασιών σχετικά με τη διαλειτουργικότητα ψηφιακών συστημάτων (web serνices). λστλστ) Η σύνταξη ειδικού φακέλου ανάλυσης και οδηγιών για κάθε σύστημα και τεκμηρίωση όλων των φάσεων υλοποίησης της εφαρμογής (dοcumentatiοn). λζλζ) Η σύνταξη οδηγιών χρηστών (user guide). ληλη) Η μελέτη, η εισήγηση και η διοργάνωση εκπαιδεύσεων ή μετεκπαιδεύσεων του προσωπικού του Υπουργείου σε θέματα πληροφορικής και λειτουργίας εθνικών και κοινοτικών ηλεκτρονικών εφαρμογών. λθλθ) Η εκπαίδευση των χρηστών στις νέες εφαρμογές σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και έκδοση σχετικών οδηγιών. μμ) Η ανάληψη δράσεων για τη δημοσιοποίηση και την προβολή των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από το κράτος στο κράτος (G2G) και από το κράτος προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις (G2Β) & (G2C). μαμα) Η διερεύνηση των εξελίξεων της πληροφορικής στον ελληνικό και διεθνή χώρο και η μέριμνα εφαρμογής των εξελίξεων αυτών. μβμβ) Η συστηματική έρευνα για θεματικές περιοχές βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών από το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς και η διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης από τις τρέχουσες πληροφοριακές συνθήκες και υπηρεσίες του Υπουργείου. β) Τμήμα Εφαρμογής - Υποστήριξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιοποίησης Δεδομένων και Μέριμνας αα) Η εφαρμογή και υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη. ββ) Η παρακολούθηση, διαχείριση και συντήρηση ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συστημάτων λογισμικού. γγ) Η ανάπτυξη και συντήρηση του διαδικτυακού και ενδοδικτυακού ιστοτόπου του Υπουργείου και του συστήματος ψηφιακής συνεργασίας. δδ) Η διαχείριση και συντήρηση του περιεχομένου του διαδικτυακού και ενδοδικτυακού ιστοτόπου του Υπουργείου. εε) Η συνεργασία με φορείς εντός και εκτός Υπουργείου σε θέματα διάχυσης της πληροφορίας και ψηφιακών υπηρεσιών. στστ) Η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Υπουργείου στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών σε εργαλεία αυτοματισμού γραφείου και χρήσης internet υπηρεσιών. ζζ) Η υποστήριξη και προώθηση στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής του προσωπικού του Υπουργείου. ηη) Η εφαρμογή και αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος που αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. θθ) Η υποστήριξη της λειτουργίας των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου με αρμοδιότητες: ααα) Εισαγωγή και ψηφιοποίηση δεδομένων. βββ) Η ροή των εφαρμογών (RUΝ). γγγ) Η εξυπηρέτηση των εφαρμογών γραφείου. ιι) Η υποστήριξη και λειτουργία συστήματος ψηφιακής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης αγροτών 1540 (call center) του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων. ιαια) Η διεκπεραίωση υποθέσεων μέσω διαδραστικής πληροφόρησης στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πολιτών. ιβιβ) Η υποστήριξη και λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου. ιγιγ) Η υποστήριξη συστήματος δημοσιοποίησης αποφάσεων – διοικητικών εγγράφων κ.λπ. (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ). ιδιδ) Η υποστήριξη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και των συστημάτων διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας, οικονομικής διαχείρισης καθώς και του συστήματος ψηφιακής συνεργασίας του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων. ιειε) Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης του Υπουργείου στους εποπτευόμενους φορείς και τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής. ιστστ) Η διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ιζιζ) Η κάθε φύσης ψηφιακή επικοινωνία των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής με το ΥΠΑΑΤ και τους εποπτευόμενους φορείς. ιηιη) Η υποστήριξη στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών (help desk), τόσο των στελεχών του Υπουργείου, όσο και των ενδιαφερομένων πολιτών. ιθιθ) Η παρακολούθηση των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμβάσεις καθώς και των οικονομικών και λοιπών συναλλαγών της Διεύθυνσης και των φορέων που εξυπηρετούνται και δεν υπάγονται στο Υπουργείο. κκ) Η οργάνωση και διαχείριση αποθήκης τεχνολογικού υλικού και αναλώσιμων της Διεύθυνσης. γ) Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Νetwοrk Center, Μητρώων, Βάσεων Δεδομένων, Βig Data και Στατιστικών δεδομένων αα) Η εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση των δικτύων τηλεπικοινωνιών (data-νοice) μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των λοιπών συστημάτων τερματικών σταθμών - υπηρεσιών - κτηρίων του Υπουργείου (κεντρικών αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών του τομέα). ββ) Η επιλογή, εγκατάσταση και υποστήριξη των βασικών και των υποστηρικτικών δομών του ΥΠΑΑΤ Data Center και των εποπτευόμενων φορέων. γγ) Η λειτουργία του ΥΠΑΑΤ Data Center ως G-Clοud Serνice για τους εποπτευόμενους φορείς του. δδ) Η αξιοποίηση του υφιστάμενου και του μελλοντικού εξοπλισμού Data Center σε Virtual περιβάλλον. εε) Η παροχή υπηρεσιών Νetwοrk Μanagement, System Μanagement, Cοnfiguratiοn Μanagement, Αpplicatiοn Μοnitοring. στστ) Η διαχείριση δικτύου με υποστήριξη των χρηστών του δικτύου σε S/W και Η/W (τεχνική υποστήριξη). ζζ) Η εγκατάσταση των μηχανογραφικών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ (στις κεντρικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες του τομέα διαχείρισης του δικτύου). ηη) Η δημιουργία στατιστικών απόδοσης λειτουργίας του δικτύου και η επίβλεψη της απόδοσης με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. θθ) Η μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων των κεντρικών εξυπηρετητών (serνers) και των εφαρμογών με την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (ΒackUp). ιι) Η μέριμνα για την διαχείριση των αντιγράφων ασφάλειας των βάσεων δεδομένων (ΒackUp Restοre). ιαια) Η παρακολούθηση, συντήρηση–αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων των εξυπηρετητών και των τερματικών σταθμών του δικτύου. ιβιβ) Η διαχείριση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail του τομέα διαχείρισης του ΥΠΑΑΤ (dοmain) υπηρεσίες καταλόγου –δημιουργία λογαριασμών. ιγιγ) Η διαχείριση παγίων (σε Η/Υ-περιφερειακά) όλου του τομέα διαχείρισης του ΥΠΑΑΤ. ιδιδ) Η διαχείριση αδειών S/W όλου του τομέα διαχείρισης του ΥΠΑΑΤ. ιειε) Η διαχείριση της διασύνδεσης –εποπτεία στο δίκτυο “Σύζευξις”. ιστστ) Η εγκατάσταση - συντήρηση και λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισμού. ιζιζ) Η εγκατάσταση - συντήρηση και λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. ιηιη) Η ανακύκλωση παλαιού εξοπλισμού πληροφορικής και η αξιοποίηση αυτού. ιθιθ) Η διαχείριση τηλεπικοινωνιακού συστήματος με εποπτεία χρήσης προγραμμάτων επικοινωνιών (cοmmunicatiοn mοnitοr). κκ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για όλες τις κεντρικές – αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και όλες τις περιφερειακές ενότητες. κακα) Η μελέτη και υποβολή προτάσεων, σύνταξη προδιαγραφών για την αναβάθμιση,τον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Υπουργείου. κβκβ) Η μελέτη για τη λογική και φυσική ασφάλεια του δικτύου και των δεδομένων. κγκγ) Η εφαρμογή της αποδεκτής πολιτικής χρήσης του δικτύου του Υπουργείου. κδκδ) Η διαχείριση αλλαγών λόγω μετακινήσεων-κατάργησης θέσεων εργασίας με τη δημιουργία νέων λογαριασμών ή κατάργηση υπαρχόντων και με την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης κοινόχρηστων πόρων του δικτύου. κεκε) Η διαχείριση αλλαγών τηλεπικοινωνιακού υλικού λόγω μετακινήσεων υπηρεσιών. κστκστ) Η μέριμνα για την αντιμετώπιση καταστροφής του data center (Disaster recονer). κζκζ) Η ευθύνη για την εφαρμογή της τήρησης των διαδικασιών ασφάλειας του τοπικού δικτύου σε όλα τα επίπεδα (ΙΤ security). κηκη) Η μέριμνα για την ασφάλεια των φυσικών χώρων του data center (ΙΤ Security). κθκθ) Η δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων. λλ) Η διαχείριση αλφαριθμητικών δεδομένων. λαλα) Η διαχείριση γεωχωρικών και πολυμεσικών δεδομένων. λβλβ) Η αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων με σκοπό την πληροφόρηση. λγλγ) Η ολοκλήρωση της πληροφορίας του ΥΠΑΑΤ, των εποπτευομένων φορέων και εξωτερικών πηγών σε συστήματα Βig Data. λδλδ) Η μέριμνα διασύνδεσης με ξένες βάσεις δεδομένων με σκοπό τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων. λελε) Η δημιουργία λεξικών και σταθεροτύπων των δεδομένων. λστλστ) Η υποστήριξη και ανάπτυξη συστημάτων τεκμηρίωσης ψηφιοποιημένων πληροφοριών. λζλζ) Η τήρηση ιστορικών βάσεων δεδομένων και η υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών (ΜΙS). ληλη) Η αυτόματη ή η ημιαυτόματη ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία κάποιου προτύπου (Datamining) και η μέριμνα για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των βάσεων δεδομένων (Database Τuning). λθλθ) Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων επί των δεδομένων των τηρούμενων Βάσεων και η επεξεργασία των δεδομένων των βάσεων δεδομένων με στατιστική μεθοδολογία. μμ) Η μέριμνα για την αναβάθμιση των βάσεων δεδομένων και η εκτέλεση εργασιών συντήρησης των βάσεων δεδομένων. μαμα) Ο έλεγχος της πληρότητας και της ορθής τήρησης των Μητρώων και η λήψη αναγκαίων διορθωτικών μέτρων. μβμβ) Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων επί των δεδομένων των τηρούμενων Μητρώων. μγμγ) Η κατάρτιση και έκδοση πράξεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση, την ενημέρωση και τυχόν ανασχεδιασμό των Μητρώων που τηρούνται στο Υπουργείο. μδμδ) Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων των τηρούμενων Μητρώων και του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικού Μητρώου. μεμε) Η διαρκής ενημέρωση των Γεωχωρικών δεδομένων των Μητρώων του Υπουργείου. μστμστ) Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σε τεχνικό επίπεδο της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα τηρούμενα Μητρώα καθώς και σε άλλα Μητρώα φορέων του Δημοσίου, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες. μζμζ) Η εκπαίδευση, τεχνική κατάρτιση – υποστήριξη και εποπτεία των χρηστών και ελεγκτών των εφαρμογών των τηρούμενων Μητρώων σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες. μημη) Η εκπροσώπηση σε ενωσιακά και εθνικά όργανα σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. μθμθ) Η αξιοποίηση των δεδομένων των τηρουμένων Μητρώων για στατιστικούς λόγους και η παροχή στοιχείων σε εθνικές και κοινοτικές αρχές. 4) Της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ12 Πληροφορικής ή ΤΕ9 Πληροφορικής. Δ. Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 1) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Εμπράγματων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων β) Τμήμα Αξιοποίησης Ακινήτων γ) Τμήμα Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Όρων Παραχώρησης Ακινήτων 2) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας είναι αρμόδια για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4061/2012 (Α΄ 66), με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα και την αύξηση της αγροτικής παραγωγής, καθώς και για την αξιοποίησή τους για αναπτυξιακούς και κοινωφελείς σκοπούς για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, διασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου στα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο, αντιμετωπίζει τα νομικά θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του ν.4061/2012 και παρακολουθεί και ελέγχει την τηρηση της νομιμότητας όσον αφορά τα παραχωρούμενα ακίνητα. Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας ανήκει η ηλεκτρονική καταγραφή και η διαμόρφωση σχεδίου διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Εμπράγματων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων αα) Η παροχή απαντήσεων σε αιτήματα ιδιωτών και υπηρεσιών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο. ββ) Η διατύπωση απόψεων σχετικά με εκκρεμείς δικαστικές διαφορές. γγ) Η κατάρτιση σχεδίων ατομικών και κανονιστικών πράξεων που αφορούν το αντικείμενο της Διεύθυνσης. δδ) Η έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. εε) Η κατάρτιση σχεδίων εγκυκλίων και οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Διεύθυνσης. στστ) Η εξέταση προσφυγών του άρθρου 8 του ν.3200/1955 ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ζζ) Η εξέταση ενστάσεων κατά του κύρους δημοπρασίας ακινήτου. ηη) Η τήρηση και ενημέρωση αρχείου των δημοσίων ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του ν.4061/2012. θθ) Η υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Οικονομικών για τη διάθεση ακινήτων για αγροτική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4061/2012. β) Τμήμα Αξιοποίησης Ακινήτων αα) Οι εισηγήσεις για παραχωρήσεις ακινήτων κατά χρήση και κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων παραχώρησης. ββ) Οι εισηγήσεις προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επωφελή αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο, για αγροτικούς, αναπτυξιακούς, κοινωφελείς και άλλους σκοπούς με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. γγ) Η κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με τίμημα. δδ) Η εξέταση αιτημάτων για παραχώρηση της χρήσης ακινήτων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για κοινωφελείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4061/2012. εε) Η υποστήριξη της Επιτροπής Δημοπρασιών στο έργο της και η παροχή διευκρινίσεων σε σχετικά θέματα που ανακύπτουν. στστ) Η τήρηση αρχείου στατιστικών στοιχείων δημοπρασιών ακινήτων που διεξάγονται στο Υπουργείο και στις Περιφέρειες της χώρας. ζζ) Οι εισηγήσεις κατόπιν αιτημάτων για λοιπές διαχειριστικές πράξεις (όπως έγκριση στέγασης υπηρεσιών του Υπουργείου στα ακίνητα που διαχειρίζεται, εγκρίσεις επεμβάσεων για πραγματοποίηση κοινωφελούς σκοπού, έγκριση ανταλλαγής ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα περί Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων κ.τ.λ.) γ) Τμήμα Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Όρων Παραχώρησης Ακινήτων αα) Η παρακολούθηση τήρησης των όρων της απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου για κοινωφελή σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4061/2012. ββ) Η παρακολούθηση τήρησης των όρων της απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου με τίμημα κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4061/2012, καθώς και η παρακολούθηση καταβολής του ετήσιου τιμήματος και της αναπροσαρμογής αυτού. γγ) Η παρακολούθηση τήρησης των όρων της απόφασης παραχώρησης ακινήτου, κατά χρήση ή κατά κυριότητα με τίμημα ή για κοινωφελή σκοπό, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του ν.4061/2012 διατάξεις (ν.δ.221/1974, ν.1734/1987, άρθρο 123 αγροτικού κώδικα, ν.3147/2003 - άρθρο 4, άρθρο 13 του ν.4377/1929 κ.λπ.). δδ) Η εισήγηση για ανάκληση της απόφασης παραχώρησης ακινήτου, με οποιοδήποτε νόμο, λόγω παραβίασης των όρων παραχώρησης. εε) Ο έλεγχος για την ορθή καταχώριση των ακινήτων στα Κτηματολογικά Γραφεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. στστ) Ο έλεγχος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής για τη διασφάλιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠΑΑΤ) κατά τη διαδικασία του αναδασμού και του κτηματολογίου που ενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας. ζζ) Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 1987 των προς παραχώρηση ακινήτων. 4) Της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και των Τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού, εκτός του Τμήματος Παρακολούθησης και Εκτέλεσης όρων παραχώρησης ακινήτων, όπου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ11 Μηχανικών. Ε. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης 1) Το Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες: αα) Κατάρτιση και τήρηση, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα για την Πολιτική Σχεδίαση έκτακτης Ανάγκης, σχεδίων οργάνωσης, κινητοποίησης και δράσης σε πόλεμο και έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης, των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ. ββ) Κοινοποίηση των κατά την περίπτωση αα) σχεδίων στις Περιφέρειες ή τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ώστε βάσει αυτών να καταρτισθούν τα τοπικά σχέδια. γγ) Σχολιασμό, έλεγχο και έγκριση των τοπικών σχεδίων των Περιφερειών ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου. δδ) Σχολιασμό των σχεδίων άλλων Υπουργείων, στα οποία αναφέρεται το ΥΠΑΑΤ ως συνεργαζόμενο. εε) Υποβολή στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, δια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους ή και εκτάκτως, εφόσον αυτό ζητηθεί, έκθεσης επί της προόδου της Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και προτάσεις για τα ληφθέντα μέτρα προώθησής της. στστ) Συντονισμό κατά τον καιρό της ειρήνης όλων των ενεργειών των υπηρεσιών αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευομένων από αυτό Πολιτικών Δυνάμεων για την Πολιτική Σχεδίαση έκτακτης Ανάγκης. ζζ) Συντονισμό σε θέματα της Ανώτερης Επιτροπής Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης του ΝΑΤΟ και των Επιτροπών της, στον τομέα δράσης του ΥΠΑΑΤ. ηη) Χειρισμό κάθε γενικού ή ειδικού θέματος που άπτεται άμεσα ή έμμεσα της διεξαγωγής της σχεδίασης. θθ) Συγκρότηση Μικτών Επιτελικών Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας από υπαλλήλους των αρμόδιων Υπουργείων, που υποδεικνύονται από αυτά για τη μελέτη, εισήγηση και σχεδίαση των επιμέρους θεμάτων Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης, των οποίων η επίλυση έχει ανάγκη της συνδρομής περισσοτέρων Υπουργείων. ιι) Συμμετοχή στις Μικτές Επιτελικές Επιτροπές που συγκροτεί και συντονίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δια του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες αποτελούνται από αξιωματικούς και υπαλλήλους των Υπουργείων, με σκοπό: ααα) τη μελέτη και εισήγηση επί θεμάτων της κείμενης νομοθεσίας για την αποτελεσματικότερη συμβολή των Πολιτικών Δυνάμεων στην Εθνική Άμυνα, βββ) την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των Πολιτικών Δυνάμεων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των σε εκτέλεση αυτών εκδιδομένων αποφάσεων και πράξεων. ιαια) Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη χορήγηση αποζημιώσεων σε κατοίκους ακριτικών περιοχών, που έχουν υποστεί άμεσες ή έμμεσες ζημιές στις γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις από την 20η Ιουλίου 1974 και εφεξής, συνεπεία στρατιωτικής κινητοποίησης και επιστράτευσης, για την αμυντική προπαρασκευή της χώρας ιβιβ) Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στη γεωργία από θεομηνία, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και άλλα έκτακτα γεγονότα πριν την 8/1/2001. ιγιγ) Ο ορισμός υπαλλήλου του Τμήματος, προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντα Επιθεωρητή ασφαλείας, όπως προβλέπεται από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας. ιδιδ) Η κατά την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπή κανονιστική ρύθμιση οργάνωση, καθοδήγηση και κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου για την αντιμετώπιση πάσης φύσεως εχθρικών προσβολών και καταστροφών. ιειε) Η εφαρμογή και η υλοποίηση των σχεδίων του Υπουργείου και των ανατιθεμένων σε αυτό αποστολών υποστήριξης σχεδίων άλλων Υπουργείων. ιστιστ) Η προπαρασκευή και η συμμετοχή του Υπουργείου στις εκτελούμενες πάσης φύσεως ασκήσεις Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης. ιζιζ) Η κίνηση της διαδικασίας για την εξασφάλιση των μέσων υποστήριξης των σκοπών της Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης στον τομέα δράσης του Υπουργείου, κυρίως σε ό,τι αφορά τη χορήγηση αναστολών κατάταξης σε εφέδρους σε επιστράτευση, την εκχώρηση απαραίτητων για τη ζωή του Έθνους ή την Εθνική Άμυνα σε πόλεμο και έκτακτη ανάγκη σε καιρό ειρήνης βιομηχανιών, οργανισμών και επιχειρήσεων πάσης φύσεως, δημοσίων και ιδιωτικών, την πολιτική επιστράτευση, τη δέσμευση και την επίταξη των αναγκαιούντων προς αυτό εφοδίων και μέσων. ιηιη) Η μέριμνα εκπαίδευσης και κατάρτισης των υπαλλήλων και του προσωπικού των Πολιτικών Δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης. ιθιθ) Ο χειρισμός των θεμάτων των υπό των κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένου Υλικού Εθνικού και ΝΑΤΟ, έργων υποδομής εθνικών και ΝΑΤΟ και ασφαλείας, βιομηχανικών επιχειρήσεων αναφερομένων στις πολιτικές δυνάμεις αρμοδιότητας του Υπουργείου. κκ) Η εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων, υλικών, εφοδίων και πιστώσεων για την υποστήριξη των σχεδίων Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης του Υπουργείου. κακα) Η συγκέντρωση και τήρηση στατιστικών στοιχείων δυναμικού, ανθρώπινου και οικονομικού, του Υπουργείου και η διενέργεια των εκάστοτε διατασσομένων απογραφών. κβκβ) Η διακίνηση της αλληλογραφίας του Τμήματος από την πρωτοκόλληση, διεκπεραίωση μέχρι και την αρχειοθέτησή της όπως επίσης και η τήρηση του Αρχείου κατά τα ισχύοντα από τον Κανονισμό Αλληλογραφίας Δημοσίων Υπηρεσιών και από τον Ειδικό Κανονισμό Ασφαλείας Διαβαθμισμένου Υλικού. 2) Του Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ.
Άρθρο 5 "Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης"
1.  
  Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει ως στρατηγικό σκοπό την παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας και τη βελτίωση του εμπορικού της ισοζυγίου, μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και του εξαγωγικού προσανατολισμού τους. Επιπλέον, στοχεύει στην προώθηση των θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης ελληνικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών και στην ενίσχυση καινοτόμων καλλιεργειών και τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: Α. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης Β. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών Γ. Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Δ. Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων Ε. Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων ΣΤ. Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής Α. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 1) Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού β) Τμήμα Αξιολόγησης γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Αγροτικής Στατιστικής 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης ανήκουν: α) Η διαμόρφωση των ετήσιων και πολυετών στόχων του ΥΠΑΑΤ μέσα από τη συστηματική συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των προτάσεων, αναγκών, προβλημάτων, ευκαιριών και κινδύνων. β) Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία όλων των πληροφοριών που αφορούν στον αγροτικό τομέα. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού αα) Η συστηματική συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των προτάσεων, αναγκών, προβλημάτων, ευκαιριών, κινδύνων κ.λπ. από όλους τους εμπλεκόμενους (stakehοlders) του αγροτικού τομέα. ββ) Η οργάνωση της ετήσιας και πολυετούς SWΟΤ ανάλυσης για τον αγροτικό τομέα. γγ) Η στοχευμένη μελέτη και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του αγροτικού τομέα (όπως υποδομές που αφορούν αρδευτικά έργα, επενδύσεις, εργαστήρια, τεχνογνωσία κ.λπ., αναγκαίες αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις της παραγωγής, η προώθηση του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της διαχείρισης κρίσεων, της ιχνηλασιμότητας, της αναγκαίας επιμόρφωσης, της επισιτιστικής επάρκειας και ασφάλειας της αγροδιατροφικής αλυσίδας εφοδιασμού, των γεωργικών συμβουλών, της προώθησης και ενσωμάτωσης της προστιθέμενης αξίας στα γεωργικά προϊόντα (με τη μεταποίηση, την τυποποίηση, τη συσκευασία, την προώθηση της ποιότητας, της επωνυμίας, της καινοτομίας και της εφαρμοσμένης έρευνας) κ.λπ. δδ) Η συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά και διεθνή fοra χάραξης στρατηγικής για τον τομέα. εε) Η διαμόρφωση των ετήσιων και πολυετών προτάσεων στρατηγικών στόχων του ΥΠΑΑΤ και επιλογή των σχετικών δεικτών ανάπτυξης και επίτευξης των στρατηγικών στόχων για τον αγροτικό τομέα. στστ) Η συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων για τα θέματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης. β) Τμήμα Αξιολόγησης αα) Η οργάνωση της διαδικασίας ανάλυσης των ετήσιων και πολυετών στρατηγικών στόχων του Υπουργείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του και διαμόρφωση ή/και επικαιροποίηση των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων δράσης τους (με τους κατάλληλους δείκτες, τα αποτελέσματα και τις απαραίτητες ενέργειες - δράσεις επίτευξής τους), τόσο των χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους, όσο και από κοινοτικούς. Η αξιολόγηση των ετήσιων αποτελεσμάτων επίτευξης των στρατηγικών και επιχειρησιακών (υπηρεσιακών) στόχων όλων των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. ββ) Η συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων για τα θέματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης. γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αγροτικής Στατιστικής αα) Η συγκέντρωση, οργάνωση και κωδικοποίηση όλων των πληροφοριών τεκμηρίωσης που αφορούν στον αγροτικό τομέα πάσης φύσεως δεδομένων (μελέτες, πληροφορίες, ηλεκτρονικά αποθετήρια, περιοδικά, ψηφιακές ή μη βιβλιοθήκες, περιεχόμενο ερευνών, επιστημονικών δημοσιευμάτων, αλφαριθμητικών και χαρτογραφικών ψηφιακών δεδομένων κ.λπ.). ββ) Η παροχή τεκμηρίωσης για τον Στρατηγικό σχεδιασμό και τις εκάστοτε διαπραγματεύσεις που αφορούν στον αγροτικό τομέα. γγ) Η συνεργασία με εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς φορείς για τη διασύνδεση της χώρας με αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα και ανταλλαγή πληροφοριών. δδ) Η έρευνα, συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση και μηχανοργάνωση των στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τον αγροτικό τομέα στο σύνολό του, σε συνεργασία με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. εε) Η παροχή στατιστικής υποστήριξης για τον Στρατηγικό σχεδιασμό και τις εκάστοτε διαπραγματεύσεις που αφορούν στον αγροτικό τομέα. στστ) Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία όλων των πληροφοριών που αφορούν στον αγροτικό τομέα. ζζ) Η οργάνωση, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχο του κοινοτικού προγράμματος Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) σε εθνικό επίπεδο. ηη) Η οργάνωση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος της Κοινοτικής Τυπολογίας σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ. θθ) Η οργάνωση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος της διενέργειας προσανατολισμένων δειγματοληψιών σε εθνικό επίπεδο, για συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα ή σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που διενεργούνται στα πρότυπα του ΔΙΓΕΛΠ, με συγκεκριμένο πεδίο παρατήρησης και σχέδιο επιλογής. ιι) Η σύσταση, η τήρηση και η ενημέρωση Μητρώου, με την ονομασία «Μητρώο Γεωργικών Στατιστικών Οργάνων» (Μητρώο ΓΣΟ), στο οποίο εντάσσονται εκείνα τα διοικητικά όργανα στα οποία ανατίθενται καθήκοντα περί των αντικειμένων των αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο. ιαια) Η μέριμνα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της ποιότητας, της συγκρισιμότητας και της συνοχής των δεδομένων. ιβιβ) Η μέριμνα για τη διενέργεια αξιολογήσεων, αναλύσεων, μελετών και ερευνών καθώς και για την έκδοση, τη δημοσίευση ή τη διάδοσή τους. ιγιγ) Η μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς διοικητικά όργανα και τον αγροτικό πληθυσμό. ιδιδ) Η συμμετοχή σε ενωσιακά και σε διεθνή προγράμματα, καθώς και σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την απόκτηση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας. ιειε) Η διαρκής θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση και ενημέρωση διοικητικών οργάνων και αγροτικού πληθυσμού περί των αντικειμένων των αρμοδιοτήτων, ακόμη και εξ’ αποστάσεως με χρήση ΤΠΕ. ιστιστ) Η κατάρτιση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού Τμήματος, από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους. 4) Της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και των Τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού, ή ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ 10 Οικονομικού. Β. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών 1) Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Γεωργικών Διαρθρώσεων β) Τμήμα Προγράμματος Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων γ) Τμήμα Διαρθρωτικών Παρεμβάσεων δ) Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών ανήκουν: α) Ο προγραμματισμός και η εφαρμογή ενός σύγχρονου αναπτυξιακού μοντέλου αγροτικού χώρου και επιχειρηματικότητας (agrοbusiness). β) Η μελέτη και αξιοποίηση των βασικών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του αγροτικού τομέα. γ) Η προώθηση των επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων και κινήτρων προσανατολισμού που συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης των βασικών κλάδων γεωργικής παραγωγής. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Γεωργικών Διαρθρώσεων. αα) Η εφαρμογή της στρατηγικής του ΥΠΑΑΤ για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς οργανισμούς, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τους μη κρατικούς οργανισμούς. ββ) Η προώθηση των επενδύσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης των βασικών κλάδων γεωργικής παραγωγής, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με τη στήριξή τους σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών, βελτίωσης της ποιότητας, της υγιεινής, της ασφάλειας των προϊόντων, του εξαγωγικού χαρακτήρα και του περιβάλλοντος, τη δυνατότητα εξεύρεσης κανονιστικών διεξόδων στην αγορά, την ικανοποιητική συμμετοχή των παραγωγών των βασικών προϊόντων στα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τις επενδύσεις, μέσω της υλοποίησης Κοινοτικών Προγραμμάτων βάσει Κανονισμών της Ε.Ε. γγ) Η κατάρτιση του θεσμικού πλαισίου στο σύνολό του, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, επιχειρησιακά σχέδια δράσης, οδηγοί εφαρμογής, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του. δδ) Η υλοποίηση, παρακολούθηση και ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών που έχουν ως στόχο την ορθή και απρόσκοπτη απορρόφηση Κοινοτικών Πόρων, και τη μείωση των δημοσιονομικών διορθώσεων. εε) Η κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις στον Τομέα της Γεωργίας των Τροφίμων ή/και του Αγροτοδιατροφικού τομέα και στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού/Επενδυτικού Νόμου σε συνεργασία με το οικείο Υπουργείο, με εφαρμογή των κατευθύνσεων πολιτικής και προτεραιοτήτων για τους τομείς της γεωργίας και τροφίμων. στστ) Ο συντονισμός και ο έλεγχος σε επίπεδο εποπτείας διαδικασιών και ενεργειών, καθώς και η γνωμοδότηση για ένταξη έργων πρωτογενούς τομέα, καθώς και για την ένταξη έργων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων σε αναπτυξιακά προγράμματα και νόμους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες ζζ) Η εξασφάλιση εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων για τα προγράμματα αξιοποίησης της αγροτικής παραγωγής, η μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων και καταβολή των επιδοτήσεων και ενισχύσεων στους δικαιούχους, ηη) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των διαφόρων προγραμμάτων, της πορείας εκτέλεσης των έργων, η αξιολόγηση βιωσιμότητας των έργων μετά την κατασκευή τους και η παρακολούθηση στο στάδιο της λειτουργίας τους. θθ) Η συμβολή στην επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, ως τελικός δικαιούχος για το Γ΄Κ.Π.Σ. στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενίσχυσης για την περίοδο 2000-2006 και ως φορέας εφαρμογής για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο του Μέτρου 123Α του άξονα 1 με τίτλο «Αύξηση της Αξίας των γεωργικών προϊόντων» που αφορά στον κλάδο της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. ιι) Η εκκίνηση του συστήματος Δημοσιονομικών Διορθώσεων και των διαδικασιών ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. ιαια) Η διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων με σκοπό τη διαπίστωση τήρησης των υποχρεώσεων τόσο των δικαιούχων των ενισχύσεων, όσο και των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Επιτροπών Παρακολούθησης Έργων που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, σε όλα τα στάδια εφαρμογής των προγραμμάτων. ιβιβ) Η κατάρτιση και έκδοση αποφάσεων καταβολής αποζημιώσεων των Γνωμοδοτικών Επιτροπών, καθώς και της έγκρισης διάθεσης πίστωσης. ιγιγ) Η εκκαθάριση, του πληρωτέου ποσού Οικονομικών Ενισχύσεων στους δικαιούχους που υπήχθησαν στις διατάξεις Κανονισμών της Ε.Ε. για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων παραγωγής τους. ιδιδ) Η παρακολούθηση και οι τροποποιήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπως ισχύει κάθε φορά ανά προγραμματική περίοδο. ιειε) Η συνεργασία με την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. ιστιστ) Η προετοιμασία για την επόμενη προγραμματική περίοδο. ιζιζ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης ενδιαφερομένων για τα διαλαμβανόμενα κάθε φορά στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και υποδείξεων – οδηγιών – συστάσεων για τις απαιτούμενες ενέργειές προκειμένου αυτοί να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους. ιηιη) Η αντιμετώπιση προσφυγών ενώπιον δικαστικών αρχών κατά αποφάσεων της Διοίκησης και γενικά νομικών θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. ιθιθ) Η κατάρτιση – συμμετοχή - εφαρμογή θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις που αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα. κκ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση θεσμικού πλαισίου και αποτελεσμάτων αυτού των μορφών συνεργασίας δικτύωσης και προβολής σχετικά με την μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων σε τοπικό ή/και εθνικό επίπεδο. κακα) Η κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις στον Αγροδιατροφικό Τομέα όσον αφορά βελτίωση της οργάνωσης των αλυσίδων τροφίμων από την παραγωγή την μεταποίηση, την εμπορία και την κατανάλωση των τροφίμων στα πλαίσια οριζόντιων και κάθετων μορφών συνεργασίας. Στρατηγικός Σχεδιασμός του θεσμικού πλαισίου των Βραχείων Αλυσίδων Αγοράς στον Αγροτοδιατροφικό τομέα. κβκβ) Η συνεχής συγκέντρωση- καταγραφή -αξιολόγηση -ομαδοποίηση αναγκών και προτάσεων των θεσμοθετημένων Κρατικών (π.χ. Α΄ και Β΄ Τοπική Αυτοδιοίκηση) και Ιδιωτικών Φορέων σε Τοπικό ή Εθνικό Επίπεδο σχετικά με τις Δημόσιες και Ιδιωτικές Επενδύσεις ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση του Υπουργείου για τους μελλοντικούς του Στρατηγικούς Σχεδιασμούς. κγκγ) Η εφαρμογή του προγράμματος ενισχύσεων στους γεωργούς στις Ορεινές περιοχές και σε γεωργούς περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα εκτός των Ορεινών περιοχών. κδκδ Η κατάρτιση του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΚΑΕ 5323, για Εξισωτική Αποζημίωση και Πρόωρη Συνταξιοδότηση σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. β) Τμήμα Προγράμματος Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων αα) Η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η προώθηση των δικαιολογητικών πληρωμής των επιλέξιμων δαπανών στον τομέα προσανατολισμού. ββ) Ο συντονισμός των ενεργειών των οικονομικών περιφερειακών υπηρεσιών για την επανείσπραξη των επιλέξιμων δαπανών, που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από εθνικές και κοινοτικές πράξεις. γγ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια της Ε.Ε. δδ) Η αντιμετώπιση προσφυγών ενώπιον δικαστικών αρχών κατά αποφάσεων της διοίκησης και γενικά των νομικών θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. εε) Η παρακολούθηση υποθέσεων των προγραμμάτων LΕΑDΕR ΙΙ και του Προγράμματος Ελληνικής Μονάδας Εμψύχωσης (Μ.Ε.Δ.) του δικτύου LΕΑDΕR+ Μέτρο 3.2 και η άσκηση ενεργειών για τον έλεγχο και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων που δόθηκαν από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους στα πλαίσια των προγραμμάτων που προαναφέρθησαν. στστ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων και η μέριμνα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την αναθεώρηση και τροποποίησή τους. ζζ) Η αρμοδιότητα Τοπικού Διαχειριστή (Lοcal Αdministratοr) για την καταγραφή - δήλωση του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων που δίδονται ετήσια από το Υπουργείο, τους εποπτευόμενους φορείς του, στη βάση δεδομένων S.Α.R.Ι. (State Αid Repοrting Ιnteractiνe) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ηη) Η προώθηση στοιχείων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) (υποβολή αιτήσεων με προγράμματα αποζημιώσεων κ.λπ., σχέδια αποφάσεων, απαντήσεις σε ερωτήματα της Ε.Ε.) προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., αναφορικά με την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από φυσικές καταστροφές. γ) Τμήμα Διαρθρωτικών Παρεμβάσεων αα) Η διερεύνηση των βασικών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του αγροτικού τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στην αγροτική απασχόληση, τη διάρθρωση της παραγωγής και τις δομές των εκμεταλλεύσεων. ββ) Η μελέτη και αξιοποίηση των πορισμάτων της έρευνας που αναφέρονται στα προβλήματα του αγροτικού τομέα από πλευράς κοινωνικής οργάνωσης και δομής στην ύπαιθρο, καθώς και η μελέτη των δημογραφικών χαρακτηριστικών του αγροτικού πληθυσμού και η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων γγ) Ο συντονισμός των ενεργειών, η μελέτη και ο σχεδιασμός προγραμμάτων διαρθρωτικού χαρακτήρα, καθώς και η εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών. δδ) Η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων και η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την αναθεώρηση και τροποποίησή τους, πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων δικαιούχων προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών Β΄ και Γ΄ προγραμματικής περιόδου. εε) Η εφαρμογή Εθνικών Συμπληρωματικών Μέτρων για τους νέους αγρότες βάσει του ν.2520/1997 (Α΄ 193). στστ) Η εφαρμογή του Καν.1535/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που είναι κρατικές ενισχύσεις. ζζ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στη Συμβουλευτική Επιτροπή των Ε.Ε σχετικά με απαλλακτικούς Κανονισμούς για τις κρατικές ενισχύσεις. δ) Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών αα) Η έκδοση πάσης φύσης ενημερωτικού εντύπου υλικού, βιβλιαρίων, φυλλαδίων, αφισών κ.λπ. για ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ββ) Η έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων, συγγραμμάτων και περιοδικών που αφορούν αγροτικά θέματα για τις ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού καθώς και του επιστημονικού προσωπικού του ΥΠΑΑΤ. γγ) Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ενημέρωσης στους καταναλωτές αγροτικών προϊόντων. δδ) Η παραγωγή τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών προγραμμάτων ή σποτ, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για την προαγωγή του επιπέδου της επαγγελματικής, συνεταιριστικής και κοινωνικής μόρφωσης του αγροτικού πληθυσμού και για την ενημέρωση του για τους στόχους των προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ για την αγροτική ανάπτυξη με σκοπό την προαγωγή του πολιτιστικού και κοινωνικού επιπέδου του. εε) Η παραγωγή τηλεοπτικών κ.λπ. ταινιών, DVD, φωτογραφικού και λοιπού υλικού απαραίτητα για τις ανάγκες της ενημέρωσης τόσο του αγροτικού πληθυσμού, όσο και του προσωπικού του ΥΠΑΑΤ. στστ) Η παραγωγή τηλεοπτικού, φωτογραφικού και λοιπού υλικού απαραίτητου κατάλληλου στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων, στην διαδικασία της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας, εμπορίας, στην καινοτομία καθώς και της ποιοτικής βελτίωσης των αγροτικών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ζζ) Η οργάνωση, συνδιοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων (εθνικών και διεθνών), σεμιναρίων κ.λπ. σχετικών ενημερωτικών δράσεων, για την ΚΑΠ, για την προώθηση των βιολογικών προϊόντων, προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, μεσογειακής διατροφής, καινοτόμων προϊόντων, ενδυνάμωσης αγροτουρισμού, μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, οικοτεχνίας κ.λπ. ηη) Η μέριμνα για την λήψη μέτρων που αφορούν τη διαδικασία και την ανάθεση σε τρίτους εργασιών και έργων για τις ανάγκες τόσον της παραγωγής ραδιοφωνικών – τηλεοπτικών εκπομπών, προγραμμάτων και ταινιών, όσον της έκδοσης και κυκλοφορίας των πάσης φύσεως εκδόσεων. θθ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε θέματα προώθησης αγροτικών προϊόντων και η ένταξη σε συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις. ιι) Η συνεργασία με εκπροσώπους και φορείς παραγωγών αγροτικών προϊόντων, μεταποιητικών επιχειρήσεων και εμπορικών δικτύων, για την καταγραφή των αναγκών και εξεύρεση βέλτιστων τρόπων για την έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού. ιαια) Η παροχή τεχνογνωσίας από τη σύσταση έως και τη λειτουργία μιας γυναικείας ατομικής ή συνεταιριστικής επιχείρησης στους τομείς της μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, του αγροτουρισμού, της οικοτεχνίας κ.ά. με σκοπό την απασχόληση του γυναικείου δυναμικού της υπαίθρου σε εξωγεωργικά επαγγέλματα για την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος. ιβιβ) Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων για τη σύνδεση της παραγωγής των γυναικείων ατομικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων με διεπαγγελματικούς φορείς όπως επιμελητήρια, εμπορικά δίκτυα κ.ά. ιγιγ) Η διερεύνηση και η παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης για την παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση παραδοσιακών προϊόντων στο πρότυπο της ελληνικής μεσογειακής διατροφής και η ανάδειξη της πολιτισμικής αξίας της ελληνικής μεσογειακής διατροφής. ιδιδ) Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού σε θέματα σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. ιειε) Η ενημέρωση και υποστήριξη του αγροτικού πληθυσμού σε θέματα ασφάλειας κατά την εργασία στην ύπαιθρο προς αποφυγή ατυχημάτων, καθώς και της υγιεινής και ασφάλειας κατά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. ιστιστ) Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια της Ε.Ε. ιζιζ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών μέτρων σχετικά με την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες παραγωγής αγροτικών προϊόντων - τροφίμων, ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής αγροτικής οικονομίας. ιηιη) Η εποπτεία και ο έλεγχος της διενέργειας των εθνικών διαγωνισμών καινοτόμων προϊόντων και γενικότερα της επιχειρηματικής καινοτομίας στον αγροτικό χώρο. ιθιθ) Η συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς στον τομέα της καινοτομίας παραγωγής αγροτικών προϊόντων. κκ) Η εισήγηση για τη λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παραγωγή, επεξεργασία, διακίνηση, επισήμανση και διαφήμιση των καινοτόμων προϊόντων σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. κακα) Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της καινοτομίας και γενικότερα την στήριξη του τομέα καινοτόμων προϊόντων, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και των όρων και της διαδικασίας εφαρμογής τους. κβκβ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς του ΥΠΑΑΤ, άλλων Υπουργείων, οργανώσεις και οργανισμούς παραγωγών, μεταποιητών, εμπόρων και καταναλωτών για θέματα ανάπτυξης της καινοτομίας στη παραγωγή αγροτικών προϊόντων. κγκγ) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των καινοτόμων προϊόντων στο διεθνή χώρο. κδκδ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς για τη διάχυση της πληροφόρησης και την προβολή των προϊόντων αυτών. κεκε) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παρεχόμενη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση. κστκστ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παρεχόμενη κατάρτιση των αγροτών. κζκζ) Ο καθορισμός των στόχων της εκπαίδευσης και κατάρτισης του αγροτικού πληθυσμού στο ευρύτερο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. κηκη) Ο καθορισμός του πλαισίου προγραμμάτων γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αγροτών. κθκθ) Η μέριμνα για την λήψη μέτρων γεωργικής πολιτικής για τον προσδιορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και εμπλεκόμενους φορείς. λλ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών μέτρων σχετικά με την ίδρυση, παρακολούθηση, καθοδήγηση και εποπτεία της όλων των Σχολικών Ιδρυμάτων Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. λαλα) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών μέτρων σχετικά με την ίδρυση, παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των κέντρων «ΔΗΜΗΤΡΑ», όπου υλοποιείται η κατάρτιση των αγροτών. λβλβ) Η εποπτεία και έλεγχος της παρεχόμενης γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους αγρότες από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». λγλγ) Η αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών με σκοπό την συνεχή βελτίωσή τους και την εναρμόνιση τους στις νέες τάσεις και προκλήσεις της ελληνικής γεωργίας. λδλδ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών μέτρων σχετικά με τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την απόκτηση του Πράσινου Πιστοποιητικού. λελε) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πρόσθετων γεωργικών μαθημάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ισχύουσας σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ. λστλστ) Η συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας για την σύνταξη και τον καθορισμό του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. λζλζ) Ο συντονισμός και παρακολούθηση των διεξαγομένων ερευνητικών προγραμμάτων και η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους ερευνητές και στα εποπτευόμενα ιδρύματα για την ταχύτερη αποπεράτωση των ερευνητικών τους εργασιών. ληλη) Ο σχεδιασμός και η στρατηγική των πολιτικών στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. λθλθ) Η στήριξη της μεταφοράς και της διάχυσης της γνώσης, της τεχνολογίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας. με γενικότερο στόχο την ανάπτυξη της χώρας. μμ) Η συγκέντρωση και καταγραφή όλων των ερευνητικών και τεχνολογικών δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων. μαμα) Η εκπροσώπηση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. μβμβ) Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της οικοτεχνίας και γενικότερα τη στήριξη του τομέα οικοτεχνικών προϊόντων, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και των όρων και της διαδικασίας εφαρμογής τους. μγμγ) Η μέριμνα σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς για τη διάχυση της πληροφόρησης και την προβολή των οικοτεχνικών προϊόντων καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ενημέρωσης για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές οικοτεχνικών προϊόντων. μδμδ) Η παροχή τεχνογνωσίας από τη σύσταση έως και τη λειτουργία οικοτεχνικής επιχείρησης με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος. μεμε) Η συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς στον τομέα της οικοτεχνικής παραγωγής προϊόντων καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας. 4) Της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ 10 Οικονομικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού, εκτός του Τμήματος Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών, όπου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ8 Οικιακής Οικονομίας ή ΤΕ1 Γεωπονικού Γ. Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 1) Η Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου της Γεωργίας β) Τμήμα Χωροταξίας γ) Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες δ) Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Διαχείρισης Αποβλήτων 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους-σκοπούς της Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανήκουν: α) Ο συντονισμός, η χάραξη στρατηγικής και πολιτικής και ο καθορισμός προτεραιοτήτων αναφορικά με θέματα περιβάλλοντος που αφορούν στον αγροτικό τομέα. β) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από αγροτικές και εξωαγροτικές δραστηριότητες γ) Ο σχεδιασμός, η πρόταση και η εφαρμογή της χωροταξικής πολιτικής αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου της Γεωργίας αα) Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής για την ανάσχεση της απώλειας αγροτικής βιοποικιλότητας, και ο συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. ββ) Χάραξη εθνικής στρατηγικής και συνδιαμόρφωση εθνικού πλαισίου για τη διατήρηση και προστασία των βιογενετικών αποθεμάτων της χώρας, όσον αφορά στον αγροτικό τομέα, και ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. γγ) Η εφαρμογή και παρακολούθηση της Διεθνούς Συνθήκης του FΑΟ σχετικά με τους γενετικούς πόρους (φυτικούς, ζωικούς, δασικούς, αλιευτικούς κ.λπ.) για τη διατροφή και τη γεωργία και ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. δδ) Η παρακολούθηση της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (UΝCΒD) και η συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για θέματα εφαρμογής, αναφορικά με τον αγροτικό τομέα. εε) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή/και Διεθνή Προγράμματα Συνεργασίας με αντικείμενο τους γενετικούς πόρους στη γεωργία στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα και της Διεθνούς Συνθήκης του FΑΟ. Συντονισμός συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων σε θέματα καθ’ ύλην αρμοδιότητας. στστ) Η έκδοση αδειών φυτικού γενετικού υλικού, για την προστασία και βελτίωση του εγχώριου αβελτίωτου γενετικού υλικού. ζζ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος από την απερήμωση, και ο συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. ηη) Η εφαρμογή και παρακολούθηση της Διεθνούς Σύμβασης για την καταπολέμηση της Απερήμωσης (UΝCCD) και ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. θθ) Η χάραξη πολιτικής και ο σχεδιασμός του εθνικού θεσμικού πλαισίου που αφορά στην τήρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προτύπων και απαιτήσεων για θέματα βιοποικιλότητας, στο πλαίσιο του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης της ΚΑΠ. ιι) Η εισήγηση συμπληρωματικών μέτρων για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον προκειμένου να εφαρμοσθούν οι πολιτικές του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ στην Ελλάδα σε ότι αφορά στη βιοποικιλότητα. ιαια) Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων σε ό,τι αφορά στην προστασία της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών προγραμμάτων. ιβιβ) Η διαμόρφωση προτάσεων για προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος του γεωργικού χώρου και ιδιαίτερα σε ζητήματα που εκπορεύονται από Διεθνείς Συνθήκες/Συμβάσεις. ιγιγ) Η εξέταση της γεωργοπεριβαλλοντικής διάστασης της οικονομικής ανάπτυξης και ο σχεδιασμός στρατηγικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). Συντονισμός Υπηρεσιών αναφορικά με θέματα γεωργίας και περιβάλλοντος. β) Τμήμα Χωροταξίας αα) Ο σχεδιασμός και οργάνωση του Αγροτικού Χώρου σύμφωνα με την Εθνική Χωροταξική και Περιβαλλοντική Πολιτική στο πλαίσιο των Αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και η βιώσιμη κατανομή του πληθυσμού και των διαθέσιμων πόρων. ββ) Η χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών χωροταξικής Πολιτικής στον Αγροτικό Χώρο σε συνάρτηση με την οργάνωση των παραγωγικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την εφαρμοζόμενη διοικητική δομή. γγ) Η εκπόνηση, σε συνεργασία με άλλους φορείς, χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων. δδ) Η παρακολούθηση, προώθηση και ταξινόμηση της χωροταξικής-περιβαλλοντικής νομοθεσίας. εε) Η διατύπωση απόψεων για τη χωροθέτηση των έργων υποδομής του Αγροτικού Χώρου καθώς και τα αναγκαία μέτρα και δράσεις για την αειφορική διαχείριση αυτών. στστ) Η εκπόνηση συστημάτων ταξινόμησης, κατηγοριοποίησης και κωδικοποίησης της γεωργικής γης και ο χαρακτηρισμός, η οριοθέτηση και η χαρτογράφηση, ανά Περιφερειακή Ενότητα και σε ανάλογης κλίμακας χάρτες, της γεωργικής γης, των υδατικών πόρων και της βιομάζας, που αποτελούν τους βασικούς εν ανεπαρκεία φυσικούς πόρους. ζζ) Ο καθορισμός της φέρουσας ικανότητας περιοχών για χωροθετήσεις δραστηριοτήτων γεωργικού ή μη χαρακτήρα με την ανάπτυξη και παρακολούθηση κατάλληλων χωροταξικών και αναπτυξιακών δεικτών. ηη) Ο σχεδιασμός και η χωροταξική κατανομή αγροτικών και μη δραστηριοτήτων στον Αγροτικό Χώρο με στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο. θθ) Ο σχεδιασμός και η χωροταξική κατανομή των αγροτικών δραστηριοτήτων (γεωργικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές κ.λπ.) με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, πάντοτε εντός του πλαισίου που αφορά την προστασία των ανανεώσιμων και μη φυσικών πόρων από την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση τους. ιι) Η πρόταση για τη λήψη των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων καθώς και η δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τη διαφύλαξη και προστασία της Γεωργικής Γης και κυρίως της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας από την ανεξέλεγκτη αλλαγή χρήσης. ιαια) Η πρόταση και εφαρμογή κινήτρων και αντικινήτρων (μέτρα, δράσεις) προκειμένου να προστατευθεί η Γεωργική Γη εν τω συνόλω της. ιβιβ) Η εκπόνηση χωροταξικών σχεδίων και η λήψη μέτρων για τη διατήρηση των ποιοτικών και ποσοστικών χαρακτηριστικών του αγροτικού περιβάλλοντος και την πρόληψη της αγροαστικοποίησης που συνεπάγεται περιβαλλοντική υποβάθμιση. ιγιγ) Η διατύπωση των απόψεων του ΥΠΑΑΤ για χωροθέτηση γεωργικών και εξωγεωργικών δραστηριοτήτων με βάση τη διαφύλαξη, τη διατήρηση και την προστασία του αγροτικού Τοπίου, τη διασφάλιση των υδατικών πόρων από την υπερεκμετάλλευση και τη ρύπανση, των υγροτόπων, της χλωρίδας και της πανίδας και την ισόρροπη πολυανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου. ιδιδ) Η ανάδειξη, διαφύλαξη και προστασία του Τοπίου αλλά και μεμονωμένων στοιχείων του αγροτικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή, διαχείριση, και παρακολούθηση γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων που στόχο έχουν την προστασία του αγροτικού τοπίου στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων. ιειε) Η χάραξη πολιτικής και η αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην ύπαιθρο με πρόνοια αποφυγής των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ιστιστ) Η γνωμοδότηση για την εγκατάσταση κοινωνικού εξοπλισμού μέσα και έξω από τους αγροτικούς οικισμούς προκειμένου να καταστεί ελκυστικός ο Αγροτικός Χώρος. ιζιζ) Η γνωμοδότηση για καθορισμό και οριοθέτηση Πράσινων Χώρων ως περιβαλλοντικά ρυθμιστικών ζωνών, μέσα και έξω από τον οικιστικό ιστό, με σκοπό τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής. ιηιη) Η διατύπωση των θέσεων και απόψεων του ΥΠΑΑΤ επί των προτάσεων Χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο καθώς και των σχεδίων Σ.Μ.Π.Ε., Γ.Π.Σ., Ζ.Ο.Ε., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. κ.λπ. και των σχεδίων και μελετών που αφορούν στα προκαταρκτικά στάδια αυτών. ιθιθ) Η διατύπωση των θέσεων και απόψεων του ΥΠΑΑΤ επί σχεδίων Κανονιστικών Πράξεων που αφορούν το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση προστατευόμενων περιοχών και τον καθορισμό επιτρεπτών δραστηριοτήτων σε αυτές. κκ) Η καθοδήγηση, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος όλων των Περιφερειακών συλλογικών οργάνων με αντικείμενο χωροταξικά θέματα και θέματα βιώσιμης ανάπτυξης αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ, που είναι επιφορτισμένα να γνωμοδοτούν για προεγκρίσεις και εγκρίσεις χωροθέτησης, δραστηριοτήτων, χαρακτηρισμού και οριοθέτησης ζωνών για Γ.Π.Σ, Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π, Ζ.Ο.Ε, σχετικών Κανονιστικών Πράξεων κ.λπ. με κωδικοποίηση σύγχρονων πρακτικών, κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών προκειμένου να υποβοηθηθεί και διευκολυνθεί το έργο της γνωμοδότησής τους σχετικά με τα ζητήματα οργάνωσης του χώρου και βιώσιμης ανάπτυξης που ανακύπτουν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας. κακα) Η διαρκής επιμόρφωση των μελών των παραπάνω συλλογικών οργάνων (π.χ. Π.Ε.ΧΩ.Π) ή των ομολόγων τους με επιμορφωτικά σεμινάρια, ώστε να αποκτήσουν τις αναγκαίες χωροταξικές-περιβαλλοντικές γνώσεις που είναι προϋπόθεση καλής, συνεχούς και συνεπούς λειτουργίας τους. κβκβ) Η εκπροσώπηση του ΥΠΑΑΤ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ενεργή συμμετοχή σε διϋπουργικές και διαπανεπιστημιακές χωροταξικές διεργασίες, σε διεργασίες χωροθέτησης και κατανομής δραστηριοτήτων, αλλά, κυρίως, σε διεργασίες Βιώσιμης κατανομής του πληθυσμού και γενικά σε ότι έχει σχέση με το Χωροταξικό-Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό της Χώρας καθώς και ο συντονισμός της συμμετοχής σε διεθνείς δραστηριότητες. γ) Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες αα) Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων σε ό,τι αφορά στην προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών προγραμμάτων. ββ) Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής, στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών προγραμμάτων. γγ) Η καθοδήγηση, ο συντονισμός, η ενημέρωση και ο έλεγχος όλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών που αναλαμβάνουν την υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ σε ό,τι αφορά στην προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της ζωικής και φυτικής παραγωγής. δδ) Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών των παραπάνω Περιφερειακών Υπηρεσιών π.χ. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή των ομολόγων τους με έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο αλλά και με επιμορφωτικά σεμινάρια, ώστε να ανταποκρίνονται με συνέπεια στα καθήκοντά τους για την καλύτερη υλοποίηση των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ σε ό,τι αφορά στην προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της ζωικής και φυτικής παραγωγής. εε) Η διατύπωση θέσεων και απόψεων του ΥΠΑΑΤ επί θεμάτων εφαρμογής γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων αρμοδιότητας του τμήματος και συνεργασία με τον φορέα πληρωμής, τους πιστοποιητικούς οργανισμούς καθώς και άλλες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ με στόχο την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων εφαρμογής και την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η επιλεξιμότητα των δαπανών. στστ) Η διατύπωση θέσεων και απόψεων του ΥΠΠΑΤ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την Ενωσιακή νομοθεσία που αφορά στην προστασία των υδατικών και εδαφικών πόρων και συγκεκριμένα της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την «Προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης». ζζ) Η έκδοση του θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για τη λήψη μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την «Προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης». Συμμετοχή σε επιτροπές με το ΥΠΕΚΑ και άλλα υπουργεία προκειμένου να εκδοθούν τα Προγράμματα Δράσης ανά ευπρόσβλητη ζώνη της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την «Προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης». ηη) Χάραξη πολιτικής και καθορισμός προτεραιοτήτων σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα των εδαφοϋδατικών πόρων αναφορικά με τη χρήση τους στη γεωργία. θθ) Διατύπωση θέσεων και απόψεων του ΥΠΑΑΤ σε ό,τι αφορά στην Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60) και συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. Συνδιαμόρφωση απαραίτητου θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ. ιι) Η χάραξη πολιτικής και ο σχεδιασμός του εθνικού θεσμικού πλαισίου που αφορά στην τήρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προτύπων και απαιτήσεων σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής αλλά και της προστασίας των εδαφοϋδατικών πόρων στο πλαίσιο του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης της ΚΑΠ. ιαια) Η εισήγηση συμπληρωματικών μέτρων για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον προκειμένου να εφαρμοσθούν οι πολιτικές του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής αλλά και της προστασίας των εδαφοϋδατικών πόρων. δ) Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Διαχείρισης Αποβλήτων αα) Η διαχείριση από πλευράς ΥΠΑΑΤ ζητημάτων που άπτονται της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UΝFCCC). ββ) Η συμμετοχή εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ στη διαμόρφωση εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με στόχο τον μετριασμό του αντικτύπου της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. γγ) Η συμμετοχή εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ στη διαμόρφωση εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής με στόχο την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. δδ) Η χάραξη πολιτικής και ο καθορισμός προτεραιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν στην παραγωγή, διακίνηση, χρήση και αειφορία βιοκαυσίμων, και ο συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. Συνδιαμόρφωση σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου. εε) Η διαχείριση σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ ζητημάτων που άπτονται της επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων και θεσμοθέτηση των σχετικών ρυθμίσεων όσον αφορά στον γεωργικό τομέα. στστ) Συνδιαμόρφωση θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό Δράσης για τα Απόβλητα, τα Σχεδία Δράσης, και τους οδηγούς διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων. ζζ) Η υποβολή προτάσεων προς το ΥΠΕΚΑ για τη θεσμοθέτηση οριζόντιων όρων και προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται σε έργα και δραστηριότητες, ώστε αυτές να μην έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική δραστηριότητα. ηη) Γνωμοδότηση επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάζονται στο ΥΠΑΑΤ από το ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το ν.4014/2011 (Α΄ 209), άρθρο 3, παρ. β΄ και υποβολή προτάσεων για περιβαλλοντικούς όρους που πρέπει να επιβληθούν στα έργα και δραστηριότητες που προτείνονται σε αυτές, έτσι ώστε να αμβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις αυτών στη γεωργική γη καθώς και τη γεωργοκτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή αλλά και στους πόρους που προορίζονται γι’ αυτές. θθ) Η διαχείριση όσον αφορά στον αγροτικό τομέα ζητημάτων που άπτονται της οδηγίας 96/82/ΕΚ (SΕVΕSΟ ΙΙ), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/106/ΕΚ σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων. Συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων του ΥΠΑΑΤ. ιι) Γνωμοδότηση επί των Μελετών Ασφαλείας βάσει της Οδηγίας SΕVΕSΟ ΙΙ που υποβάλλονται στο ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με την αριθ. 12044/613/19-3-2007 ΚΥΑ (Β΄ 276), άρθρο 8, παρ. 3, στις περιπτώσεις που κάποια δραστηριότητα ενέχει κίνδυνο απελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον, όσον αφορά στον αγροτικό τομέα. Συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων του ΥΠΑΑΤ. ιαια) Ο σχεδιασμός και καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για τη υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση αποβλήτων, στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών προγραμμάτων. 4) Της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Δ. Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων 1) Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) β) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων γ) Τμήμα Εμπορικών Ροών, Προώθησης και Προβολής Προϊόντων 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους-σκοπούς της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων ανήκουν: α) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της αγροτικής πολιτικής σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και η επιτυχής εφαρμογή της. β) Η προώθηση θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών. γ) Η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου γεωργικών προϊόντων μέσω της βελτίωσης των εξωτερικών σχέσεων στον αγροτικό τομέα. δ) Η διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Κ.Α.Π. αα) Η μελέτη, ιεράρχηση και εισήγηση των Ελληνικών θέσεων αγροτικής πολιτικής στα πλαίσια των κοινοτικών οργάνων. ββ) Ο συντονισμός των θέσεων των λοιπών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και η μέριμνα για την υποστήριξη ενιαίων θέσεων των υπηρεσιών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα γγ) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση των αναγκαίων στοιχείων για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στα κοινοτικά θεσμικά όργανα. δδ) Η υποβοήθηση του έργου του Έλληνα εκπροσώπου στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων της Ε.Ε. εε) Η προετοιμασία των θεμάτων του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας. στστ) Ο συντονισμός της εκπροσώπησης και της επεξεργασίας θέσεων σε Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου. ζζ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της Κ.Α.Π. στα θέματα δύο Πυλώνων της (άμεσων ενισχύσεων/μέτρων αγοράς και Αγροτικής Ανάπτυξης). ηη) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση των αναγκαίων στοιχείων για τη διαμόρφωση της πολιτικής των άμεσων ενισχύσεων. θθ) Η εισήγηση, ο συντονισμός άλλων υπηρεσιών και η μέριμνα για την εφαρμογή των πολιτικών του πρώτου πυλώνα της Κ.Α.Π. στην Ελλάδα. ιι) Ο συντονισμός, ο χειρισμός και η εκπροσώπηση της χώρας σε θέματα της Ενιαίας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς των Γεωργικών Προϊόντων καθώς και σε θέματα απλούστευσης της Κ.Α.Π. ιαια) Η εισήγηση προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων για την αγροτική ανάπτυξη μεριμνώντας για τη συνοχή και συνέπεια των πολιτικών πρώτου και δεύτερου πυλώνα της Κ.Α.Π. στην Ελλάδα. ιβιβ) Ο χειρισμός και η εισήγηση μέτρων εφαρμογής της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και του Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών. ιδιδ) Η εκπροσώπηση της χώρας στην Επιτροπολογία της Ε.Ε. στα θέματα των άμεσων ενισχύσεων. ιειε) Η συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά όργανα διαμόρφωσης των πολιτικών αρμοδιότητας του Τμήματος και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ιστιστ) Η φροντίδα για τη διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας σε θέματα Κ.Α.Π. προς τους Έλληνες γεωργούς ιζιζ) Η αξιολόγηση των μέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και η εισήγηση μέτρων στήριξης, με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή οικονομία. ιηιη) Η παρακολούθηση του βαθμού της δημόσιας στήριξης (κοινοτικής και εθνικής) που παρέχεται στη γεωργία και η πρόταση τρόπων εξισορρόπησης και καλύτερης αξιοποίησής της. ιθιθ) Η εισήγηση, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, φορολογικών και δημοσιονομικών μέτρων πολιτικής για τον αγροτικό τομέα. κκ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης του Εθνικού και Κοινοτικού προϋπολογισμού, η αξιολόγηση και η εισήγηση επί των δημοσιονομικών προοπτικών κακα) Η παρακολούθηση και εποπτεία της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων και ιδίως των οικονομικών δοσοληψιών με τα Γεωργικά Ταμεία κβκβ) Ο χειρισμός, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, κοινοτικών θεμάτων σε επίπεδο Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λοιπών θεσμικών οργάνων: Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), Επιτροπή Περιφερειών, Επιτροπή Γεωργικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (CΟΡΑ) /Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών (CΟGΕΚΑ) κ.λπ. κγκγ) Ο χειρισμός και συντονισμός του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης των Γεωργικών Αγορών (ΙSΑΜΜ - Cοmmunicatiοn Μοdule Ιnfοrmatiοn Sessiοn tο Μember States Users). κδκδ) Ο συντονισμός και χειρισμός θεμάτων διϋπουργικών σχέσεων σε κοινοτικά θέματα αγροτικού ενδιαφέροντος. κεκε) Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Υπουργεία και φορείς για τη διαμόρφωση και προώθηση των εθνικών θέσεων στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής. κστκστ) Η άσκηση εποπτείας σε θέματα διαπίστευσης και πιστοποίησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κζκζ) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις γεωργικές δαπάνες και η μέριμνα για την εκπροσώπηση της χώρας σε σχετικές κοινοτικές συναντήσεις. κηκη) Η εθνική εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων της Κ.Α.Π. με έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Η σύνταξη Κοινών Υπουργικών αποφάσεων (ΚΥΑ) και Υπουργικών αποφάσεων (ΥΑ) για το σκοπό αυτό και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών. κθκθ) Η εθνική εφαρμογή των διατάξεων της πολλαπλής συμμόρφωσης. Η σύνταξη ΚΥΑ και ΥΑ για το σκοπό αυτό και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών. λλ) Η συνεργασία με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.για την εφαρμογή και τις πληρωμές των άμεσων ενισχύσεων της Κ.Α.Π. λαλα) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση δημοσιονομικών δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με την λειτουργία των Γεωργικών Ταμείων π.χ. καταλογισμών, αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λπ.) και λειτουργικών εργασιών (π.χ. ελεγκτικών μηχανισμών, αναπτυξιακών δράσεων π.χ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εποπτευόμενο Οργανισμό πληρωμών του ΥΠΑΑΤ, διαπιστευμένο φορέα στην Ε.Ε., για την εύρυθμη και πιστή εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου. λβλβ) Η ενημέρωση και η παροχή στοιχείων, σχετικά με τα αντικείμενα του Τμήματος, σε κάθε Υπηρεσία και Φορέα που άπτεται ή έχει με οποιοδήποτε τρόπο ενδιαφέρον για τον αγροτικό τομέα. λγλγ) Η συμμετοχή στην αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια της Ε.Ε. καθώς και στα πλαίσια σχετικών συνεργασιών με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. β) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αα) Η παρακολούθηση των εξελίξεων και η εισήγηση διαμόρφωσης πολιτικών που αφορούν στις ενωσιακές εξωτερικές σχέσεις (Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου με τρίτες χώρες και ομάδες τρίτων χωρών, Μεσογειακή Πολιτική, Πολιτική Γειτονίας, κ.λπ.). ββ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων, ο χειρισμός και η εισήγηση διαμόρφωσης πολιτικών που αφορούν στις σχέσεις με πολυμερείς οργανισμούς και τις οικονομικές διεθνείς συμφωνίες [Οργανισμός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), Οργανισμός Συνεργασίας Αδριατικής - Ιονίου, Ένωση για τη Μεσόγειο κ.λπ.]. γγ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε με βιομηχανικές χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία, Κίνα, κ.λπ.) καθώς και με ομάδες κρατών (Μercοsur, χώρες των Άνδεων, χώρες της Ασίας). Η εισήγηση για τη διαμόρφωση των Ελληνικών θέσεων. δδ) Η μέριμνα για την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών. εε) Η παρακολούθηση των εργασιών των Επιτροπών της Ε.Ε για τις διαδικασίες διεύρυνσης και η εισήγηση για τη διαμόρφωση των Ελληνικών θέσεων. στστ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων και σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ή άλλων υπουργείων, η εισήγηση για τη διαμόρφωση πολιτικών, που αφορούν τις διμερείς σχέσεις στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας με τρίτες χώρες. ζζ) Ο συντονισμός, η εισήγηση και η παρακολούθηση της υλοποίησης Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Βοήθειας προς τρίτες χώρες. ηη) Η εισήγηση και ο χειρισμός τη σύναψη διμερών και πολυμερών σχέσεων και συμφωνιών εμπορικής, τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας στον αγροτικό τομέα και παρακολουθεί την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς. θθ) Η υποστήριξη των Ελληνικών συμφερόντων στην ανάπτυξη και εξέλιξη των διμερών και πολυμερών σχέσεων και συμφωνιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιι) Η παρακολούθηση των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε. στον τομέα της εμπορικής πολιτικής και η διατύπωση εισηγήσεων για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων ιαια) Ο χειρισμός θεμάτων πολιτικών του αγροτικού τομέα σε σχέση με τους διεθνείς Οργανισμούς. ιβιβ) Ο συντονισμός των σχέσεων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου με τους διεθνείς Οργανισμούς και η μεριμνά για την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε συναντήσεις και λοιπές δραστηριότητες των Οργανισμών αυτών. ιγιγ) Η υποστήριξη του έργου των εκπροσώπων του Υπουργείου στους διεθνείς Οργανισμούς και φορείς. ιδιδ) Ο συντονισμός, η εποπτεία και η υποβοήθηση του έργου του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων και η εκπροσώπηση της χώρας στο Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Σπουδών. ιειε) Η παρακολούθηση της ασκούμενης εμπορικής πολιτικής για τα γεωργικά προϊόντα στο εσωτερικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων αγροτικής εμπορικής πολιτικής. ιστιστ) Η παρακολούθηση των εργασιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και των πολυμερών γεωργικών διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη σύσταση της Ε.Ε. και λοιπών Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα εμπορικής πολιτικής του αγροτικού τομέα και η εισήγηση για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων. ιζιζ) Η συμμετοχή στις εργασίες των επιτροπών τόσο στο πλαίσιο του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στο Δασμολόγιο και στις Διεθνείς Συμφωνίες SΡS, ΤΒΤ, ΤRΙΡS, κ.λπ. ιηιη) Ο συντονισμός, ο χειρισμός και η συμμετοχή στις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωργίας- Τροφίμων (FΑΟ), στα όργανα γεωργικού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς γεωργικού ενδιαφέροντος και η προώθηση εκτός των άλλων, των θεμάτων επισιτιστικής ασφάλειας. ιθιθ) Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς και άλλα Υπουργεία στα θέματα εμπορικής πολιτικής του αγροτικού τομέα προκειμένου να διασφαλίζονται τα ενδιαφέροντα της εμπορικής πολιτικής που αφορούν τον αγροτικό τομέα. κκ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς. κακα) Η παρακολούθηση του δασμολογικού καθεστώτος που εφαρμόζεται στα μέσα παραγωγής, τα εφόδια και τα προϊόντα του αγροτικού τομέα κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή τους και, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, η εισήγηση για τη λήψη μέτρων πολιτικής. γ) Τμήμα Εμπορικών Ροών, Προώθησης και Προβολής Προϊόντων αα) Η μελέτη και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων για τη ορθή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού των αγροτικών προϊόντων για την προστασία των τιμών παραγωγού και τον περιορισμό του ανοίγματος μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή. ββ) Η συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού (πρεσβείες, προξενεία κ.λπ.) και η παρακολούθηση των τοπικών αγορών των γεωργικών προϊόντων. γγ) Η παρακολούθηση της ασκούμενης εμπορικής πολιτικής για τα γεωργικά προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού και η εισήγηση λήψης κατάλληλων μέτρων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού. δδ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και καταγραφή των πληροφοριών που περιέχονται στην ελληνική βιβλιογραφία και αφορούν στον αγροτικό τομέα. εε) Η οργάνωση και λειτουργία της κεντρικής επιστημονικής βιβλιοθήκης, καθώς και η μέριμνα για τη διασύνδεση όλων των άλλων επιστημονικών βιβλιοθηκών των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε δίκτυο, για την αποτελεσματική υποστήριξη ενός σύγχρονου συστήματος τεκμηρίωσης και προβολή της βιβλιοθήκης στην ιστοσελίδα. στστ) Η χορήγηση των στοιχείων και πληροφοριών που διαχειρίζεται το Τμήμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. ζζ) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων κοινοτικής αγροτικής πολιτικής, κοινοτικών κανονισμών, δημοσιονομικής πολιτικής, συνόδων της Ε.Ε. αγροτικού ενδιαφέροντος και η μέριμνα για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Υπουργείου με τα ανωτέρω στοιχεία. ηη) Η μέριμνα για τη μηχανογράφηση των δραστηριοτήτων του Τμήματος. θθ) Η μέριμνα για την εξωστρέφεια των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στις αγορές και η εισήγησηγια τη λήψη μέτρων εξαγωγικού χαρακτήρα. ιι) Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των εμπορικών υποδομών και δικτύων εμπορίας για τα αγροτικά προϊόντα. ιαια) Η μελέτη, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς των δεδομένων της Ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς αγοράς και η εισήγηση πολιτικών και μέτρων προώθησης στις αγορές των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων. ιβιβ) Η εφαρμογή κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων στις αγορές. ιγιγ) Η υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τις εξαγωγές και το εξαγωγικό εμπόριο. ιειε) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εξαγωγικών σχεδίων δράσης. ιστιστ) Η εισήγηση για τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες. ιζιζ) Η συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού (Πρεσβείες, Γραφεία Εμπορικών Ακολούθων, Προξενεία κ.λπ.) και η διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις τοπικές αγορές. ιηιη) Η μέριμνα για τη διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας από τις αγορές προς τους παραγωγούς και τους εμπόρους αγροτικών προϊόντων για την επίτευξη στοχευμένης εμπορικής πολιτικής ιθιθ) Ο συντονισμός και η εισήγηση για την ανάπτυξη προγραμμάτων προώθησης πιστοποιημένων προϊόντων και η παρακολούθηση της εξέλιξης και αποτελεσματικότητας τους. κκ) Η παρακολούθηση σε συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες της Ελλάδας και του εξωτερικού της πορείας των πιστοποιημένων προϊόντων στις αγορές. κακα) Η μέριμνα και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των δομών εμπορίας των πιστοποιημένων προϊόντων. κβκβ) Η υποστήριξη των πιστοποιημένων προϊόντων και η εισήγηση μέτρων για τη διασφάλιση των Ελληνικών συμφερόντων σε περιπτώσεις σφετερισμού ονομασιών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφική Ένδειξης (ΠΓΕ). κγκγ) Η μέριμνα της διαδικασίας και της ανάθεσης σε τρίτους (ιδιώτες, εταιρείες, φορείς) της κατασκευής και οργάνωσης αγροτικών εκθέσεων (Πανελληνίου ή Διεθνούς επιπέδου, καθώς και αυτών του Εξωτερικού) κδκδ) Η εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. καθώς και της εθνικής νομοθεσίας, σχετικά με την ενημέρωση και προώθηση αγροτικών προϊόντων στην εσωτερικήαγορά της Ε.Ε. και σε Τρίτες Χώρες, στο πλαίσιο του Καν(ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου της Ε.Ε. κεκε) Η εισήγηση για τη λήψη εθνικών συμπληρωματικών νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την ενημέρωση και προώθηση αγροτικών προϊόντων καθώς και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών. κστκστ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της χώρας στο πλαίσιο των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε., καθώς και άλλων διεθνών οργάνων, σχετικά με τον τομέα της προώθησης αγροτικών προϊόντων. κζκζ) Η συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού όσον αφορά την παρακολούθηση των διεθνών αγορών και η εισήγηση λήψης κατάλληλων μέτρων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού. κηκη) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων των προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων καθώς και η κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο της γενικότερης χάραξης εθνικής στρατηγικής στον τομέα των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. 4) Της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ10 Οικονομικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Ε. Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων 1) Η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης β) Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και Υδατοκαλλιεργειών γ) Τμήμα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και άλλων Συστημάτων Ποιότητας 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων ανήκουν: α) Η ανάπτυξη του τομέα των βιολογικών προϊόντων, προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ), προϊόντων Ορεινών, Νησιωτικών κ.λπ. με την εκπόνηση εθνικής νομοθεσίας και εφαρμογή της αντίστοιχης Ενωσιακής νομοθεσίας. β) Η εποπτεία του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης, των ανωτέρω αναφερομένων προϊόντων, σε όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή για την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του. γ) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας μέσω της παραγωγής προϊόντων ποιότητας και της προώθησής τους. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης αα) Ο έλεγχος και η εποπτεία του τομέα παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά, επισήμανσης και διαφήμισης των βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης και πιστοποίησης αυτών στα πλαίσια της ισχύουσας εκάστοτε εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. ββ) Οι εισηγήσεις για λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά: ααα) με την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, διάθεση στην αγορά, επισήμανση και διαφήμιση για τα βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης και βββ) το σύστημα ελέγχου, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. γγ) οι εισηγήσεις των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της παραγωγής και γενικότερα την στήριξη του τομέα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και των όρων και της διαδικασίας εφαρμογής τους δδ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση στην αγορά, επισήμανση και διαφήμιση των βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης και πιστοποίησης αυτών στη χώρα μας και εισήγηση για την κατάρτιση εθνικής νομοθεσίας εε) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, επισήμανση, διαφήμιση και διάθεση στην αγορά των βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης και η αποστολή σχετικών στοιχείων στην Ε.Ε. στστ) Η εισήγηση και η συμμετοχή στις επιτροπές εξέτασης παρατυπιών και παραβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, η εισήγηση προς τον Υπουργό για την επικύρωση των αποφάσεων αυτών καθώς και η λήψη μέτρων σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. ζζ) Η συμμετοχή σε πρωτοβάθμιες η/και δευτεροβάθμιες γνωμοδοτικές επιτροπές σε επιδοτούμενα μέτρα. ηη) Η συμμετοχή στις εργασίες του εθνικού συμβουλίου βιολογικής γεωργίας θθ) Ο συντονισμός και η εποπτεία του συστήματος ελέγχου σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωϊκής Προέλευσης και Υδατοκαλλιεργειών. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ως προς τα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος καθώς και των πιστοποιητικών οργανισμών κατ’ εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. ιι) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς του Υπουργείου, άλλων Υπουργείων, οργανώσεις και οργανισμούς παραγωγών, μεταποιητών, εμπόρων και καταναλωτών για θέματα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης. ιαια) Η εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης. ιβιβ) Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στη διαμόρφωση της ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και η μέριμνα για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα διάφορα όργανα της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών για θέματα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης. ιγιγ) Η εισήγηση στον Υπουργό για την έκδοση απόφασης ισοδυναμίας κανόνων βιολογικής παραγωγής-παρασκευής και μέτρων ελέγχου με αντίστοιχους σε μονάδες-περιοχές τρίτων χωρών. ιδιδ) Η εισήγηση στον Υπουργό σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωϊκής Προέλευσης και Υδατοκαλλιεργειών για την έκδοση απόφασης για την έγκριση/ανάκληση της έγκρισης και χορήγηση κωδικού έγκρισης σε φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. ιειε) Η συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για το Πολυετές Εθνικό Σχέδιο Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ), η σύνταξη και τροποποίηση του ΠΟΕΣΕ για θέματα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης. ιστιστ) Η συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρμάκων. ιζιζ) Η εισήγηση για τη χορήγηση: ααα) αδειών παρέκκλισης σε επιχειρηματίες βββ) εξαιρέσεων σε έκτακτους κανόνες παραγωγής, γγγ) έγκρισης για παράλληλη παραγωγή, δδδ) έγκρισης για την επανεκκίνηση, μείωση ή επιμήκυνση της περιόδου μετατροπής και εεε) έγκρισης για υποβιβασμό του σταδίου πιστοποίησης. ιηιη) Η αξιολόγηση στοιχείων σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την καταχώριση σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς στον σχετικό εθνικό κατάλογο. ιθιθ) Η συμμετοχή στην ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων σε θέματα λιπασμάτων και θρέψης φυτών και η εξέταση στοιχείων για καταλληλότητα χρήσης στη βιολογική γεωργία. κκ) Η υποβολή φακέλων στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. για την καταχώριση λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους και φυτοπροστατευτικών και λοιπών ουσιών στην ενωσιακή νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία. κακα) Η αξιολόγηση αιτήσεων-φακέλων οργανισμών ελέγχου που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπερίληψη στη λίστα των αναγνωρισμένων οργανισμών ελέγχου για τους σκοπούς της ισοδυναμίας για εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Η αξιολόγηση αιτήσεων-φακέλων τρίτων χωρών που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπερίληψη στη λίστα των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών. κβκβ) Η εισήγηση για αποδοχή και έγκριση ιδιωτικών προτύπων. β) Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωϊκής Προέλευσης και Υδατοκαλλιεργειών αα) Ο έλεγχος και η εποπτεία του τομέα παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά, επισήμανσης και διαφήμισης των βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, των βιολογικών ζωοτροφών και των βιολογικών ζώων υδατοκαλλιεργειών και φυκών, και πιστοποίησης αυτών στα πλαίσια της ισχύουσας εκάστοτε εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. ββ) Οι εισηγήσεις για λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά: ααα) με την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, διάθεση στην αγορά, επισήμανση και διαφήμιση για τα βιολογικά προϊόντα ζωικής προέλευσης, τις βιολογικές ζωοτροφές και τα βιολογικά ζώα υδατοκαλλιεργειών και φύκη και βββ) το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. γγ) Οι εισηγήσεις των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της παραγωγής και γενικότερα την στήριξη του τομέα βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών, βιολογικών ζώων υδατοκαλλιεργειών και φυκών, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης, συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και των όρων και της διαδικασίας εφαρμογής τους δδ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, διάθεση στην αγορά, επισήμανση, διαφήμιση και πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, τις βιολογικές ζωοτροφές και τα βιολογικά ζώα υδατοκαλλιεργειών και φύκη στη χώρα μας και εισήγηση για την κατάρτιση εθνικής σχετικής νομοθεσίας. Η παρακολούθηση και συμμετοχή στη διαμόρφωση του κοινοτικού καθεστώτος για τη βιολογική γεωργία. εε) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, επισήμανση, διαφήμιση και διάθεση στην αγορά των βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων υδατοκαλλιεργειών και φυκών καθώς και η αποστολή στοιχείων στην Ε.Ε. στστ) Η εισήγηση και η συμμετοχή στις επιτροπές εξέτασης παρατυπιών και παραβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και η εισήγηση προς τον Υπουργό για την επικύρωση αυτών. Η λήψη μέτρων για τις παραβάσεις και τις παρατυπίες σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή. ζζ) Η συμμετοχή σε πρωτοβάθμιες η/και δευτεροβάθμιες γνωμοδοτικές επιτροπές σε επιδοτούμενα μέτρα. ηη) Η συμμετοχή στις εργασίες του εθνικού συμβουλίου βιολογικής γεωργίας θθ) Ο συντονισμός και η εποπτεία του συστήματος ελέγχου σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ως προς τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και των οργανισμών ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και των επιχειρηματιών κατ’εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. ιι) Η συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης, συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς του Υπουργείου, άλλων Υπουργείων, οργανώσεις και οργανισμούς παραγωγών, μεταποιητών, εμπόρων και καταναλωτών για θέματα βιολογικών προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων, υδατοκαλλιεργειών και φυκών. ιαια) Η εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων, οδηγιών για θέματα βιολογικών προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων, υδατοκαλλιεργειών και φυκών. ιβιβ) Η μέριμνα για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα δόργανα της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών για θέματα βιολογικών προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων υδατοκαλλιεργειών και φυκών. ιγιγ) Η εισήγηση στον Υπουργό για την έκδοση απόφασης ισοδυναμίας κανόνων βιολογικής παραγωγής-παρασκευής-μέτρων ελέγχου με εκείνους σε μονάδες-περιοχές σε τρίτες χώρες ιδιδ) Η εισήγηση στον Υπουργό για την έκδοση απόφασης για την έγκριση και χορήγηση κωδικού έγκρισης ή ανάκληση έγκρισης σε φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης. ιειε) Η συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για το Πολυετές Εθνικό Σχέδιο Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) και η σύνταξη και τροποποίηση του ΠΟΕΣΕ για θέματα βιολογικών προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων, υδατοκαλλιεργειών και φυκών ιστιστ) Η συμμετοχή στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων για ένταξη αυτών σε χρηματοδοτούμενα μέτρα ιζιζ) Η εισήγηση βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού για τη βιολογική παραγωγή για τη χορήγηση ααα) εξαιρέσεων σε έκτακτους κανόνες παραγωγής, βββ) αδειών παρέκκλισης σε επιχειρήσεις για χρησιμοποίηση ζώων μη βιολογικής εκτροφής, γγγ) έγκρισης για παράλληλη παραγωγή, δδδ) έγκρισης για την αναδρομική αναγνώριση περιόδου μετατροπής βοσκοτόπων-υπαίθριων χώρων, εεε) έγκρισης για τη μείωση της περιόδου μετατροπής βοσκοτόπων-υπαίθριων χώρων. ιηιη) Η εξέταση υποθέσεων για έγκριση επανεκκίνησης περιόδου μετατροπής και υποβιβασμού σταδίου πιστοποίησης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. ιθιθ) Η διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φακέλου για προϊόντα και ουσίες που χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση βιολογικών προϊόντων καθώς και φακέλου για προϊόντα η ουσίες που θα πρέπει να προστεθούν σε κατάλογο ή να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές χρήσης στην ενωσιακή νομοθεσία. κκ) Η εξέταση με συναρμόδιες υπηρεσίες για την αποδοχή ή αναγνώριση ιδιωτικών προτύπων και η εισήγηση στον Υπουργό για την εφαρμογή εθνικών προτύπων για ορισμένα ζωϊκά είδη, υδρόβια φυτά, μικροφύκη και ομαδικής εστίασης. κακα) Η εξέταση του φακέλου και η εισήγηση στον Υπουργό για να επιτραπεί προσωρινά η χρήση μη βιολογικών γεωργικών συστατικών σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή. κβκβ) Η υποβολή φακέλων στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. για την καταχώριση λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους, φυτοπροστατευτικών προιόντων στην ενωσιακή νομοθεσία για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης κγκγ) Η αξιολόγηση αιτήσεων-φακέλων οργανισμών ελέγχου που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπερίληψη στη λίστα των αναγνωρισμένων οργανισμών ελέγχου για τους σκοπούς της ισοδυναμίας για εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Η αξιολόγηση αιτήσεων-φακέλων τρίτων χωρών που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπερίληψη στη λίστα των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών. κδκδ) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων για θέματα λιπασμάτων-βελτιωτικών εδάφους και φυτοπροστατευτικών προιόντων για καταλληλότητα χρήσης στη βιολογική γεωργία και σε άλλες ομάδες εργασίας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. γ) Τμήμα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και άλλων Συστημάτων Ποιότητας αα) Η παρακολούθηση και εφαρμογή του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, Ορεινά, Νησιωτικά, Προϊόν του Αγροκτήματός μου, κ.ά. ββ) Η εισήγηση θέσπισης εθνικών διατάξεων και συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του ενωσιακού καθεστώτος για τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. γγ) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση πολιτικής για την ανάπτυξη του τομέα γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ποιότητας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. δδ) Η μέριμνα για την διαμόρφωση ελληνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της χώρα μας στα όργανα της Ε.Ε. και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που εντάσσονται στο ανωτέρω καθεστώς για τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. εε) Η παραλαβή και αξιολόγηση των αιτήσεων καταχώρισης νέων ονομασιών, καθώς και τροποποίησης προδιαγραφών ή ακύρωσης ήδη καταχωρισμένων ονομασιών που υποβάλλονται στα πλαίσια του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου και τελικά η διαβίβαση των αποδεκτών αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. στστ) Η ενημέρωση και παροχή οδηγιών σε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις καταχώρισης νέων ονομασιών ή τροποποίησης προδιαγραφών ήδη καταχωρισμένων ονομασιών ή να συμμετάσχουν σε άλλα συστήματα ποιότητας σύμφωνα με το πλαίσιο της Ε.Ε. ζζ) Η μέριμνα σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς για τη διάχυση της πληροφόρησης, την προώθηση και προβολή των προϊόντων που εντάσσονται στο ενωσιακό καθεστώς για τα συστήματα ποιότητας. ηη) Η συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας για την σύνταξη και τροποποίηση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) βάσει του Καν. 882/04, όπως αυτός τροποποιείται, αντικαθίσταται κάθε φορά, καθώς και στην σύνταξη της ετήσιας έκθεσης ΠΟΕΣΕ. θθ) Η μέριμνα για την σύνταξη και τροποποίηση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) καθώς και την σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού ελέγχων για τα προϊόντα που εντάσσονται στο ενωσιακό καθεστώς για τα συστήματα ποιότητας. ιι) Ο συντονισμός της εποπτείας των αρμόδιων αρχών και αρχών ή/και φορέων ελέγχου που ορίζονται σε εθνικό επίπεδο στα πλαίσια εφαρμογής του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου για τα συστήματα ποιότητας. ιαια) Η εκπόνηση εθνικής νομοθεσίας για τον καθορισμό και επισήμανση παραδοσιακών, ορεινών και νησιωτικών προϊόντων και άλλων προαιρετικών ενδείξεων και τη θεσμοθέτηση ειδικών κανόνων παραγωγής τους. Επίσης ο καθορισμός προαιρετικών προδιαγραφών που αφορούν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μέθοδο παραγωγής, επεξεργασίας ή διαχείρισης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. ιβιβ) Η εισήγηση της θέσπισης εθνικού συστήματος ελέγχου στον τομέα των συστημάτων ποιότητας και την επιβολή κυρώσεων. ιγιγ) Η εισήγηση και συμμετοχή στις Επιτροπές Παρατυπιών και Παραβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και η εισήγηση προς τον Υπουργό για την επικύρωση των αποφάσεων των επιτροπών αυτών καθώς και η εισήγηση και συμμετοχή στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. ιδιδ) Η συμμετοχή με εκπρόσωπους του σε κάθε είδους επιτροπή που αφορά γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα που έχουν ενταχθεί στα συστήματα ποιότητας. ιειε) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων για θέματα διεθνών σχέσεων για τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα που καλύπτονται από τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας. ιστιστ) Η συνεργασία με τη Διεύθνση Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων και με άλλες υπηρεσίες της χώρας μας (όπως Υπουργείο Εξωτερικών, Τελωνεία, Πρεσβείες κ.λπ) καθώς και με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου άλλων κρατών μελών για τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα με ενδείξεις ΠΟΠ-ΠΓΕ ή/και άλλες ενδείξεις, ιδίως σε θέματα που αφορούν σφετερισμό, καταχρηστική χρήση κ.λπ. των ελληνικών γεωγραφικών ενδείξεων. ιζιζ) Η εισήγηση για έκδοση εγκυκλίων, οδηγιών, ενημερωτικών φυλλαδίων, η συμμετοχή σε εκθέσεις, στην κατάρτιση εμπλεκόμενων επιχειρηματιών και στην ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού στον τομέα ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων, καθώς και όλων των ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας. 4) Της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προϊσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού. ΣΤ. Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής 1) Η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής. β) Τμήμα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών γ) Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων δ) Τμήμα Τοπογραφικών - Ψηφιακών Γεωχωρικών Δεδομένων, Μελετών και Έργων 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής ανήκουν: α) Η τεχνική παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση της εκπόνησης των μελετών των έργων αγροτικής υποδομής για τα οποία είναι αρμόδιο το Υπουργείο. β) Η άσκηση όλων των καθηκόντων του δικαιούχου, φορέα εφαρμογής και προϊσταμένης αρχής των συμβάσεων των αντίστοιχων έργων. γ) Η αποτελεσματική απορρόφηση και αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών χρηματοδοτικών πόρων. δ) Η οργάνωση και διάχυση ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών του αγροτικού τομέα. ε) Η συμμετοχή στις διαδικασίες για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ε.Ε. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής. αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση της εκπόνησης των μελετών όλων των Έργων Αγροτικής Υποδομής αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3316/2005 (Α΄ 42) σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. ββ) Η τήρηση αρχείου όλων των μελετών έργων αγροτικής υποδομής και κάθε σχεδίων, χαρτών, διαγραμμάτων, αεροφωτογραφιών, κ.λπ. Η μέριμνα για την πιστή αναπαραγωγή τους. γγ) Ασκεί καθήκοντα του Δικαιούχου και Φορέα εφαρμογής, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Ν. 3614/2007 σχετικά με συμβάσεις έργων. δδ) Ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3669/2008 (Α΄ 116) για όλα τα έργα Αγροτικής Υποδομής κατά την υλοποίηση προγραμμάτων του Υπουργείου. β) Τμήμα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών αα) Η διαδικασία έγκρισης εκπονούμενων, είτε υπηρεσιακών, είτε από ιδιώτες μελετητές, μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων (αρδευτικών, αποχετευτικών, αποστραγγιστικών και αγροτικών οδικών δικτύων, έργων υδροληψίας και μεταφοράς νερού, φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, κ.λπ.), τοπογραφικών, γεωπληροφορικής, φωτογραμμετρίας και τηλεπισκόπισης καθώς και μελετών κτιριακών έργων, όπως στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνικών Μελετών αναφέρεται. ββ) Η ανάθεση της εκπόνησης των ανωτέρω μελετών έργων και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συμβούλου σε ιδιώτες μελετητές. γγ) Η έκδοση αποφάσεων επί ενστάσεων, που κατατίθενται στα πλαίσια είτε διαγωνιστικών διαδικασιών, είτε εκπόνησης των εν λόγω μελετών, από συμμετέχοντες ή αναδόχους μελετητές αντίστοιχα. δδ) Η διατύπωση απόψεων επί προδικαστικών προσφυγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον Διοικητικού Εφετείου ή προσφυγών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, που διατυπώνονται τόσο σε προσυμβατικό στάδιο, όσο και κατά την διάρκεια της σύμβασης. εε) Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας αναδόχων μελετητών και η μέριμνα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. γ) Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων αα) Η παρακολούθηση από γεωτεχνικής, γεωλογικής και τεκτονικής άποψης και ο έλεγχος της συμπεριφοράς φραγμάτων, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών αρμοδιότητας Υπουργείου, κατά την διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας τους. ββ) Η συγκέντρωση των σχετικών παρατηρήσεων, αξιολόγηση αυτών και εκπόνηση ή ανάθεση ειδικών μελετών ή ερευνητικών προγραμμάτων και εργασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που ανακύπτουν. γγ) Η χορήγηση οδηγιών στους φορείς διοίκησης και λειτουργίας όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων σχετικά με την βέλτιστη λειτουργία αυτών, καθώς και η ανάληψη της υποχρέωσης παροχής λύσεων σε τεχνικά προβλήματα, που θα προκύψουν, κατά τη χρήση των έργων. δδ) Η συμβολή στην κατάρτιση προγραμμάτων κατασκευών εγγειοβελτιωτικών και κτιριακών έργων με την παροχή τεχνοοικονομικών στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες προγραμματισμού έργων. εε) Η τήρηση της διαδικασίας προώθησης αιτημάτων ένταξης ή και απαιτούμενων προεγκρίσεων για την εκτέλεση έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. στστ) Η τήρηση των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών για την εκταμίευση οφειλών, που προέρχονται από την εκτέλεση όλων των τεχνικών έργων, στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. ζζ) Οι αναγκαίες ενέργειες για την κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών και κτιριακών έργων, όπως δημοπρασίες, έλεγχος και εγκρίσεις συγκριτικών πινάκων και πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών, παρατάσεις προθεσμιών, σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων, έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής κ.λπ., δηλαδή αρμοδιότητες προϊσταμένης αρχής. ηη) Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας αναδόχων και η μέριμνα για την έκδοση των σχετικά αποφάσεων. θθ) Η διατύπωση απόψεων επί προδικαστικών προσφυγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον Διοικητικού Εφετείου, προσφυγών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αιτήσεων ανακλήσεως και αναθεωρήσεων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που διατυπώνονται τόσο σε προσυμβατικό στάδιο, όσο και κατά την διάρκεια της σύμβασης. ιι) Η μελέτη και εισήγηση διοικητικών, τεχνικών και νομοθετικών μέτρων, που αφορούν την κατασκευή όλων των τεχνικών έργων. ιαια) Η τεχνικοοικονομική έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες στα υπάρχοντα εγγειοβελτιωτικά έργα για τη διαπίστωση της απόδοσης αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την χρησιμοποιηθείσα τεχνολογία, σε σχέση με την νέα αντίστοιχη. ιβιβ) Η τήρηση Μητρώου κατασκευασθέντων έργων. ιγιγ) Η παρακολούθηση από γεωτεχνική, γεωλογική και τεκτονική άποψη και ο έλεγχος της συμπεριφοράς των φραγμάτων, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών αρμοδιότητας Υπουργείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, η συγκέντρωση των σχετικών παρατηρήσεων, η αξιολόγηση αυτών και η εκπόνηση ή ανάθεση ειδικών μελετών ή ερευνητικών προγραμμάτων και εργασιών για την αντιμετώπιση ανακυπτόντων προβλημάτων. ιδιδ) Η μέριμνα για την εκπόνηση κανονισμών ασφαλείας φραγμάτων και η χορήγηση οδηγιών προς τους φορείς διοίκησης και λειτουργίας φραγμάτων, σχετικών με τον έλεγχο της συμπεριφοράς. δ) Τμήμα Τοπογραφικών - Ψηφιακών Γεωχωρικών Δεδομένων, Μελετών και Έργων αα) Η διαχείριση κτηματολογικών, χαρτογραφικών και φωτογραμμετρικών δεδομένων και αξιοποίησή τους σε εθνικό επίπεδο. ββ) Η τήρηση, διαχείριση και επικαιροποίηση κτηματολογικών χαρτογραφικών και φωτογραμμετρικών αναλογικών αρχείων. γγ) Η αναπαραγωγή και διάθεση του υλικού των αναλογικών αρχείων. δδ) Η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών για κτηματολογικά, χαρτογραφικά και φωτογραμμετρικά ερωτήματα. εε) Διαδικασίες Κύρωσης των Τευχών των Αναδασμών, Διανομών για όλη την Επικράτεια. στστ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ακριβείας και ελέγχου των εκτελούμενων εργασιών που αφορούν την ψηφιακή καταχώριση – επεξεργασία – διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων. ζζ) Η δημιουργία, οργάνωση, διαχείριση και επικαιροποίηση βάσεων γεωχωρικών δεδομένων και διαδικτυακών γεωπυλών (ΡΟRΤΑL). ηη) Η συμμετοχή στις διαδικασίες για τη δημιουργία εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποδομών γεωχωρικών πληροφοριών. θθ) Η ψηφιακή διαχείριση ακινήτων του ΥΠΑΑΤ για αξιοποίηση τους. ιι) Ο έλεγχος και οργάνωση ψηφιακών δεδομένων μελετών και έργων. ιαια) Φορέας εφαρμογής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα ελέγχου της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων προτάσεων - πράξεων και προώθησής τους για χρηματοδότηση, συνεπικουρούμενος από αρμόδιες υπηρεσίες. ιβιβ) Οι προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών και έργων (σύνταξη τευχών- ανάδειξη αναδόχων- επίβλεψη και παραλαβή). ιγιγ) Η διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της κανονικής απορρόφησης των σχετικών πιστώσεων για την υλοποίησής τους. ιδιδ) Η οργάνωση και εκτέλεση εργασιών (καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων κ.α.). ιειε) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των απαιτούμενων τεχνικών οργάνων και υλικών. 4) Της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών. Των Τμημάτων: α) Μελετών και Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής, β) Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών γ) Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ11 Μηχανικών ή ΤΕ7 Μηχανικών, δ) Του Τμήματος Τοπογραφικών–Ψηφιακών Γεωχωρικών Δεδομένων, Μελετών και ΄Εργων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών.
Άρθρο 6 "Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής"
1.  
  Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, έχει ως στρατηγικό σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την παραγωγή και αξιοποίηση προϊόντων φυτικής προέλευσης υψηλής προστιθέμενης αξίας για την κάλυψη των αναγκών της χώρας, την προώθηση των εξαγωγών και τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών. Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: Α. Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών Β. Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας Γ. Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Δ. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων Ε. Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Α. Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών 1) Η Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών. β) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δενδρωδών και Αμπέλου. γ) Τμήμα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας. 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών ανήκουν: α) Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών που πληρεί τις απαιτούμενες από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία προδιαγραφές. β) Η δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών. γ) Η μέριμνα για τη διατήρηση, την προστασία και την αξιοποίηση του φυτικού γενετικού υλικού της χώρας. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών αα) Η κατάρτιση τεχνικών κανονισμών ελέγχου, πιστοποίησης και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε εφαρμογή εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και η μέριμνα εφαρμογής τους. ββ) Η ρύθμιση θεμάτων για τη λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και η τήρηση Μητρώου επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. γγ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, κατάρτιση προγραμμάτων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η μέριμνα ένταξής τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου και η παρακολούθηση εφαρμογής τους. δδ) Η αντιμετώπιση θεμάτων παραγωγής, ενδοενωσιακής απόκτησης, εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. εε) Η μέριμνα καθορισμού ζωνών προστασίας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. στστ) Η λήψη μέτρων για τη δημιουργία νέων ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και αξιοποίηση του πολλαπλασιαστικού τους υλικού, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ζζ) Η κατάρτιση συμβάσεων παραγωγής διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών με τους εντολοδόχους του δημοσίου. ηη) Η τήρηση εθνικού καταλόγου ποικιλιών πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. θθ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων δημιουργών ποικιλιών. ιι) Ο συντονισμός της δράσης των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε θέματα παραγωγής, ελέγχου, πιστοποίησης, διατήρησης και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. ιαια) Η μέριμνα εξασφάλισης και κατανομής των απαιτούμενων πιστώσεων και μέσων εκτέλεσης των προγραμμάτων πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. ιβιβ) Η προώθηση των ομαδικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με το πολλαπλασιαστικό υλικό φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών και η συμμετοχή στη λήψη μέτρων για την οργάνωση τους και η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. ιγιγ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια της Ε.Ε. και στα πλαίσια συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και η εφαρμογή της κοινής οργάνωσης της αγοράς του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιδιδ) Η συμμετοχή σε συνεδριάσεις, ομάδες εργασίας και λοιπά όργανα της Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς και φορείς καθώς και σε συνέδρια/ημερίδες για θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. ιειε) Η μέριμνα για ίδρυση κέντρων τεχνολογίας πολλαπλασιαστικού υλικού και η παρακολούθηση της λειτουργίας τους. ιστιστ) Η εξυπηρέτηση της λειτουργίας της τεχνικής επιτροπής πολλαπλασιαστικού υλικού σε θέματα φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. ιζιζ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού του λογαριασμού σποροπαραγωγής και φυτωρίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και η αντιμετώπιση θεμάτων λογαριασμών σποροπαραγωγής και φυτωρίων. ιηιη) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών γεωργικών εγκαταστάσεων πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και η μέριμνα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για την κατασκευή και το μηχανολογικό εξοπλισμό τους. ιθιθ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, σύνταξη προδιαγραφών κατασκευής και τυποποίησης των μέσων συσκευασίας του πολλαπλασιαστικού υλικού και η μέριμνα εφαρμογής τους. κκ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, μελέτη του τρόπου σήμανσης των μέσων συσκευασίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και η επιλογή και προμήθεια των χρησιμοποιουμένων υλικών σήμανσης. κακα) Η εφαρμογή της νομοθεσίας για την επιβολή κυρώσεων του άρθρου 25 του ν.1564/1985 (Α΄ 164), όπως ισχύει και του π.δ. 22/2001 (Α΄ 21). κβκβ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση θεμάτων πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών κγκγ) Η σύσταση τεχνικών επιτροπών για την κατάρτιση όρων διαγωνισμών, διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής τους για θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (ν. 4024/2011, Α΄ 226) ). β) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δενδρωδών και Αμπέλου αα) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών - δέντρων, ακροδρύων και αμπελιού. ββ) Η σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών: ααα) κατάρτιση προγραμμάτων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από κρατικά αγροκτήματα του ΥΠΑΑΤ, βββ) προτάσεις για τον καθορισμό των τιμών διάθεσης του παραγόμενου από τα κρατικά αγροκτήματα του ΥΠΑΑΤ πολλαπλασιαστικού υλικού και γγγ) προτάσεις σχετικά με θέματα ανέγερσης, επέκτασης, επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων στα κρατικά αγροκτήματα του ΥΠΑΑΤ. γ) Τμήμα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας αα) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος ββ) Εισηγήσεις και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της χώρας. γγ) Εισηγήσεις για τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου και προγραμμάτων δράσεων που στοχεύουν στην αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της χώρας μας. δδ) Η υλοποίηση της εθνικής, της κοινοτικής και της διεθνούς νομοθεσίας που αφορούν την αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της χώρας μας. εε) Η έκδοση αδειών που αφορούν ποικιλίες που προκύπτουν είτε με την επιλογή των γεωργών, είτε με κλασσικές μεθόδους βελτίωσης των φυτών, είτε με σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους. στστ) Η εποπτεία της Τράπεζας Γενετικού Υλικού (Τ.Γ.Υ.) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. ζζ) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, επιτροπές και συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς που αφορούν θέματα αξιοποίησης των φυτογενετικών πόρων. ηη) Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, πανεπιστήμια, Τράπεζες Γενετικού Υλικού, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ΜΚΟ κτλ.) για θέματα αξιοποίησης φυτογενετικών πόρων. θθ) Η επιβολή όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών εφόσον επιτρέπεται από τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις σχετικά με την σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. ιι) Η ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών βάσει της ΚΥΑ 332657/16-02-2001 (Β΄176), όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και της ενωσιακής νομοθεσίας περί ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και εκτίμησης κινδύνου. ιαια) Η σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, θέσπιση περιοριστικών ή/και απαγορευτικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία για να εξασφαλίζεται η συνύπαρξη συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών με γενετικά τροποποιημένες. ιβιβ) Η παρακολούθηση της διενέργειας στην χώρα μας και διεθνώς, πειραμάτων που αφορούν στο γενετικά τροποποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργουμένων φυτικών ειδών. ιγιγ) Η γνωμοδότηση, η ανταλλαγή παρατηρήσεων και πληροφοριών και η συνεργασία επί των ανωτέρω θεμάτων με άλλα κράτη μέλη, με την Ε.Ε. και διεθνώς. ιδιδ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δίδεται η συγκατάθεση για την διάθεση στην αγορά ως προϊόν ή ως συστατικό προϊόντος γενετικώς τροποποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών. ιειε) Η προβολή αντιρρήσεως για την κυκλοφορία προϊόντων ή συστατικών προϊόντος γενετικώς τροποποιημένου. ιστιστ) Η λήψη όλων των μέτρων που είναι αναγκαία για να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς διατίθεται στην αγορά, εφόσον διαθέτουν συσκευασία και επισήμανση που ορίζονται στην έγγραφη συγκατάθεση και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. ιζιζ) Η διαβίβαση στην Ε.Ε. τεκμηριωμένης έκθεσης σχετικά με τον έλεγχο της χρήσης των προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. ιηιη) Η παροχή γνωμοδοτήσεων σχετικών με τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κυκλοφορία του προϊόντος που περιέχει ή αποτελείται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, για την αξιολόγηση των ενδεχομένων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον για την προβολή αντιρρήσεων κυκλοφορίας του προϊόντος, για την παροχή συγκατάθεσης κυκλοφορίας του προϊόντος κ.λπ. ιθιθ) Η συμμετοχή εκπροσώπων του Τμήματος σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. ή τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπου συζητούνται θέματα συναφή με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν γενετικώς τροποποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργουμένων φυτικών ειδών. κκ) Η παροχή συγκατάθεσης κυκλοφορίας του προϊόντος που περιέχει ή αποτελείται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς υπό τον όρο τήρησης ορισμένων προϋποθέσεων ή μη. κακα) Η πρόταση για σύσταση επιστημονικής επιτροπής για την αντιμετώπιση θεμάτων που χρήζουν ειδικών γνώσεων μελέτης και αξιολόγησης των τεχνικών φακέλων. κβκβ) Ο συντονισμός της δράσης των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε θέματα ελέγχων πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών σύμφωνα με την ΚΥΑ 332657/16-02-2001 και την κοινοτική νομοθεσία περί σκόπιμης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, όπως κάθε φορά ισχύουν. 4) Της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Β. Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας 1) Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Ελαίας και Αμπέλου β) Τμήμα Δενδρωδών Καλλιεργειών γ) Τμήμα Δημητριακών, Ελαιούχων Σπόρων, Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών δ) Τμήμα Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες) ε) Τμήμα Κηπευτικών, Ανθοκομίας, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Εναλλακτικών Καλλιεργειών. 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας ανήκουν: α) Η βελτίωση της παραγωγής και η ανάδειξη και αξιοποίηση των προϊόντων φυτικής προέλευσης. β) Η εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθοδολογιών και προσεγγίσεων στον έλεγχο, τη μελέτη, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Ελαίας και Αμπέλου αα) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων στο διεθνή χώρο. Η σύνταξη ισοζυγίων παραγωγής - χρήσεων των ελαιοκομικών προϊόντων και η ανακοίνωσή τους στην Ε.Ε. και το ΔΣΕ. ββ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. γγ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας και αύξησης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών προϊόντων. δδ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών. εε) Η εκπροσώπηση της χώρας και η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε., του Διεθνούς Οργανισμού Ελαιολάδου καθώς και άλλων διεθνών οργάνων σχετικών με τον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας. στστ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παραγωγή, συσκευασία, επισήμανση, διακίνηση, εμπορία, προβολή και προώθηση, και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών για την καλλιέργεια της ελιάς. ζζ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για τον καθορισμό της ΚΑΠ σε ότι αφορά την καλλιέργεια της ελιάς. ηη) Η μελέτη, σύνταξη και η μέριμνα εφαρμογής των ενδεδειγμένων από τεχνολογική και οικονομική άποψη μέτρων για την προαγωγή και ανάπτυξη του τομέα του ελαιοκαλλιέργειας. θθ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον ελαιοκομικό τομέα. ιι) Η συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη του τομέα του ελαιολάδου, την ανάδειξη των ζωνών ονομασίας προέλευσης και την προώθηση της κατανάλωσης του ελαιολάδου. ια) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των αμπελουργικών προϊόντων στο διεθνή χώρο (επιτραπέζιο σταφύλι, οινοποιήσιμο σταφύλι, ξηρή σταφίδα). ιβ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των αμπελουργικών προϊόντων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. ιγ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με τα αμπελουργικών προϊόντα. ιδ) Η εφαρμογή της ΚΑΠ και εν γένει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα αμπελοοινικά προϊόντα, καθώς και η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το δίκαιο της Ε.Ε. για τα προϊόντα αυτά. ιε) Η εκπροσώπηση της χώρας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου καθώς και άλλων διεθνών οργάνων σχετικών με το αμπελοοινοϊκό τομέα. Η συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Οινοπαραγωγής και σε κάθε άλλο θεσμικό ή άτυπο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου για θέματα του αμπελοοινοϊκού. ιστ) Η εφαρμογή και ο έλεγχος των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων για το δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα και η ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και των ποικιλιών σταφιδοποιίας. ιζ) Η παρακολούθηση και η εκτίμηση της μεταβολής των συντελεστών διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των αμπελοοινικών προϊόντων. ιη) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την καλλιέργεια της αμπέλου γενικά και την μαστίχα. ιθ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για το Αμπελουργικό Μητρώο, τις ζώνες παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων και τις δηλώσεις συγκομιδής. κ) Η έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες σχετικά με τον έλεγχο των Ενωσιακών Κανονισμών και Οδηγιών. κα) Η προώθηση και προγραμματισμός ομαδικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με τα θέματα του Τμήματος και η συμμετοχή στη λήψη των μέτρων για την οργάνωση τους. κβ) Η αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών, των ομάδων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών επιτραπέζιων σταφυλιών και σταφυλιών σταφιδοποιίας. β) Τμήμα Δενδρωδών Καλλιεργειών αα) Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής, διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας. ββ) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης των προϊόντων των δενδρωδών καλλιεργειών και η ένταξη τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου καθώς και η μέριμνα παρακολούθησης και εφαρμογής τους. γγ) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των προϊόντων των δενδρωδών καλλιεργειών στο διεθνή χώρο. δδ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των δενδρωδών καλλιεργειών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών. εε) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εκτίμηση των αναγκών σε πολλαπλασιαστικό υλικό (μοσχεύματα, σπόρους κ.λπ.) και η μέριμνα εξασφάλισης και διάδοσης του. στστ) Η εισήγηση για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής τους. ζζ) Ο προσδιορισμός των προβλημάτων σε θέματα γενετικής βελτίωσης, φυσιολογίας, καλλιεργητικής τεχνικής κ.λπ. και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για ένταξη τους στα σχετικά προγράμματα. ηη) Η αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών, των ομάδων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών. θθ) Η εισήγηση νομοθετικών μέτρων σχετικά με την αξιολόγηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία όσον αφορά τον καθορισμό των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου. Η καθοδήγηση και επίβλεψη της αξιολόγησης του σχεδίου. ιι) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια των συνεδριάσεων αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών. ιαια) Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του «Κονιάρειου Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Κορινθίας». ιβιβ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα εισήγησης των αναγκαίων μέτρων για την ευχερή και σε ικανοποιητικές για τους παραγωγούς τιμές καθώς και την καλύτερη και επωφελή για τη χώρα, διάθεση των ελαιοκομικών προϊόντων. ιγιγ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας και αύξησης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών. γ) Τμήμα Δημητριακών, Ελαιούχων Σπόρων, Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών αα) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. ββ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής που αφορούν τις τιμές, ενισχύσεις, παρεμβάσεις κ.λπ. και η παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. γγ) Η συγκέντρωση, παρακολούθηση, ανάλυση και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων παραγωγής (εκτάσεις, παραχθείσες ποσότητες, τιμή παραγωγού κ.λπ.) για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. δδ) Η αντιμετώπιση θεμάτων στα πλαίσια των συνεδριάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ε.Ε., για την εφαρμογή της ΚΑΠ και γενικά των κανονισμών της Ε.Ε. καθώς και των διεθνών οργανισμών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. εε) Η εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος στστ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. ζζ) Η παροχή κάθε είδους πληροφοριών και οδηγιών προς τους ενδιαφερόμενους, πολίτες, αγρότες, συνεταιρισμούς, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λπ. για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. ηη) Η εποπτεία, συντονισμός, συμμετοχή εκπροσώπου στις συναντήσεις με Επιτροπή και εκπόνηση νομοθετικού πλαισίου (σε ετήσια βάση) για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους της Ε.Ε. θθ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. ιι) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εξασφάλιση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, σιλό, ξηραντηρίων κ.λπ. για την καλή συντήρηση των δημητριακών. ιαια) Η εισήγηση μέτρων πολιτικής για την επεξεργασία δημητριακών καθώς και των προϊόντων εκτός παραρτήματος ΙΙ της Συνθήκης της Ρώμης. ιβιβ) Η εισήγηση – γνωμοδότηση ως προς τη σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των δημητριακών, των οσπρίων και των ελαιούχων σπόρων. ιγιγ) Η εισήγηση – γνωμοδότηση ως προς τη σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των δημητριακών, των οσπρίων και των ελαιούχων σπόρων. ιδιδ) Η συναρμοδιότητα στην υλοποίηση του Προγράμματος Εφοδιασμού των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους με προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. ιειε) Η εισήγηση περί μεταβιβάσεως σιταποθηκών της ΚΕΠΕΣ στις γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις. ιστιστ) Η παρακολούθηση θεμάτων και παροχή πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των δημητριακών, ελαιούχων σπόρων, οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών. δ) Τμήμα Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες) αα) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. ββ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής που αφορούν τις τιμές, ενισχύσεις, παρεμβάσεις κ.λπ. και η παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. γγ) Η συγκέντρωση, παρακολούθηση, ανάλυση και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων παραγωγής (εκτάσεις, παραχθείσες ποσότητες, τιμή παραγωγού κ.λπ.) για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. δδ) Η αντιμετώπιση θεμάτων στα πλαίσια των συνεδριάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ε.Ε., για την εφαρμογή της ΚΑΠ και γενικά των κανονισμών της Ε.Ε. καθώς και των διεθνών οργανισμών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. εε) Η εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. στστ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. ζζ) Η παροχή κάθε είδους πληροφοριών και οδηγιών προς τους ενδιαφερόμενους, πολίτες, αγρότες, συνεταιρισμούς, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λπ. για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. ηη) Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του. θθ) Η παρακολούθηση και εναρμονισμός, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, του ενωσιακού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τα μεταποιημένα προϊόντα ζάχαρης. ιι) Η συμμετοχή εκπροσώπων σε επιτροπές του ΥΠΑΑΤ και συναρμόδιων Υπουργείων σχετικά με την κατανομή αυτούσιου βιοντήζελ και την εναρμόνιση Οδηγιών της Ε.Ε για τις ενεργειακές καλλιέργειες και για τα βιοκαύσιμα. ιαια) Η εισήγηση – γνωμοδότηση ως προς την σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία βάμβακος, καπνού και ζαχαροτεύτλων. ιβιβ) Η εισήγηση – γνωμοδότηση ως προς την σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία του καπνού και του βάμβακος, καπνού και ζαχαροτεύτλων. ιγιγ) Η παρακολούθηση θεμάτων και η παροχή πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των βιομηχανικών φυτών. ε) Τμήμα Κηπευτικών, Ανθοκομίας, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Εναλλακτικών Καλλιεργειών. αα) Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής, διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας. ββ) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης για τα κηπευτικά (υπαίθρια και υπό κάλυψη), άνθη, καλλωπιστικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και η ένταξη τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου καθώς και η μέριμνα παρακολούθησης και εφαρμογής τους. γγ) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο διεθνή χώρο. δδ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών. εε) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εκτίμηση των αναγκών σε πολλαπλασιαστικό υλικό (μοσχεύματα, σπόρους κ.λπ.) και η μέριμνα εξασφάλισης και διάδοσής του. στστ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας και αύξησης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. ζζ) Η εισήγηση για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής τους. ηη) Ο προσδιορισμός των προβλημάτων πάνω σε θέματα γενετικής βελτίωσης, φυσιολογίας, καλλιεργητικής τεχνικής κ.λπ. και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για ένταξη τους στα σχετικά προγράμματα. θθ) Η παρακολούθηση και η μέριμνα εφαρμογής της τεχνολογικής εξέλιξης στον τομέα της κατασκευής και λειτουργίας των θερμοκηπίων καθώς και της τεχνικής της καλλιέργειας των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στα θερμοκήπια. ιι) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια των συνεδριάσεων αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών. ιαια) Η προώθηση και προγραμματισμός ομαδικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με τα θέματα του Τμήματος και η συμμετοχή στη λήψη των μέτρων για την οργάνωση τους. ιβιβ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα εισήγησης των αναγκαίων μέτρων για την ευχερή και σε ικανοποιητικές για τους παραγωγούς τιμές καθώς και την καλύτερη και επωφελή για τη χώρα διάθεση των κηπευτικών, ανθοκομικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων. 4) Της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Γ. Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 1) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου β) Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων γ) Τμήμα Προστασίας Φυτών 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ανήκουν: α) Ο πληρέστερος καθορισμός των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της χώρας, η λήψη των σχετικών μέτρων και η μέριμνα για την καλύτερη υλοποίησης τους. β) Η μέριμνα για την αποδοτική άσκηση ελέγχου των δρώντων συστατικών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, που εισάγονται ή παράγονται στη χώρα, καθώς και του ελέγχου και προσδιορισμού των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων που υπάρχουν στα φυτά και φυτικά προϊόντα. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου αα) Η έκδοση των πιστοποιητικών, που να καλύπτουν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής, για αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων ειδών που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου. ββ) Η επιτήρηση (surνeillance) των αναπτυσσόμενων φυτών, τόσο στις περιοχές υπό καλλιέργεια (μεταξύ άλλων σε αγρούς, φυτείες, φυτώρια, κήπους, θερμοκήπια και εργαστήρια), όσο και στην άγρια χλωρίδα, και των φυτών και φυτικών προϊόντων που είναι σε αποθήκευση ή υπό μεταφορά, ιδίως με σκοπό τη γνωστοποίηση της εμφάνισης, του ξεσπάσματος (οutbreak) και της διάδοσης επιβλαβών οργανισμών και τον έλεγχο των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης στην Επιτροπή της Ε.Ε., στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις τρίτες χώρες. γγ) Η επιθεώρηση αποστολών φυτών και φυτικών προϊόντων που μετακινούνται στο διεθνές εμπόριο και, όπου ενδείκνυται, η επιθεώρηση άλλων ειδών που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου, ιδίως με σκοπό την πρόληψη της εισαγωγής και/ή διάδοσης επιβλαβών οργανισμών. δδ) Η αποπαρασίτωση ή απολύμανση αποστολών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων ειδών που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου που μετακινούνται στο διεθνές εμπόριο, ώστε να πληρούνται οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις. εε) Η προστασία των υπό κίνδυνο περιοχών και ο καθορισμός, διατήρηση και επιτήρηση (surνeillance) περιοχών που είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς (pest free areas) και περιοχών χαμηλής επικράτησης επιβλαβών οργανισμών (lοw pest preνalence). στστ) Η διενέργεια αναλύσεων κινδύνου επιβλαβών οργανισμών (pest risk analyses). ζζ) Η διασφάλιση μέσω κατάλληλων διαδικασιών, ότι η φυτοϋγειονομική ασφάλεια αποστολών μετά την πιστοποίηση σε σχέση με τη σύνθεση, την υποκατάσταση και την επαναπαρασίτωση διατηρείται πριν την εξαγωγή. ηη) Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών. θθ) Η διανομή πληροφοριών εντός της χώρας σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου και τα μέσα πρόληψης και ελέγχου αυτών. ιι) Η μελέτη και έρευνα στον τομέα της προστασίας των φυτών. ιαια) Η έκδοση φυτοϋγειονομικών κανονιστικών πράξεων. ιβιβ) Η εκτέλεση άλλων λειτουργιών που απαιτούνται για την εφαρμογή του ν.3495/2006 «Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών» (Α΄ 215), όπως εκάστοτε ισχύει. ιγιγ) Ο καθορισμός των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της χώρας, η λήψη των σχετικών μέτρων και η μέριμνα υλοποίησης τους. ιδιδ) Ο καθορισμός των όρων και κανόνων των ελέγχων (έλεγχος εγγράφων, έλεγχος ταυτότητας και φυτοϋγειονομικός έλεγχος) των παραγόμενων, διακινούμενων, εισαγόμενων και εξαγόμενων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων και η μέριμνα για την υλοποίησης τους. ιειε) Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την εξάλειψη των πρωτοεμφανιζόμενων ή και αναδυόμενων επιβλαβών οργανισμών των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για λόγους φυτοϋγειονομικούς. ιστιστ) Η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων μη έγκρισης διελεύσεως (διαμετακόμισης/transit) ή εισαγωγής στις χώρες προορισμού, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, για λόγους φυτοϋγειονομικούς. ιζιζ) Ο συντονισμός της δράσης των υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου και των επισήμων εργαστηρίων, για την εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει και εφαρμόζεται, για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα. ιηιη) Η μέριμνα για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων, στα παραγόμενα στη χώρα, διακινούμενα στην εσωτερική αγορά, εισαγόμενα και εξαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, από τις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου. ιθιθ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, και η εκπροσώπηση της χώρας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις τρίτες χώρες και στους διεθνείς οργανισμούς. κκ) Όπου ενδείκνυται, ο καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής στη χώρα, των Διεθνών Προτύπων Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ΙSΡΜs) της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας των Φυτών (ΙΡΡC/FΑΟ). κακα) Η μέριμνα σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων φυτοπροστασίας με άλλες χώρες και η κατοχύρωση της φυτοπροστασίας κατά τη σύναψη συμβάσεων μεταφορών. β) Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων αα) Η Διεύθυνση είναι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4036/2012 (Α΄ 8) η Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) για την εφαρμογή των διατάξεων: ααα) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά. βββ) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. γγγ) Της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Η ΣΕΑ επίσης είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των αρμόδιων αρχών του ν.4036/2012, για τη συνεργασία με την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών ? μελών, τους παρασκευαστές, τους παραγωγούς, τους διανομείς, τους επαγγελματίες χρήστες και διάφορους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα γεωργικών φαρμάκων. Επίσης η Διεύθυνση είναι αρμόδια αρχή για τα βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων. ββ) Ο έλεγχος της διάθεσης στην αγορά των γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ, όπως αυτά ορίζονται στο ν.4036/2012) και ο έλεγχος της ορθολογικής τους χρήσης κατ’ εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. γγ) Η μέριμνα και η άσκηση του χημικού, βιολογικού και τοξικολογικού ελέγχου των δρώντων συστατικών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, που εισάγονται ή παράγονται στη χώρα μας, καθώς και του ελέγχου και προσδιορισμού των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων που υπάρχουν στα φυτά και φυτικά προϊόντα. Η εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα γεωργικών φαρμάκων και υπολειμμάτων αυτών στα φυτικά προϊόντα και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό της. δδ) Η έγκριση ή ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η αντιμετώπιση των θεμάτων, που σχετίζονται με την κατοχή, χρήση και γενικότερα την κυκλοφορία και εμπορία τους. εε) Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις κατά την βιομηχανική επεξεργασία και τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. στστ) Ο έλεγχος και η τήρηση στατιστικών στοιχείων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων. ζζ) Ο καθορισμός και η μέριμνα για τον έλεγχο εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας ή διαχείρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων καθώς και των προδιαγραφών των καταστημάτων εμπορίας και των χώρων διαχείρισης τους. ηη) Ο καθορισμός των εθνικών προδιαγραφών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων και προδιαγραφών βιομηχανικών και βιοτεχνιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων. θθ) Η τήρηση Μητρώου εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων και η δημοσίευση αυτών. ιι) Η τήρηση Μητρώου επιχειρήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων. ιαια) Η μέριμνα για τη λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής Γεωργικών Φαρμάκων (Ε.Ε.Γ.Φ.). ιβιβ) Ο συντονισμός της δράσης των περιφερειακών υπηρεσιών στα θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. ιγιγ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια της Ε.Ε. ιδιδ) Η σύνταξη και εφαρμογή της νομοθεσίας, σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό της. ιειε) Η αναγγελία έναρξης επαγγέλματος για καταπολέμηση σε κατοικημένους χώρους εντόμων και τρωκτικών. ιστιστ) Η παρακολούθηση λειτουργίας διαπιστευμένων μονάδων πειραματισμού και η χορήγηση αδειών για πειραματισμό γεωργικών φαρμάκων. ιζιζ) Ο συντονισμός αξιολόγησης για έγκριση βιοκτόνων δραστικών ουσιών στα πλαίσια του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων. ιηιη) Η χορήγηση εγκρίσεων, τροποποιήσεων, ανανεώσεων, ανακλήσεων άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων στα πλαίσια του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων. ιθιθ) Η σύνταξη και εφαρμογή της νομοθεσίας σε εφαρμογή του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων, σε θέματα βιοκτόνων και η μέριμνα για την συνεχή επικαιροποίηση της. κκ) Η συμμετοχή σε κοινοτικά όργανα (συσκέψεις αρμοδίων αρχών βιοκτόνων προϊόντων, μόνιμη επιτροπή βιοκτόνων προϊόντων, ομάδα συντονισμού) ως συμβατικές υποχρεώσεις έναντι της Ε.Ε. για την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων. κακα) Η συμμετοχή σε όργανα κοινοτικών διεθνών οργανισμών (ΕCΗΑ) μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βιοκτόνων όπως ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων και αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας. κβκβ) Οι εγκρίσεις, ανανεώσεις, τροποποιήσεις ανακλήσεις αδειών κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων οι οποίες χορηγούνται ή χορηγήθηκαν με την εθνική νομοθεσία ν.721/1977 (Α΄ 298) όπως ισχύει, κατά την μεταβατική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 89 παρ. 2 του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων. κγκγ) Η διεκπεραίωση αλληλογραφίας και απαντήσεων σε ερωτήματα πολιτών και εταιρειών, μέσω των γραφείων στήριξης (helpdesk) που ορίζονται στο άρθρο 81 παρ. 2 του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων. κδκδ) Όλα τα λοιπά θέματα που αφορούν βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ όπως επεξεργασμένα αντικείμενα, αποχαρακτηρισμοί, άδειες εισαγωγής βιοκτόνων προϊόντων, άδειες πειραματισμού, παράλληλο εμπόριο κ.λπ. κεκε) Η ανάπτυξη, ενημέρωση, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη του επιστημονικού αντικειμένου του Τμήματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. γ) Τμήμα Προστασίας Φυτών αα) Η παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων, μέσων, μεθόδων και τεχνικών στον τομέα της προστασίας των καλλιεργούμενων φυτών από διάφορους εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια, της προστασίας των μελισσών και μεταξοσκωλήκων από τους εχθρούς και τις ασθένειες και η μέριμνα για τη μελέτη και εφαρμογή τους. ββ) Ο καθορισμός των εχθρών και ασθενειών των φυτών για τα οποία επιβάλλεται να εφαρμοστεί υποχρεωτική ή συλλογική καταπολέμηση από τις περιφερειακές υπηρεσίες, ο προσδιορισμός των μέτρων και μεθόδων εφαρμογής της και ο καθορισμός, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, των αναγκαίων μέσων και εφοδίων. γγ) Η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος αποτελεσμάτων των προγραμμάτων καταπολέμησης δάκου ν. 2413/1953 (Α΄ 125), αρουραίων, ακριδών α.ν.2183/1940 (Α΄ 20) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και λοιπών υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεμήσεων. δδ) Η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων φυτοπροστασίας και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. εε) Ο έλεγχος καταλληλότητας των μηχανημάτων και μέσων που προορίζονται για τις εφαρμογές χημικών καταπολεμήσεων καθώς και η μέριμνα εφαρμογής των όρων και κανόνων χρήσης των χημικών ουσιών φυτοπροστασίας. στστ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια των Ε.Ε. ζζ) Η τήρηση βάσης δεδομένων με τα αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων Φυτοπροστασίας. ηη) Η συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα κ.λπ. στη χώρα που ασχολούνται με θέματα προστασίας φυτών, ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και γεωργικών προειδοποιήσεων. θθ) Η συνεργασία μετά ομοειδών υπηρεσιών της αλλοδαπής κα συναφών διεθνών οργανισμών σε θέματα προστασίας φυτών. ιι) Η εφαρμογή των Γεωργικών Προειδοποιήσεων (Οδηγία 2009/128/ΕΚ - ν.4036/2012 - ΚΥΑ 8197/9920/22-7-2013) σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. ιαια) Η οργάνωση των γεωργικών προειδοποιήσεων και η εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (Οδηγία 2009/128/ΕΚ - ν.4036/2012) και ο συντονισμός της δράσης των περιφερειακών υπηρεσιών (Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου - Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε. και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων) για την έγκαιρη λήψη μέτρων καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών των φυτών και φυτικών προϊόντων. ιβιβ) Ο καθορισμός των εχθρών και ασθενειών των φυτών για την αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλεται η εφαρμογή των γεωργικών προειδοποιήσεων και ο καθορισμός των μέσων και εφοδίων δια των οποίων θα γίνει η εφαρμογή. ιγιγ) Ο καθορισμός των κατωτάτων ορίων πυκνότητος των επιβλαβών οργανισμών των καλλιεργειών, τα οποία αιτιολογούν την λήψη φυτοπροστατευτικών μέτρων επέμβασης. ιδιδ) Η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την καταπολέμηση των φυτών, την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία (Καν. 1107/2009 ΕΚ - Οδηγία 2009/128/ΕΚ - ν. 4036/2012) και τις γεωργικές προειδοποιήσεις και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό της καθώς και η συνεργασία με υπηρεσίες της αλλοδαπής και διεθνών οργανισμών. ιειε) Η κατάρτιση οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα τις γενικές αρχές και τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές, κατά καλλιέργεια ή τομέα καλλιεργειών (Οδηγία 2009/128/ΕΚ - ν. 4036/2012). ιστιστ) Η ανάπτυξη και προώθηση εφαρμογής των γενικών αρχών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας καθώς και των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας κατά καλλιέργεια ή τομέα καλλιεργειών (Καν.1107/2009 ΕΚ - Οδηγία 2009/128/ΕΚ - ν.4036/2012). ιζιζ) Η κατάρτιση και η τήρηση Εθνικού Καταλόγου (ν.4036/2012) σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς, η έγκριση νέων σκευασμάτων και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων με παράλληλη εγγραφή αυτών στον Εθνικό Κατάλογο. ιηιη) Ο καθορισμός των πληροφοριών, στοιχείων, μελετών κ.λπ. που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο των σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς (ν.4036/2012). ιθιθ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την αδειοδότηση μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς (ν. 4036/2012). κκ) Η τήρηση βάσης δεδομένων με τα αποτελέσματα των εφαρμογών και η ανάπτυξη αρχικών οδηγιών ή ειδικών κατευθυντήριων οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας κατά καλλιέργεια ή τομέα καλλιεργειών. κακα) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, κατάρτιση προγράμματος προμήθειας εφοδίων προστασίας φυτών και φυτικών προϊόντων, η μέριμνα ένταξης του στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών και η παρακολούθηση εκτέλεσης αυτού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών. κβκβ) Η παρακολούθηση των διαγωνισμών προμήθειας των πιο πάνω εφοδίων, η μέριμνα για την αγορά και παραλαβή τους και η εναποθήκευση και διαφύλαξη αυτών. κγκγ) Η κατανομή σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα των μέσων και εφοδίων στις περιφερειακές υπηρεσίες. κδκδ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς προώθηση των εφοδίων στις περιφερειακές υπηρεσίες, η λογιστική παρακολούθηση της διακίνησης και η διαχείρισή τους. κεκε) Η παρακολούθηση της πορείας των τεχνικών έργων και λοιπών δραστηριοτήτων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. κστκστ) Η σύνταξη σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, των προϋπολογισμών των προγραμμάτων φυτοπροστασίας, η παρακολούθηση της πορείας αυτών και η κατανομή των πιστώσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες, για την εφαρμογή τους, καθώς και η είσπραξη διαφόρων παραβόλων και η διαχείριση χρηματικού. 4) Της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Δ. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων 1) Η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Γεωλογίας - Υδρολογίας β) Τμήμα Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού γ) Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων δ) Τμήμα Λιπασμάτων, Εδαφολογίας και Θρέψης Φυτών 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων ανήκουν: α) Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέσω ορθολογικού σχεδιασμού πράσινων έργων υποδομής. β) Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. γ) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας μέσω της εκμηχανισής της. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Γεωλογίας - Υδρολογίας αα) Ο σχεδιασμός, η εκπόνηση ή η ανάθεση εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών, μελετών Τεχνητού Εμπλουτισμού, γεωφυσικών ερευνών και η κατάρτιση μαθηματικών ομοιωμάτων υπογείων υδροφορέων, με στόχο την επιστημονική στήριξη των εγγειοβελτιωτικών έργων ή την άμβλυνση προβλημάτων που σχετίζονται με το ποσοτικό υδατικό ισοζύγιο και την υφαλμύρινση των υπογείων υδροφορέων, σε περιοχές μεγάλου γεωργικού ενδιαφέροντος. ββ) Η θέσπιση προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών Συμβατικών Τευχών Υδρογεωλογικών Μελετών, μελετών Τεχνητού Εμπλουτισμού και κατάρτιση μαθηματικών οπμοιωμάτων σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς. γγ) Η θέσπιση προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπόν συμβατικών τευχών για την κατασκευή υδρογεωτρήσεων, η μέριμνα για την προσαρμογή αυτών σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς. δδ) Η σύνταξη συμβατικών τευχών για την ανάθεση Υδρογεωλογικών Μελετών και Μελετών Τεχνητού Εμπλουτισμού. εε) Η τήρηση εθνικού αρχείου γεωλογικών τομών γεωτρήσεων. στστ) Η μέριμνα για λειτουργία δικτύου παρακολούθησης της στάθμης, καθώς και της ποιότητας (υφαλμύρινση) των υπογείων υδροφόρων οριζόντων. ζζ) Η μέριμνα για την συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση και αρχειοθέτηση υδρογεωλογικών – γεωλογικών στοιχείων για τις ανάγκες εκπόνησης Υδρογεωλογικών Μελετών και Μελετών Τεχνητού Εμπλουτισμού και η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα με την Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (Ε.Τ.Υ.Μ.Π.). ηη) Ο προσδιορισμός διαφόρων φυσικών μεγεθών (παροχές, στάθμες, όγκοι, ισοζύγια) των υπογείων υδατικών πόρων χωροχρονικά, προκειμένου να ενημερώνεται η Πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ για την διαμόρφωση της εισήγησης στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων. θθ) Η συνδρομή στο έργο της διαχείρισης των υδατικών πόρων με παροχή στοιχείων, μελετών και την συμμετοχή στελεχών του Τμήματος σε κοινές επιτροπές. ιι) Η αξιολόγηση προτάσεων για μελέτες διαφόρων φορέων και σύνταξη προγράμματος εκπόνησης νέων υδρογεωλογικών μελετών και μελετών τεχνητού εμπλουτισμού. ιαια) Η γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα κατασκευής εγγειοβελτιωτικών έργων σε διάφορες περιοχές της χώρας. ιβιβ) Η συνεργασία με ημεδαπούς και αλλοδαπούς Επιστημονικούς Οργανισμούς σε θέματα υδατικών πόρων. ιγιγ) Ό έλεγχος των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των λεκανών απορροής των ποταμών της χώρας και των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). ιδιδ) Η σύνταξη συμβατικών τευχών, η επίβλεψη, ο έλεγχος και οι διαδικασίες έγκρισης του γεωλογικού και γεωτεχνικού μέρους μελετών και κατασκευών τεχνικών έργων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα, κ.λπ) που αναθέτει και υλοποιεί το ΥΠΑΑΤ. ιειε) Η εκπόνηση γεωλογικών, γεωτεχνικών – εδαφοτεχνικών μελετών και μελετών θεμελιώσεων που απαιτούνται στα πλαίσια των μελετούμενων ή εκτελούμενων έργων. ιστιστ) Η επίβλεψη και ο έλεγχος από γεωτεχνικής, γεωλογικής και τεκτονικής άποψης, της συμπεριφοράς φραγμάτων, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ, κατά την διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας τους. Επίσης η συγκέντρωση των σχετικών παρατηρήσεων, η αξιολόγηση αυτών και η εκπόνηση ή ανάθεση ειδικών μελετών ή ερευνητικών προγραμμάτων και εργασιών, για την αντιμετώπιση των ανακυπτόντων προβλημάτων. ιζιζ) Η ανάθεση μελετών σεισμικής επικινδυνότητας σε περιοχές που πρόκειται να εκτελεστούν μεγάλα τεχνικά έργα, έλεγχος και έγκριση αυτών. ιηιη) Η μελέτη φαινόμενων κατολισθήσεων αγροτικών γαιών και οικισμών και η λήψη μέτρων προστασίας. ιθιθ) Η εκτέλεση, η επεξεργασία και η ερμηνεία γεωφυσικών διασκοπήσεων ή μελετών στα πλαίσια τεχνικογεωλογικών και υδρογεωλογικών μελετών. κκ) Ο προσδιορισμός των επιφανειών ολίσθησης στα πλαίσια μελετών για την προστασία αγροτικών γαιών και οικισμών από κατολισθήσεις για λήψη μέτρων προστασίας. κακα) Η συγκέντρωση στοιχείων χωρητικότητας φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, όγκων νερού στους ταμιευτήρες και ενημέρωση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ για τη διαμόρφωση της εισήγησης στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων. κβκβ) Η συμμετοχή στη σύνταξη νομοσχεδίων, κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. που αφορούν το αρδευτικό νερό και η διαμόρφωση θέσεων στοχοθεσίας του ΥΠΑΑΤ. κγκγ) Ο σχεδιασμός, η εκπόνηση ή η ανάθεση εκπόνησης υδρολογικών μελετών με στόχο τη γνώση και παρακολούθηση της ποσοτικής διάστασης των επιφανειακών υδατικών πόρων σε περιοχές μεγάλου γεωργικού ενδιαφέροντος. κδκδ) Η μέριμνα για τη λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου υδρολογικών και μετεωρολογικών σταθμών. κεκε) Η ίδρυση ή η κατάργηση ηλεκτρονικών και συμβατικών μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών. κστκστ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, έλεγχο και μηχανογράφηση των στοιχείων υδρολογικών και μετεωρολογικών σταθμών και η επιστημονική, στατιστική επεξεργασία των δεδομένων κζκζ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες για τη καλή λειτουργία του δικτύου υδρομετεωρολογικών σταθμών που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το ΥΠΑΑΤ. κηκη) Η αξιοποίηση των υδρομετεωρολογικών στοιχείων (βροχοπτώσεις, εξατμίσεις, θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια, παροχές ρεμάτων, ποταμών και πηγών, κ.λπ.), για να γίνει αξιολόγηση του υδρολογικού έτους, προκειμένου να ενημερώνεται η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου για τη διαμόρφωση της εισήγησης στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων. κθκθ) Η επεξεργασία στοιχείων για τη λήψη αποφάσεων ρύθμισης θεμάτων διαχείρισης των υδάτων των διακρατικών υδάτων. λλ) Η συμμετοχή σε επιτροπές που λαμβάνουν αποφάσεις για τη ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης διακρατικών υδάτων. λαλα) Η θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και η παροχή οδηγιών στις περιφερειακές και δημοτικές Υπηρεσίες για τη προμήθεια υδρολογικών οργάνων. λβλβ) Η θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών προτύπων συμβατικών τευχών υδρολογικών μελετών. λγλγ) Η διατήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η αξιοποίηση του ιστορικού αρχείου των υδρολογικών στοιχείων του τομέα εγγείων βελτιώσεων του ΥΠΑΑΤ. λδλδ) Η διάθεση υδρομετεωρολογικών στοιχείων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με υποδομές εξασφάλισης και διαχείρισης υδατικών πόρων. λελε) Η πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων επιφανειακών και υπογείων νερών: ααα) για τις εξειδικευμένες ανάγκες των υδρογεωλογικών μελετών και μελετών τεχνητού εμπλουτισμού, βββ) για τις ανάγκες άλλων εγγειοβελτιωτικών μελετών και έργων, γγγ) για τη παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των αρδευτικών νερών μέσω «Προγραμμάτων ελέγχου Ποιότητας αρδευτικών νερών», δδδ) για τις ανάγκες των αγροτών της χώρας, με χαμηλότερο τιμολόγιο. λστλστ) Η εκτέλεση αναλύσεων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων για την ανανέωση των αδειών χρήσης ύδατος του ν.3199/2003 (Α΄ 280) και την αδειοδότηση υφισταμένων χρήσεων νερού σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 150559/16-6-2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. λζλζ) Η εκτέλεση δοκιμών για προσδιορισμό πετρωμάτων και δειγμάτων γεωτρήσεων. ληλη) Η πραγματοποίηση αναλύσεων επιφανειακών και υπογείων υδάτων, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, αναλύσεων υδάτων από επιφανειακούς ή υπόγειους αποδέκτες λυμάτων ή αποβλήτων εντός ή εκτός περιμέτρων εγγειοβελτιωτικών έργων, για τις ανάγκες των εγγειοβελτιωτικών μελετών. λθλθ) Η τήρηση αρχείου χημικών αναλύσεων υδάτων κατά υδρολογική λεκάνη και υδατικά διαμερίσματα. 4) Εντός του Τμήματος Υδρολογίας -Γεωλογίας, λειτουργεί Εργαστήριο Γεωλογικών και Υδατικών Δοκιμών, επιπέδου Γραφείου, με τις κάτωθι αρμοδιότητες: αα) Η πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων επιφανειακών και υπογείων νερών: ααα) για τις εξειδικευμένες ανάγκες των υδρογεωλογικών μελετών και μελετών τεχνητού εμπλουτισμού, βββ) για τις ανάγκες άλλων εγγειοβελτιωτικών μελετών και έργων (φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, αρδευτικών δικτύων, γεωτρήσεων, πηγών, κ.λπ.) γγγ) για τη παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των αρδευτικών νερών μέσω «Προγραμμάτων ελέγχου Ποιότητας αρδευτικών νερών». ββ) Η πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων υδάτων από επιφανειακούς ή υπόγειους αποδέκτες λυμάτων ή αποβλήτων εντός ή εκτός περιμέτρων εγγειοβελτιωτικών έργων, για τις ανάγκες των εγγειοβελτιωτικών μελετών. γγ) Η διενέργεια αναλύσεων αργίλων, πολτών και γενικά υλικών διάτρησης. δδ) Η τήρηση αρχείου χημικών αναλύσεων υδάτων κατά υδρολογικές λεκάνες και υδατικά διαμερίσματα. εε) Ο προσδιορισμός των δειγμάτων από γεωτρήσεις για τις ανάγκες των μελετών και έργων. στστ) Η εκτέλεση αναλύσεων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. ζζ) Η τήρηση μουσείου πετρωμάτων και απολιθωμάτων. β) Τμήμα Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού αα) Η κατάρτιση προτύπων προδιαγραφών ή μελετών ή υποδειγμάτων για την λειτουργία και αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων, την εγκατάσταση υποδειγματικών αρδεύσεων και στραγγίσεων, την οργάνωση της διανομής του αρδευτικού νερού και τους τρόπους υπολογισμού και επιμερισμού των αρδευτικών και στραγγιστικών τελών. ββ) Η εισήγηση για την διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων, για συμμετοχή του δημοσίου στις δαπάνες λειτουργίας, διοίκησης, συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα. γγ) Η παρακολούθηση των νέων αρδευτικών τεχνικών και η εισήγηση για τη μελέτη προσαρμογής τους στις συνθήκες λειτουργίας των υφισταμένων δικτύων. δδ) Η παρακολούθηση των τάσεων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και η μελέτη αναπροσαρμογής των προδιαγραφών του υλικού άρδευσης στις νέες καταστάσεις. εε) Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων χρηματοδότησης έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού από την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες. στστ) Η εισήγηση για τη διάθεση πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση ή πρόληψη ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα. ζζ) Η διατύπωση γνώμης προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής για θέματα λειτουργικά και συστημάτων άρδευσης των εγγειοβελτιωτικών έργων. ηη) Η μελέτη των συντελεστών αξιοποίησης των αρδευτικών δικτύων, η μηχανογραφική παρακολούθηση αυτών και η διατύπωση σχετικών αποτελεσμάτων και ο προσδιορισμός και εκτίμηση κατανάλωσης αρδευτικού νερού σε συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα. θθ) Η εισήγηση για την διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμμετοχή του δημοσίου στις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα. ιι) Η παροχή οδηγιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων και εγκαταστάσεων. ιαια) Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στις διοικητικές και οικονομικοδιαχειριστικές δραστηριότητες των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) και των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτεύουσες υπηρεσίες των Περιφερειών και Δήμων. ιβιβ) Η εισήγηση επί θεμάτων νομοθεσίας περί έργων εγγείων βελτιώσεων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων. ιγιγ) Η διατύπωση γνώμης για τα θέματα που άπτονται στην εφαρμογή του άρθρου 214 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), όσον αφορά στα συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα. ιδιδ) Η εισήγηση για θέματα υδατικής πολιτικής, που αφορούν στην άρδευση από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά σώματα και διακρατικές λεκάνες απορροής ποταμών, για τις ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται από κρατικά συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα (θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων της χώρας). ιειε) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στη βιομηχανία κατασκευής αγροτικών μηχανημάτων στο διεθνή χώρο για βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. ιστιστ) Η μελέτη των προβλημάτων εξηλεκτρισμού της γεωργίας και η λήψη μέτρων ανάπτυξής του, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιζιζ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας μελέτης, προγραμματισμού, κατασκευής, παραλαβής και πληρωμής των έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού και η παρακολούθηση εφαρμογής τους. ιηιη) Ο καθορισμός σταθερών συντελεστών υπολογισμού των ετήσιων καταναλώσεων ρεύματος και των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών, καθώς και της ετήσιας ωφέλειας που προκύπτει από την ηλεκτροδότηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. ιθιθ) Ο συντονισμός και η κατεύθυνση των περιφερειακών υπηρεσιών για την κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων αγροτικού εξηλεκτρισμού. κκ) Η μεταβίβαση για χρήση ερευνητικών γεωτρήσεων που έχουν κατασκευαστεί από το ΥΠΑΑΤ. κακα) Η εισήγηση και μέριμνα για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των Εγγειοβελτιωτικών Έργων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται από το ΥΠΑΑΤ στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. κβκβ) Η εισήγηση και η μέριμνα για την διάθεση πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. για εκτέλεση έργων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων κατασκευασμένων από το Υπουργείο μετά από ααα) εγκεκριμένη μελέτη από αρμόδια τεχνική υπηρεσία και βββ) γνώμη του Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Κ.Γ.Σ.Ε.Ε.). κγκγ) Η παροχή νομικών και τεχνικών οδηγιών περί έργων εγγείων βελτιώσεων στον α΄ και β΄ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και τους Ο.Ε.Β., όπως τεχνικές και νομοτεχνικές κατευθύνσεις και διευκρινήσεις, ερμηνεία και νομοθετικές ρυθμίσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου περί έργων εγγείων βελτιώσεων και έκδοση εγκυκλίων. Η συνεργασία με αποκεντρωμένες υπηρεσίες και Ο.Ε.Β. για παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων. κδκδ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων και υλικών και ο συντονισμός των συναρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου και της ΔΕΗ για την κατασκευή των έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού. κεκε) Η μέριμνα λήψης νομοθετικών μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων οδικής κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ρύθμισης θεμάτων αδειών οδήγησης και πτυχίων χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων. κστκστ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την έγκριση όλων των νέων τύπων αγροτικών μηχανημάτων και έκδοση εθνικών και ευρωπαϊκών εγκρίσεων τύπου αγροτικών μηχανημάτων, ρυμουλκουμένων, εναλλάξιμων ρυμουλκουμένων και επιμέρους κατασκευαστικών στοιχείων αυτών. κζκζ) Η ρύθμιση θεμάτων Φ.Ι.Χ. αγροτικών αυτοκινήτων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. κηκη) Η μελέτη και λήψη μέτρων για την οργάνωση των συνεργείων επισκευών αγροτικών μηχανημάτων καθώς και των προϋποθέσεων του τεχνίτη αγροτικών μηχανημάτων. κθκθ) Η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την ενωσιακή για θέματα έγκρισης τύπου, διάθεσης στην αγορά και κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων. λλ) Η συμμετοχή σε όργανα της Ε.Ε. για καθορισμό προδιαγραφών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων, των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης τύπου και διάθεσής τους στην ευρωπαϊκή αγορά. λαλα) Η συμμετοχή σε όργανα της Ε.Ε. για την προετοιμασία των Wοrking Grοup με σκοπό τη διαμόρφωση κοινής αντιμετώπισης των θεμάτων της κυκλοφορίας ΑΜ και Αγροτικών αυτοκινήτων στις χώρες της Ε.Ε. (Τype Αpprονal Αuthοrities Μeeting- ΤΑΑΜ). λβλβ) Η εισήγηση και λήψη μέτρων ελέγχου αγροτικών μηχανημάτων, πρόληψης ατυχημάτων (κουβούκλια, ή πλαίσια ασφαλείας, όρια ταχύτητας κ.λπ.) και προστασίας του περιβάλλοντος. λγλγ) Η λήψη νομοθετικών μέτρων για την κατάρτιση, διατήρηση και διαχείριση Μητρώων διαφόρων αγροτικών μηχανημάτων για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία, σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. λδλδ) Η έκδοση και η λήψη μέτρων σε εφαρμογή κοινών κανονιστικών αποφάσεων με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων ή αγροτικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία καθώς και σε θέματα πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων και σύνταξη σχετικών ερωτηματολογίων για τη χρήση στις εξετάσεις. λελε) Η νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα μεταφορικά αγροτικά αυτοκίνητα, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. λστλστ) Ο συντονισμός, η κατεύθυνση και παρακολούθηση των περιφερειακών υπηρεσιών σε θέματα εκμηχάνισης, ελέγχων προδιαγραφών, έκδοσης αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων, αδειών οδήγησης και πτυχίων χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων, διενέργειας εξετάσεων και λοιπών θεμάτων εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της ενωσιακής νομοθεσίας. λζλζ) Η προμήθεια κρατικών πινακίδων και εντύπων αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης και ο εφοδιασμός των περιφερειακών υπηρεσιών. ληλη) Η μελέτη και η μέριμνα λήψης μέτρων για τον συντονισμό της επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Η συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για τον συντονισμό και παρακολούθηση της πορείας των επιθεωρήσεων. λθλθ) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης ως προς τα π.δ. 57/2010 και 81/2011 (CΕ), όλων των αγροτικών μηχανημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΟΚ και για τα οποία προβλέπεται η έκδοση άδειας κυκλοφορίας (π.δ.81 ΦΕΚ 197/Α/2011). μμ) Ο καθορισμός παραβόλων για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Κεντρική Υπηρεσία, από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες για την απογραφή αγροτικών μηχανημάτων και αγροτικού εξηλεκτρισμού. μαμα) Η κατανομή πιστώσεων από το Β παράρτημα του Τ.Γ.&Κ.στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες για την απογραφή αγροτικών μηχανημάτων και αγροτικού εξηλεκτρισμού προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές τους ανάγκες σε θέματα που αφορούν την έκδοση των διοικητικών πράξεων σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό. μβμβ) Η εξέταση των προβλημάτων εκμηχάνισης της ελληνικής γεωργίας και η λήψη μέτρων για την ορθολογική ανάπτυξή της, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. μγμγ) Η κατάρτιση προδιαγραφών και κανονισμών δοκιμής αγροτικών μηχανημάτων. Ο καθορισμός της αξιολόγησης της καταλληλότητάς τους και των προδιαγραφών της έγκρισης των τύπων αυτών, καθώς και η μελέτη και λήψη μέτρων και κινήτρων για τη διάθεση των καταλλήλων κατηγοριών και τύπων μηχανημάτων. μδμδ) Η μελέτη του βαθμού εκμηχάνισης του κόστους εργασίας και της εκλογής των αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και ο έλεγχος σκοπιμότητας εισαγωγής τους στον τομέα της γεωργίας με οικονομικά κριτήρια. μεμε) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα αξιοποίησης των αγροτικών μηχανημάτων (έκδοση οδηγιών, εκπαίδευση κ.λπ.) και ανάπτυξης και στήριξης του κλάδου κατασκευής τους. μστμστ) Η μελέτη των ενεργειακών αναγκών των γεωργικών μηχανημάτων και η λήψη μέτρων, για την εξοικονόμηση ενέργειας με την κατάλληλη εκμετάλλευση των γεωργικών μηχανημάτων και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. μζμζ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αγροτικών μηχανημάτων και λοιπών στοιχείων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλους φορείς. μημη) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της διεθνούς τεχνολογίας και η διερεύνηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. μθμθ) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας στρατηγικού σχεδιασμού για την αγροτική ανάπτυξη, υποβολή προτάσεων για τα νέα αναπτυξιακά προγράμματα. γ) Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων αα) Ο προσδιορισμός των αναγκών της χώρας σε εγγειοβελτιωτικά έργα, η ορθολογική διαχείριση των υδατικών της πόρων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες-φορείς, και η συμμετοχή στην κατάρτιση αντίστοιχων πολυετών προγραμμάτων. ββ) Η εξέταση, σε συνεργασία με αρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες, προγραμμάτων μελέτης και κατασκευής εγγειοβελτιωτικών έργων, για την προσαρμογή τους σε ευρύτερους στόχους ή προγράμματα. γγ) Η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων μελέτης και εκτέλεσης εγγειοβελτιωτικών έργων, η μέριμνα για την έγκριση, τη χρηματοδότηση και την αναθεώρησή τους, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. δδ) Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η αξιολόγηση στοιχείων εγγειοβελτιωτικών έργων και μελετών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και η μέριμνα χρηματοδότησής τους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. και διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών. εε) Η κατάρτιση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων με την Ε.Ε. εγγειοβελτιωτικών έργων (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης) και η παρακολούθηση αυτών, τόσο από πλευράς οικονομικού όσο και φυσικού αντικειμένου. στστ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων πορείας κατασκευής των έργων καθώς και στοιχείων αξιοποίησής τους μετά την αποπεράτωσή τους με σκοπό τη διερεύνηση της οικονομικής σκοπιμότητας αυτών καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων απαραίτητων για τη βελτιστοποίηση της κατασκευής των νέων εγγειοβελτιωτικών έργων. ζζ) Η αξιολόγηση των επενδύσεων των κατασκευασθέντων εγγειοβελτιωτικών έργων και της επίτευξης του στόχου της επένδυσης καθώς και η αξιολόγηση της οικονομικής συμμετοχής των οργάνων της Ε.Ε. και διεθνών οργανισμων στην κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων μετά την αποπεράτωσή τους. ηη) Η σύνταξη εκθέσεων ολοκληρώσεως μετά την κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων. θθ) Η τήρηση Μητρώου εγγειοβελτιωτικών έργων. ιι) Η συμμετοχή εκπροσώπου του Τμήματος σε συνεδριάσεις αρμοδίων επιτροπών - οργάνων σε επίπεδο χώρας, Ε.Ε. καθώς και συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. ιαια) Η κατάρτιση προτύπων προδιαγραφών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την εκπόνηση γεωργοτεχνικοοικονομικών, εδαφολογικών και οικονομικής σκοπιμότητας μελετών όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς και μελετών κοστολόγησης αρδευτικού νερού, βελτίωσης παθογενών εδαφών, αντιδιαβρωτικής προστασίας εδαφών και γενικά μελετών αρδευτικών και εδαφολογικών θεμάτων. ιβιβ) Η ανάθεση, σε αναδόχους, των μελετών της παραγράφου (ιαια), η επίβλεψη και η έγκρισή τους. ιγιγ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση των προδιαγραφών των μελετών που ανατίθενται από άλλες Υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου, η επίβλεψη τους και η εισήγηση προς την αρμόδια αναθέτουσα αρχή. ιδιδ) Η γνωμοδότηση επί του αντικειμένου των μελετών της παραγράφου ιαια) καθώς και μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων που εκπονούνται από άλλους φορείς. ιειε) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εξέταση της σκοπιμότητας υποχρεωτικού αναδασμού σε περιοχές μελετώμενων εγγειοβελτιωτικών έργων. ιστιστ) Η μέριμνα καταγραφής των επικλινών γεωργικών εδαφών, η κατάταξή τους και η λήψη μέτρων αντιδιαβρωτικής προστασίας τους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. ιζιζ) Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την ορθολογική διαχείριση και κατανομή του διαθέσιμου υδατικού δυναμικού, τον καθορισμό των απαιτούμενων ποσοτήτων για αρδευτική χρήση και των προτεραιοτήτων σε περίπτωση ανταγωνιστικών απαιτήσεων. ιηιη) Η μέριμνα για κατάρτιση προδιαγραφών προσδιορισμού των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών. ιθιθ) Η συμμετοχή εκπροσώπου του Τμήματος στις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων της χώρας και της Ε.Ε. καθώς και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. κκ) Η κατάρτιση, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών για άρδευση, καθώς και η μέριμνα για το συντονισμό και την εφαρμογή τους. κακα) Η μέριμνα για την εφαρμογή ενιαίων και τυποποιημένων μεθόδων δειγματοληψίας νερών που προορίζονται για άρδευση, η εργαστηριακή καθώς και η επιτόπια εκτέλεση προσδιορισμών παραμέτρων ποιότητας νερών, η τήρηση αρχείου αναλύσεων νερών, που προορίζονται για τη γεωργία, η συγκέντρωση, η πινακοποίηση, η στατιστική επεξεργασία και η μέριμνα για τη μηχανογράφηση των αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας νερών, καθώς και η αποστολή αυτών σε ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ε, ΟΟΣΑ κ.α.). κβκβ) Ο καθορισμός, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, των ενδεικτικών και υποχρεωτικών τιμών των παραμέτρων ποιότητας νερών, που προορίζονται για αρδευτική χρήση, ανάλογα με τις εδαφικές, καλλιεργητικές και κλιματικές συνθήκες και των κατά περιοχή εφαρμοζομένων μεθόδων άρδευσης. κγκγ) Η επισήμανση των πηγών ρύπανσης των νερών, η γνωμοδότηση για κάθε επέμβαση που αλλοιώνει ή υποβαθμίζει τη φυσική κατάσταση των νερών, η μέριμνα για τη λήψη διοικητικών και νομοθετικών μέτρων, ή και άλλων προληπτικών και κατασταλτικών της ρύπανσης μέτρων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, για την προστασία των αρδευτικών νερών και την αποφυγή της ρύπανσης των υδατικών πόρων της χώρας. κδκδ) Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στη διαδικασία καθορισμού των όρων διάθεσης και επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, όταν αυτά προορίζονται για άρδευση, καθώς και στη σύνταξη της σχετικής νομοθεσίας, για τη διασφάλιση της καταλληλότητας των νερών που προορίζονται για γεωργικές χρήσεις, καθώς και την προστασία των εγγειοβελτιωτικών έργων Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στον έλεγχο των μελετών: επεξεργασίας λυμάτων και βιομ