ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/11

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-01-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-01-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-12-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Γενικά"
1.  
  Όλοι οι κατατασσόμενοι, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.), πρέπει να έχουν σωματική ικανότητα (σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση) που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της αποστολής για την οποία προορίζονται. Η ικανότητα αυτή κρίνεται μετά από υγειονομική εξέταση.
2.  
  Η σωματική ικανότητα του προσωπικού της παραπάνω παραγράφου:
 1. Προσδιορίζεται από το αν ο εξεταζόμενος πάσχει ή όχι από νοσήματα, παθήσεις, βλάβες ή άλλες παθολογικές καταστάσεις, από το βαθμό έκτασης ή βαρύτητας αυτών και από την επίδρασή τους στην αποστολή του
 2. Εξετάζεται από Αξιωματικούς του Υγειονομικού της ειδικότητας των Ιατρών, σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα.
 3. Κατ’ εξαίρεση η εξέταση υποψηφίων για στράτευση, εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εξειδικεύσεις Αξιωματικών Υγειονομικού της ειδικότητας των ιατρών, πραγματοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας στα Κρατικά Νοσοκομεία ή Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
 4. Η αναγνώριση των δαπανών των εξετάσεων αυτών πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών.
 5. Κρίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές και τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων
3.  
  Διαταραχές της σωματικής ικανότητας δεν αποκλείουν την υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον δεν επηρεάζουν την αποστολή σε αυτές ή δεν επηρεάζονται από την αποστολή
4.  
  Εφόσον διαπιστώνονται νοσήματα ή παθήσεις ή βλάβες περισσότερες από μία η σωματική ικανότητα κρίνεται με βάση τη σπουδαιότερη αιτία, αλλά μνημονεύονται και οι άλλες
5.  
  Όπου στο παρόν αναφέρονται Αξιωματικοί, νοούνται και οι Ανθυπασπιστές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ¨Γ¨ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
6.  
  Το παρόν διάταγμα αφορά προσωπικό και των δύο φύλων
Άρθρο 16 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργείται το π.δ. 133/2002 (Α΄ 109): «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 53/2003 (Α΄ 59), π.δ. 207/2007 (Α΄ 233), π.δ. 66/2008 (Α΄ 95), π.δ. 54/2010 (Α΄ 93) και το Άρθρο 63 του ν. 3883/10 (Α΄ 167).
Άρθρο 17 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 32 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 302).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το άρθρο 2, παράγραφος 2 του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή Γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166).
 • Το άρθρο 20, του ν.δ. 1327/1973 «Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 16).
 • Το άρθρο 23, παράγραφος 9 του ν.δ. 1400/1973 «Περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνά­μεων» (Α΄ 114).
 • Το άρθρο 1, παράγραφος 1, υποπαράγραφος ε΄ και η παράγραφος 2, υποπαράγραφος β΄ της με Αριθμό Υ304/2 Ιουλίου 2013 απόφασης του Πρωθυπουργού-Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά (Β΄ 1635).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 82/2013 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
 • Την υπ’ αριθμό 287/2013 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/Υ304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/Υ304 2002
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
ΝΟΜΟΣ 2005/3421 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3421 2005
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. 2010/3883 2010
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1327 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1327 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1400 1973
«Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». 2002/133 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 133/2002 (ΦΕΚ Α΄ 109) - Για την Κρίση Σωματικής Ικανότητας των Στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του Στρατιωτικού Προσωπικού γενικά. 2003/53 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του π.δ. 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (ΦΕΚ Α΄ 109). 2007/207 2007
Μετάθεση του χρόνου έναρξης ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος 207/2007 «Τροποποίηση του π.δ. 133/2002 ΄΄Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά΄΄ [...]" 2008/66 2008
Τροποποίηση του π.δ. 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (ΦΕΚ Α΄ 109), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 207/2007 (ΦΕΚ Α΄ 233) και[...]" 2010/54 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις. 2016/4361 2016
Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) 2017/45 2017
Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 2018/76 2018