ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/110

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-08-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως και Τμήματος Ασφάλειας Ακροπόλεως.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση, υπαγωγή"
1.  
  Ιδρύονται οι κατωτέρω Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας:
 1. Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, το οποίο υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών,
 2. Τμήμα Ασφάλειας Ακροπόλεως, το οποίο υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής
2.  
  Για τα θέματα που αφορούν στη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα οργάνων των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και για τα συναφή με τη λειτουργία τους θέματα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις:
 1. των άρθρων 10 παρ. 1 περίπτ. α΄ και γ΄ και 11 του π.δ/τος 1/2001 (Α΄/1) και του άρθρου 38 του ιδίου ως άνω π.δ/τος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως,.
 2. των άρθρων 23ΣΤ΄, 23Ζ΄ και 38 του π.δ/τος 1/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για το Τμήμα Ασφάλειας Ακροπόλεως.
Άρθρο 2 "Τροποποίηση διατάξεων"
1.  
  Επαναφέρονται σε ισχύ οι κατωτέρω διατάξεις του π.δ/τος 1/2001: α. η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 ως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ/τος 26/2014 (Α΄/44), β. οι περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 και α΄ της παρ. 1 του άρθρου 23Α, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ/τος 2/2004, οι οποίες είχαν καταργηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ/τος 26/2014.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτ. α΄ και β΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄/152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄/49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄/41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α΄/73).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄/98).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄/213).
 • Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄/143), 94/2012 (Α΄/ 149), 98/2012 (Α΄/160), 131/2012 (Α΄/239) και 118/2013 (Α΄/152).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 193/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-08-29 Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως και Τμήματος Ασφάλειας Ακροπόλεως.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/177
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις (Α΄- 1). 2004/2 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141). 2012/88 2012
Κατάργηση Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως και Τμήματος Ασφάλειας Ακροπόλεως. 2014/26 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία