Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
Αποστολή – Διάρθρωση Αρμοδιότητες

Άρθρο 1 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι: α) η προαγωγή της παιδείας με σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, β) η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας, της τεχνολογίας και της δια βίου μάθησης, γ) η προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της θρησκευτικής λατρείας και η εποπτεία των λειτουργών όλων των γνωστών θρησκειών
Άρθρο 2 "Διάρθρωση Υπηρεσιών ΟΙ υπηρεσίες του Υπουργείου παιδείας και Θρησκευμάτων διαρθρώνονται ως εξής:"
1.  
  Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Ειδικού Γραμματέα:
 1. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού β) Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, γ) Πολιτικά Γραφεία Υφυπουργών, δ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ε) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, στ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ζ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δια βίου μάθησης και Νέας γενιάς, η) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου μάθηση»
2.  
  Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: α) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, δ) Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ε) Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 1. Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, ζ) Αυτοτελής Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων,
 2. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
 3. Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, θ) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων
3.  
  Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων: α) Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης, β) Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
4.  
  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας:
 1. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, β) Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, γ) Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, δ) Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, ε) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.).
5.  
  Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς: α) Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, β) Διεύθυνση Νέας Γενιάς, γ) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, δ) Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
6.  
  Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ευρωπαϊκών Πόρων:
 1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
7.  
  Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
8.  
  Αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό: α) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου,
 1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, γ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, δ) Αυτοτελές επιστημονικό γραφείο συμβούλων
9.  
  Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις: α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, β) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου γ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υπαγόμενο στον Υπουργό
Άρθρο 3 "Πολιτικά γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών"
1.  
  Τα πολιτικά γραφεία επικουρούν τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τους Υφυπουργούς. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του πρωτοκόλλου, η επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4 "Γραφεία Γενικών και Ειδικού Γραμματέα"
1.  
  Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς Γραμματείς και τον Ειδικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετούν ειδικά θέματα σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους. Διέπονται δε σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία τους από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.
Άρθρο 5 "Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου, ο προγραμματισμός και η διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
 2. Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής
 3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδομών
 5. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
 6. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης
Άρθρο 6 "Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού είναι ο προγραμματισμός και συντονισμός των πολιτικών και δράσεων του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Συντονισμού και Προγραμματισμού Πολιτικών,
 2. Τμήμα Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων,
 3. Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών
3.  
  Το Τμήμα Συντονισμού και Προγραμματισμού Πολιτικών είναι αρμόδιο για:
 1. την εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και του προσωπικού του Υπουργείου (Ανεξάρτητων – Αποκεντρωμένων – Γενικών Γραμματειών), την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς,
 2. τη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών,
 3. το συντονισμό κατάρτισης και επανακαθορισμού στόχων και δεικτών των υπηρεσιών του Υπουργείου και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων και πολιτικών του,
 4. τον προσδιορισμό δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3230/2004,.
 5. τη μέριμνα για την πιστοποίηση και αυτοαξιολόγηση των δομών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του,
 6. την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης στις διοικητικές και εκπαιδευτικές δομές, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ΙSΟ),
 7. την εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό,.
 8. τη σύνταξη του ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Υπουργείου, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας,
 9. το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποκεντρωμένης και τοπικής διάστασης των δράσεων του Υπουργείου για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
 10. το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων είναι αρμόδιο για:
 1. τη συλλογή, συστηματοποίηση, ταξινόμηση, επεξεργασία και ερμηνεία όλων των αναγκαίων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων των δράσεων και προγραμμάτων του Υπουργείου,
 2. τις μετρήσεις των αποτελεσμάτων των δεικτών, της ποιοτικής ανάλυσης και των συμπερασμάτων επί των αποτελεσμάτων της στοχοθεσίας, καθώς και τις βαθμολογήσεις-μετρήσεις των αυτοαξιολογήσεων και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης των δομών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του,
 3. τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
 4. τον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών και την εφαρμογή τους σε άλλες υπηρεσίες,
 5. την εισήγηση για τη βράβευση των υπηρεσιών που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
 6. το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι αρμόδιο για:
 1. το χειρισμό όλων των θεμάτων οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών,
 2. την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων, καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας,
 3. την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων,
 4. τη μελέτη των χρησιμοποιούμενων εντύπων-δικαιολογητικών, που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι και την εισήγηση για τη βελτίωση και τυποποίησή τους,
 5. το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 7 "Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής είναι ο προγραμματισμός, η εποπτεία και η διοίκηση τεχνικών μελετών και έργων του Υπουργείου καθώς και οποιαδήποτε συναφής αρμοδιότητα της ανατεθεί από τον Υπουργό
2.  
  Η Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Μελετών
 2. Τμήμα Τεχνικό
 3. Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού
3.  
  Το Τμήμα Μελετών είναι αρμόδιο για:
 1. την ανάθεση και την εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων τεχνικών μελετών ή παροχής υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους, και τη συγκρότηση των σχετικών επιτροπών,
 2. την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη προδιαγραφών και τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στα κτηριολογικά πρότυπα κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς του Δημοσίου,
 3. την υποστήριξη φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο και διαθέτουν ελλιπείς τεχνικές υπηρεσίες, κατά τον καθορισμό των γενικών και τεχνικών όρων και προδιαγραφών των διακηρύξεων για εκτέλεση συμβάσεων, κατά τις διαδικασίες για την ανάθεση μελέτης ή υπηρεσίας, κατά την εποπτεία της εκτέλεσής τους, κατά την έγκριση των μελετών και την παραλαβή τους,
 4. τη σύνταξη κτηριολογικών προγραμμάτων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον έλεγχο και την έγκριση κτηριολογικών προγραμμάτων κτηρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ύστερα από πρόταση των ιδίων,
 5. τη γνωμοδότηση για παρεκκλίσεις σε όρους δόμησης σχολικών μονάδων Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
 6. τη συντήρηση, φύλαξη, καθαριότητα και το χειρισμό κάθε θέματος σχετικού με το κτήριο που στεγάζεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ),.
 7. την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών που αφορούν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στις Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες,
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Τεχνικό είναι αρμόδιο για:
 1. την ανάθεση και την εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων τεχνικών έργων ή παροχής υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους, και τη συγκρότηση των σχετικών επιτροπών,
 2. την υποστήριξη φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο και διαθέτουν ελλιπείς τεχνικές υπηρεσίες, κατά τον καθορισμό των γενικών και τεχνικών όρων και προδιαγραφών των διακηρύξεων για εκτέλεση συμβάσεων, κατά τις διαδικασίες για την ανάθεση μελέτης ή υπηρεσίας, κατά την εποπτεία της εκτέλεσής τους, κατά την έγκριση των μελετών και την παραλαβή τους,
 3. την προετοιμασία των Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και κάθε Παρεπόμενου Συμφώνου, στα πεδία αρμοδιότητάς του,
 4. την ανάθεση και παρακολούθηση των συμβάσεων συντήρησης του κτηρίου που στεγάζεται το Υπουργείο,
 5. τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας, την παρακολούθηση λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς και των δικτύων φωτισμού και ύδρευσης,
 6. την εποπτεία του Τεχνικού Συμβουλίου Υπουργείου και την εξέταση αιτήσεων θεραπείας που αφορούν και τους εποπτευόμενους φορείς,
 7. την κατάρτιση συμβάσεων τεχνικών έργων και την εποπτεία εκτέλεσής τους που αφορούν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στις Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες,
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας εξοπλισμού είναι αρμόδιο για:
 1. τον προγραμματισμό της προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού, της επίπλωσης των κτηρίων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους,
 2. την προμήθεια εξοπλισμού, την παραλαβή, την εγκατάσταση και τον έλεγχο της λειτουργίας του,
 3. την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξειδικευμένου υλικού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης,
 4. τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια ή/και για παροχή υπηρεσιών για τις μονάδες Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 5. τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια ή/και παροχή υπηρεσιών για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τις Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες,
 6. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 8 "Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ο ψηφιακός σχεδιασμός των δράσεων και των προγραμμάτων του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης
 3. Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Εφαρμογών
 4. Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων
 5. Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
 6. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη
3.  
  Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 1. την εποπτεία, παρακολούθηση και τον συντονισμό των εργασιών των φορέων που υλοποιούν, διαχειρίζονται και λειτουργούν τα πάσης φύσεως δίκτυα και πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
 2. την ανάλυση, τον καθορισμό των απαιτήσεων και τον σχεδιασμό διαδικασιών για την ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 3. τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 4. την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
 5. τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση των βάσεων δεδομένων που είναι αναγκαίες για τα θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν σε διοικητικές-σχολικές μονάδες, μαθητικό δυναμικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 6. την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν διαδικασίες του ανθρώπινου δυναμικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και του Απόδημου Ελληνισμού,
 7. τη συντήρηση και επέκταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων εφαρμογών και δικτυακών πυλών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 1. την εποπτεία, παρακολούθηση και τον συντονισμό των εργασιών των φορέων που υλοποιούν, διαχειρίζονται και λειτουργούν τα πάσης φύσεως δίκτυα και πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
 2. την ανάλυση, τον καθορισμό των απαιτήσεων και τον σχεδιασμό διαδικασιών για την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 3. τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 4. την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με χρήση ΤΠΕ καθώς και για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
 5. τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση των βάσεων δεδομένων, που είναι αναγκαίες για τα θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορούν σε ιδρύματα και φορείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το προσωπικό και φοιτητές/σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 6. την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν σε διαδικασίες του προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των φοιτητών/σπουδαστών,
 7. τη συντήρηση και επέκταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων εφαρμογών και δικτυακών πυλών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Εφαρμογών είναι αρμόδιο για:
 1. τη διαχείριση και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως η μισθοδοσία διοικητικών υπαλλήλων, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου, Τακτικός Προϋπολογισμός, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κ.α.,.
 2. τη διαχείριση και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως αρχείο διοικητικών υπαλλήλων και διαχειριστικά θέματα αυτού,
 3. τη διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση και διακίνηση των εντύπων και ηλεκτρονικών εγγράφων όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης, καθώς και παρακολούθηση-διακίνηση της έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου,
 4. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
6.  
  Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων είναι αρμόδιο για:
 1. τη διαχείριση, ανάπτυξη και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων για την προετοιμασία και δημιουργία αρχείου εξετάσεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποφοίτων, τέκνων Ελλήνων εξωτερικού, αλλοδαπών, αθλητών και λοιπών κατηγοριών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων,
 2. την ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων για τη συγκέντρωση και επεξεργασία βαθμολογιών υποψηφίων, αιτήσεων υποψηφίων με προτιμήσεις, επεξεργασία βαθμολογίας και την έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής των ανωτέρω κατηγοριών σε Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 3. τη δημιουργία και οργάνωση βάσεων δεδομένων υποψηφίων για πιστοποίηση ξένης γλώσσας, γνώσης Η/Υ, δεξιοτήτων και έκδοση των αποτελεσμάτων,
 4. την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των λογισμικών,
 5. τη συγκέντρωση δεδομένων και την πλήρη τεκμηρίωση κάθε φάσης των έργων ΤΠΕ που αφορούν σε όλα τα είδη εξετάσεων του Υπουργείου,
 6. την επεξεργασία στατιστικών αποτελεσμάτων που απορρέουν από τις βάσεις δεδομένων της Διεύθυνσης και αφορούν σε εξετάσεις,
 7. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
7.  
  Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι αρμόδιο για:
 1. τη διαχείριση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών των Γενικών Γραμματειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
 2. τη σύνδεση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜ και ΝΓ) με άλλα δίκτυα επικοινωνιών,
 3. την προώθηση της χρήσης Νέων Τεχνολογιών και την ενσωμάτωση των αρχών και των μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων σε ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο σύνολο της διά βίου μάθησης,
 4. την ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και τη χρησιμοποίησή του στο σύνολο της διά βίου μάθησης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),
 5. τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων σε ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο σύνολο της διά βίου μάθησης,
 6. τον χειρισμό κάθε άλλους συναφούς θέματος
8.  
  Το Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη είναι αρμόδιο για:
 1. την πληροφόρηση των πολιτών για κάθε θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου,
 2. την ανάπτυξη και διαχείριση της Κεντρικής Ιστοσελίδας και των λοιπών ιστοσελίδων του Υπουργείου,
 3. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 9 "Διεύθυνση Ηλεκτρονικών – Δικτυακών Υποδομών"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών – Δικτυακών Υποδομών είναι η ανάπτυξη, διαχείριση του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού και υποδομών του Υπουργείου, των σχολικών μονάδων και η διασύνδεση τους με άλλα δίκτυα, ώστε να είναι ασφαλή και διαθέσιμα στις υπηρεσίες και στους πολίτες
2.  
  Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών – Δικτυακών Υποδομών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Ηλεκτρονικών Υποδομών, Δικτύων
 2. Τμήμα Ασφαλείας
 3. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
 4. Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας
3.  
  Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υποδομών, Δικτύων είναι αρμόδιο για:
 1. την εποπτεία της τεχνικής υποστήριξης των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών των εργαστηρίων Πληροφορικής των σχολικών μονάδων και τον συντονισμό των περιφερειακών υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,
 2. τις δικτυακές συνδέσεις με τις Περιφέρειες, τις Διευθύνσεις και τις σχολικές μονάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 3. την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού του Υπουργείου,
 4. τις διασυνδέσεις με άλλα δίκτυα του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα,
 5. τη λειτουργία και τον χειρισμό συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) του δικτύου του Υπουργείου,
 6. την οργάνωση της βιβλιοθήκης μαγνητικών μέσων με βάση πρότυπα,
 7. την τεχνική υποστήριξη και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υποδομών δικτύου,
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Ασφαλείας είναι αρμόδιο για:
 1. την τήρηση διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και του δικτύου,
 2. την εφαρμογή και αναθεώρηση του κανονισμού ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου,
 3. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:
 1. την τεχνική υποστήριξη στους χρήστες σχολικών και διοικητικών μονάδων του Υπουργείου,
 2. την τήρηση των βαθμών ασφαλείας των αρχείων δεδομένων και των προγραμμάτων, γ) την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στις διοικητικές υπηρεσίες και στις σχολικές μονάδες και την εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα Νέων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμού γραφείου,
 3. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
6.  
  Το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας είναι αρμόδιο για:
 1. τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, της επικύρωσης όλων των εξερχομένων εγγράφων και την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
 2. τη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου,
 3. την τήρηση του Γενικού Αρχείου των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου,
 4. τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,
 5. την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων και εγγράφων μέσω πληροφοριακών συστημάτων Vertical Βlanking Ιnterνal (VΒΙ) ή άλλων παρόμοιων συστημάτων,
 6. την οργάνωση και διαχείριση βιβλιοθήκης του Υπουργείου,
 7. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 10 "Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων είναι η πιστοποίηση γλωσσομάθειας και η οργάνωση-διενέργεια όλων των εξετάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου
2.  
  Η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α΄ Εξετάσεων και Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 2. Τμήμα Β’ Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
 3. Τμήμα Γ΄ Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας και Εποπτείας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών 3.Το Τμήμα Α΄ Εξετάσεων και Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:.
 4. την οργάνωση και διενέργεια Γενικών Εξετάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για πρόσληψη προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα καθώς και τις λοιπές Γενικές Εξετάσεις του Δημοσίου, όταν αυτές διενεργούνται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων,.
 5. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι αρμόδιο για: α) την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ),
 1. την επικύρωση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
 2. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Γ΄ Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας και Εποπτείας Κέντρων Ξένων Γλωσσών είναι αρμόδιο για:
 1. την αναγνώριση των τίτλων ή/και των πιστοποιητικών, που βεβαιώνουν το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας,
 2. τη χορήγηση πιστοποιητικού για την «Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 3. την εποπτεία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών
 4. την έγκριση της εργασίας αλλοδαπών εκπαιδευτικών από μη Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών,
 5. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 11 "Αυτοτελές Τμήμα"
1.  
  Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Είναι αρμόδιο για: α) την κατάρτιση, τήρηση, αναμόρφωση, προσαρμογή και υλοποίηση σχεδίων προστασίας, κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών δυνάμεων του Υπουργείου σε καιρό πολέμου, έντασης, κρίσης και εκτάκτων αναγκών (Πολιτική Άμυνα), β) την πολιτική επιστράτευση προσωπικού, δέσμευση και επίταξη υλικών και μέσων, γ) την εκπαίδευση και εξουσιοδότηση διαβάθμισης προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Πολιτική Άμυνα), δ) τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οργάνωσης Πολιτικής Άμυνας των εποπτευόμενων Δημοσίων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής, ε) την παρακολούθηση και τήρηση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στ) την τήρηση και επίβλεψη ασφάλειας και υποδομών Υπαρχείου ΕΤΝΑ Υπουργείου, ζ) τις αναστολές Κατάταξης Εφέδρων σε Επιστράτευση (προτάσεις, απογραφές, κατανομή βιομηχανιών), η) την παρακολούθηση και τήρηση Συστημάτων και Μέτρων Συναγερμού, θ) θέματα Πολιτικής Άμυνας, όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και ειδικά εθνικά σχέδια, ι) τη μέριμνα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, για την ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών όλων των βαθμίδων σε θέματα αυτοπροστασίας από κινδύνους καταστροφικών φαινομένων, ια) ενέργειες για ό,τι εκ των πραγματικών αναγκών επιβάλλεται για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε περίπτωση βλάβης των εκπαιδευτικών κτιρίων από καταστροφικά φαινόμενα, ιβ) την κατάρτιση μνημονίου ενεργειών για την εκκένωση κατασκηνώσεων εποπτείας του σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, σε περιπτώσεις κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα, ιγ) Ενέργειες για οτιδήποτε άλλο που από τη αποστολή του επιβάλλεται για την αντιμετώπιση κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα, ιδ) θέματα Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και ειδικά εθνικά σχέδια. ιε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
Άρθρο 12 "Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ο συντονισμός όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων του Υπουργείου
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
 2. Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων
 3. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
 4. Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 5. Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, η οποία λειτουργεί ως αυτοτελές Τμήμα
Άρθρο 13 "Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)"
1.  
  Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι η αποτελεσματική διαχείριση και ο συντονισμός των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις (τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων)
2.  
  Η Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α΄ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού
 2. Τμήμα Β΄ Κατάρτισης Οικονομικών Εκπαίδευσης
 3. Τμήμα Γ΄ Κατάρτισης Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
3.  
  Το Τμήμα Α΄ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού είναι αρμόδιο για:
 1. τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ετήσια βάση και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής σε βάθος τετραετίας, κατόπιν υποβολής προτάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
 2. την κατανομή ανωτάτων ορίων πιστώσεων προϋπολογισμού του Υπουργείου ανά μείζονα κατηγορία και Κ.Α.Ε.,.
 3. τα αιτήματα μεταβολών Προϋπολογισμού, ποσοστών διάθεσης και έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων μεταβολών Προϋπολογισμού, κατόπιν αιτιολογημένων σχετικών αιτημάτων των άλλων Διευθύνσεων
 4. τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών εποπτευόμενων Φορέων για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και το ΜΠΔΣ,
 5. τη συνεπικουρία στο Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας στη σύνταξη εκθέσεων δαπανών για τα σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων,
 6. τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για την καταβολή υπερωριών των Διοικητικών Υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι σε γραφεία Βουλευτών,
 7. τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για την καταβολή επιδικασθέντων χρηματικών ποσών και δικαστικών εξόδων, τόκων κ.λπ., που αφορούν διοικητικούς υπαλλήλους Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης,.
 8. την παρακολούθηση εναρμόνισης του προϋπολογισμού με το ΜΠΔΣ,
 9. την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, ι) την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων για τις μεταβολές του Προϋπολογισμού που εκτελούνται από το Τμήμα,
 10. την παρακολούθηση των μεταβολών του Μητρώου δεσμεύσεων, όπως αυτό τηρείται στις αρμόδιες Διευθύνσεις,
 11. την αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης (σε συνεργασία με το Τμήμα ΠΔΕ) και παροχή γνώμης,
 12. την παραγωγή σχετικών δημοσιονομικών αναλύσεων και λοιπών αναφορών,
 13. την κοινοποίηση εγκυκλίων οικονομικού περιεχομένου,
 14. την παροχή απόψεων επί της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 15. την μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα για την καταβολή των μισθωμάτων και λειτουργικών δαπανών των Γενικών Αρχείων του Κράτους,
 16. τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης επί σχεδίων ΚΥΑ αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων πλην αυτών που αφορούν στην εκπαίδευση,
 17. τη σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Μνημονίου Συνεργασίας και η παρακολούθησης της εκτέλεσης των στόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις,
 18. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Κατάρτισης Οικονομικών Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 1. την υποβολή προτάσεων για κατάρτιση προϋπολογισμού στο τμήμα Α΄ για κάθε βαθμίδα της Εκπαίδευσης (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Πρωτοβάθμια, Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Εκκλησιαστική Εκπαίδευση) σε ετήσια βάση,
 2. τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για δαπάνες εκπαίδευσης, εκτός δαπανών εξετάσεων,
 3. τη μεταβίβαση πιστώσεων για τις ανάγκες της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης,
 4. τη σύνταξη οικονομικών εκθέσεων επί σχεδίων νόμων που αφορούν στην Εκπ/ση,
 5. τη σύνταξη των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α) για συμβάσεις μεταφοράς φοιτητών που συνάπτουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τις ΚΥΑ αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων,τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης επί σχεδίου ΚΥΑ αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων που αφορούν στην εκπαίδευση, καθώς και τις ΚΥΑ για τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης σε περίπτωση πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ στο Υ.Π.ΑΙ.Θ.,.
 6. τη σύναψη συμβάσεων για τη διευκόλυνση μετακινήσεων φοιτητών και μαθητών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) εντός των οικονομικών περιθωρίων του προϋπολογισμού κατόπιν υποβολής στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις,
 7. την μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικου Ελεγχου(ΥΔΕ) για την καταβολή του φοιτητικού – στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών,
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Γ΄ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι αρμόδιο για:
 1. την επεξεργασία και την κατάρτιση των υποβαλλόμενων προτάσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υπηρεσιών και Φορέων, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του υπουργείου, των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητάς τους και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),.
 2. την αξιολόγηση, σε συνεργασία με τα συναφή τμήματα, των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων ή δράσεων του Υπουργείου,
 3. την πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα για το ΠΔΕ σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.Α.Μ.Σ.) και κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν,.
 4. την παρακολούθηση του ΠΔΕ σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, το ετήσιο ΠΔΕ, τα ανώτατα όρια και τους στόχους, καθώς και αναμόρφωση του ΠΔΕ ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες,
 5. την ευθύνη για τη συγκέντρωση των στοιχείων και το συντονισμό των ενεργειών για τη σύνταξη και προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του ΠΔΕ από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
 6. συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠΔΕ,
 7. την έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων-διαχειριστών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενων από υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),.
 8. την πληροφόρηση των διαχειριστών έργων, σχετικά με την οικονομική κατάσταση των έργων τους,
 9. την παροχή απαντήσεων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα,
 10. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 14 "Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων είναι η έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων
2.  
  Η Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Παιδείας και Θρησκευμάτων
 2. Τμήμα Β΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 3. Τμήμα Γ΄ Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστήμιων, των ΕΛΚΕ, ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ινστιτούτων των ΑΕΙ
 4. Τμήμα Δ΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας
 5. Τμήμα Ε΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
 6. Τμήμα ΣΤ΄ Οδηγιών, Δημοσιονομικών Αναφορών και λοιπών στοιχείων
3.  
  Το Τμήμα Α΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδιο για:
 1. την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις και αποφάσεων επιχορήγησης όλων των φορέων πλην Ανωτάτης Εκπ/σης,
 2. την έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών και τροποποιήσεών τους καθώς και των απολογισμών των φορέων,
 3. την Καταβολή μισθωμάτων Δημοσίων Βιβλιοθηκών,
 4. την έκδοση αποφάσεων επιχορήγησης σε εκκλησιαστικούς και λοιπούς φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 5. την έκδοση αποφάσεων επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών εξωτερικού, πανεπιστημιακών εδρών ελληνικών σπουδών, στο εξωτερικό και των λοιπών νομικών προσώπων που δεν εντάσσονται στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και απολογιστικός έλεγχος,
 6. τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του τμήματος οδηγιών και δημοσιονομικών αναφορών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής)
 7. τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων του και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων,
 8. την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων,
 9. τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των ΚΥΑ επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς,
 10. τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων,
 11. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 1. την έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών και τροποποιήσεών τους καθώς και των απολογισμών των φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και των Φοιτητικών Λεσχών των Πανεπιστημίων),
 2. την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις και αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων,
 3. την παρακολούθηση της επίτευξης των τεθέντων στόχων και την υλοποίηση των προγραμματικών συμφωνιών ή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων,
 4. τις προεγκρίσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος προϋπολογισμών ΑΕΙ,
 5. τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του τμήματος οδηγιών και δημοσιονομικών αναφορών προς το ΓΛΚ και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής)
 6. τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων,
 7. την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων,
 8. τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό των ΑΕΙ για την πρακτική άσκηση των φοιτητών ΑΕΙ,
 9. τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των ΚΥΑ επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς,
 10. τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων
 11. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Γ΄ Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστημίων, των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ), των ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και των ερευνητικών ινστιτούτων των ΑΕΙ είναι αρμόδιο για:
 1. την παρακολούθηση της επίτευξης των τεθέντων στόχων και την υλοποίηση των προγραμματικών συμφωνιών ή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων,
 2. τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του τμήματος οδηγιών και δημοσιονομικών αναφορών προς το ΓΛΚ και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής)
 3. τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων,
 4. την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις και αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων, όπου προβλέπεται,
 5. την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων,
 6. τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των ΚΥΑ επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς,
 7. τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων,
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
6.  
  Το Τμήμα Δ΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας είναι αρμόδιο για:
 1. την έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών και τροποποιήσεών τους καθώς και των απολογισμών των φορέων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ),
 2. την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις και αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων,
 3. την παρακολούθηση της επίτευξης των τεθέντων στόχων και την υλοποίηση των προγραμματικών συμφωνιών ή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων,
 4. τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του τμήματος οδηγιών και δημοσιονομικών αναφορών προς το ΓΛΚ και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής),
 5. τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων,
 6. τις επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς διακρατικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς αρμοδιότητας ΓΓΕΤ,
 7. την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων,
 8. τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των ΚΥΑ επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς,
 9. τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων,
 10. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
7.  
  Το Τμήμα Ε΄ Παρακολούθησης προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι αρμόδιο για:
 1. την επιχορήγηση του Ιδρύματος Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και των λοιπών φορέων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,.
 2. την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις την έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών και τροποποιήσεών τους καθώς και των απολογισμών των φορέων της ΓΓ Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
 3. την μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων,
 4. την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων,
 5. τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των ΚΥΑ επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς,
 6. τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων,
 7. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
8.  
  Το Τμήμα Στ΄ Οδηγιών, Δημοσιονομικών Αναφορών και λοιπών στοιχείων είναι αρμόδιο για:
 1. τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων των εποπτευόμενων φορέων,
 2. την κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών,
 3. τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους εποπτευόμενους φορείς και διαβίβαση τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), και σε άλλους προβλεπόμενους φορείς και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής),.
 4. την παραγωγή, έλεγχο και επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων
 5. τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων,
 6. την παροχή οδηγιών στους εποπτευόμενους φορείς για την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους,
 7. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 15 "Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης"
1.  
  Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι η διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και η εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, και τις προμήθειες
2.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α΄ Εκτέλεσης τακτικού προϋπολογισμού
 2. Τμήμα Β΄ Εκτέλεσης προϋπολογισμού εκπαίδευσης
 3. Τμήμα Γ΄ Εκτέλεσης ΠΔΕ
 4. Τμήμα Δ΄ Εκκαθάρισης αποδοχών
 5. Τμήμα Ε΄ Εκκαθάρισης αποζημιώσεων
 6. Τμήμα ΣΤ΄ Καταβολής δαπανών εξετάσεων
 7. Τμήμα Ζ’ Εγγραφών προβλέψεων θέσεων, οδηγιών και λοιπών θεμάτων
3.  
  Το Τμήμα Α΄ Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού είναι αρμόδιο για:
 1. τη συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών από μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση για την τήρηση πλήρων αρχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και δαπανών,
 2. τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα Δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού και του ΠΔΕ σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και την υποβολή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
 3. την κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών,
 4. την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του υπουργείου και διαβίβαση τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Π.Δ.Ε. και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής),.
 5. την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς σε ετήσια βάση εντός των οριζόμενων χρονικών προθεσμιών,
 6. την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης,
 7. τον έλεγχο και αποστολή δικαιολογητικών, για την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε είδους δαπάνης, όπως, νερού, ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, μισθωμάτων, τηλεπικοινωνιακών τελών (και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου), κοινόχρηστων δαπανών των υπηρεσιών Υπουργείου, καθώς και δαπανών από προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών και ταχυδρομικών τελών,
 8. την εκκαθάριση υποχρεώσεων καταργούμενων φορέων και υπηρεσιών,
 9. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 1. την πληρωμή των υποχρεώσεων, που έχουν αναληφθεί με σχετικές συμβάσεις, σε συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ κ.λπ.) για τη μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των μαθητών και φοιτητών της χώρας,.
 2. την εκκαθάριση της δαπάνης των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές,
 3. την επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές,
 4. την έκδοση, τον έλεγχο και την μέριμνα για την απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (Χ.Ε.Π). για κάλυψη λειτουργικών εξόδων και ενοικίων Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό,.
 5. την εξόφληση δαπάνης από προμήθεια βιβλίων σε Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης και σε Εκκλησιαστικά Σχολεία κ.λπ.,.
 6. την καταβολή εισφορών σε Ιδρύματα και σε Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους διεθνείς οργανισμούς, βάσει συμβατικών υποχρεώσεων,
 7. την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων,
 8. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Γ΄ εκτέλεσης ΠΔΕ είναι αρμόδιο για:
 1. τη διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υπηρεσιών και Φορέων,
 2. την εξασφάλιση της καταχώρισης των δεσμεύσεων μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κονδύλια στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στα ανώτατα όρια των δαπανών και της αναφοράς των δεσμεύσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στο ΓΛΚ με αίτηση για πρόσθετα κονδύλια πριν την έγκριση παρόμοιων δεσμεύσεων/υποχρεώσεων,
 3. την επεξεργασία ανακατανομών προϋπολογισμού στο Μητρώο δεσμεύσεων,
 4. την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, καθώς και τη συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), καθώς και τον έλεγχο και επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων,
 5. τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο δεσμεύσεων και υποβολή αναφορών στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών,
 6. την τήρηση Μητρώου δεσμεύσεων για το ΠΔΕ,
 7. τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
 8. την έκδοση εντολών κατανομής του ΠΔΕ για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας,
 9. τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και οι πληρωμές έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της κεντρικής διοίκησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 10. τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και οι πληρωμές έργων του συγχρηματατοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Κεντρικής Διοίκησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 11. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
6.  
  Το Τμήμα Δ΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών είναι αρμόδιο για:
 1. την εκκαθάριση αποδοχών πολιτικών και μετακλητών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
 2. τις αναλήψεις δέσμευσης υποχρέωσης για δαπάνες μισθοδοσίας και ανακλήσεις όπου απαιτείται,
 3. τη συγκέντρωση καταστάσεων, τον έλεγχο ορθότητας και την υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) μέσω Δ24-ΓΛΚ,
 4. την καταβολή μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου, εκπ/κη άδεια, είναι μέλη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), μέλη που διατίθενται στο Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ),
 5. τη συγκέντρωση παραβόλων φοίτησης στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες,
 6. την καταβολή εργοδοτικών εισφορών για αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας υπαλλήλων προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ζ) την καταβολή αποζημιώσεων σε υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) λόγω συνταξιοδότησης
 7. την παροχή στοιχείων, έκδοση βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ.,.
 8. την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων,
 9. την έκδοση πράξεων καταλογισμού για αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές,
 10. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
7.  
  Το Τμήμα Ε΄ Εκκαθάρισης Αποζημιώσεων είναι αρμόδιο για:
 1. την έκδοση έλεγχο και απόδοση ΧΕΠ και ΧΕ για καταβολή του επιμισθίου και των οδοιπορικών εξόδων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των συντονιστών εκπαίδευσης,
 2. την καταβολή οδοιπορικών εξόδων της πολιτικής ηγεσίας, πολιτικών και μετακλητών υπαλλήλων του Υπουργείου και ημερήσιας αποζημίωσης,
 3. την καταβολή αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων,
 4. την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων,
 5. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
8.  
  Το Τμήμα ΣΤ΄ Καταβολής Δαπανών Εξετάσεων είναι αρμόδιο για:
 1. την εκκαθάριση όλων των δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια εισιτηρίων εξετάσεων στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση,
 2. την εκκαθάριση όλων των δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων ΚΠΓ και εξετάσεων Ελληνομάθειας,
 3. την εκκαθάριση όλων των δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια λοιπών εξετάσεων που διενεργούνται με ευθύνη της ΚΥ του Υπουργείου,
 4. τις μεταφορές πιστώσεων γα καταβολή των ανωτέρω δαπανών από τις Δ/νσεις Εκπ/σης,
 5. την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων,
 6. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
9.  
  Το Τμήμα Ζ’ Εγγραφών Προβλέψεων θέσεων οδηγιών και λοιπών θεμάτων είναι αρμόδιο για:
 1. την παροχή οδηγιών και τη διατύπωση ερωτημάτων μισθολογικού περιεχομένου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών της ίδιας Διεύθυνσης,
 2. την εγγραφή προβλέψεων θέσεων του διοικητικού προσωπικού του υπουργείου και των φορέων τους, του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ και του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης καθώς και τη μεταφορά των πιστώσεων (αιτήματα - αποφάσεις) για αποσπάσεις-μετατάξεις από και προς τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου,
 3. την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου των περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων καθώς και του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΙ,
 4. την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων,
 5. την έκδοση πράξεων καταλογισμού για αχρεωστήτως ληφθείσες αποζημιώσεις,
 6. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 16 "Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού"
1.  
  Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του υπουργείου μέσα από τη διασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον πιο αποδοτικό και χρονικά κατάλληλο τρόπο. 2.Η Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:.
 1. Τμήμα Α΄ Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
 2. Τμήμα Β΄ Διαχείρισης Υλικού
3.  
  Το Τμήμα Α΄ Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών είναι αρμόδιο για:
 1. τις προμήθειες των πάσης φύσεως αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και την σύνταξη και υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων για τις ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων ή Ανεξάρτητων Τμημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς επίσης και των Γενικών Γραμματειών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,.
 2. τη συγκέντρωση των προτάσεων από τις Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις ή Ανεξάρτητα Τμήματα του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς επίσης και από τις Γενικές Γραμματείες, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για τα υπό προμήθεια είδη και υπηρεσίες απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών για τον ετήσιο προγραμματισμό των υπό προμήθεια αγαθών – υπηρεσιών και την παρακολούθηση των δαπανών που προκύπτουν από τις εν λόγω προμήθειες,.
 3. την κατάρτιση και υποβολή στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών(Ε.Π.Π.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από συγκέντρωση των προτάσεων από τις Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις ή Ανεξάρτητα Τμήματα του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς επίσης και από τις Γενικές Γραμματείες, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για τα υπό προμήθεια αγαθά απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών,.
 4. την παραχώρηση αυτοκινήτων από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού για την πρακτική άσκηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), στη διενέργεια διαγωνισμών εκτύπωσης και προμήθειας αριστείων, βραβείων καθώς και ψηφοδελτίων για τα αιρετά μέλη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε). και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),.
 5. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 6. Από τις αρμοδιότητες εξαιρούνται οι συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων, οι συμβάσεις εκπόνησης, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών καθώς και κάθε θέμα που σχετίζεται με συγχρηματοδοτούμενα έργα.
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Διαχείρισης Υλικού είναι αρμόδιο για:
 1. την παραλαβή, αποθήκευση, ταξινόμηση και διακίνηση όλων των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων,
 2. την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού έπειτα από τη σχετική διαπίστωση των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων ή Ανεξάρτητων Τμημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς επίσης και των Γενικών Γραμματειών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,.
 3. την εξασφάλιση μέσων αποστολής των υλικών,
 4. τη συσκευασία και αποστολή υλικών σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου,
 5. τη συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις ή Ανεξάρτητα Τμήματα του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς επίσης και από τις Γενικές Γραμματείες, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για τον προγραμματισμό και τη συντήρηση των κρατικών αυτοκινήτων,.
 6. την παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης,
 7. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 17
1.  
  Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Τμήμα, υπαγόμενο στη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών). Αρμοδιότητες βάσει του ν. 4152/2013: Οι αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων είναι οι εξής: α) η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΣΛΕΕ) για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, β) η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, γ) η εποπτεία και υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά τη τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, δ) η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση, ε) η παροχή στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε) κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της Ε.Ε. για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της, στ) η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SΑΝΙ. ζ) η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SΑRΙ, η) η μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητάς τους, θ) η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην Κε.Μ.Κ.Ε. για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικοτέρα: α. Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν. β. Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης κ.λπ.).
Άρθρο 18 "Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων του Υπουργείου, η αναβάθμιση και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών του προσωπικού
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων
 2. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Ερευνας και Τεχνολογίας/Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
 3. Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
 4. Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού
 5. Γραφείο Ιατρού- Ελεγκτών Ιατρών
Άρθρο 19 "Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) καθώς και η εποπτεία του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των εποπτευομένων από το Υπουργείο Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.
2.  
  Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικής Γραμματείας ΥΠΑΙΘ και Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων
 2. Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Υπηρεσιών
 3. Τμήμα Γ΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Βιβλιοθηκών, ΓΑΚ και Εποπτευόμενων Φορέων
 4. Τμήμα Δ΄ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Προσωπικού
3.  
  Το Τμήμα Α΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικής Γραμματείας ΥΠΑΙΘ και Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων είναι αρμόδιο για:
 1. τον χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου,
 2. τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών λειτουργών και διοικητικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου καθώς και διοικητικών υπαλλήλων στο εξωτερικό,
 3. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για:
 1. τον διορισμό και τον χειρισμό θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
 2. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Γ΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) και Εποπτευομένων Φορέων είναι αρμόδιο για:
 1. την εποπτεία του πάσης φύσεως προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και των Γενικών Αρχείων του Κράτους,
 2. τα πειθαρχικά θέματα του προσωπικού των ανωτέρω φορέων,
 3. την εποπτεία του πάσης φύσεως προσωπικού των υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και οποιονδήποτε άλλων συσταθούν εφεξής ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, εκτός εκείνων που ανήκουν εξ αντικειμένου στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα άλλων Διευθύνσεων,
 4. την εποπτεία αυτοτελών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου,
 5. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
6.  
  Το Τμήμα Δ΄ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Προσωπικού είναι αρμόδιο για:
 1. την εισαγωγική εκπαίδευση νεοδιόριστων διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, των διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των διοικητικών υπαλλήλων των Γενικών Αρχείων του Κράτους και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ),
 2. την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Υπουργείου,
 3. την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 4. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 20 "Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
2.  
  Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας
 2. Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
 3. Τμήμα Γ΄ Διοικητικής Εποπτείας Φορέων
3.  
  Το Τμήμα Α΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας είναι αρμόδιο για:
 1. όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,
 2. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι αρμόδιο για:
 1. όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
 2. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Γ΄ Διοικητικής Εποπτείας Φορέων είναι αρμόδιο για:
 1. όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού των Εποπτευόμενων Φορέων των ως άνω υπηρεσιών,
 2. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 21 "Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης είναι η εποπτεία των δημοσίων βιβλιοθηκών, των Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
2.  
  Η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Βιβλιοθηκών
 2. Τμήμα Κρατικών Αρχείων και Αρχειακής Πολιτικής
 3. Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
3.  
  Το Τμήμα Βιβλιοθηκών είναι αρμόδιο για:
 1. την εποπτεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, και των λοιπών δημοσίων Βιβλιοθηκών,
 2. την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη, ενίσχυση και εποπτεία Βιβλιοθήκης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 3. την εποπτεία και τον έλεγχο των Βιβλιοθηκών του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας,
 4. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Κρατικών Αρχείων και Αρχειακής Πολιτικής είναι αρμόδιο για:
 1. την εποπτεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και των Παραρτημάτων τους,
 2. την εποπτεία και τον έλεγχο των Αρχειακών Συλλογών του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας,
 3. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης είναι αρμόδιο για:
 1. την παραγωγή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και διαδικτυακών προγραμμάτων,
 2. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 22 "Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού"
1.  
  Ο Παιδικός Σταθμός αποτελεί αυτοτελές Τμήμα του Υπουργείου, η αποστολή, η οργάνωση, η στελέχωση και η λειτουργία του οποίου ρυθμίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 329 του Νόμου 4072/2012 (Α 86)
Άρθρο 23 "Γραφείο Ιατρείο – Ελεγκτών Ιατρών"
1.  
  Ο Ιατρός είναι αρμόδιος για την αντιμετώπιση σε πρώτο βαθμό προβλημάτων υγείας των υπαλλήλων, συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων στους υπαλλήλους και επιπλέον ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπει η σχετική κείμενη νομοθεσία
2.  
  Οι ελεγκτές ιατροί είναι αρμόδιοι για τον κατ’ οίκον έλεγχο των ασθενούντων υπαλλήλων του Υπουργείου και επιπλέον ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπει η σχετική κείμενη νομοθεσία
Άρθρο 24 "Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
1.  
  Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 4. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 5. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
 6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
 7. Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Άρθρο 25 "Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών, η εποπτεία Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης, η διασφάλιση της ποιότητας και τα Μαθητικά Θέματα
2.  
  Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων
 2. Τμήμα Β΄ Ιδιωτικής Α΄θμιας Εκπαίδευσης
 3. Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής
3.  
  Το Τμήμα Α΄: Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για:
 1. την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τον χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
 2. την κατάρτιση αποφάσεων για τη συγκρότηση ειδικών επιστημονικών ομάδων για την αξιολόγηση των διδακτικών βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού για τη δεύτερη ξένη γλώσσα,
 3. την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε θέματα σπουδών στους Σχολικούς Συμβούλους,
 4. την εποπτεία της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών, των Ωρολογίων Προγραμμάτων και το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στην έγκριση του διδακτικού υλικού και των λοιπών μέσων διδασκαλίας,
 5. την κατάρτιση αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των διδακτικών και άλλων βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 6. την κατάρτιση αποφάσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία όλων των τύπων των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των Σχολικών Μονάδων που εφαρμόζουν Ολοήμερο Πρόγραμμα καθώς και των Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
 7. τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων,
 8. τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων, στην υλοποίηση προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για όλα τα παραπάνω,
 9. την κατάργηση, μεταφορά έδρας και μετατροπή σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 10. την ανάπτυξη, λειτουργία και στήριξη των εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 11. τις άδειες εισόδου, τη διεξαγωγή ερευνών και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στα σχολεία στο πλαίσιο των μαθημάτων των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών,
 12. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Ιδιωτικής Α/θμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 1. την εποπτεία όλων των Ιδιωτικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 2. την ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, συγχώνευση, αδειοδότηση ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων,
 3. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής είναι αρμόδιο για:
 1. τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων και τίτλων σπουδών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 2. τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών καθώς και στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 3. την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε θέματα προγραμμάτων και εκδηλώσεων της Σχολικής ζωής στους Σχολικούς Συμβούλους,
 4. τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Σχολικών Συνεταιρισμών,
 5. τις εγγραφές, μετεγγραφές, τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών καθώς και θέματα φοίτησης μαθητών,
 6. το πλαίσιο λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων, εκδρομών – περιπάτων, επισκέψεων, μετακινήσεων, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και κάθε θέμα που αφόρα στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και τη φοίτηση των μαθητών όλων των τύπων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 7. την οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τους μαθητικούς διαγωνισμούς και την οργάνωση και διεξαγωγή μαθητικών αγώνων,
 8. την οργάνωση και λειτουργία σχολείων όπως την έναρξη – λήξη διδακτικού έτους, αργίες – διακοπές,
 9. το χειρισμό θεμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης,
 10. θέματα που αφορούν Οργανώσεις Γονέων και Κηδεμόνων Π.Ε., Σχολικές Επιτροπές, Κυλικεία Δημοσίων Σχολείων και Μαθητικές Κατασκηνώσεις,.
 11. άδειες εισόδου σε τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς και ΜΜΕ,
 12. τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και των δικτύων σχολικών δραστηριοτήτων,.
 13. τον σχεδιασμό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.
 14. Το σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, καθώς και δράσεων για την υποστήριξη μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,.
 15. την Ανάπτυξη του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 16. την επαφή των μαθητών με θέματα διατροφής, κυκλοφοριακής αγωγής, υγιεινής, διαπροσωπικών σχέσεων, ψυχικής υγείας, σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, εθελοντισμού, πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, καταστάσεων διαμονής και εργασίας, περιβάλλοντος και υγείας, κατανάλωσης και υγείας, ισότητας των δύο φύλων, αγωγής καταναλωτή και συμβουλευτικών σταθμών νέων
 17. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 26 "Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών, η εποπτεία Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης, η διασφάλιση της ποιότητας και τα Μαθητικά Θέματα
2.  
  Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων
 2. Τμήμα Β΄ Ιδιωτικής Β/θμιας Εκπαίδευσης
 3. Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής
 4. Τμήμα Δ΄ Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
3.  
  Το Τμήμα Α΄Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για:
 1. την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών και τον χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
 2. την εποπτεία της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών και τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην έγκριση του διδακτικού υλικού και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και των λοιπών μέσων διδασκαλίας, για Γυμνάσια, Λύκεια, Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
 3. τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην εξεταστέα και διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στην ύλη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στις οδηγίες και στον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων,
 4. τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων,
 5. τα θέματα που αφορούν σε ζητήματα σπουδών και βιβλίων στα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, και στα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας,
 6. τον σχεδιασμό, την προώθηση υποστήριξη και αξιολόγηση εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
 7. την ανάπτυξη, λειτουργία και στήριξη των εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τον συντονισμό των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ),
 8. την κατάργηση, μεταφορά έδρας και μετατροπή σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευση,
 9. τις άδειες διεξαγωγής έρευνας και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στα σχολεία και τις άδειες εισόδου στο πλαίσιο των μαθημάτων των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων,
 10. την οργάνωση και διεξαγωγή Μαθητικών Αγώνων,
 11. την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε θέματα σπουδών στους Σχολικούς Συμβούλους,
 12. τον χειρισμό κάθε άλλο συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Ιδιωτικής Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 1. την εποπτεία όλων των ιδιωτικών σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
 2. την ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, συγχώνευση, αδειοδότηση Ιδιωτικών Σχολείων και φροντιστηρίων,
 3. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
5.  
  Το Τμήμα Γ΄ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Μαθητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για:
 1. τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων και τίτλων σπουδών των Γυμνασίων, Λυκείων, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων,
 2. τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στις εξετάσεις και στην αξιολόγηση των μαθητών καθώς και στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 3. τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Σχολικών Συνεταιρισμών,
 4. τις εγγραφές, μετεγγραφές, τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών καθώς και για τα θέματα φοίτησης μαθητών,
 5. τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), λειτουργία τάξεων υποδοχής και στη δημιουργία φροντιστηριακών τμημάτων και υλοποίηση Προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στα Σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης,
 6. το πλαίσιο λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων, εκδρομών – περιπάτων, επισκέψεων, μετακινήσεων, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και κάθε θέμα που αφόρα στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και την φοίτηση των μαθητών των ανωτέρω τύπων σχολείων,
 7. την οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και τους μαθητικούς διαγωνισμούς,
 8. την οργάνωση και λειτουργία σχολείων όπως την έναρξη – λήξη διδακτικού έτους, αργίες – διακοπές, άδειες εισόδου φορέων και ιδιωτών, ποινές και διαγωγή μαθητών και εκθέσεις λειτουργίας Δ/νσεων,
 9. την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε θέματα προγραμμάτων και εκδηλώσεων της σχολικής ζωής στους Σχολικούς Συμβούλους,
 10. θέματα που αφορούν Οργανώσεις Γονέων και Κηδεμόνων Π.Ε., Σχολικές Επιτροπές, Κυλικεία Δημοσίων Σχολείων και Μαθητικές Κατασκηνώσεις,.
 11. άδειες εισόδου σε τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς και Μέσα μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ),
 12. τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στα δίκτυα σχολικών δραστηριοτήτων,
 13. τον σχεδιασμό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.
 14. Το σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, καθώς και δράσεων για την υποστήριξη μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,.
 15. την εποπτεία των δομών του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού(ΓΡΑΣΕΠ)
 16. την επαφή των μαθητών με θέματα διατροφής, κυκλοφοριακής αγωγής, υγιεινής, διαπροσωπικών σχέσεων, ψυχικής υγείας, σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων σεξουαλικής αγωγής, εθελοντισμού, πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, καταστάσεων διαμονής και εργασίας, περιβάλλοντος και υγείας, κατανάλωσης και υγείας, ισότητας των δύο φύλων, αγωγής καταναλωτή και συμβουλευτικών σταθμών νέων
 17. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
6.  
  Το Τμήμα Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 1. τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.),.
 2. την Ανάπτυξη του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
 3. τον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος κάθε σχολικής μονάδας,
 4. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 27 "Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών, Υποστηρικτικών Μέσων και Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης καθώς και η προστασία των Δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία
2.  
  Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α΄ Σπουδών, Υποστηρικτικών Μέσων και Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και προστασίας Δικαιωμάτων μαθητών με αναπηρία
 2. Τμήμα Β΄ Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
3.  
  Το Τμήμα Α΄ Σπουδών, Υποστηρικτικών Μέσων και Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και Προστασίας Δικαιωμάτων Μαθητών με Αναπηρία είναι αρμόδιο για:
 1. τη συγκρότηση ειδικών επιστημονικών ομάδων για την έγκριση προτεινόμενων προγραμμάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων και κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού και μέσων, καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων προγραμμάτων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, διαπολιτισμικής αγωγής και αποφυγής της σχολικής βίας καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικού – παιδαγωγικού υλικού και μέσων άλλων φορέων,
 2. την εισήγηση για την έκδοση αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης,
 3. θέματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού όλων των κλάδων της ειδικής εκπαίδευσης,
 4. την εκπροσώπηση του Υπουργείου στον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (ΕΦΕΑ) - Εurοpean Αgency fοr Deνelοpment in Special Νeeds Εducatiοn και τον συντονισμό του ελληνικού δικτύου ανταλλαγής μεταξύ επαγγελματιών και εκπροσώπων άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε),.
 5. τα θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και κανονισμού λειτουργίας των δομών και υπηρεσιών γνωμάτευσης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, της εξειδικευμένης διδακτικής Εκπαιδευτικής υποστήριξης και συνεκπαίδευσης, των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της κατ’ οίκον διδασκαλίας,
 6. τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση και κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) καθώς και τα θέματα εξοπλισμού των σχολικών μονάδων, τις προδιαγραφές για όλα τα εξοπλιστικά μέσα των μονάδων και των εργαστηρίων,
 7. τον ειδικό εξοπλισμό, τα τεχνικά βοηθήματα και το ειδικό παιδαγωγικό υλικό που έχει ανάγκη ο μαθητής με αναπηρία,
 8. την κατάρτιση αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 9. την κατάρτιση αποφάσεων για τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης και τους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις εισαγωγικές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 10. την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών των ειδικών σχολείων,
 11. την ανάπτυξη και οργάνωση ειδικών προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για γονείς με παιδιά με αναπηρία ηλικίας 0-6 ετών,
 12. την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη σε θέματα εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία και την διαμόρφωση στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την αναπηρία,
 13. τη συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα, με το συνήγορο του παιδιού, με τους συλλόγους και φορείς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους επιστημονικούς επαγγελματικούς φορείς των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), τον σχεδιασμό των ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων δράσεων, τη διοργάνωση μαθητικών εκδηλώσεων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων και την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε σχετικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από συλλόγους και φορείς και διεθνείς συναντήσεις για θέματα ειδικής εκπαίδευσης και αναπηρίας,.
 14. τη μέριμνα για κάθε θέμα εντοπισμού μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, διεπιστημονικής διαγνωστικής αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης για μαθητές με διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και του Προγράμματος Υποστήριξης της οικογένειάς τους,
 15. τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην έγκριση και εποπτεία της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Εκπαίδευσης,
 16. την εισήγηση θεμάτων κανονισμών για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα και την επαγγελματική δεοντολογία εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (Νηπιαγωγών, Δασκάλων, καθηγητών όλων των κλάδων Ειδικής Αγωγής), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού,
 17. την έγκριση των πρακτικών ασκήσεων σπουδαστών σε προγράμματα σπουδών στους κλάδους εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) καθώς και τις μεταπτυχιακές έρευνες σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,.
 18. τον χειρισμό των μαθητικών θεμάτων που αφορούν στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε φοιτούν σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε, είτε σε σχολεία της Γενικής Παιδείας και σε κάθε άλλο σχετικό με την εκπαιδευτική διαδικασία θέμα,.
 19. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
4.  
  Το Τμήμα Β΄ Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
 1. τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που υπηρετεί στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), καθώς και του Διοικητικού Προσωπικού που υπηρετεί στα ΚΕΔΔΥ, Επίσης κάθε θέμα που αφορά το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ),.
 2. την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ των οδηγών και συνοδών των ιδιόκτητων σχολικών λεωφορείων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για μαθητές που φοιτούν σε αυτές,.
 3. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
Άρθρο 28 "Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης"
1.  
  Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι η εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών και καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων για θέματα που αφορούν την Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, καθώς και η διασύνδεση των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, την Ποιότητα της Εκπαίδευσης και τα Μαθητικά Θέματα
2.  
  Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 1. Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 2. Τμήμα Β΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής
3.