ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/116

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-09-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-09-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-09-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Αποστολή Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει ως αποστολή τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας που στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας, καθώς και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης. Ειδικότερα, το Υπουργείο, στα πλαίσια της αποστολής του, μεριμνά για: α. Το σχεδιασμό και τη διαχείριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. β. Τη χάραξη και προώθηση κατάλληλων πολιτικών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση παραγωγικών ιδιωτικών επενδύσεων και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. γ. Τη δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της καινοτομίας, της βιομηχανίας και των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. δ. Τη χάραξη στρατηγικής διεθνούς εμπορίου, την ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων και της διεθνούς συνεργασίας για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά. ε. Την εξασφάλιση της λειτουργίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και άσκησης των τεχνικών επαγγελμάτων καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών. στ. Την εξασφάλιση συνθηκών ομαλής λειτουργίας της αγοράς και του ανταγωνισμού. ζ. Την προστασία του καταναλωτή. Άρθρο 2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι υπηρεσίες του Υπουργείου, διαρθρώνονται ως εξής: 1. 1)Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργών 2)Γραφεία Γενικών Γραμματέων 3)Γραφείο Ειδικού Γραμματέα 4)Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 5)Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 6)Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. 7)Μονάδα Συντονισμού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού. 2. 1)Κεντρική Υπηρεσία - Γενική Γραμματεία του Υπουργείου 1) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 2) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 3) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 4) Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων και Οικονομικής Πολιτικής 5) Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων 2)Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων 1) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων 2) Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων 3) Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων 3)Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 1) Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 2) Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)- Εθνικό Σημείο Επαφής 3) Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Επιθεωρήσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 4) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΚΥΑ 1121/408 Δ/Φ03.2.3.2012, Β΄655) 5) Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής» (ΚΥΑ 43491 ΔΙΟΕ 789/21.12.2000, Β΄1639). 6) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Εδαφική Συνεργασία» (ΥΑ 14023/ΕΥΘΥ 521/31.03.2010). 7) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΥΑ 35256/17.10.2001 Β΄1352. 8) Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΥΑ 32178 ΟΠΣ 1426/5-9-2005, Β΄1296). 9) Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής και Σχεδιασμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΚΥΑ 35257/17-10-2001, Β΄1352. 10) Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΚΥΑ αριθμ. 3851/ΕΥΣ 524/29-1-2008, Β΄333). 4)Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 1) Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής 2) Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου 5)Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 1) Γενική Διεύθυνση Αγοράς 2) Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 3) Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς 4) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς του Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΚΥΑ Β1 4977/2008, Β΄1540, όπως ισχύει) 6)Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 3.Υπηρεσίες Εξωτερικού αα. Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ββ. Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη. 4.Στο Υπουργείο λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις: 1)Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Τομέα Ανάπτυξης 2)Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας 3)Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 4)Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου 5)Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 5.Υπηρεσίες και Σώματα Ελέγχου και Επιθεωρήσεις Κλιμάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 10 του Ν. 4081/2012). Άρθρο 3 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό, και τους Υφυπουργούς στο έργο τους, ανήκει μεταξύ των άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 4 ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς Γραμματείς και τον Ειδικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες, διέπονται δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 5 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 2.Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι ακόλουθες: 1.Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως: 1)ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal cοntrοl) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, 2)ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (ΙΝΤΟSΑΙ 3.4, ΙΝΤΟSΑΙ 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, 3)η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης), 4)η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου, 5)ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον, 6)ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/ μηχανισμοί ελέγχου, 7)η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών. 2.Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου. 3.Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου. 4.Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο. 5.Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής. 6.Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 7.Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους. Άρθρο 6 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 2.Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι ακόλουθες: 1)Η μέριμνα για την έγκαιρη διεκπεραίωση των μέσων με τα οποία ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που αφορά το Υπουργείο. 2)Ο συντονισμός του χειρισμού από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες και φορείς κάθε θέματος που αφορά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου. Άρθρο 7 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.Το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Τ.Ε.Σ.Ι.Ε.), που συγκροτήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4146/2013 (Α΄ 90), υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 2.Το Αυτοτελές Τμήμα ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών που διέπουν τις Ιδιωτικές Επενδύσεις, καθώς και την τήρηση των όρων αδειοδότησης και της βιωσιμότητας των θέσεων εργασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων. Οι έλεγχοι του Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. διεξάγονται περιοδικά (γενικός δειγματοληπτικός έλεγχος), τουλάχιστον ανά τρίμηνο και έκτακτα (ειδικός έλεγχος). Το Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. συντάσσει πορίσματα ελέγχου, τα οποία απευθύνει στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) και τα κοινοποιεί στον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό ή Υφυπουργό. Το Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. δύναται να ενεργεί χωρίς εντολή του ΓΓΣΙΕ. Άρθρο 7Α ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.Η Μονάδα Συντονισμού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οργανώνεται δε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 Ν. 2503/1997 (Α΄ 107). 2.Η Μονάδα Συντονισμού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού υποστηρίζει τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στη συντονισμένη χάραξη και τον στρατηγικό σχεδιασμό της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία εξειδικεύεται και υλοποιείται περαιτέρω από τις Γενικές Γραμματείες και το σύνολο των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, καθώς και στην παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται από Ομάδες Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) που συγκροτούνται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού: 1)Εισηγείται στον Υπουργό για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές πολιτικές του Υπουργείου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, με γνώμονα τη διασφάλιση του συντονισμού και της συνέργειας των πολιτικών, των δράσεων και των κάθε είδους αναπτυξιακών σχεδιασμών που διενεργούνται από τις Γενικές Γραμματείες και τους λοιπούς φορείς του Υπουργείου στον τομέα του σχεδιασμού και της χάραξης των αναπτυξιακών αυτών πολιτικών. 2)Επεξεργάζεται και υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις για τον στρατηγικό προγραμματισμό για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και για την επιχειρησιακή του εξειδίκευση και υλοποίηση. 3)Εισηγείται για τη διαμόρφωση διαδικασιών αποτελεσματικής εφαρμογής και αξιολόγησης των κάθε είδους μεταρρυθμιστικών δράσεων που εμπίπτουν στην αποστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και δύναται να υποβάλλει προτάσεις για δράσεις και πολιτικές στον τομέα αυτόν. 4)Παρακολουθεί όλες τις μελέτες και τα σχέδια μεταρρυθμιστικών δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υποστηρίζοντας τον Υπουργό στην ανάθεση, αλλά και σε τυχόν έγκρισή τους, καθώς και στον έλεγχο, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των πορισμάτων τους, την ανατροφοδότηση των Υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου με τα συμπεράσματά τους με σκοπό τη βελτίωση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη. 5)Δύναται να εισηγείται επί θεμάτων στοχοθεσίας, μέτρησης δεικτών αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και απορροφητικότητας σε θέματα ανάπτυξης και να συντάσσει σχετικό έλεγχο προόδου των Υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου, εφόσον ζητηθεί από τον Υπουργό. 6)Συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου, οι οποίες του παρέχουν κάθε αναγκαίο στοιχείο, πληροφορία, έγγραφο και κάθε δυνατή υποστήριξη για την άσκηση των καθηκόντων του. 7)Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) Τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών β) Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών γ) Τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δ) Τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων και Οικονομικής Πολιτικής ε) Τη Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων Άρθρο 9 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Υπουργείου, μέσω του συντονισμού της δράσης των επί μέρους υπηρεσιακών της μονάδων, η οποία επικεντρώνεται στους εξής τομείς: 1)Τη βέλτιστη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, βάσει της αποστολής και των επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου. 2)Την ορθολογική διαχείριση των υλικών πόρων και διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης για την άρτια υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών, την υλοποίηση διαλειτουργικών διαδικασιών για τη διασύνδεση των Γενικών Γραμματειών και την βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων. 3)Το συντονισμό της νομοθετικής δραστηριότητας του Υπουργείου στην κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων. 4)Την άσκηση διοικητικής εποπτείας στα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Νομικά Πρόσωπα. 5)Την οργάνωση των υπηρεσιών Πολιτικής Κινητοποίησης, Άμυνας και Προστασίας με βάση τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν. 2.Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 1)Τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 2)Τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών. 3)Τη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων 4)Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Άρθρο 10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: 1)Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας διοίκησης προσωπικού του υπουργείου 2)Η αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 3)Η αποτελεσματική και αξιόπιστη διοικητική υποστήριξη των οργανικών του μονάδων. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα Ανάπτυξης 2)Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα Ανάπτυξης 1) Εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση και στις υπηρεσιακές μεταβολές του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στον Τομέα. 2) Η κατανομή των οργανικών θέσεων του Τομέα, η περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων καθώς και ο καθορισμός των περιγραμμάτων εργασίας. 3) Η καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών και η στελέχωση (διορισμοί-τοποθετήσεις-μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις) του Τομέα. 4) Η στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών των Υπουργείων και Περιφερειών της Χώρας, οι οποίες διαχειρίζονται επιχειρησιακά προγράμματα, με μετακινήσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων. 5) Η στελέχωση των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού, του Υφυπουργού και των Γραφείων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του Τομέα Ανάπτυξης. 6) Η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, που αφορά στα θέματα στελέχωσης των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Τομέα Ανάπτυξης καθώς και αποσπάσεων υπαλλήλων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), σε Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς και η παρακολούθησης των υπηρεσιακών μεταβολών αυτών. 7) Η έκδοση των αποφάσεων μετακινήσεων εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων και ιδιωτών. 8) Η παρακολούθηση και εφαρμογή της κινητικότητας των υπαλλήλων 9) Η αριθμητική καταγραφή, παρακολούθηση και απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού, η διαρκής ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων, η σύνταξη καταστάσεων με στοιχεία του προσωπικού (επετηρίδα) και η τήρηση των προσωπικών μητρώων των υπηρετούντων υπαλλήλων. 10) Η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών. 11) Η διαδικασία έγκρισης υπερωριών του πάσης φύσεως προσωπικού. 12) Η ηλεκτρονική θεώρηση βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων. 13) Η εφαρμογή των διατάξεων περί αξιολόγησης προσωπικού. 14) Η εφαρμογή των διατάξεων περί καθορισμού των ετήσιων στόχων και δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η παρακολούθηση υλοποίησης και η αναθεώρησή τους, η σύνταξη των επί μέρους εκθέσεων αξιολογήσεων/μετρήσεων για τις Υπηρεσιακές Μονάδες, καθώς και της ετήσιας έκθεσης απολογισμού. 15) Η καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του στελεχιακού δυναμικού, η κατάρτιση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και η διαχείριση μητρώου εκπαιδευθέντων. ιστιστ. Η εφαρμογή του Πειθαρχικού δικαίου και των διατάξεων περί αργίας-αναστολής εκτέλεσης καθηκόντων για τους υπαλλήλους του Τομέα. 16) Η γραμματειακή υποστήριξη του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 17) Οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου και η γραμματειακή υποστήριξη αυτού.. 2)Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας. 1) Η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση και στις υπηρεσιακές μεταβολές του πάσης φύσεως προσωπικού. 2) Η κατανομή των οργανικών θέσεων, η περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων καθώς και ο καθορισμός των περιγραμμάτων εργασίας 3) Η καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών και η στελέχωση (διορισμοί-τοποθετήσεις-μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις) για την κάλυψη αυτών. 4) Η στελέχωση των Πολιτικών Γραφείων του Υφυπουργού και των Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων του Τομέα. 5) Η έκδοση αποφάσεων για μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων. 6) Η παρακολούθηση και εφαρμογή της κινητικότητας των υπαλλήλων. 7) Η αριθμητική καταγραφή και παρακολούθηση του πάσης φύσεως προσωπικού και η διαρκής ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων καθώς και η σύνταξη καταστάσεων με στοιχεία του προσωπικού (επετηρίδα) και η τήρηση των προσωπικών μητρώων των υπηρετούντων υπαλλήλων. 8) Η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών. 9) Η διαδικασία έγκρισης υπερωριών του πάσης φύσεως προσωπικού. 10) Η ηλεκτρονική θεώρηση βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων. 11) Η εφαρμογή των διατάξεων περί αξιολόγησης προσωπικού. 12) Η εφαρμογή των διατάξεων περί καθορισμού των ετήσιων στόχων και δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η παρακολούθηση υλοποίησης και η αναθεώρησή τους καθώς και η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης απολογισμού και επί μέρους εκθέσεων αξιολογήσεων/μετρήσεων για τις Υπηρεσιακές Μονάδες. 13) Η καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του στελεχιακού δυναμικού, η κατάρτιση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και η διαχείριση μητρώου εκπαιδευθέντων. 14) Η εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου και των διατάξεων περί αργίας-αναστολής εκτέλεσης καθηκόντων. Άρθρο 11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η ορθολογική διαχείριση των υλικών πόρων και διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης για την άρτια υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών, την υλοποίηση διαλειτουργικών διαδικασιών για τη διασύνδεση των Γενικών Γραμματειών και την βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Τομέα Ανάπτυξης. 2)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Τομέα Εμπορίου - Καταναλωτή και Βιομηχανίας. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Τομέα Ανάπτυξης. 1) Η μέριμνα για την τήρηση του ωραρίου μέσω των καρτών προσέλευσης-αναχώρησης του προσωπικού. 2) Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή και ηλεκτρονικού) του Τομέα. 3) Η διεκπεραίωση της απλής και διαβαθμισμένης αλληλογραφίας και του λοιπού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. 4) Η επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74). 5) Η επίδοση εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού εντός και εκτός του Τομέα. 6) Η ευθύνη για τις διαδικασίες αναπαραγωγής εγγράφων. 7) Η ευθύνη για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων. 8) Οι ενέργειες για τη χωροταξική κατανομή και στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς και η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Υπουργείου. 9) Η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των τηλεφωνικών κέντρων. 10) Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισμός των διαδικασιών για τη συντήρηση, βελτίωση, φύλαξη και πυρασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων, τη φροντίδα για την καθαριότητα των καταστημάτων του Υπουργείου καθώς και τη λειτουργία των FΑΧ, μέσων επικοινωνίας και των φωτοτυπικών μηχανημάτων. 11) Οι μελέτες και προτάσεις προς το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και για κάθε είδους προμήθειες που αφορούν τον Τομέα, όπως επίσης και ο προγραμματισμός για τεχνικά έργα. 12) Η διενέργεια της επίβλεψης-καταμέτρησης- παραλαβής τεχνικών εργασιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου. 13) Η λειτουργία και εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης των Βιβλιοθηκών, η διασύνδεση και ανταπόκριση στα αιτήματα των εργαζομένων. 14) Η ευθύνη της μελέτης, υπόδειξης και παρακολούθησης εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας. 15) Η εξυπηρέτηση-πληροφόρηση του πολίτη. ιστιστ. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου. 2)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Τομέα Εμπορίου - Καταναλωτή και Βιομηχανίας 1) Η μέριμνα για την τήρηση ωραρίου μέσω των καρτών προσέλευσης-αναχώρησης του προσωπικού. 2) Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή και ηλεκτρονικού) του Τομέα. 3) Η διεκπεραίωση της απλής και διαβαθμισμένης αλληλογραφίας και του λοιπού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού του Τομέα. 4) Η επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74). 5) Η επίδοση εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού εντός και εκτός του Τομέα. 6) Η ευθύνη για τις διαδικασίες αναπαραγωγής εγγράφων. 7) Η ευθύνη για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων. 8) Οι ενέργειες για τη χωροταξική κατανομή και στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς και η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Υπουργείου. 9) Η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και η υποστήριξη της τηλεφωνικής γραμμής καταναλωτή 1520. 10) Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισμός των διαδικασιών για τη συντήρηση, βελτίωση, φύλαξη και πυρασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων, τη φροντίδα για την καθαριότητα των καταστημάτων του Υπουργείου καθώς και τη λειτουργία των FΑΧ, των μέσων επικοινωνίας και των φωτοτυπικών μηχανημάτων. 11) Οι μελέτες και προτάσεις προς το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού του Τομέα, η διαχείριση αποθήκης υλικού καθώς επίσης και ο προγραμματισμός για τεχνικά έργα. 12) Η διενέργεια της επίβλεψης-καταμέτρησης- παραλαβής τεχνικών εργασιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου. 13) Η λειτουργία και εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης των Βιβλιοθηκών, η διασύνδεση και η ανταπόκριση στα αιτήματα των εργαζομένων. ιδιδ. Η ευθύνη της μελέτης, υπόδειξης και παρακολούθησης εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας. 14) Η εξυπηρέτηση-πληροφόρηση του πολίτη. ιστιστ. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου. Άρθρο 12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός της νομοθετικής δραστηριότητας του Υπουργείου στην κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων και η άσκηση διοικητικής εποπτείας στα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Νομικά Πρόσωπα. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων Τομέα Ανάπτυξης. 2)Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων Τομέα Εμπορίου - Καταναλωτή και Βιομηχανίας. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων Τομέα Ανάπτυξης. 1) Η μετά από γραπτές και αιτιολογημένες προτάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Τομέα ή των εποπτευομένων από αυτό φορέων, η εισήγηση και η προετοιμασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και υπουργικών αποφάσεων, και σε συνεργασία με αυτές. 2) Η μέριμνα για την προώθηση και η παρακολούθηση της προβλεπόμενης διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευση των ανωτέρω νομοθετικών κειμένων. 3) Ο συντονισμός για την κωδικοποίηση από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών. 4) Η ενημέρωση των υπηρεσιών για τα δημοσιευμένα θέματα της αρμοδιότητάς τους. 5) Η μέριμνα για την έκδοση και τη δημοσίευση αποφάσεων για την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων ή του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων του Τομέα. 6) Ο ορισμός εκπροσώπων του Τομέα σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας και λοιπά συλλογικά όργανα άλλων Υπουργείων και λοιπών φορέων του Δημοσίου Τομέα. 7) Η σύσταση, συγκρότηση και ο ορισμός μελών του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου. 8) Η συγκρότηση και ο ορισμός μελών των συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας κλπ. που αφορούν στη λειτουργία του Τομέα και στη διαχείριση έργων και υπηρεσιών. 9) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων προς συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Εποπτευομένων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. 10) Η διοικητική υποστήριξη των θεμάτων του προσωπικού των εκάστοτε φορέων που εποπτεύονται από τον Τομέα, όπως έκδοση πράξεων περί αποσπάσεων, μετατάξεων, μετάβασης στο εξωτερικό, ανάρτηση στη Διαύγεια, ετήσιος κατάλογος υπόχρεων για δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ενημέρωση των φορέων με όλα τα έγγραφα των Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, καθώς και μέριμνα για τη συλλογή και αποστολή όλων των απαραίτητων στοιχείων. 11) Ο συντονισμός των εργασιών για τη σύνταξη του Οργανισμού του Υπουργείου, η σύνταξη των τομεακών ενοτήτων και η ανάληψη δράσεων που αφορούν στην τροποποίηση και προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις. 12) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4048/2012. 2)Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων Τομέα Εμπορίου - Καταναλωτή και Βιομηχανίας. 1) Η μετά από γραπτές και αιτιολογημένες προτάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Τομέα ή των εποπτευομένων από αυτό φορέων, η εισήγηση και η προετοιμασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και υπουργικών αποφάσεων, και σε συνεργασία με αυτές. 2) Η μέριμνα προώθησης και η παρακολούθηση της διαδικασίας, μέχρι τη δημοσίευσή τους, των ανωτέρω νομοθετικών κειμένων. 3) Ο συντονισμός για την κωδικοποίηση, από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες, της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών. 4) Η ενημέρωση των υπηρεσιών για τα δημοσιευμένα θέματα της αρμοδιότητάς τους. 5) Ο συντονισμός των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών και εποπτευομένων φορέων για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υλοποίηση των λοιπών διεθνών υποχρεώσεων. 6) Ο συντονισμός για τη συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τούς Διεθνείς Οργανισμούς. 7) Η διοικητική υποστήριξη των θεμάτων του προσωπικού των εκάστοτε φορέων που εποπτεύονται από τον Τομέα, όπως έκδοση αποφάσεων αποσπάσεων, μετατάξεων, μετάβασης στο εξωτερικό, ανάρτηση στη Διαύγεια, ετήσιος κατάλογος υπόχρεων για δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ενημέρωση των φορέων με όλα τα έγγραφα των Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, καθώς και μέριμνα για τη συλλογή και αποστολή όλων των απαραίτητων στοιχείων. 8) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων του Τομέα. 9) Ο ορισμός εκπροσώπων του Τομέα σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές, Συμβούλια, Ομάδες Εργασίας και λοιπά συλλογικά όργανα άλλων Υπουργείων και λοιπών φορέων τού Δημοσίου Τομέα. 10) Η συγκρότηση και ο ορισμός μελών των συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας κλπ. που αφορούν στην λειτουργία του Τομέα και στην διαχείριση έργων και υπηρεσιών. 11) Η σύνταξη των τομεακών ενοτήτων του οργανισμού και η ανάληψη δράσεων που αφορούν στην τροποποίηση και προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις. 12) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4048/2012. Άρθρο 13 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι ακόλουθες: Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, Άρθρο 14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενιαία οικονομική διαχείριση, ο έλεγχος της συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων με το ενωσιακό δίκαιο και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών όλων των φορέων που συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων. Ειδικότερα παρακολουθεί και ελέγχει τον σχεδιασμό και συντονισμό, τη διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής παρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, όπως αυτές καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 2.Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 1)Τη Διεύθυνση Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. 2)Τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης. 3)Τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων. 4)Τη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού. Άρθρο 15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η κατάρτιση του τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου καθώς και ο συντονισμός της προετοιμασίας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και των δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού. 2)Τμήμα Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 3)Τμήμα Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 4)Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού. 1) Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων, επεξεργασία, κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η ανακατανομή αυτών. 2) Η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και μηνιαίων πληρωμών. 3) Η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση θεμάτων ειδικών λογαριασμών. 4) Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας και ο προσδιορισμός των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων. 5) Η πρόταση για ενδεχόμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού. 2)Τμήμα Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 1) Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων και η επεξεργασία τους για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες το οποίο θα αποστέλλεται για έγκριση στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. 2) Η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και πληρωμών. 3) Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες, Προϋπολογισμού των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας και ο προσδιορισμός των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων. 4) Η πρόταση για ενδεχόμενη αναθεώρηση του προγράμματος χρηματοδότησης. 3)Τμήμα Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 1) Ο συντονισμός της προετοιμασίας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και των επικαιροποιήσεων αυτού σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). 2) Η μέριμνα για την έγκρισή του και την υποβολή αυτού καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις του στο ΓΛΚ. 3) Η τήρηση των ανώτατων ορίων και στόχων που ορίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 4) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση, Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, κατευθύνοντας τους φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και την ορθή εκτέλεσή τους. 4)Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών 1) Η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών φορέων καθώς και των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου. 2) Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους ειδικούς φορείς του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές. 3) Η σύνταξη απολογισμών και σχετικών εκθέσεων για την πορεία εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 4) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλομένων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών καταστάσεων. 5) Η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Άρθρο 16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η εκτέλεση του τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου, η εκκαθάριση των αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου και τέλος ο συντονισμός των ενεργειών για θέματα κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού 2)Τμήμα Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 3)Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. 1) Η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων και των ανωτάτων ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού. 2) Η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η υποβολή πρότασης για την ανακατανομή αυτών. 3) Η διαχείριση των παγίων προκαταβολών. 4) Η εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 5) Η καταβολή των επιχορηγήσεων σε εποπτευόμενους Φορείς. 6) Η μέριμνα σε ό,τι αφορά το οικονομικό μέρος των μετακινήσεων υπαλλήλων και την αποστολή των ιδιωτών για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό. 7) Η καταβολή των εισφορών σε Διεθνείς Οργανισμούς. 8) Η διαχείριση κάθε είδους δαπάνης και μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. 9) Η επεξεργασία όλων των απαιτήσεων των λογαριασμών και τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες και η υποβολή τους στην αρμόδια ΥΔΕ. 2)Τμήμα Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 1) Η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η καταχώρηση σε αυτό του συνόλου των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων του Υπουργείου προς τρίτους. 2) Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του καθώς και η συγκέντρωση των στοιχείων που χρειάζονται για το σκοπό αυτό. 3) Η διαχείριση κάθε είδους δαπάνης και μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. 4) Η μέριμνα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης των έργων και των μελετών του προγράμματος και την παρακολούθηση των πραγματοποιούμενων δαπανών. 5) Η συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των εντολών κατανομών. 6) Η συνεργασία με το ΓΛΚ για την τήρηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδων. 7) Η μέριμνα για τη συλλογή και εισαγωγή των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) για όλα τα έργα με Φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο. 8) Η πρόταση για τις διοικητικές δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με Φορέα το Υπουργείο Ανάπτυξης και η ευθύνη κατανομής των επιχορηγήσεων. 3)Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών 1) Η εκκαθάριση και πληρωμή των κάθε είδους αποδοχών και λοιπών αποζημιώσεων του πάσης φύσεως προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των Υπηρεσιών του Εξωτερικού. 2) Η εκκαθάριση των αμοιβών επιτροπών, ομάδων εργασίας και οργάνων ελέγχου. 3) Η τήρηση μισθολογικών μητρώων και η έκδοση βεβαιώσεων, αποδοχών και φορολογικών βεβαιώσεων. 4) Η τήρηση στοιχείων για τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης. 5) Η εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών μετακινήσεων εκτός έδρας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μεταθέσεων και αποσπάσεων. Άρθρο 17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση του συνόλου των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου αναφορικά με την οικονομική τους διαχείριση, τη δυνατότητα χρηματοδότησης/επιχορήγησής τους, την καθοδήγησή τους για την προετοιμασία του προϋπολογισμού και του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και τέλος την εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων Τομέα Ανάπτυξης 2)Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων του Τομέα Ανάπτυξης. 1) Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευομένων Φορέων του Τομέα. 2) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλομένων από τους εποπτευόμενους φορείς απολογισμών διάθεσης χρηματοδότησης και άλλων οικονομικών στοιχείων. 3) Η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων από τους εποπτευομένους φορείς και η παροχή οδηγιών για τη σωστή τήρησή του. 4) Η εισήγηση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης / επιχορήγησης προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης. 5) Η καθοδήγηση των εποπτευομένων φορέων για την προετοιμασία του προϋολογισμού και του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 2)Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων του Τομέα Εμπορίου, Καταναλωτή και Βιομηχανίας 1) Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευομένων Φορέων του Τομέα. 2) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλομένων από τους εποπτευόμενους φορείς απολογισμών διάθεσης χρηματοδότησης και άλλων οικονομικών στοιχείων. 3) Η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων από τους εποπτευομένους φορείς και η παροχή οδηγιών για τη σωστή τήρησή του. 4) Η εισήγηση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης / επιχορήγησης προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης. 5) Η καθοδήγηση των εποπτευομένων φορέων για την προετοιμασία του προϋπολογισμού και του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Άρθρο 18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών όσον αφορά τη διαχείριση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν το Υπουργείο, τη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών, την κωδικοποίηση ειδών και κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών καθώς και η διαχείριση του υλικού και των εγκαταστάσεων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η μέριμνα στέγασης των Υπηρεσιών και συντήρησης των κτιρίων σχετικά, η ασφάλεια αυτών και η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών. 2)Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών. 1) Η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών από το σύνολο των Υπηρεσιών του Υπουργείου. 2) Η συγκέντρωση προτάσεων, κωδικοποίηση ειδών και κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού. 3) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και η ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων. 4) Η τήρηση του Μητρώου Προμηθευτών. 5) Η διαχείριση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν το Υπουργείο. 6) Η μέριμνα για τη διαχείριση όλων των διαδικασιών που αφορούν τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμήθειας κάθε είδους υλικών αγαθών και η σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. 7) Η μελέτη των αναγκών και επεξεργασία ετήσιου προγράμματος προμηθειών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Υπουργείου και η σύνταξη των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου. 8) Η μέριμνα για τη δημοσιότητα όλων των δαπανών του Υπουργείου (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ημερήσιος και Οικονομικός Τύπος εθνικής εμβέλειας, κ.λπ.) και η τήρηση του Μητρώου Συμβάσεων. 2)Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων. 1) Η μέριμνα στέγασης των Υπηρεσιών και συντήρησης των κτιρίων και των εγκαταστάσεων αυτών. 2) Η μέριμνα για την ασφάλεια των κτιρίων των εγκαταστάσεων και του υλικού γενικά ως και η λήψη μέτρων πυρασφάλειας. 3) Η μέριμνα καθαριότητας και ευταξίας των εγκαταστάσεων. 4) Η μέριμνα προμήθειας και διαχείρισης του αναλώσιμου και μη υλικού του Υπουργείου. 5) Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και λοι¬πών μέσων επικοινωνίας. 6) Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. 7) Η τήρηση αποθηκών αναλωσίμων και μη υλικών. 8) Η τήρηση αρχείου προμηθευόμενου εξοπλισμού και κάθε είδους υλικού. 9) Η χορήγηση των ειδών της αποθήκης στις επιμέρους Υπηρεσίες και η ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων και καρτελών αποθεμάτων και υλικών της αποθήκης. 10) Η παρακολούθηση και η ενημέρωση για τις αναλώσεις και την καταγραφή της ανάγκης ανανέωσης των αποθεμάτων καθώς και η πρόταση στο Τμήμα Προμηθειών. Άρθρο 19 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1.Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η συνεχής, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των υποδομών και εφαρμογών σε Δίκτυα – Επικοινωνίες και Πληροφοριακά Συστήματα, παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με βάση της άξονες δράσης και τομείς πολιτικής του Υπουργείου, και πιο συγκεκριμένα: 1)Ο σχεδιασμός πολιτικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την παροχή ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος, τους τομείς Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Επιχειρηματικότητας, Βιομηχανίας και Εποπτείας Αγοράς. 2)Ο σχεδιασμός δράσεων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών με βάση τα πλέον σύγχρονα πρότυπα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σύμφωνα και με της κατευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 3)Ο συντονισμός δράσεων για τη δημιουργία της ενοποιημένου περιβάλλοντος ψηφιακής συνεργασίας – επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου και άλλων φορέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 2.Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 1)Τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης. 2)Τη Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων ΤΠΕ και Εφαρμογών. Άρθρο 20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1.Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: 1)Η Εκπόνηση δράσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού και την υποστήριξη των χρηστών του εκάστοτε Τομέα του Υπουργείου, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους. 2)Η Εκπόνηση δράσεων για τη συνεχή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των υποδομών (εξυπηρετητών, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων – επικοινωνιών και βάσεων δεδομένων), εφαρμόζοντας της βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές που θα συμβάλλουν στην αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους. 3)Η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων αυτών και η αξιολόγηση της. 2.Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων 2)Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού του Τομέα Ανάπτυξης. 3)Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού του Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων 1) Η ανάληψη δράσεων για την εγκατάσταση, κεντρική διαχείριση, συντήρηση, καλή λειτουργία, και αναβάθμιση του εξοπλισμού των δικτύων – επικοινωνιών, των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων των συστημάτων του Υπουργείου με στόχο την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών. 2) Ο καθορισμός της πολιτικής ασφαλείας των δικτύων – επικοινωνιών, των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων, ο έλεγχος και η αναπροσαρμογή της όπως επιβάλλουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ανάγκες του Υπουργείου. 3) Η Σύνταξη προδιαγραφών για την απόκτηση σταθμών εργασίας, εκτυπωτών, εξοπλισμού δικτύων-επικοινωνιών και εξυπηρετητών. 4) Η εφαρμογή πολιτικής παροχής ποιοτικών υπηρεσιών (Quality οf Serνice QοS). 5) Η υποστήριξη και η αποκατάσταση βλαβών των τοπικών δικτύων σε β’ επίπεδο. 6) Η διαχείριση και η διάχυση της τεχνογνωσίας σε θέματα δικτύων – επικοινωνιών, των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων. 2)Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού του Τομέα Ανάπτυξης. 1) Η ανάπτυξη διαδικασιών και μεθόδων για την αποτελεσματική και παραγωγική υποστήριξη – διαχείριση Χρηστών και των Υποδομών τους επί τόπου. 2) Η υποστήριξη και η αποκατάσταση βλαβών του τοπικού δικτύου του τομέα σε α’ επίπεδο. 3) Η διαχείριση και διάχυση της τεχνογνωσίας σε θέματα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και στην εκπόνηση πρακτικών ορθής χρήσης αυτών. 4) Η τήρηση των διαδικασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών καθώς και του δικτύου μετά από οποιαδήποτε διακοπή ή βλάβη. 5) Η εγκατάσταση και η υποστήριξη τοπικά όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αποφασίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων όπως Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου e-mail, Προστασίας από ιούς κ.α. 3)Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού του Τομέα Εμπορίου- Καταναλωτή και Βιομηχανίας. 1) Η ανάπτυξη διαδικασιών και μεθόδων για την αποτελεσματική και παραγωγική υποστήριξη – διαχείριση Χρηστών και των Υποδομών τους επί τόπου. 2) Η υποστήριξη και η αποκατάσταση βλαβών του τοπικού δικτύου του τομέα σε α’ επίπεδο. 3) Η διαχείριση και διάχυση της τεχνογνωσίας σε θέματα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και στην εκπόνηση πρακτικών ορθής χρήσης αυτών. 4) Η τήρηση των διαδικασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών καθώς και του δικτύου μετά από οποιαδήποτε διακοπή ή βλάβη. 5) Η εγκατάσταση και υποστήριξη τοπικά όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αποφασίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων, όπως Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου e-mail, Προστασίας από ιούς κ.α. Άρθρο 21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1.Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: 1)Η εκπόνηση δράσεων για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την Διαχείριση των Έργων ΤΠΕ σύμφωνα με τις ανάγκες των τομέων πολιτικής του Υπουργείου. 2)Η εκπόνηση δράσεων για την Ανάπτυξη, Συντήρηση και αδιάλειπτη Λειτουργία των Εφαρμογών του Υπουργείου, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων και στην παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος. 3)Η εκπόνηση δράσεων για την ασφαλή και ομαλή διαλειτουργικότητα των διαφορετικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου. 4)Η εκπόνηση δράσης για την ανάπτυξη και διαχείριση ασφαλών διαδικτυακών πυλών του Υπουργείου και την προσαρμογή τους στα συνεχώς μεταβαλλόμενα παγκόσμια πρότυπα. 5)Η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων αυτών και η αξιολόγησή τους. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων. 2)Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών. 3)Τμήμα Λειτουργίας Εφαρμογών, Συνεργασίας με άλλους φορείς και Διαχείρισης Διαδικτυακών Πυλών. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων. 1) Η διερεύνηση και τεκμηρίωση των αναγκών του Υπουργείου και η εισήγηση δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου. 2) Η διαμόρφωση της τεχνολογικής στρατηγικής και ο καθορισμός δράσεων για την απλούστευση των διαδικασιών και τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών. 3) Ο επιχειρησιακός, τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός έργων ΤΠΕ και οι απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης. 4) Η διαμόρφωση και η παρακολούθηση των διαδικασιών διαχείρισης των έργων ΤΠΕ με την προετοιμασία, παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου, διενέργεια διαγωνισμών, ανάθεση συμβάσεων, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, διαχείριση πιστώσεων και συμβάσεων έργων του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων. 5) Η διαμόρφωση και η παρακολούθηση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και διαχειριστικού κλεισίματος των έργων ΤΠΕ. 6) Η διερεύνηση και διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των έργων ΤΠΕ. 7) Η παρακολούθηση και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας έργων ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2)Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών 1) Η ανάληψη δράσεων για την κεντρική διαχείριση, ανάπτυξη, συντήρηση, αναβάθμιση, έλεγχο και μέτρηση απόδοσης των υφιστάμενων και των νέων Εφαρμογών. 2) Η συγκέντρωση διεθνών καλών πρακτικών και νέων εργαλείων, η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων και η εφαρμογή τους για την ανάπτυξη και έλεγχο των εφαρμογών. 3) Ο σχεδιασμός των εφαρμογών σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων. 3)Τμήμα Λειτουργίας Εφαρμογών, Συνεργασίας με άλλους φορείς και Διαχείρισης Διαδικτυακών Πυλών. 1) Η ανάληψη δράσεων για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία και υποστήριξη των εφαρμογών. 2) Η δημιουργία και λειτουργία γραφείων υποστήριξης των χρηστών των εφαρμογών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών. 3) Η ανάληψη δράσεων για την ομογενοποίηση – διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων. 4) Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση διαδικτυακών πυλών για τη βέλτιστη παροχή ασφαλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος. 5) Η διαχείριση και διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σε θέματα λειτουργίας των εφαρμογών. Άρθρο 22 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΟΕΠ) 1.Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής θέσης της Ελλάδας στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Η Γενική Διεύθυνση επιδιώκει τη δημιουργία συνθηκών που διευκολύνουν και ισχυροποιούν την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, δημιουργώντας νέες αγορές και απομακρύνοντας εμπόδια, και συντελούν στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Επιδιώκει ιδίως: 1)Την διαπραγμάτευση με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών και τη σύναψη συμφωνιών προς το συμφέρον της χώρας για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών, την προστασία των Ελλήνων παραγωγών, καθώς και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 2)Την ενδυνάμωση της οικονομικής και εμπορικής θέσης της χώρας μέσα από την υποστήριξη και προώθηση των εθνικών οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, και σε τρίτα κράτη μέσω της διμερούς εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας. 3)Τον συντονισμό των Υπουργείων και λοιπών φορέων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της εθνικής πολιτικής για την εξωστρέφεια της χώρας. 2.Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 1)Τη Διεύθυνση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου (ΠΔΕ). 2)Τη Διεύθυνση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων (ΣΕΕΚ). 3)Τη Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διμερών Οικονομικών Συνεργασιών (ΔΟΔΟΣ). Άρθρο 23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1.Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: 1)Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και η υποστήριξη της ελληνικής εκπροσώπησης και συμμετοχής στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και του ΟΟΣΑ, για τα θέματα διεθνούς εμπορίου προϊόντων, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσίων προμηθειών και διευκόλυνσης εμπορίου. 2)Η διαπραγμάτευση με τους εταίρους στην ΕΕ, στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής, για την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών και τη σύναψη συμφωνιών προς όφελος της χώρας. 3)Η παρακολούθηση και διαχείριση, σε συνεργασία με τα όργανα και τους μηχανισμούς της κοινής εμπορικής πολιτικής, των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων και των μέτρων εμπορικής άμυνας που επιβάλλονται από τρίτες χώρες, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών. 2)Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Υπηρεσιών. 3)Τμήμα Πνευματικών Δικαιωμάτων στον Τομέα Εμπορίου και Διευκόλυνσης Εμπορίου. 4)Τμήμα Πολιτικής Διεθνών Επενδύσεων και Παρακολούθησης Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών. 1) Η χάραξη και η διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν στη διακίνηση προϊόντων με βάση το άρθρο 207 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) (εφαρμογή ομοιόμορφων αρχών στις δασμολογικές τροποποιήσεις, σύναψη δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών, μέτρα απελευθέρωσης, κρατικές προμήθειες, ζώνες ελευθέρων συναλλαγών, περιφερειακές οικονομικές ολοκληρώσεις, εμπορική και οικονομική πολιτική ΕΕ έναντι περιοχών ή ομάδων χωρών). 2) Ο συντονισμός των εκάστοτε αρμοδίων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. 3) Η συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου (ΤΡC) και άλλες σχετικές με το εμπόριο επιτροπές που αφορούν διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες, στις οποίες προβαίνει η ΕΕ κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου. 4) Η παρακολούθηση των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και θεμάτων αρμοδιότητας του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Η παρακολούθηση θεμάτων που αναφέρονται στην απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων και η συμμετοχή στις σχετικές διαπραγματεύσεις. 5) Η παρακολούθηση θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ σχετικών με προϊόντα. 6) Η παρακολούθηση και διαχείριση δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων και μέτρων εμπορικής άμυνας που επιβάλλονται από τρίτες χώρες. Η καταγραφή προβλημάτων που συναντούν οι Έλληνες εξαγωγείς σε τρίτες αγορές. Η αποστολή των σχετικών φακέλων στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων (Data Βase market Αccess,) προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες, να αναλάβει, μέσω των μηχανισμών που διαθέτει, δράση για την εξάλειψή τους. 2)Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Υπηρεσιών. 1) Η χάραξη και η διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν στις υπηρεσίες με βάση το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Λισσαβώνας (σύναψη εμπορικών συμφωνιών, μέτρα απελευθέρωσης, ζώνες ελεύθερων συναλλαγών, περιφερειακές οικονομικές ολοκληρώσεις, Εμπορική και Οικονομική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι περιοχών ή ομάδων χωρών) στον τομέα του εμπορίου υπηρεσιών. 2) Ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. 3) Η συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου της ΕΕ (Υπηρεσιών και Επενδύσεων), για τα θέματα εμπορίου υπηρεσιών και στις σχετικές επιτροπές για τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες που διενεργεί η Ε.Ε. κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου, η παρακολούθηση των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου Υπηρεσιών (GΑΤS) του Π.Ο.Ε. 4) Η παρακολούθηση των θεμάτων της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου Υπηρεσιών του Π.Ο.Ε. και η συμμετοχή στις σχετικές διαπραγματεύσεις. 5) Η παρακολούθηση των θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ όσον αφορά το εμπόριο υπηρεσιών. 3)Τμήμα Πνευματικών Δικαιωμάτων στον Τομέα Εμπορίου και Διευκόλυνσης του Εμπορίου. 1) Η χάραξη και η διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής η οποία αφορά στα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα του εμπορίου με βάση το άρθρο 207 της Συνθήκης της Λισσαβώνας. 2) Η προετοιμασία θέσεων και η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για τη Νέα Συμφωνία για τη Διευκόλυνση Εμπορίου του Π.Ο.Ε., κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς και με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης της Ελληνικής Μόνιμης Επιτροπής για τη διευκόλυνση των διαδικασιών του Διεθνούς Εμπορίου – ΗΤΡRΟ και η παρακολούθηση των εξελίξεων τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ, όσο και του Π.Ο.Ε. 3) Ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων. 4) Η συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου της ΕΕ (Αναπληρωτών) και στις επιτροπές για τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες που διενεργεί η Ε.Ε. κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου για τα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα του εμπορίου και τη διευκόλυνση εμπορίου. 5) Η παρακολούθηση των θεμάτων του Π.Ο.Ε. και η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για τα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα του εμπορίου και τη διευκόλυνση εμπορίου. 6) Η παρακολούθηση των θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα και στη διευκόλυνση εμπορίου. 4)Τμήμα Πολιτικής Διεθνών Επενδύσεων και Παρακολούθησης Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών. 1) Η ευθύνη της διαπραγμάτευσης πολυμερών και διμερών Συμφωνιών Προστασίας και Προώθησης Επενδύσεων και συναφών κανόνων επενδύσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και σε άλλους διεθνείς ή περιφερειακούς Οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας, καθώς και η σχετική προετοιμασία των ελληνικών θέσεων. 2) Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στις εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες και αφορούν κανόνες επενδύσεων και προετοιμασία των ελληνικών θέσεων. 3) Η συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου της ΕΕ (Υπηρεσιών και Επενδύσεων), για τα θέματα επενδύσεων, στην Επιτροπή Συμφωνιών Επενδύσεων (που συστήθηκε βάσει του Κανονισμού 1219/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου) και σε λοιπές επιτροπές σχετικές με διαπραγματεύσεις επενδυτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες που διενεργεί η Ε.Ε. κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου. 4) Η παρακολούθηση της εφαρμογής στο εσωτερικό των σχετικών διεθνών υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από τη χώρα στο πλαίσιο των ανωτέρω συμφωνιών και η ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, για τις υποχρεώσεις τους με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. 5) Η συμμετοχή στις εργασίες των Διεθνών Οργανισμών που αφορούν στην πολιτική διεθνών επενδύσεων κυρίως στον ΟΟΣΑ (Επιτροπή Επενδυτικής Πολιτικής), την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΠΟΕ και την UΝCΤΑD. 6) Η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς επί των ανωτέρω θεμάτων και η συμμετοχή στις εργασίες των ως άνω Οργανισμών καθώς και η ευθύνη συντονισμού και παρουσίασης των ελληνικών θέσεων σε πολυμερείς, διεθνείς Επιτροπές διαπραγματεύσεων ή συναντήσεις παρακολούθησης της πορείας των εν λόγω δραστηριοτήτων. Άρθρο 25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: 1)Ο χειρισμός θεμάτων κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν τη λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. 2)Ο χειρισμός τομεακών εμπορικών θεμάτων της Ε.Ε. στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων εισαγωγών. 3)Η διαμόρφωση κανόνων για ειδικά εξαγωγικά καθεστώτα και εμπάργκο σε αγαθά. 4)Ο συντονισμός και η εφαρμογή δράσεων εμπορικής πολιτικής. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Μέτρων Εμπορικής Άμυνας. 2)Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών. 3)Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών. 4)Τμήμα Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων Εμπορικής Πολιτικής 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Μέτρων Εμπορικής Άμυνας. 1) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η συμμετοχή στην Ομάδα Εμπορικών Θεμάτων (Cοmmercial Questiοns Grοup) με στόχο τη λήψη αποφάσεων στο νομοθετικό έργο της Ομάδας στις επιμέρους υποθέσεις. 2) Ο χειρισμός θεμάτων ενιαίας εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε. στο πλαίσιο διαβούλευσης για τη λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας υπό τη μορφή δασμών αντιντάμπινγκ ή αντεπιδοτήσεων για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. 3) Η συμμετοχή στα κοινοτικά όργανα Εμπορικής Άμυνας: Συμβουλευτική Επιτροπή Αντιντάμπινγκ και Αντεπιδοτήσεων και στην Επιτροπή Μέτρων Διασφάλισης για το κοινό καθεστώς εισαγωγών. 4) Η αντιμετώπιση θεμάτων του Κανονισμού για την άρση των εμποδίων στο Εμπόριο (Επιτροπή ΤΒR: Τrade Βarriers Regulatiοn). Η συμμετοχή στην αντίστοιχη Επιτροπή. 5) Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στον κοινοτικό συντονισμό για τα μέτρα εμπορικής άμυνας (Κανόνες Αντιντάμπινγκ και Αντεπιδοτήσεων, Μέτρα Διασφάλισης, Εμπορικοί Φραγμοί) στις αντίστοιχες Επιτροπές / Ομάδες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). 6) Η παρακολούθηση των συζητήσεων και η αποστολή ελληνικών θέσεων για τα μέτρα εμπορικής άμυνας στο πλαίσιο της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το διεθνές εμπόριο (ΙΝΤΑ). 7) Η συνεργασία με εκπροσώπους Κλαδικών Συνδέσμων, Οργανώσεων ή άλλων αρμόδιων κρατικών και ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να διαμορφωθούν απόψεις και θέσεις και να υποβληθούν προτάσεις στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 2)Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών. 1) Ο χειρισμός τομεακών εμπορικών θεμάτων της Ε.Ε. στο πλαίσιο ορισμένων ειδικών καθεστώτων εισαγωγών. Η παρακολούθηση των θεμάτων και η συμμετοχή στα αρμόδια κοινοτικά όργανα (Επιτροπή SΤΙS: Χάλυβα, Κλωστοϋφαντουργίας και άλλων Βιομηχανικών Κλάδων) καθώς και στις αντίστοιχες Διαχειριστικές Επιτροπές. Η αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται των ανωτέρω επιτροπών. 2) Η έκδοση αδειών εισαγωγής για τα ειδικά καθεστώτα και η συμμετοχή στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας της Ε.Ε. για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αδειών (Επιτροπή SΙGL). 3) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η αντιμετώπιση θεμάτων του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων καθώς και η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπές GSΡ). 4) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στο άνοιγμα και την παράταση δασμολογικών ποσοστώσεων και αναστολών για βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών και η συμμετοχή στην αρμόδια Ομάδα Δασμολογικών Οικονομικών Θεμάτων. 5) Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στον κοινοτικό συντονισμό για τα ειδικά καθεστώτα καθώς και για τα Μέτρα Διασφάλισης, στις αντίστοιχες Επιτροπές και Ομάδες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). 6) Η παρακολούθηση των συζητήσεων και η αποστολή ελληνικών θέσεων στο πλαίσιο της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το διεθνές εμπόριο (ΙΝΤΑ) σχετικά με τα θέματα ειδικών εμπορικών πολιτικών. 7) Η συνεργασία με εκπροσώπους Κλαδικών Συνδέσμων, Οργανώσεων ή άλλων αρμοδίων ιδιωτικών ή κρατικών φορέων, προκειμένου να διαμορφωθούν απόψεις και θέσεις και να υποβληθούν σχετικές προτάσεις στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8) Η έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών προς τις Τελωνειακές και άλλες Δημόσιες Αρχές, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας καθώς και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα. 9) Η παρακολούθηση της διαδικασίας Κimberley και η συμμετοχή στην Επιτροπή Κimberley. 3)Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών. 1) Η διαμόρφωση κανόνων για ειδικά εξαγωγικά καθεστώτα και εμπάργκο σε αγαθά. Η έκδοση αποφάσεων για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από Κανονισμούς της Ε.Ε., αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών, δεσμεύσεις Διεθνών Συμφωνιών της χώρας που αφορούν στην με οποιονδήποτε τρόπο παρέμβαση στο καθεστώς εξαγωγής και διακίνησης αγαθών. 2) Η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα τόσο της Ε.Ε. (Επιτροπή Dual-Use) όσο και άλλων Διεθνών Οργανισμών καθώς και σε εθνικά όργανα, για τη διαμόρφωση, θέσπιση κανόνων όπως και την εφαρμογή των σχετικών καθεστώτων που διέπουν την εξαγωγή και διακίνηση αγαθών για προϊόντα διττής χρήσης και προϊόντα συνδεόμενα με την άμυνα. 3) Η χορήγηση αδειών διακίνησης των ως άνω ελεγχομένων ειδών όπου προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2168/1993, όπως ισχύει, καθώς και η διεξαγωγή των απαραίτητων ενδιάμεσων ενεργειών με τα συναρμόδια Υπουργεία. 4) Η χορήγηση αδειών εισόδου στη χώρα και θέσεων σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα όπλων και πάσης μορφής πολεμικού υλικού όπως αυτό περιγράφεται στον Ν. 2168/93, όπως ισχύει. 5) Η χορήγηση Διεθνών Πιστοποιητικών Εισαγωγής και Πιστοποιητικών Παράδοσης για ελεγχόμενα είδη, όταν αυτό ζητείται από τις αρχές του κράτους εισόδου των αγαθών. 6) Η χορήγηση αδειών πραγματοποίησης μεσιτικών εργασιών σχετικών με την διακίνηση των ως άνω ελεγχομένων ειδών του Ν. 2168/93, όπως ισχύει. 7) Η χορήγηση αδειών εξαγωγής χημικών προϊόντων και τοξικών αποβλήτων. 8) Το Ειδικό Μητρώο για προϊόντα με στρατιωτικό προορισμό του Ν.2168/93, όπως ισχύει. 9) Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών προς τις τελωνειακές και άλλες Δημόσιες Αρχές, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα σχετικά με τις εξαγωγές και τη διακίνηση των εμπορευμάτων. 10) Η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων και θέσεων προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων Διεθνών Οργανισμών για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με εξαγωγικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των οικείων κλαδικών Συνδέσμων ή Οργανώσεων που σχετίζονται με τις εξαγωγικές δραστηριότητες. 4)Τμήμα Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων Εμπορικής Πολιτικής. 1) Η συγκέντρωση, η μελέτη και η αξιολόγηση των προτάσεων των συναρμόδιων φορέων, με στόχο την κατάρτιση μέτρων πολιτικής, τομεακών ή κλαδικών, ανά χώρα προορισμού. 2) Η εποπτεία και ο συντονισμός των φορέων υποστήριξης της εξαγωγικής δραστηριότητας και των διεθνών εκθέσεων. Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της χώρας στο Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων, στο νομοθετικό πλαίσιο του οποίου βασίζεται η οργάνωση των Παγκόσμιων Εκθέσεων (ΕΧΡΟ) ανά τον κόσμο, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος. 3) Ο συντονισμός των συναρμόδιων κρατικών φορέων και η συνεργασία με τους φορείς παραγωγικών τάξεων, κλαδικούς συνδέσμους, επιμελητήρια, ομοσπονδίες, με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωση της πολιτικής προώθησης των εξαγωγών. 4) Η διερεύνηση σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς των κλάδων ή προϊόντων στα οποία η χώρα παρουσιάζει ή δύναται να παρουσιάσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η προώθηση των σχετικών πορισμάτων σε δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς, επιμελητήρια και επαγγελματικές οργανώσεις, με σκοπό την ενίσχυση των κλάδων ή των προϊόντων αυτών, στα πλαίσια της ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών. 5) Η υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, παρέχοντας υλικό από βιβλιογραφικές πηγές και διεθνείς οργανισμούς, η γραμματειακή υποστήριξη και η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων τους. Η τήρηση Αρχείου το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του Υπουργού, των μελών του ΕΣΑΑ και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (Ν. 3279/ 1-11-2004, Ν. 3912/17-2-2011). 6) Η συλλογή προτάσεων και εισηγήσεων από Περιφέρειες της Χώρας, για θέματα Ανταγωνιστικότητας (Ν. 3279/1-11-2004, Ν. 3912/17-2-2011). 7) Η έρευνα, η μελέτη, η επεξεργασία και η αξιολόγηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε «τομείς κλειδιά» (key sectοrs), σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού που εμπλέκονται στην αναπτυξιακή διαδικασία. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των επικαιροποιημένων στοιχείων για την εξωστρέφεια από Εθνικές και Διεθνείς πηγές. 8) Σημείο επαφής και επικοινωνίας (“fοcal pοint”) με την Παγκόσμια Τράπεζα, συγκεντρώνοντας νομοθετικό έργο και παρεμβάσεις, κάνοντας επεξεργασία των στοιχείων, εναρμόνισή τους στο σύστημα μέτρησης των δεικτών της Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας «Dοing Βusiness» και διοχέτευση της πληροφόρησης που αφορά τη θέση της χώρας μας στις διεθνείς κατατάξεις. 9) Η παρακολούθηση των θεμάτων ασφάλισης βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που χειρίζεται ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). Η εποπτεία του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). Ο συντονισμός των συναρμόδιων κρατικών φορέων και η συνεργασία με τους φορείς παραγωγικών τάξεων, κλαδικούς συνδέσμους, επιμελητήρια και ομοσπονδίες, με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωση της πολιτικής προώθησης των εξαγωγικών πιστώσεων. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων και Πιστωτικών Εγγυήσεων του ΟΟΣΑ και στην ομάδα Συμμετεχόντων στο Διακανονισμό του ΟΟΣΑ και διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων σε συνεργασία με τον ΟΑΕΠ. 10) Η μέριμνα για την υποκίνηση δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την άρση των αντικινήτρων στις εξαγωγές και τον σχεδιασμό πιλοτικών προγραμμάτων. 11) Η μελέτη και η επεξεργασία σχεδίου για την διευκόλυνση των εμπορικών διαδικασιών μέσω της βελτίωσης και απλούστευσης του κόστους και χρόνου διεκπεραίωσης. Η ανάλυση σχεδίων επιχειρηματικότητας (Βusiness Ρrοject analysis). 12) Η διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων για την προώθηση των εξαγωγών. 13) Η αξιολόγηση προτάσεων για ίδρυση Ελεύθερων Ζωνών Εμπορίου (ΕΖΕΣ). 14) Η διενέργεια εξειδικευμένων μελετών και ερευνών αγοράς. 15) Η παρακολούθηση εργασιών και η συμμετοχή στα όργανα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, επί θεμάτων οικονομικής ανάπτυξης και ροής εμπορίου. Άρθρο 26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: 1)Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και η υποστήριξη της ελληνικής εκπροσώπησης και συμμετοχής στα αρμόδια όργανα του ΟΟΣΑ, των Διεθνών Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Οργανισμών και των Πολυμερών Αναπτυξιακών Τραπεζών. 2)Η παρακολούθηση και συμμετοχή στις εργασίες των Περιφερειακών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών. 3)Η παρακολούθηση των διμερών σχέσεων της Ελλάδας με συγκεκριμένες χώρες και γεωγραφικές περιοχές, μέσα από τη διαρκή συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που αποτυπώνουν τις οικονομικές εξελίξεις στις χώρες αρμοδιότητας. 4)Η παρακολούθηση των διασυνοριακών θεμάτων σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην συναρμόδιους φορείς και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών. 5)Η εισήγηση προτάσεων που έχουν στόχο την ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων με τις χώρες αρμοδιότητας και διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου οικονομικής συνεργασίας δια μέσου της σύναψης διμερών οικονομικών συμφωνιών. 2.Η Διεύθυνση Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Περιφερειακών Συνεργασιών. 2)Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Εξελίξεων και Συνεργασιών με Ευρώπη, Καύκασο και Κεντρική Ασία. 3)Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Εξελίξεων και Συνεργασιών με Αμερική, Ασία και Ωκεανία. 4)Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Εξελίξεων και Συνεργασιών με Αφρική, Μέση Ανατολή και Χώρες Κόλπου. 5)Τμήμα Στατιστικής Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Περιφερειακών Συνεργασιών. 1) Η παρακολούθηση, η διαμόρφωση εισηγήσεων και η συμμετοχή στις συνεδριάσεις οργάνων των ακόλουθων Διεθνών Οργανισμών και Πολυμερών Αναπτυξιακών Τραπεζών: Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΙΒRD), Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (ΙDΑ), Πολυμερής Οργανισμός Ασφάλισης Επενδύσεων (ΜΙGΑ), Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών εξ Επενδύσεων (ΙCSΙD), Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CΕΒ), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD), Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΒSΤDΒ), Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UΝΙDΟ), Ταμείο Κεφαλαιουχικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UΝCDF), ΟΟΣΑ, Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UΝDΡ), Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διευκόλυνση (GΕF), Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UΝCΤΑD) και Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ΙΤC). 2) Η διαμόρφωση εισηγήσεων για την οικονομική συμμετοχή της Ελλάδος στις αναπληρώσεις των πόρων και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου Διεθνών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών. Η επεξεργασία για τη νομοθετική κύρωση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των ως άνω διεθνών θεσμών και έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα. 3) Η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των χρηματοδοτήσεων, η σύνταξη εισηγήσεων έγκρισης των συνεισφορών και η κατάρτιση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για την καταβολή των συνεισφορών και των συμμετοχών της Ελλάδος στους ως άνω Διεθνείς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες, καθώς και η μέριμνα για την κατάρτιση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για την καταβολή των συνεισφορών στα έργα Κοινής Υποδομής ΝΑΤΟ. 4) Η μέριμνα για τον ορισμό Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών για την Ελλάδα στους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες. 5) Η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες, καθώς και για θέματα των ανωτέρω Οργανισμών και Τραπεζών στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6) Η εξέταση της δυνατότητας μελλοντικής συμμετοχής της Ελλάδος σε Διεθνείς Χρηματοδοτικούς και Οικονομικούς Οργανισμούς και Διεθνείς Αναπτυξιακές Τράπεζες. 7) Η μέριμνα για την καταβολή συνεισφορών και κάθε άλλης μορφής χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδος στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UΝDΡ) και στη Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διευκόλυνση (GΕF) στους ως άνω Διεθνείς Οργανισμούς, πλην των εισφορών προς τον ΟΟΣΑ που καταβάλλονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία. 8) Η διμερής κρατική αναπτυξιακή βοήθεια σύμφωνα με τις αρχές DΑC του ΟΟΣΑ. 2)Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Εξελίξεων και Συνεργασιών με Ευρώπη, Καύκασο και Κεντρική Ασία. 1) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες αρμοδιότητας μέσω συνεργασίας με τα Γραφεία ΟΕΥ, άλλα Υπουργεία ή Υπηρεσίες του δημοσίου και με τους επί μέρους φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου συμφέροντος με σχετικό αντικείμενο. 2) Η μελέτη και η εισήγηση προτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη του εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων με τις χώρες αρμοδιότητας. 3) Η συμμετοχή στη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου οικονομικής συνεργασίας δια μέσου της σύναψης διμερών οικονομικών συμφωνιών. 4) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων εμπορικής, οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. 5) Η συμμετοχή στις εργασίες των διακρατικών επιτροπών και η ευθύνη των διμερών διαπραγματεύσεων. 6) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός διασυνοριακών θεμάτων, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην συναρμόδιους φορείς. 7) Η παρακολούθηση των εξελίξεων των συμφωνιών σύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών του τομέα ευθύνης του Τμήματος με τη συμμετοχή εκπροσώπων σε ομάδες εργασίας στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων. 3)Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Εξελίξεων και Συνεργασιών με Αμερική, Ασία, Ωκεανία. 1) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες αρμοδιότητας μέσω συνεργασίας με τα Γραφεία ΟΕΥ, άλλα Υπουργεία ή Υπηρεσίες του δημοσίου και με τους επί μέρους φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου συμφέροντος με σχετικό αντικείμενο. 2) Η μελέτη και η εισήγηση προτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη του εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων με τις χώρες αρμοδιότητας. 3) Η συμμετοχή στη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου οικονομικής συνεργασίας δια μέσου της σύναψης διμερών οικονομικών συμφωνιών. 4) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων εμπορικής, οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. 5) Η συμμετοχή στις εργασίες των διακρατικών επιτροπών και η ευθύνη των διμερών διαπραγματεύσεων. 6) Η παρακολούθηση των εξελίξεων των συμφωνιών σύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών του τομέα ευθύνης του Τμήματος με τη συμμετοχή εκπροσώπων σε ομάδες εργασίας στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων. 4)Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Εξελίξεων και Συνεργασιών με Αφρική, Μέση Ανατολή, Χώρες Κόλπου. 1) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες αρμοδιότητας μέσω συνεργασίας με τα Γραφεία ΟΕΥ, άλλα Υπουργεία ή Υπηρεσίες του δημοσίου και με τους επί μέρους φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου συμφέροντος με σχετικό αντικείμενο. 2) Η μελέτη και η εισήγηση προτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη του εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων με τις χώρες αρμοδιότητας. 3) Η συμμετοχή στη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου οικονομικής συνεργασίας δια μέσου της σύναψης διμερών οικονομικών συμφωνιών. 4) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων εμπορικής, οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. 5) Η συμμετοχή στις εργασίες των διακρατικών επιτροπών και η ευθύνη των διμερών διαπραγματεύσεων. 6) Η παρακολούθηση των εξελίξεων των συμφωνιών σύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών του τομέα ευθύνης του Τμήματος με τη συμμετοχή εκπροσώπων σε ομάδες εργασίας στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων. 5)Τμήμα Στατιστικής Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης. 1) Η συλλογή, η επεξεργασία, η ανάλυση και η μελέτη στατιστικών στοιχείων διεθνούς εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο την τεκμηρίωση της Εθνικής Πολιτικής των Εξαγωγών. 2) Η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης του εξωτερικού εμπορίου της χώρας κατά κατηγορίες προϊόντων και ανά χώρα προορισμού. Ειδικότερα, ο προσδιορισμός της εξέλιξης του όγκου των εξαγωγών, της εμπορικής αξίας και της γεωγραφικής συγκέντρωσης των εξαγωγών, των μεριδίων αγοράς της Ελλάδος ανά χώρα προορισμού καθώς και αντίστοιχα των ανταγωνιστριών χωρών, η περιφερειακή κατανομή των ελληνικών εξαγωγών, η σύνθεση του ανταγωνισμού ανά χώρα ενδιαφέροντος από τις διάφορες προμηθεύτριες χώρες σε σχέση με την Ελλάδα. 3) Η στατιστική ανάλυση των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων ανά κλάδους προτεραιότητας για την Ελλάδα. Η αναλυτική στατιστική παρακολούθηση των βασικών κλάδων και προϊόντων με συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που εμφανίζουν δυνατότητες και προοπτικές αύξησης του μεριδίου τους στη διεθνή αγορά με στόχο την επικέντρωση των εθνικών προσπαθειών στα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα και κλάδους. 4) Η δημιουργία βάσης δεδομένων με στοιχεία διεθνούς εμπορίου. 5) Η δημιουργία ιστοσελίδας με πληροφορίες σχετικά με το ενδιαφέρον ξένων οίκων για την αγορά ελληνικών προϊόντων, διαγωνισμούς προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων. 6) Η μέριμνα για την έκδοση ενημερωτικού δελτίου σε τακτική βάση. Άρθρο 27 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας του Υπουργείου με διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανονιστικών κειμένων των διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο και η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων επ’ αυτών, η επιστημονική τεκμηρίωση και προώθηση των θέσεων της χώρας στους ως άνω Οργανισμούς, η διαχείριση των διεθνών σχέσεων και η μέριμνα για την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς. 2)Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Ε.Ε και διμερών σχέσεων. 3)Τμήμα Επικοινωνίας και Πληροφόρησης. 3.Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής: 1)Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς. 1) Η προετοιμασία και συμμετοχή τις πολιτικής ηγεσίας στις εργασίες των διαφόρων Συνόδων των Οργάνων της ΕΕ, των επιτροπών του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΟΣΑ, του ΠΟΕ, του ΟΗΕ κ.λπ. καθώς και στις εργασίες Συνδιασκέψεων, Συνεδρίων και Συναντήσεων των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών. 2) Η σύνταξη και υποβολή εθνικών Εκθέσεων καθώς και απαντήσεων σε ερωτηματολόγια, στους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς. 3) Η σύνταξη και αποστολή απαντήσεων σε καταγγελίες και παρατηρήσεις ενώπιον των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών καθώς και στις σχετικές συστάσεις των εν λόγω Οργανισμών. 4) Η διοργάνωση επισκέψεων κλιμακίων των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών και οποιαδήποτε άλλη απευθείας επικοινωνία αποκλειστικής αρμοδιότητας για θέματα ΠΟΕ και συντρέχουσας για τους λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς. 5) Η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης του Υπουργείου προς την Επιτροπή για την Ανταγωνιστικότητα. 6) Η προετοιμασία κι ο συντονισμός των χωρών μελών της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Δ.Ο.Ε., κατά την εκάστοτε ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. από τη χώρα μας. 7) Η επικοινωνία και συνεργασία με τις ΜΕΑ Γενεύης, ΟΟΣΑ. 2)Τμήμα ευρωπαϊκών θεμάτων, συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Ε.Ε και διμερών σχέσεων. 1) Η συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, των συναρμόδιων Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. για τον χειρισμό και την προώθηση ευρωπαϊκών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η επεξεργασία και διατύπωση των Ελληνικών θέσεων σε θέματα συζήτησης στις συνεδριάσεις των Επιτροπών των Μόνιμων Αντιπροσώπων (Cοreper). 2) Η προετοιμασία των Συμβουλίων Υπουργών Ανάπτυξης της Ε.Ε, των θεματικών Συμβουλίων Ευρωασιατικής και Ευρωμεσογειακής συνεργασίας, των ολομελειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.(προετοιμασία φακέλου και τήρηση αρχείου). 3) Η ενημέρωση των Ελλήνων ευρωβουλευτών και των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 4) Η παρακολούθηση ενσωμάτωσης του Κοινοτικού Δικαίου στην ελληνική νομοθεσία καθώς και η παρακολούθηση διαδικασίας καταγγελιών, Υποθέσεων ΕU-ΡΙLΟΤ, και Προδικαστικών ερωτημάτων. 5) Η προετοιμασία και ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου κατά την ανάληψη από τη χώρα μας της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνδιαμόρφωση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των προτεραιοτήτων της χώρας μας και η υποστήριξη διοργάνωσης των σχετικών δράσεων. 6) Η κατάρτιση διμερών ή πολυμερών συμβάσεων ή συμφωνιών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου. Η σύνταξη αιτιολογικής και ειδικής έκθεσης για την κύρωση των συμφωνιών αυτών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. 7) Η μέριμνα για τη μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων, εντύπων και κειμένων στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα. 3)Τμήμα Επικοινωνίας και Πληροφόρησης. 1) Η παρακολούθηση και συγκέντρωση στοιχείων για την ανταγωνιστικότητα, το εμπόριο, τον καταναλωτή και τη βιομηχανία της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, η παροχή πληροφοριών και υλικού σε ιδιώτες και σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στον διεθνή χώρο. 2) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση σχετικού πληροφοριακού υλικού προς αξιοποίηση στο διαδίκτυο, καθώς και η επιμέλεια έκδοσης εντύπων ενημέρωσης ξένων παραγόντων στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. 3) Ενημέρωση για προκηρύξεις θέσεων που αφορούν όργανα και θέσεις της Ε.Ε. ή διεθνών οργανισμών. Άρθρο 28 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων αποτελείται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες: α) Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. β) Τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων. γ) Το Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων. Άρθρο 29 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων, η λειτουργία της ως Υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά το άρθρο 13 του Ν. 4146/2013 (Α΄ 90), ο συνολικός χειρισμός σχετικών αιτημάτων με την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου, ώστε να ενισχυθεί η διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος, που συμβάλλει στην ανάπτυξη της συνολικής οικονομίας. 2.Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 1)Τη Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής. 2)Τη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων. Άρθρο 30 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.Η Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής έχει ως επιχειρησιακό στόχο την οργάνωση και το συντονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας στρατηγικών επενδύσεων, τη σύνταξη προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία καταρτίζονται Ειδικά Σχέδια χωρικής ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων και την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων που προέρχονται από συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής. 2)Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). 3)Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής. 1) Η οργάνωση και ο συντονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων. 2) Η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής. 3) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων. 4) Η ευθύνη εναρμόνισης των αναπτυξιακών δράσεων Υπουργείων και Οργανισμών. 5) Η συνεργασία με φορείς και ινστιτούτα με αρμοδιότητα τη μελέτη της οικονομικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας, όπως το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». 6) Η συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης για την παροχή στοιχείων σχετικά με την εθνική αναπτυξιακή δραστηριότητα. 7) Η εκπόνηση ετήσιας έκθεσης αναφορικά με την παρακολούθηση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και συνυποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των εφαρμοζόμενων δράσεων. 8) Η παραλαβή των εγκεκριμένων από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), επενδυτικών φακέλων, που διαβιβάζονται στη Διεύθυνση από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»,η επεξεργασία τους και διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων. 9) Η γνωστοποίηση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των καθεστώτων ενισχύσεων Στρατηγικών επενδύσεων. 10) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων, σε περίπτωση παροχής φορολογικών κινήτρων σε Στρατηγικές Επενδύσεις, στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. 11) Η συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς για την παρακολούθηση, το συντονισμό και την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων. 12) Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων για την ανταπόκριση στα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεων, αναφορών, επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επίκαιρων ερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης. 13) Η ενημέρωση του κοινού και φορέων για ζητήματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων. 2)Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). 1) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση και τα επί μέρους Τμήματα της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων, για το σχεδιασμό πολεοδομικών και περιβαλλοντικών όρων για την αδειοδότηση κτηριακών υποδομών, στρατηγικών επενδύσεων, κατά τα άρθρα 1, 2, 3, 4, και 5 του Ν. 4146/2013 (Α΄ 90). 2) Η σύνταξη σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία καταρτίζονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά το άρθρο 5 του Ν. 4146/2013 (Α΄ 90). 3) Η παρακολούθηση της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας, σχετικά με το αντικείμενο των στρατηγικών επενδύσεων και ιδίως της αδειοδότησής τους, της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας κ.λ.π. 4) Η συνεργασία με φορείς του Δημοσίου με αδειοδοτικές αρμοδιότητες, με σκοπό την ανταλλαγή σχετικής τεχνογνωσίας. 5) Η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους καθώς και η σύνταξη των εκθέσεων με τις απόψεις της υπηρεσίας και αποστολή του σχετικού φακέλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Διοικητικά Δικαστήρια επί διαφορών του τομέα ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης. 6) Η ανταπόκριση στα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεων, αναφορών επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επίκαιρων ερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης. 7) Η επεξεργασία και κατάρτιση των νομοθετικών ρυθμίσεων, κανονιστικών αποφάσεων, έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και εσωτερικών οδηγιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης. 3)Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων. 1) Η συνεργασία με την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και των λοιπών οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, για την υλοποίηση επενδύσεων που προέρχονται από τις ως άνω συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ως Στρατηγικών Επενδύσεων. 2) Η συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης, για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων ως Στρατηγικών Επενδύσεων. 3) Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων για την ανταπόκριση στα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεων, αναφορών, επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επίκαιρων ερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης. Άρθρο 31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 1.Η Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων του οικείου νομικού πλαισίου. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Πολεοδομίας. 2)Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων. 3)Τμήμα Δασών. 4)Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας. 5)Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειών. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Πολεοδομίας. 1) Η έκδοση των αδειών δόμησης και κατεδάφισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13, παρ. 1, περίπτ. Γ΄, υποπερ. Γγ΄ και δδ΄, του Ν. 4146/2013. 2) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συνόλου των αδειών για στρατηγικές επενδύσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: Οι άδειες χρήσης γης, οριοθέτησης ρεμάτων, υδροδότησης, χρήσης νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις – πηγές, εγκρίσεις αρχιτεκτονικών μελετών, καταλληλότητας οικοπέδων, άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας για Στρατηγικές Επενδύσεις, πυρασφάλειας και υγειονομικές. 3) Η επίσπευση της διαδικασίας για τη λήψη σύμφωνης γνώμης από Αεροπορία για έκδοση αδειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. 4) Η Επίσπευση της διαδικασίας για την έκδοση σήματος από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ). 5) Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ΕΣΧΑΣΕ. 2)Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων. 1) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για τον καθορισμό περιβαλλοντικών όρων και την ολοκλήρωση του συνόλου των περιβαλλοντικών αδειών για στρατηγικές επενδύσεις. Ενδεικτικά: Η θέσπιση περιβαλλοντικών όρων Στρατηγικών Επενδύσεων, κατ’ εφαρμογή της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων (π.χ. ΝΑΤURΑ), η διενέργεια διαβουλεύσεων για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Στρατηγικών Επενδύσεων, ο ορισμός Αποδέκτη Υγρών (επεξεργασμένων) Λυμάτων, ο ορισμός Αποδέκτη/ διαχειριστή στερεών αποβλήτων. 2) Οι ενέργειες για τη λήψη αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή απαλλακτικής απόφασης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 3) Οι ενέργειες για τη λήψη θετικής Γνωμοδότησης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 4) Οι ενέργειες για την έκδοση διαπιστωτικών αποφάσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 5) Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ΕΣΧΑΣΕ. 3)Τμήμα Δασών. 1) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει. 2) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αδειών χορήγησης άδειας επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για στρατηγικές επενδύσεις, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει. 3) Η βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων για στρατηγικές επενδύσεις, μετά την πάροδο 45 ημερών, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει. 4) Η έκδοση – χορήγηση αδειών επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για στρατηγικές επενδύσεις, μετά την πάροδο 45 ημερών, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει. 5) Η διενέργεια αυτοψιών και η λήψη σχετικών δεδομένων (δασικών χαρτών, γεωχωρικών δεδομένων, αεροφωτογραφιών και λοιπού σχετικού υλικού) από τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές Υπηρεσίες. 6) Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ΕΣΧΑΣΕ. 4)Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας. 1) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συνόλου των αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία στρατηγικών επενδύσεων, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει. 2) Η έκδοση αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία στρατηγικών επενδύσεων, μετά την πάροδο 45 ημερών, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει. 3) Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ΕΣΧΑΣΕ. 5)Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειών 1) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της γνωμοδοτικής διαδικασίας σχετικά με ζητήματα αρχαιολογικού χαρακτήρα εκτάσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει. 2) Η έκδοση αρχαιολογικών αδειών, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων, μετά την πάροδο 45 ημερών, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει. 3) Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, για την εισαγωγή τυχόν όρων προστασίας αρχαιοτήτων σε χώρους υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, κατά τη σύνταξη των ΕΣΧΑΣΕ. Άρθρο 32 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός της δράσης των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, για την υλοποίηση των επενδυτικών έργων των αναπτυξιακών νόμων και υλοποίησης της επενδυτικής πολιτικής προσέλκυσης Κεφαλαίων Εξωτερικού. 2.Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 1)Τη Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων. 2)Τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού. Άρθρο 33 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.Η Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αξιολόγηση, την έγκριση, την τεχνική και οικονομική παρακολούθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και την παροχή κρατικών ενισχύσεων, σε εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Αξιολόγησης. 2)Τμήμα Ελέγχου. 3)Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. 4)Τμήμα Νομικής Υποστήριξης. 5)Τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης. 6)Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Αξιολόγησης. 1) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, την έκδοση εγκριτικών ή απορριπτικών αποφάσεων, την εξέταση αιτημάτων ουσιωδών τροποποιήσεων των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων. 2) Ο έλεγχος πληρότητας των υποβαλλομένων επενδυτικών φακέλων και η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. 3) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής στους επενδυτικούς νόμους, η εισήγηση επί αιτήσεων ουσιωδών μεταβολών των εγκριτικών αποφάσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, όπως η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό άνω του 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, και η εισήγηση για τη έκδοση απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων στις περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί οιοσδήποτε έλεγχος επενδυτικών σχεδίων. 4) Η εξέταση αιτημάτων θεραπείας επί αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 5) Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπιον της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 6) Η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και η εν γένει διαχείριση της λειτουργίας της, όπως, ενδεικτικά, η γραμματειακή εξυπηρέτησή της, η τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, η τήρηση αρχείου εισηγήσεων. 7) Η εν γένει διαχείριση του Μητρώου Αξιολογητών και η μέριμνα για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών πιστοποίησης – εκπαίδευσης – αξιολόγησης των μελών του Μητρώου Αξιολογητών και της σύνταξης Οδηγού Δεοντολογίας Αξιολογητών και Αξιολόγησης Επενδύσεων. 2)Τμήμα Ελέγχου. 1) Η μέριμνα για την τεχνική και οικονομική παρακολούθηση της προόδου των επενδύσεων που υπάγονται στους επενδυτικούς νόμους από την Κεντρική Υπηρεσία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων των εγκριτικών πράξεων και των διατάξεων των αναπτυξιακών νόμων από τους επενδυτές κατά το στάδιο υλοποίησης ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 2) Η εισήγηση συγκρότησης των Οργάνων Ελέγχου για τη διενέργεια όλων των ειδών ελέγχου επενδύσεων που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3908/2011 ή των προγενέστερων επενδυτικών νόμων και η παραλαβή των πορισμάτων τους. 3) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων, πιστοποίησης προόδου υλοποίησης επενδυτικών έργων, στις οποίες περιλαμβάνονται και προκύπτουσες αναγκαίες τροποποιήσεις των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, και εισήγηση για την έκδοση ανακλητικών αποφάσεων ή και επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος επενδυτικών σχεδίων και μέχρι το στάδιο της δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων. 4) Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 5) Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπιον της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 6) Η παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των όρων του θεσμικού πλαισίου των επενδυτικών νόμων μετά την υπαγωγή τους και μέχρι το στάδιο της δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας τους. 7) Η εν γένει διαχείριση του Μητρώου Ελεγκτών και η μέριμνα για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών πιστοποίησης – εκπαίδευσης – αξιολόγησης των μελών του Μητρώου Ελεγκτών και σύνταξης Οδηγού Δεοντολογίας Ελεγκτών και Ελέγχου Επενδύσεων. 8) Η εισαγωγή και ο έλεγχος των στοιχείων παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων, η περιοδική έκδοση αποτελεσμάτων παρακολούθησης και προόδου υλοποίησης των επενδύσεων και η εισήγηση διορθωτικών μέτρων για την επίτευξη των στόχων του τμήματος. 3)Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. 1) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων και η έκδοση των σχετικών εντολών. 2) Η χορήγηση κάθε είδους ενίσχυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3908/2011 ή των προγενέστερων επενδυτικών νόμων. 3) Η διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων και των λειτουργικών δαπανών όλων των Φορέων εφαρμογής των Επενδυτικών Νόμων. 4) Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπιον της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 5) Η παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των όρων του θεσμικού πλαισίου των επενδυτικών νόμων μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους. 6) Η εισήγηση για την έκδοση τροποποιητικών ή ανακλητικών αποφάσεων ή και αποφάσεων επιβολής κυρώσεων μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων. 7) Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 8) Η προεργασία, η ένταξη και η παρακολούθηση των επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η υποβολή προτάσεων για ένταξη εγκεκριμένων επενδύσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε. και η παροχή στοιχείων προόδου υλοποίησης αυτών. 9) Η εισαγωγή και ο έλεγχος των στοιχείων παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων, η περιοδική έκδοση αποτελεσμάτων παρακολούθησης και προόδου υλοποίησης των επενδύσεων, και η εισήγηση διορθωτικών μέτρων για την επίτευξη των στόχων του τμήματος. 4)Τμήμα Νομικής Υποστήριξης. 1) Η παρακολούθηση και η μελέτη του εν γένει θεσμικού πλαισίου που σχετίζεται με τα καθεστώτα κινήτρων των επενδυτικών νόμων και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την προσαρμογή τους. 2) Η επεξεργασία και κατάρτιση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων και λοιπών διοικητικών εγγράφων παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων για την ενιαία εφαρμογή των επενδυτικών νόμων. 3) Η παρακολούθηση θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικών με την παροχή κινήτρων στις ιδιωτικές επενδύσεις και τα καθεστώτα ενισχύσεων. 4) Η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους καθώς και η σύνταξη των εκθέσεων με τις απόψεις της υπηρεσίας και αποστολή του σχετικού φακέλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Διοικητικά Δικαστήρια επί διαφορών του τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης. 5) Η αποστολή στοιχείων και η παροχή διευκρινίσεων με τη συνδρομή των αρμόδιων τμημάτων της Διεύθυνσης επί θεμάτων του τομέα ευθύνης αυτής, στις δικαστικές αρχές και τα θεσμοθετημένα ελεγκτικά όργανα της Διοίκησης. 6) Η ανταπόκριση στα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεων, αναφορών, επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επίκαιρων ερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων. 7) Η συνδρομή στη διαμόρφωση του περιεχομένου ατομικών διοικητικών πράξεων επιβολής κυρώσεων για μη τήρηση όρων υπαγωγής και συμμόρφωσης της Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις. 5)Τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης. 1) Η ηλεκτρονική στατιστική παρακολούθηση των επενδυτικών προτάσεων και των επενδύσεων που υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων. 2) Η ανάλυση και τεκμηρίωση των στατιστικών στοιχείων και η εσωτερική αξιολόγηση των παρεχομένων κινήτρων. Η παρουσίαση και έκδοση στατιστικών στοιχείων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και η εκπόνηση μελετών καθώς και η υποβολή προτάσεων σχετικών με τα παρεχόμενα κίνητρα. 3) Η μέριμνα για την έκδοση Οδηγιών λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και η ανάρτηση στο διαδίκτυο των ανακοινώσεων, προσκλήσεων και εν γένει ενημερωτικών σημειωμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων ως φορέα υλοποίησης των επενδυτικών νόμων, και η διαχείριση του περιεχομένου της οικείας ιστοσελίδας. 4) Η τήρηση αρχείου κλαδικών μελετών και η τήρηση και συνεχής ενημέρωση αρχείου τεχνικών εκθέσεων κατά κλάδο και πινάκων τυποποιημένων μεγεθών καθώς και τιμών κόστους για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις των επενδυτικών μονάδων για τις ανάγκες τόσο της Κεντρικής όσο και των λοιπών υπηρεσιών εφαρμογής των αναπτυξιακών κινήτρων. 5) Η επεξεργασία θεμάτων που προκύπτουν από αλλαγές ή τροποποιήσεις των διατάξεων του νόμου ή άλλων αποφάσεων με σκοπό την προσαρμογή τους στο σύστημα μηχανογράφησης με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών ή αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος. 6) Η γενική διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων. 6)Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας. 1) Η παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών και στοιχείων για τα στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων όλων των επενδυτικών νόμων καθώς και λοιπών εγγράφων που απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως φορέα υλοποίησης τους. 2) Η επικοινωνία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως φορέα υλοποίησης των επενδυτικών νόμων και των επιχειρηματικών φορέων για όλα τα θέματα που αφορούν τα επενδυτικά τους σχέδια. 3) Η υποδοχή του επενδυτικού κοινού και η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων για τον τρόπο εφαρμογής των επενδυτικών νόμων σύμφωνα με τη νομοθεσία, το λοιπό θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει και τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας. 4) Η διενέργεια του προελέγχου πληρότητας των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83). 5) Η σύνταξη σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης ενημερωτικών εντύπων για τα παρεχόμενα κίνητρα των επενδυτικών νόμων. Άρθρο 34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.Η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού έχει ως επιχειρησιακό στόχο την εγκατάσταση και λειτουργία αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για την παρακολούθηση εγκατάστασης και λειτουργίας των αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών και την υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών εταιρειών στις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου. 2.Η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Εταιρειών Ενδο-ομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων. 2)Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Εταιρειών Ενδο-ομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων. 1) Βάσει των διατάξεων του Κεφ. ΣΤ του Ν. 3427/2005: Η υποδοχή αιτήσεων για χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών για υπαγωγή ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις αυτές, καθώς και ο έλεγχός τους. Η αξιολόγηση της μελέτης τεκμηρίωσης περιθωρίου κέρδους με τη μέθοδο cοst-plus, και η εισήγηση στην προβλεπόμενη από το άρθρο 28 του Ν. 3427/2005 Επιτροπή. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών και υπαγωγής ημεδαπών εταιρειών, καθώς και η τροποποίηση ή ανάκληση αυτών. Η επικαιροποίηση του καθορισθέντος περιθωρίου κέρδους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της λειτουργίας των παραπάνω εταιρειών, και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του νόμου και των εγκριτικών αποφάσεων. Η ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την εφαρμογή και παρακολούθηση του νόμου. 2) Η κατάρτιση προτάσεων για την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου για εμπορικούς, βιομηχανικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς ή άλλου είδους σκοπούς, κατά το άρθρο 14 του Ν. 2971/2001 (Α΄ 285). 3) Η αιτιολογημένη εισήγηση για τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, βάσει του άρθρου 26 του Ν. 3386/2005 (Α΄ 212). 4) Η εφαρμογή των άρθρων 7 και 9 του Ν. 4171/1961 «Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της χώρας» (Α΄ 93), όπως ισχύει. 5) Η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 2687/1953 «Περί επενδύσεων και προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού» (Α΄ 317). 6) Η ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου αρμοδιότητας του Τμήματος, μέσω ιστοσελίδας και κάθε άλλης δυνατής επικοινωνιακής μεθόδου. 7) Η εισήγηση μέτρων που αποβλέπουν στην προσέλκυση Κεφαλαίων Εξωτερικού. 2)Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών. 1) Η παρακολούθηση των αδειών εγκατάστασης αλλοδαπών και η υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών εταιρειών στις διατάξεις των νόμων 27/1975 (Α΄ 77), 2234/1994 (Α΄ 142), 3427/2005 (Α΄ 312). 2) Η διαχείριση των εγγυητικών επιστολών των παραπάνω εταιρειών. 3) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών. 4) Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του νόμου και των εγκριτικών αποφάσεων. 5) Η ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την εφαρμογή και παρακολούθηση των παραπάνω. 6) Η υπαγωγή πλοίων στα Ελληνικά νηολόγια σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ. 2687/1953 (Α΄ 317). Άρθρο 35 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 1.Το Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. 2.Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες: αα. Η ευθύνη για την παρακολούθηση των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.). ββ. Η μέριμνα για την παρακολούθηση του ύψους των φορολογικών απαλλαγών σε σχέση με το χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και τη Διαχείριση – Ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος. γγ. Η παρακολούθηση των καθεστώτων ενισχύσεων και της σχετικής Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας για την παροχή φορολογικών κινήτρων. δδ. Η μέριμνα για τη σύνταξη των κανονιστικών αποφάσεων που προβλέπει ο εκάστοτε αναπτυξιακός νόμος και τη γνωστοποίηση αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. εε. Η εισήγηση για την παροχή των φορολογικών κινήτρων για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης και η παροχή πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους φορείς. στστ. Η παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση των κινήτρων φορολογικής απαλλαγής. ζζ. Η συνεργασία με το Τμήμα Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, όσον αφορά στην ένταξη των επιχειρήσεων με το κίνητρο φορολογικής απαλλαγής. ηη. Η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος. Άρθρο 36 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 1.Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και αποτελεί την Εθνική Αρχή Συντονισμού του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3614/2007 (Α΄ 267). 2.Η Γενική Γραμματεία αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1)Τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. 2)Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) – Εθνικό Σημείο Επαφής. 3)Το Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Επιθεωρήσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Άρθρο 37 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων είναι η διαμόρφωση και εποπτεία του πλαισίου χρηματοδότησης της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Συγκεκριμένα στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων είναι: 1)Ο συντονισμός του σχεδιασμού, των προτεραιοτήτων και της εφαρμογής των αναπτυξιακών πολιτικών, μέσω της διασφάλισης των πόρων του προϋπολογισμού δημοσίων Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων Ανάπτυξης, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. 2)Η εποπτεία και ο συντονισμός του ελέγχου της οικονομικής παρακολούθησης της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω σχετικών επιθεωρήσεων. 3)Η διαμόρφωση και εποπτεία της επίτευξης των οικονομικών στόχων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα Αλιείας, Λοιπά προγράμματα). 4)Η διαμόρφωση και εποπτεία της επίτευξης των οικονομικών στόχων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. 5)Ο συντονισμός και η υλοποίηση των Μνημονίων Κατανοήσεως των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στη χώρα, καθώς και η επίτευξη των στόχων αυτών. 6)Η εκπροσώπηση της χώρας έναντι διεθνών και άλλων οικονομικών Οργανισμών για τα θέματα προγραμματισμού, χρηματοδότησης και εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 4.Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων αποτελείται από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. Άρθρο 38 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων είναι η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πολιτικής με την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Σχεδιασμού Αξιολόγησης και Υποστήριξης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 2)Τμήμα Προϋπολογισμού και Προγραμματισμού Δημοσίων Επενδύσεων 3)Τμήμα Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 4)Τμήμα Χρηματοδότησης και Οικονομικής Παρακολούθησης Δημοσίων Επενδύσεων. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Σχεδιασμού, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: 1) Καταρτίζει τις προδιαγραφές και τα κριτήρια για την ένταξη έργων στο Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. 2) Εποπτεύει και ενεργεί για τη δημιουργία συστήματος αξιολόγησης έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους με χρήση μεθοδολογικών εργαλείων. 3) Παραλαμβάνει και αξιολογεί τις προτάσεις των Φορέων για ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ με βάση το σύστημα αξιολόγησης που υιοθετείται και εισηγείται προς το τμήμα κατάρτισης για την ένταξη ή μη των έργων στο ΠΔΕ. 4) Διαμορφώνει πρότυπα Αναπτυξιακά Προγράμματα. 5) Έχει την ευθύνη της συγκρότησης και λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς και της παρακολούθησης τους. 6) Προβαίνει στην αξιολόγηση προγραμμάτων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ (ex ante/ex pοst). 7) Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση όλων των ενεργειών Τεχνικής υποστήριξης του ΠΔΕ (εθνική και συγχρηματοδοτούμενη). 8) Συντάσσει προδιαγραφές για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης στα θέματα παρακολούθησης των έργων του εθνικού σκέλους. 9) Προβαίνει στην αξιολόγηση έργων των λοιπών κοινοτικών προγραμμάτων και εισηγείται στο τμήμα κατάρτισης την ένταξή τους στο ΠΔΕ. 10) Συνεργάζεται με το τμήμα του ΕΟΧ και εισηγείται στο τμήμα κατάρτισης την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ. 2)Τμήμα Προϋπολογισμού και Προγραμματισμού Δημοσίων Επενδύσεων: 1) Εισηγείται τον ετήσιο και μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό/προγραμματισμό του ΠΔΕ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 2) Επικοινωνεί με τους φορείς του ΠΔΕ και συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για επίτευξη του ορθού προγραμματισμού. 3) Συντάσσει την ετήσια εγκύκλιο οδηγιών για την κατάρτιση του ΠΔΕ στα πλαίσια του ετήσιου και του μεσοπρόθεσμου Προγραμματισμού. 4) Διαμορφώνει την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και αποστέλλει τις σχετικές εισηγήσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 5) Παρακολουθεί την εξέλιξη των εσόδων του ΠΔΕ σε μηνιαία βάση. 6) Συντάσσει εγκυκλίους οδηγιών προς τους Φορείς για την ορθή εκτέλεση του ΠΔΕ. 7) Παρακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΠΔΕ και εισηγείται για τη βελτίωση του. 8) Σε συνεργασία με το Τμήμα Χρηματοδότησης και Οικονομικής Παρακολούθησης Δημοσίων Επενδύσεων συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό της εκτέλεσης του ΠΔΕ του προηγούμενου έτους και της απορρόφησης των σχετικών πόρων και διαμορφώνει σχετική εισηγητική έκθεση. 9) Διαμορφώνει τις εκτιμήσεις για την πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ (π.χ. μηνιαίες εκτιμήσεις δαπανών και εσόδων ΠΔΕ) και συντάσσει σχετικές αναφορές. 10) Επικοινωνεί και ενεργεί σε σχέση με διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (ΕΤΕπ, κ.λπ.), για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων του ΠΔΕ. 11) Επικοινωνεί και ενεργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, έναντι θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οικονομικών οργανισμών, για τα θέματα προγραμματισμού, προϋπολογισμού, και εκτέλεσης του ΠΔΕ. 12) Συντάσσει προδιαγραφές για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης στα θέματα του προγραμματισμού. 3)Τμήμα Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: 1) Αξιολογεί τις προτάσεις των φορέων και των τροποποιήσεών τους, και εισηγείται την τελική διαμόρφωση, κατάρτιση και έγκριση των Συλλογικών Αποφάσεων ένταξης έργων, μελετών και προγραμμάτων. 2) Παρακολουθεί σε συνεργασία με το τμήμα χρηματοδότησης και οικονομικής παρακολούθησης την εκτέλεση των ετήσιων επενδυτικών προγραμμάτων όλων των φορέων και την εκτέλεση του ΠΔΕ σύμφωνα με το σχεδιασμό του. 3) Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης μεριμνά για την υλοποίηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων του Δημοσίου με την κατανομή των ετήσιων πιστώσεων των έργων Εθνικού και Περιφερειακού Επιπέδου στους επιμέρους φορείς και τομείς. 4) Παρέχει στο Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, του Οικονομικού Απολογισμού και των σχετικών Εγκυκλίων Οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς. 5) Συλλέγει στοιχεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορούν τις νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι Φορείς σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τις χρηματοδοτήσεις και τις πληρωμές και εισηγείται τυχόν διορθωτικές ενέργειες στον προγραμματισμό. 6) Συντάσσει προδιαγραφές για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) της Διεύθυνσης στα θέματα κατάρτισης του προγράμματος. 7) Μεριμνά για την κατάρτιση και εκπαίδευση στελεχών της Διεύθυνσης αλλά και των αρμοδίων φορέων για θέματα του ΠΔΕ μέσω σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων. 4)Τμήμα Χρηματοδότησης και Οικονομικής Παρακολούθησης Δημοσίων Επενδύσεων: 1) Εκτελεί το ετήσιο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Επενδύσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος. 2) Χρηματοδοτεί τους φορείς εκτέλεσης των έργων του ΠΔΕ, παρακολουθεί τις πληρωμές του ΠΔΕ και τα λοιπά οικονομικά στοιχεία. 3) Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό της συνολικής εκτέλεσης του ΠΔΕ τρέχοντος έτους σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο και την Τράπεζα της Ελλάδας. 4) Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου και τις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τις επιχορηγήσεις που δίνονται σε Νομικά Πρόσωπα τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο. 5) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία εκτέλεσης του ΠΔΕ. 6) Παρακολουθεί την εξέλιξη των πληρωμών κατά την εκτέλεση του Ετήσιου Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και μεριμνά για την έκδοση περιοδικών και τελικών απολογιστικών στοιχείων. 7) Έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την ορθή λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) της Διεύθυνσης (ΟΠΣ ΠΔΕ, ΠΣΥΠΠΟΔΕ, e-pde κ.λπ.). 8) Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού νέων ΠΣ και τροποποιήσεις/επεκτάσεις υπαρχόντων, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. 9) Έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την σύνδεση των ΠΣ με τρίτα συστήματα (ΓΛΚ, ΤτΕ, Τaxis, κ.λπ.). 10) Προτείνει, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, νέες συνδέσεις. 11) Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τους φορείς του ΠΔΕ το μητρώο δεσμεύσεων που τηρούν οι φορείς. 12) Συλλέγει στοιχεία και παρακολουθεί μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΠΔΕ. Άρθρο 39 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) – ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 1.Το Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ, εφεξής) αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής και έχει τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση των Μνημονίων Κατανοήσεως των ΧΜ ΕΟΧ στη χώρα καθώς και για την επίτευξη των στόχων αυτών. 2.Ειδικότερα, οι αρμοδιότητές του είναι οι ακόλουθες: 1)Υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων της Ε.Ε. και της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ για τις νέες χρηματοδοτικές περιόδους των ΧΜ ΕΟΧ. 2)Σχεδιασμός, οργάνωση της εθνικής στρατηγικής και διαβουλεύσεις με την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ για την κατανομή των πόρων των ΧΜ ΕΟΧ στις εγκεκριμένες από την Ε.Ε. και την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ θεματικές ενότητες και στο Ταμείο Διμερών Σχέσεων σε εθνικό επίπεδο. 3)Συνεργασία με την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ για την υπογραφή των Μνημονίων Κατανοήσεως από τις δότριες χώρες και από το δικαιούχο κράτος. 4)Εκπροσώπηση της χώρας στις σχέσεις της με την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ και το Γραφείο ΧΜ. 5)Προετοιμασία, οργάνωση και συντονισμός των ετήσιων συναντήσεων μεταξύ της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ και του Εθνικού Σημείου Επαφής. 6)Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για την υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ, υποστήριξη και συντονισμός εργασιών αυτής. 7)Συντονισμός, εποπτεία και παρακολούθηση των αρμοδίων εμπλεκομένων ελληνικών αρχών στην υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την άσκηση αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των ΧΜ ΕΟΧ. 8)Κατάρτιση και υποβολή προς την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ ετήσιας έκθεση στρατηγικής αναφορικά με την αξιολόγηση της συνεισφοράς των ΧΜ ΕΟΧ στη χώρα για: τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων με τις δότριες χώρες, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εθνικών δομών διαχείρισης και ελέγχου που έχουν θεσμοθετηθεί από τη χώρα, την πορεία υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ. 9)Παρακολούθηση και μέριμνα για την πραγματοποίηση των ετήσιων δεσμεύσεων των πόρων των ΧΜ ΕΟΧ αλλά και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την ομαλή υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ. 10)Διαβούλευση με την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ για ανακατανομή των πόρων καθώς και τυχόν τροποποιήσεις των Μνημονίων Κατανοήσεως και των θεματικών ενοτήτων αυτού. 11)Παρακολούθηση και εποπτεία της συνολικής φυσικής και οικονομικής προόδου των εγκριθέντων έργων και προγραμμάτων των ΧΜ ΕΟΧ. Μέριμνα για την ομαδοποίηση των σχετικών στοιχείων και για την εξαγωγή στατιστικών και λοιπών συγκεντρωτικών στοιχείων. 12)Παρακολούθηση μέσω επιτόπιων επισκέψεων και επαληθεύσεων σε τακτική βάση της προόδου της υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ αναφορικά με τα αποτελέσματα, τους στόχους, τους δείκτες και τις ειδικότερες οικονομικές απαιτήσεις. 13)Προετοιμασία και υποβολή προς την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναφορών παρατυπιών που επηρεάζουν ή θέτουν σε κίνδυνο την υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ. 14)Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στην Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ αναλυτικής περιγραφής των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ στη χώρα. 15)Διαχείριση της Συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας των ΧΜ ΕΟΧ και του Ταμείου Διμερών Σχέσεων σε Εθνικό Επίπεδο (Βilateral Fund at Νatiοnal Leνel). 16)Μέριμνα για τη δημιουργία και τη λειτουργία μηχανισμού καταγγελιών (cοmplaint mechanism) προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά καταγγελίες σχετικά με υπόνοιες για τη μη συμβατότητα με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ. 17)Κατάρτιση εγχειριδίων ή οδηγιών εφαρμογής για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ προς τις εμπλεκόμενες αρχές. 18)Διαχείριση οριζοντίων θεμάτων κρατικών ενισχύσεων που άπτονται της υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 19)Μέριμνα για την πιστοποίηση της επίτευξης των στόχων της υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ ΕΟΧ. 20)Λειτουργία Γραφείου ΟΠΣ για τις ανάγκες των ΧΜ ΕΟΧ. 21)Παροχή Πληροφόρησης και Δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο για την παρουσία και την πρόοδο υλοποίησης των ΧΜ ΕΟΧ στην Ελλάδα με την κατάρτιση επικοινωνιακής στρατηγικής, τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και τη λειτουργία και συντήρηση διαδικτυακού ιστοτόπου αποκλειστικά για την υλοποίηση των ΧΜ ΕΟΧ. Άρθρο 40 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΔΕ 1.Το Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Επιθεωρήσεων είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της οικονομικής παρακολούθησης της εκτέλεσης του ΠΔΕ μέσω δειγματοληπτικών επιτόπιων επιθεωρήσεων στους φορείς και στα έργα. Η διενέργεια των Επιθεωρήσεων αφορά ιδίως Φορείς και έργα που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, καθώς και Φορείς και έργα που εντάσσονται σε συλλογικές αποφάσεις του συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ, αλλά δεν διέπονται από θεσμοθετημένο σύστημα ελέγχου. Το Τμήμα διενεργεί επιθεωρήσεις και προβαίνει σε διασταυρώσεις στοιχείων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων και το Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. 2.Ειδικότερα οι αρμοδιότητές του Τμήματος είναι οι ακόλουθες: 1)Σχεδιάζει τη δομή, το περιεχόμενο τις διαδικασίες κατάρτισης του συστήματος διαχείρισης επιθεωρήσεων και καθορίζει τα κριτήρια του δείγματος επιθεωρήσεων. 2)Η σύνταξη σχεδίων υπουργικών αποφάσεων, για σύσταση ομάδων Επιθεωρήσεων, για τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων. 3)Παρακολουθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές την τήρηση των διαδικασιών των συστημάτων διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και προβαίνει σε διασταυρώσεις στοιχείων και έλεγχο αυτών. 4)Διενεργεί έκτακτες επιθεωρήσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία έργων με εντολή της πολιτικής ηγεσίας. 5)Αξιολογεί τις αναφορές των ομάδων επιθεωρήσεων και συνθέτει πορίσματα. 6)Τηρεί αρχείο Επιθεωρήσεων. 7)Εισηγείται προς την πολιτική ηγεσία για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. 8)Ελέγχει τις μη επιλέξιμες δαπάνες έργων που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα και βαρύνουν Εθνικούς πόρους. 9)Αξιολογεί τα αιτήματα αυξήσεων προϋπολογισμού συνεχιζόμενων έργων που προτείνονται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα σε συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων. 10)Προβαίνει σε έλεγχο έργων που εμφανίζονται με γενικούς τίτλους στις σχετικές αποφάσεις (ΣΑΕ, ΣΑΜ, κλ.π.) ως προς τα υποέργα-συμβάσεις που περιλαμβάνουν και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 11)Επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνει από την αρμόδια Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, ήτοι ΟΠΣ-ΠΔΕ που αφορούν την παρακολούθηση και χρηματοδότηση των έργων. 12)Δημιουργεί αναφορές επιθεωρήσεων και μεριμνά για την εισαγωγή αυτών στο σύστημα ΟΠΣ /ΠΔΕ. 13)Διαβιβάζει τα πορίσματα στις περιπτώσεις ευρημάτων παρατυπιών στα αρμόδια όργανα ελέγχου για περαιτέρω ενδελεχή έλεγχο. Άρθρο 41 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας είναι η ανασυγκρότηση, η ανάπτυξη και διερεύνηση της παραγωγικής βάσης της χώρας στους τομείς της μεταποίησης και των συναφών προς αυτή υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, την αύξηση της απασχόλησης, καθώς και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. 2.Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1)Τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής. 2)Τη Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου. Άρθρο 42 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι: 1)Η ανάλυση, η εξειδίκευση και ο επιμερισμός των στρατηγικών στόχων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα Διοίκησης σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, για τον τομέα ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης και των Δ/νσεων που υπάγονται σε αυτή. 2)Η εκπόνηση στοχοθεσίας, ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων, ο συντονισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής των επιμέρους στόχων κάθε Διεύθυνσης, ανάλογα με τις αρμοδιότητές της, όπως και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μέσω συγκεκριμένων ετήσιων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών και η λήψη διορθωτικών μέτρων όπου αυτό απαιτείται. 3)Η προώθηση της ανάπτυξης και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των Πολύ μικρών Επιχειρήσεων (ΠμΕ), μέσω του σχεδιασμού και του συντονισμού της υλοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών, πρωτοβουλιών και μέτρων και δράσεων. 4)Η ενθάρρυνση και η στήριξη της πάσης μορφής και φύσεως επιχειρηματικότητας, όπως η καινοτομική επιχειρηματικότητα, η νεανική και η γυναικεία επιχειρηματικότητα, η επιχειρηματικότητα ειδικών κατηγοριών πολιτών, για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 5)Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και εφαρμογών αρμοδίως, για την προαγωγή και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στη βιομηχανική δραστηριότητα και των συναφών προς αυτή υπηρεσιών, την χρήση νέων σύγχρονων θεσμών και εργαλείων χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. 6)Η εξασφάλιση της απαιτούμενης συνεργασίας με άλλα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων που τίθενται, όπως και η μέριμνα για την αποτελεσματική εποπτεία και την υποστήριξη των φορέων και οργανισμών που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στη Γενική Γραμματεία, για την υλοποίηση του έργου τους. 7)Ο συντονισμός για την διαμόρφωση των εθνικών θέσεων για θέματα αρμοδιότητάς της που εξετάζονται στα όργανα της ΕΕ, τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και εισήγηση αρμοδίως, όπως και ο συντονισμός για τη σύναψη με τρίτες χώρες διμερών Συμφωνιών και Μνημονίων Κατανόησης σε θέματα αρμοδιότητας της. 8)Ο Προϊστάμενος της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης εκπροσωπεί την Ελλάδα στις εξής ομάδες υψηλού επιπέδου: (1) Ομάδα Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη» (Ηigh Leνel Grοup οn Cοmpetitiνeness and Grοwth) και (2) Ομάδα Πολιτικής Επιχειρήσεων – Γενικοί Διευθυντές (Εnterprise Ροlicy Grοup – Directοrs General) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποστηρίζεται στη λειτουργία του αυτή από το Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής & Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής. 2.Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 1)Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής. 2)Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 3)Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών. Άρθρο 43 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η βελτίωση των επιδόσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας και των συναφών υπηρεσιών με την: 1)διαμόρφωση κατάρτισης βιομηχανικής πολιτικής, την εκπόνηση και εφαρμογή Επενδυτικών Προγραμμάτων για την βιομηχανία και ΜΜΕ, 2)εφαρμογή θεσμών για την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής και μεταποίησης, 3)ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργοποίησης των δράσεων για την διαμόρφωση κατάλληλου επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, την άρση της πάσης φύσεως εμποδίων με την προώθηση νέων τεχνολογιών και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων. 2)Τμήμα Μελετών, Αναλύσεων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης. 3)Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εξειδίκευσης. 4)Τμήμα Δράσεων, Μέτρων και Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων. 3.Η Διεύθυνση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής: 1)Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων. 1) Μελετά, διαμορφώνει, και εισηγείται αρμοδίως σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη και τους οικονομικούς εταίρους, όπου αυτό απαιτείται, τις βασικές κατευθύνσεις και τα επιχειρησιακά προγράμματα, για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και των συναφών προς αυτή υπηρεσιών. Στο ίδιο πλαίσιο, προωθεί και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της βιομηχανίας, και της εν γένει μεταποίησης, ιδιαίτερα αυτής που ενσωματώνει την καινοτομία και την φιλικότητα προς το περιβάλλον στην δραστηριότητά της, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τα στοιχεία του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. 2) Σχεδιάζει πρωτοβουλίες, μέτρα και προγράμματα για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών που έχουν αποφασιστεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και όπου απαιτείται προωθεί δράσεις, σχετικά με τη διαμόρφωση του κατάλληλου επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. Μεριμνά για την ομαλή και σταθερή λειτουργία του, όπως και για την άρση των πάσης φύσεως διοικητικών, οικονομικών και άλλης μορφής εμποδίων, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 3) Σε συνεργασία και συντονισμό με άλλες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας διαμορφώνει προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων και δημιουργία νέων δομών, υποδομών και εργαλείων για τη βελτίωση της πρόσβασης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, στη χρηματοδότηση και στη γνώση, καθώς και στη δημιουργία και προώθηση νέων επιχειρηματικών και παραγωγικών κλάδων. 4) Σχεδιάζει και προωθεί στοχευμένες πολιτικές, εκπονεί προγράμματα και υποστηρίζει πρωτοβουλίες, ενέργειες και δράσεις, που στοχεύουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων. 5) Παρακολουθεί και συμμετέχει στα ευρωπαϊκά όργανα και ευρωπαϊκούς, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, σχετικά με θέματα βιομηχανικής πολιτικής και συντονίζει τη διαμόρφωση και διατύπωση των ελληνικών θέσεων για τα ως άνω θέματα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας και άλλα εμπλεκόμενα μέρη όπως οικονομικοί εταίροι, φορείς των επιχειρήσεων, συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες. 6) Προετοιμάζει τις προτάσεις και εισηγήσεις της πολιτικής ηγεσίας επί θεμάτων βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής για τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» της Ε.Ε. Παρακολουθεί και μεριμνά για τη διατύπωση της ελληνικών θέσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ε.Ε. Παρακολουθεί την εξέλιξη των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεριμνά για την ενημέρωση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών για τις ελληνικές θέσεις στα θέματα αυτά. 7) Παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, τους οικονομικούς εταίρους, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, καθώς και σε άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες (κεντρικές και περιφερειακές) και φορείς, σχετικά με τις εξελίξεις, τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις, των οργάνων της Ε.Ε. και των Διεθνών Οργανισμών σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική και την πολιτική για τις επιχειρήσεις. 8) Παρακολουθεί θέματα διμερών βιομηχανικών σχέσεων και προετοιμάζει τις εισηγήσεις για την εκπροσώπηση της Γενικής Γραμματείας σε διυπουργικές συναντήσεις με στόχο τη σύναψη διμερών συμφωνιών. 9) Μεριμνά για το συντονισμό της ελληνικής εκπροσώπησης επί θεμάτων βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής επιχειρήσεων στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Οργανισμών. 2)Τμήμα Μελετών, Αναλύσεων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης. 1) Παρακολουθεί την υλοποίηση και εφαρμογή των δράσεων της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης (mοnitοring), και σε συνεργασία όπου αυτό απαιτείται με άλλες Διευθύνσεις, συντάσσει ενδιάμεσες Εκθέσεις (Repοrts), αξιολογεί τα αποτελέσματα των επενδυτικών πρωτοβουλιών που υλοποιούνται και αποφαίνεται περί της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων τους στην βιομηχανία και την οικονομία και προβαίνει στις κατάλληλες αναθεωρήσεις όπου αυτό είναι αναγκαίο και χρήσιμο για την εφαρμογή. 2) Συγκεντρώνει μελέτες, έρευνες, εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία ελληνικών και ξένων αναγνωρισμένων οργανισμών, ινστιτούτων, φορέων και της ΓΓΒ κ.λπ., σχετικά με την πορεία της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, αλλά και τα προϊόντα και τις συναφείς υπηρεσίες και κάθε άλλο στοιχείο που εκπονείται υπό μορφή των ανωτέρω. 3) Καταχωρεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή τα ανωτέρω και μεριμνά για την αξιοποίησή και επεξεργασία τους, για την μελέτη και αξιολόγηση της πορείας και των εξελίξεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στη χώρα. Εκπονεί κατά περίπτωση μελέτες και συντάσσει εκθέσεις σχετικά με την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων και τομέων της παραγωγής και τεκμηριώνει τις επιπτώσεις των πολιτικών και των μέτρων που λαμβάνονται, στη λειτουργία και την ανάπτυξή τους, στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητά τους. 4) Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες, αρχές, φορείς, ινστιτούτα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς κ.λπ., σε θέματα αξιοποίησης στοιχείων, μελετών εκπόνησης Εκθέσεων, Αναλύσεων κ.λπ., και προωθεί τα αποτελέσματα μέσω πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης τα ενδιαφερόμενα μέρη. 5) Συνεργάζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ), όπως και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και άλλα όργανα φορείς και μπορεί να εκπονεί ή και να αναθέτει σε τρίτους την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για θέματα βιομηχανίας, ανταγωνιστικότητας, περιφερειακής ανάπτυξης, κ.λπ. και να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που υποστηρίζει την τεκμηρίωση στα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας. 6) Σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη υποστηρίζει από πλευράς στοιχείων και δεδομένων όλες τις υφιστάμενες δομές και υποδομές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και εφαρμόζει καταξιωμένες μεθόδους και δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης της. Οργανώνει και προωθεί δράσεις και ενέργειες για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των συναφών επιχειρήσεων και των επενδυτών. 3)Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εξειδίκευσης. 1) Συνεργάζεται με το Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικών και Προγραμματισμού και τις άλλες υπηρεσίες της ΓΓΒ για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λήψη μέτρων για την αναδιάρθρωση την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη προβληματικών ή κρίσιμων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της εφαρμογής άλλων εργαλείων και μεθόδων, που μπορούν να ενισχύσουν τις συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις. 2) Προγραμματίζει και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προγράμματα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, των υπό αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και περιφερειών, στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία και στην τεχνολογική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και στη στροφή σε νέες αλλά και στην παροχή κινήτρων, στην χρηματοδότηση και επανακατάρτιση του προσωπικού τους, για την ενίσχυση της ανάπτυξης στις περιφέρειες της χώρας. 3) Αναδεικνύει και προωθεί τεχνολογίες ευρέως ενδιαφέροντος (Βase – Τechnοlοgies τεχνολογίες υποδομής) με έμφαση στην οριζόντια εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων της μεταποίησης και των κατασκευών σε φθίνουσες περιοχές, για την διατήρηση και ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. 4) Ερευνά για τον εντοπισμό δυσκολιών, εμποδίων (τεχνικών, οικονομικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών κ.λπ.) και αρνητικών παραγόντων που δημιουργούν δυσχέρειες στην επέκταση, λειτουργία και ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις και εισηγείται πολιτικές και μέτρα για την άρση τους, σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία και δημόσιες επιχειρήσεις. 4)Τμήμα Δράσεων, Μέτρων, Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων. 1) Εξειδικεύει μέτρα και δράσεις για την προώθηση δομικών και θεσμικών αλλαγών για δημιουργία φιλικότερου θεσμικού περιβάλλοντος στη μεταποίηση και τις επιχειρήσεις, για την εισαγωγή τους στη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την προώθηση των πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς, για τη χρήση νέων καθαρότερων και αποτελεσματικότερων και φιλικότερων στο περιβάλλον τεχνολογιών στην παραγωγή των προϊόντων, την προώθηση δράσεων κ.λπ. 2) Στο πλαίσιο των Κοινοτικών Προγραμμάτων Στήριξης και Πρωτοβουλιών, όπως και των Εθνικών Έργων και Προγραμμάτων της ΓΓΒ, υλοποιεί ή εποπτεύει την υλοποίησή τους για την εφαρμογή των στρατηγικών και πολιτικών επιλογών που έχουν αποφασιστεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιομηχανία, περιλαμβανομένων και των αναπτυξιακών νόμων, προκειμένου να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός των μονάδων και η βελτίωση της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητάς τους. 3) Σχεδιάζει και προωθεί την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων ευρείας πληροφόρησης και διάχυσης, αξιοποιώντας και υποστηρίζοντας όλες τις υπάρχουσες εθνικές δομές και υποδομές (π.χ Εurοpean Νetwοrk), ενισχύοντας τη δημιουργία νέων (π.χ e-ΚΕΠ), καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που επιτρέπει την ευρύτητα της διασποράς της γνώσης και των σύγχρονων εξελίξεων, των εργαλείων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας στα ενδιαφερόμενα μέρη, και προωθεί τρόπους βελτίωσης της προσβασιμότητάς της και στην αποτελεσματικότερη ένταξη στις δράσεις και ενέργειες υποστήριξης, μείωσης των κενών και των εμποδίων που παρουσιάζονται, καθώς και η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και χρηματοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων στο σύστημα ενισχύσεων. 4) Παρακολουθεί και επιβλέπει την υλοποίηση των επενδύσεων που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων και προγραμμάτων και αναπτυξιακών νόμων, καθώς και την πραγματοποίηση των προβλεπομένων ελέγχων και μεριμνά για την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των επιχορηγήσεων στους δικαιούχους. Άρθρο 44 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη και η στήριξη των ΜΜΕ και της χειροτεχνίας με την ανάληψη πρωτοβουλιών, με την εκπόνηση μέτρων και δράσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή ελέγχων χρηματοδοτικών εργαλείων για την χρηματοδότηση των ΜΜΕ και με την υποστήριξη και ανάπτυξη δομών πληροφόρησης και υποστήριξης των ΜΜΕ. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Πολιτικών και Δομών Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 2)Τμήμα Πολιτικών Υποστήριξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Βιοτεχνίας Χειροτεχνίας και Εκπαίδευσης σε Θέματα Επιχειρηματικότητας. 3)Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας και Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Πολιτικών και Δομών Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 1) Συγκεντρώνει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία (οικονομικά, χρηματοδοτικά, επενδυτικά, κ.λπ.), σχετικά με την εξέλιξη και ανάπτυξη των Μεσαίων, Μικρών (ΜμΕ) και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠμΕ) στη χώρα και εισηγείται και εφαρμόζει μέτρα, δράσεις, ενέργειες και προγράμματα με στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους. 2) Συνεργάζεται με τους οικονομικούς φορείς και τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, για τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών για τις Μικρομεσαίες (ΜμΕ) και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠμΕ), παρακολουθεί ενδελεχώς τα σχετικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς (πχ. ΟΟΣΑ) και μεριμνά για τη διαμόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων εφαρμογής των εξειδικευμένων πλαισίων, όπως το «Μικρό Επιχειρείν» (Small Βusiness Αct) και την εκπόνηση των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων Εφαρμογής τους. 3) Παρακολουθεί την εφαρμογή-υλοποίηση των θεσμικών παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών για τις ΜμΕ σχετικά με το «Μικρό Επιχειρείν» (SmallΒusinessΑct) και τη συνθήκη της Λισσαβόνας και αναδεικνύει και διαχέει τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές για τις ΜμΕ, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα καλών επιχειρηματικών πρακτικών για την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την πράσινη ανάπτυξη των ΜμΕ. 4) Αποτελεί το «Εθνικό Σημείο Αναφοράς» για θέματα συντονισμού πολιτικής και δράσεων για τη στήριξη και ενίσχυση των ΜμΕ, διαμορφώνει και εισηγείται νομικές και θεσμικές παρεμβάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τις ΜμΕ και συνεχίζει μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και της αποστολής του ΕΟΜΜΕΧ. 5) Υποστηρίζει το Εθνικό Συμβούλιο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, λειτουργεί και εποπτεύει το Παρατηρητήριο για τις ΜμΕ, και όπου είναι απαραίτητο συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς για τα θέματα αυτά, ενώ υποστηρίζει και τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο (SΜΕ-Εnνοy), ο οποίος συντονίζει την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Δράσης για τις ΜμΕ. στ.στ. Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας και ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων δομών, υποδομών, εργαλείων, εφαρμογών και δημιουργία νέων, που βελτιώνουν την πρόσβαση των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και πολύ μικρών στη χρηματοδότηση και στη γνώση, καθώς και στη δημιουργία και προώθηση νέων επιχειρηματικών και παραγωγικών κλάδων και επιχειρηματικών συνεργασιών/ συνεργιών. 2)Τμήμα Πολιτικών Υποστήριξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Βιοτεχνίας Χειροτεχνίας και Εκπαίδευσης σε Θέματα Επιχειρηματικότητας. 1) Προάγει και ενισχύει με κάθε πρόσφορο μέσο την ανάπτυξη των βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επιχειρήσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, αλλά και ειδικών κλάδων της παραγωγής, όπως της ταπητουργίας, της καλλιτεχνικής και κεραμικής βιοτεχνίας, της αργυροχρυσοχοΐας και της γουνοποιίας κ.ά. Υποστηρίζει ακόμα την ανάπτυξη βιοτεχνικών και χειροτεχνικών δραστηριοτήτων στους τομείς του Δέρματος, του Υποδήματος, του Ξύλου – Επίπλου, των Πλαστικών, της Κλωστοϋφαντουργίας, της Ένδυσης, του Μαρμάρου, Αλουμινίου, Χαρτιού και άλλων χειροτεχνικών δραστηριοτήτων. 2) Διενεργεί έρευνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση των προϊόντων του κλάδου της Χειροτεχνίας, της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, της Κεραμικής Βιοτεχνίας, της αργυροχρυσοχοΐας και της γουνοποιίας και υποστηρίζει εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προώθηση νέων μορφών, σχεδίων και μεθόδων των προϊόντων των κλάδων αυτών. 3) Μεριμνά για τη διάσωση και διάδοση των ποικίλων μορφών της Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, όπως αυτές εκφράζονται με το αντικείμενο της εγχώριας Χειροτεχνίας και της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, και προωθεί τη μετατροπή τους μέσα από πρωτοβουλίες μέτρα και δράσεις, σε βιώσιμη επιχειρηματική – πολιτιστική δραστηριότητα. 4) Εκπονεί επενδυτικά προγράμματα και εξειδικευμένες δράσεις για την ενίσχυση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων των Χειροτεχνικών ΜμΕ και ΠμΕ, όπως και της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, της Κεραμικής Βιοτεχνίας, της Αργυροχρυσοχοΐας της Γουνοποιίας κ.ά. 5) Συνεργάζεται με άλλους φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρηματικούς φορείς και χρηματοδοτικούς οργανισμούς με στόχο την βιομηχανική ανάπτυξη των κλάδων της Χειροτεχνίας, της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, της Κεραμικής Βιοτεχνίας, της Αργυροχρυσοχοΐας της Γουνοποιίας κ.ά. 6) Μεριμνά σε συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας και με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού στα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και, γενικότερα, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη του επιπέδου, την αύξηση της εξειδίκευσης, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των επιδόσεων του. 7) Μεριμνά για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό για θέματα ποιότητας, ανάπτυξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, καθώς και κάθε άλλης ανάγκης που απαιτείται από τις πολιτικές και τα προγράμματα που εφαρμόζονται. 8) Προωθεί, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση ειδικών δράσεων επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού που απασχολείται στις ΜμΕ, μέσω τεχνικών εργασιακής διαμεσολάβησης, ατομικής συμβουλευτικής, καθοδήγησης και λοιπών τεχνικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και σχεδιάζει, υλοποιεί και εποπτεύει πολιτικές και δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. 3)Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας και Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς. 1) Παρακολουθεί όλο το σύστημα των θεσμών, δομών και υποδομών που σχεδιάζεται ή και έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί στη χώρα και την ΕΕ, για την υποστήριξη και ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και ΠμΕ. Ειδικότερα σχεδιάζει και εισηγείται (περιλαμβανομένων και των θεσμικών ρυθμίσεων) την ανάπτυξη και λειτουργία, όπως και στην ΕΕ, αντίστοιχων σχημάτων, θεσμών, μέτρων και δράσεων για τις μεσαίες, μικρές και χειροτεχνικές επιχειρήσεις, με έμφαση στην υποστήριξη επενδυτικών και άλλων πρωτοβουλιών που εμπεριέχουν αυξημένους επιχειρηματικούς κινδύνους. 2) Σχεδιάζει με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, φορείς και ιδρύματα, μηχανισμούς, δομές και σχήματα ενημέρωσης, διευκόλυνσης ή και ενεργοποίησης των ΜμΕ και ΠμΕ, για την απόκτηση πρόσβασης στις πληροφορίες, στις διαδικασίες και στα κεφάλαια που χρειάζονται, καθώς και στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. 3) Ενημερώνει, πληροφορεί και ευαισθητοποιεί μέσω ενός οργανωμένου πληροφοριακού συστήματος όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών (όπως Startup Greece, Αντένες Επιχειρηματικότητας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Βελτίωση της Επιχειρηματικής και Κοινωνικής Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, κ.α.), που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων των Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς των υπηρεσιών και της βιομηχανίας και παράλληλα συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία και δεδομένα για την εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης για τις ΜμΕ. 4) Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα στα διεθνή, ευρωπαϊκά και διακρατικά δίκτυα υποστήριξης της επιχειρηματικής δράσης των ΜμΕ, όπως το Εnterprise Εurοpe Νetwοrk, μεριμνώντας για την αξιοποίηση των ευκαιριών στις διεθνείς αγορές. 5) Σχεδιάζει, διαχειρίζεται, εποπτεύει ή/και υλοποιεί επενδυτικά προγράμματα και ειδικές δράσεις για την υποστήριξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών των Μεσαίων, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, για τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητά τους και την ενίσχυση της παρουσία τους στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. 6) Προωθεί, στηρίζει και ενθαρρύνει μέσω στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε ειδικούς τομείς και ευαίσθητους τομείς είναι οι νέες τεχνολογίες, το περιβάλλον, οι ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, όπως οι νέοι, οι γυναίκες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι νέοι επιστήμονες. 7) Σχεδιάζει, υλοποιεί και εποπτεύει πολιτικές και μέτρα που αποσκοπούν στην δημιουργία και ενίσχυση των συνεργασιών / συνεργειών και δικτυώσεων (clusters) μεταξύ των επιχειρήσεων στο χώρο των ΜμΕ και ΠμΕ, και εν γένει των επιχειρήσεων και αποτελεί το «Εθνικό Σημείο Αναφοράς» για θέματα συντονισμού πολιτικής και δράσεων. 8) Οργανώνει και διευκολύνει την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, μέσα από την καθιέρωση και εφαρμογή σύγχρονων χρηματοπιστωτικών εργαλείων, καθώς και κέντρων επιχειρηματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, και παρακολουθεί όλο το σύστημα των θεσμών που σχεδιάζεται ή εφαρμόζεται στην Ε.Ε. και τη χώρα μας, με στόχο τη χρηματοδότηση και τις ροές πόρων για την υποστήριξη επιχειρήσεων της βιομηχανίας και των ΜμΕ. 9) Μεριμνά σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, υπηρεσίες, φορείς και ιδρύματα για την προώθηση και εφαρμογή νέων σύγχρονων και αποτελεσματικών εργαλείων χρηματοδότησης, όπως είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και τα νέα σχήματα εγγυοδοσίας για επιχειρήσεις και κυρίως για ΜμΕ που προωθούνται μέσω του ΕΤΕΑΝ, σε συνεργασία με τη ΓΓΒ, τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (νenture capital), οι μικροπιστώσεις (micrοfinance), οι επιχειρηματικοί άγγελοι (business angles) καθώς και κάθε άλλο νέο πρόσφορο μέσο και εργαλείο και Πρόγραμμα Εθνικό ή Ευρωπαϊκό που διευκολύνει την πρόσβαση των μεταποιητικών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση ή/και την ικανοποίηση των επιχειρηματικών τους αναγκών. Άρθρο 45 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας με έμφαση στις ανάγκες των ΜΜΕ: 1)με τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την προώθηση της οικονομίας, της γνώσης, της καινοτομικότητας μέσω θεσμικών, χρηματοδοτών ή άλλων μέτρων και παρεμβάσεων. 2)με την ανάδειξη νέων και ανερχόμενων τεχνολογιών ευρέως εφαρμογής. 3)με τη διαμόρφωση και προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης, οικο-καινοτομίας και επιχειρηματικής αξιοποίησης του Περιβάλλοντος. 4)με τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου και παροχή κινήτρων για την επιβράδυνση της επιχειρηματικής αριστείας. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Πολιτικών Καινοτομίας. 2)Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Επιχειρηματικών Εφαρμογών. 3)Τμήμα Νέων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Οικο-Καινοτομίας. 4)Τμήμα Αξιολόγησης και Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Αριστείας. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 1)Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Πολιτικών Καινοτομίας. 1) Εισηγείται αρμοδίως με τη στρατηγική, τις πολιτικές, τους στόχους και τις προτεραιότητες και προωθεί πρωτοβουλίες ανάπτυξης, ενίσχυσης και στήριξης της βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και στην ικανοποίηση των αναγκών των ΜμΕ. 2) Μεριμνά για τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την άρση των πάσης φύσεως εμποδίων και της απλοποίησης των διαδικασιών, με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης και του καινοτομικού πνεύματος στην επιχειρηματικότητα, της ενσωμάτωσης της βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας στη βιομηχανία και τις ΜμΕ, μέσω θεσμικών, χρηματοδοτικών ή άλλων μέτρων και παρεμβάσεων. 3) Αναπτύσσει πολιτικές στήριξης και εποπτείας φορέων, δομών και υποδομών επιχειρηματικής καινοτομίας, προωθεί προτάσεις για δημιουργία νέων ή τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών δομών στήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας και σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, συμμετέχει στη διαμόρφωση στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 4) Συμμετέχει και παρακολουθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών τις εξελίξεις και τις τάσεις σχετικά με τη διαμόρφωση καλών πρακτικών και μηχανισμούς διάχυσής τους και αναλαμβάνει την προώθηση πρωτοβουλιών / μέτρων για την προώθησή τους στις επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα. 5) Παρακολουθεί και αποτιμά ενέργειες, πρωτοβουλίες και δράσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική καινοτομία και μεριμνά για τον συντονισμό ενεργειών, τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και για την ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς, στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος καινοτομίας, με στόχο τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό ενεργειών και τη βελτιστοποίηση επιδόσεων των επιχειρήσεων στο πεδίο της καινοτομίας. 6) Σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης, σχεδιάζει, εκπονεί και προκηρύσσει εξειδικευμένων προγραμμάτων στήριξης και προώθησης της επιχειρηματικής καινοτομίας, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και συναφών ευρωπαϊκών προγραμμάτων προώθησης της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. 2)Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Επιχειρηματικών Εφαρμογών. 1) Προσδιορίζει, αναδεικνύει και προβάλλει τις νέες και ανερχόμενες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής (Κey Εnabling Τechnοlοgies) και τις αντίστοιχες τεχνολογίες αιχμής, κρίσιμης στρατηγικής και οικονομικής σημασίας για συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους ή/και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και σχεδιάζει μέτρα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες κάθε μορφής και περιεχομένου για την προώθηση και επιχειρηματική αξιοποίησή τους. 2) Μεριμνά για την καταγραφή και κωδικοποίηση των απαραίτητων προϋποθέσεων, ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής στον παραγωγικό ιστό της χώρας και εισηγείται για πολιτικές, μέτρα και ενέργειες για τη σύζευξη θεμάτων τεχνολογικής, ενεργειακής, αγροτικής και τουριστικής πολιτικής στο σχεδιασμό και στο συντονισμό των δράσεων για την προώθηση της επιχειρηματικής και καινοτομίας, και των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών. 3) Διαμορφώνει, εξειδικευμένα μέτρα, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών ενισχύσεων και προγραμμάτων για τη στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας σε κλαδικό ή / και περιφερειακό επίπεδο, την υποστήριξη δικτύων, πόλων, συνεργειών και συμπράξεων (επιχειρηματικής) καινοτομίας. 4) Εισηγείται μέτρα και διαδικασίες για τον μετασχηματισμό ή / και την αναγέννηση φθινόντων κλάδων της οικονομίας δια μέσου της χρήσης τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, όπως και δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης των επιχειρήσεων και του δημοσίου τομέα για θέματα νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων τους. 3)Τμήμα Νέων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Οικο-Καινοτομίας. 1) Προσδιορίζει – κωδικοποιεί / ομαδοποιεί και αναδεικνύει νέα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες ουσιαστικής χρηστικής, στρατηγικής και οικονομικής σημασίας για συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους ή/και το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας και σχεδιάζει μέτρα και πρωτοβουλίες επιχειρηματικής αξιοποίησής τους. 2) Υποβάλλει και συν-διαμορφώνει προτάσεις αξιοποίησης των κρατικών προμηθειών, όσον αφορά τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες, με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. 3) Διαμορφώνει και υλοποιεί ενέργειες και προτάσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής καινοτομίας, μέσω της ανανέωσης και διεύρυνσης του φάσματος προϊόντων, υπηρεσιών και των συναφών αγορών, της καθιέρωσης νέων μεθόδων σχεδιασμού, παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής και της ενθάρρυνσης της οικο-καινοτομίας. 4) Διαμορφώνει πολιτικές, και καθορίζει προτεραιότητες και στόχους για την ανάπτυξη και ενίσχυση της Οικο-Καινοτομίας και της επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος, και μεριμνά για την ανάδειξη, ομαδοποίηση και διάχυση καλών πρακτικών και επιχειρηματικών επιλογών οικο-καινοτομίας και της πράσινης οικονομίας στις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα. 5) Προωθεί μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών και ενεργειών την «πράσινη επιχειρηματικότητα» δια μέσου τεχνολογιών ευρέως ενδιαφέροντος με έμφαση και λαμβάνει μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σ’ αυτές, προκειμένου να ενισχυθεί η οικολογική καινοτομία και η ενσωμάτωσή της στην παραγωγή και τη διάθεση νέων προϊόντων. 4)Τμήμα Αξιολόγησης και Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Αριστείας 1) Καταγράφει, μελετά και αξιολογεί πολιτικές και δείκτες καινοτομίας με σκοπό την εκπόνηση συγκρίσιμων στοιχείων αναφοράς και δεικτών στον τομέα της πολιτικής επιχειρηματικής καινοτομίας και προβαίνει στη συλλογή, ανάλυση, κωδικοποίηση, αξιολόγηση και διάδοση πληροφοριών σε θέματα επιχειρηματικής καινοτομίας και οικο-καινοτομίας. 2) Συνεργάζεται με την Εθνική Στατιστική Αρχή και άλλους αρμοδίους φορείς για τη συλλογή συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων στον τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας της οικο-καινοτομίας και της επιχειρηματικής αριστείας και παρακολουθεί τις τάσεις στην Ευρώπη, τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Επιδόσεων για την Καινοτομία και των σχετικών εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, ενημερώνοντας αρμοδίως. 3) Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο, τους μηχανισμούς αξιολόγησης (assessment) και συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων (benchmarking) για τη μέτρηση της προόδου στον τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας και προβαίνει σε αποτιμήσεις ενεργειών και δράσεων άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, που σχετίζονται με την επιχειρηματική καινοτομία, την αξιολόγηση των επιπτώσεων τους και, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού, την υποβολή προτάσεων για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό τους. 4) Καθορίζει την πολιτική και στρατηγική για την ανάπτυξη, την ενσωμάτωση και την εφαρμογή των αναγκαίων διαδικασιών και εργαλείων για επίτευξη αριστείας στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την υιοθέτηση «Καινοτομικής και ποιοτικής συνείδησης» στην παραγωγική διαδικασία, συνεργάζεται με τις βιομηχανικές και επιχειρηματικές ενώσεις, τα κλαδικά επιμελητήρια και τις επαγγελματικές ενώσεις συντονίζει και προωθεί κάθε εργασία και πρωτοβουλία στον τομέα αυτό. 5) Μεριμνά για θέματα δημιουργίας συνθηκών, ανάδειξης, παροχής κινήτρων και επιβράβευσης της επιχειρηματικής αριστείας, μέσω προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, μέτρων και δράσεων για την υποστήριξή της τόσο στις παραγωγικές διαδικασίες όσο και στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Υποστηρίζει παράλληλα την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Καινοτομίας από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας αλλά και του Υπουργείου γενικότερα για τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιακών δομών της Διοίκησης και την αποτελεσματική και αποδοτικότερη παραγωγή του επιτελούμενου έργου. 6) Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας, υποστηρίζει και λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο το «Βραβείο Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας» και προωθεί κίνητρα, δράσεις και ενέργειες για την ανάδειξη του θεσμού αυτού, ενώ συμμετέχει ενεργά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση και την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και θεσμών ποιότητας όπως η «ευρωπαϊκή αξιολόγηση της επιχειρηματικής αριστείας» ή «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)» και προτείνει κίνητρα για την υιοθέτηση των κατάλληλων διαδικασιών που συμβάλλουν στην υλοποίηση των θεσμών αυτών. 7) Εποπτεύει τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και συν-διαμορφώνει και εισηγείται την εθνική στρατηγική, πολιτικές, στόχους και προτεραιότητες προστασίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και μεριμνά για την σύνδεση της πολιτικής αυτής με την παραγωγική βάση της χώρας και τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜμΕ). 8) Μεριμνά για την διασύνδεση των εθνικών πολιτικών προστασίας βιομηχανικής πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας με την εθνική πολιτική προτύπων και διαπιστεύσεων, για την αξιοποίηση της τυποποίησης, της διαπίστευσης, της προστασίας βιομηχανικών και πνευματικών δικαιωμάτων και ευρύτερα της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς με στόχο την τόνωση της επιχειρηματικής καινοτομίας και της εν γένει επιχειρηματικότητας. 9) Διαμορφώνει, εισηγείται νομικές και θεσμικές παρεμβάσεις, υλοποιεί δράσεις και ενέργειες για όλα τα παραπάνω θέματα και φροντίζει για την διεθνή προβολή και προστασία της Ελληνικής Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο εξωτερικό. Άρθρο 46 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι: 1)Η στήριξη, η προώθηση της ανάπτυξης και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των Πολύ μικρών Επιχειρήσεων (ΠμΕ), μέσω της εκπόνησης /εναρμόνισης και εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας (ευρωπαϊκής και εθνικής) για τα βιομηχανικά προϊόντα και της άσκησης εποπτείας/επιτήρησης τους από τις υπηρεσίες της ΓΓΒ, που έχουν οριστεί ως αρμόδιες εθνικές αρχές, όπως επίσης και η αδειοδότηση βιομηχανιών, επιχειρηματικών περιοχών, εγκαταστάσεων και τεχνικών επαγγελμάτων και δεξιοτήτων. 2)Η ανάλυση και εξειδίκευση και ο επιμερισμός των στρατηγικών στόχων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα Διοίκησης σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, για τον τομέα ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων που υπάγονται σ’ αυτή. 3)Η στοχοθεσία, ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων, ο συντονισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής των επιμέρους στόχων κάθε Διεύθυνσης σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, όπως και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μέσω συγκεκριμένων ετήσιων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών. 4)Η διατύπωση αρμοδίως εισηγήσεων και προτάσεων πολιτικής, εφαρμογών και θεσμικού πλαισίου, για τη βελτίωση της ποιότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών προϊόντων που παράγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και τη βελτίωση της επιτήρησης και εποπτείας των εγκαταστάσεων, της γενικής ασφάλειας προϊόντων και της αγοράς, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των χρηστών, των εργαζομένων, του περιβάλλοντος όπως και ο υγιής ισότιμος ανταγωνισμός. 5)Η αξιολόγηση των υπηρεσιών και του προσωπικού, σχετικά με την επίτευξη των στόχων και αποτελεσμάτων και η λήψη διορθωτικών και συμπληρωματικών μέτρων για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους. 6)Η εξασφάλιση της απαιτούμενης συνεργασίας με άλλα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων που τίθενται, όπως και η μέριμνα για την αποτελεσματική εποπτεία και την υποστήριξη των φορέων και οργανισμών που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στη Γενική Γραμματεία, για την επίτευξη του έργου τους. 7)Ο συντονισμός για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων για θέματα αρμοδιότητάς της που εξετάζονται στα όργανα της ΕΕ (Συμβούλια Υπουργών, Σύνοδοι Γενικών Διευθυντών κ.λπ.), τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς (π.χ ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης, Διαπίστευσης, Μετρολογίας, Ποιότητας κ.λπ.) και εισήγηση αρμοδίως, όπως και ο συντονισμός για τη σύναψη με τρίτες χώρες διμερών Συμφωνιών και Μνημονίων Κατανόησης (ΜοU’ s) σε θέματα αρμοδιότητάς της. 2.Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 1)Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας. 2)Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων. 3)Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας. 4)Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων. Άρθρο 47 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: 1)Η παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής της Τεχνικής Νομοθεσίας για τα βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσιών ποιότητας σχεδιασμός και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ελέγχων για την εποπτεία της αγοράς. 2)Η υποστήριξη των ελληνικών παραγωγικών προϊόντων και υπηρεσιών και η συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις της Τεχνικής Νομοθεσίας. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α)Τμήμα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών και Προϊόντων και Ενεργειακών Αποδόσεων. β)Τμήμα Μηχανημάτων, Μεταφορικών Μέσων και Εγκαταστάσεων Χώρων Αναψυχής. 1)Τμήμα Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μέσων υπό Πίεση και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων. 2)Τμήμα Δομικών, Χημικών και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων. 3)Τμήμα Εποπτείας Τεχνικής Νομοθεσίας και Διαχείρισης Ελεγκτικών Μηχανισμών. 3.Η Διεύθυνση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής: 1)Τμήμα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών και Προϊόντων και Ενεργειακών Αποδόσεων. 1) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του Ν. 4072/2012 (80Α΄) και όπως εκάστοτε ισχύει σχετικά με θέματα ασφάλειας, παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ή και χρήσης βιομηχανικών προϊόντων, όπως οι ηλεκτρικές συσκευές, το ηλεκτρολογικό υλικό, οι ηλεκτρικές μηχανές, οι λαμπτήρες, το ηλεκτρονικό υλικό και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών «Νέας Προσέγγισης» (ενδεικτικά Οδηγία 73/23/ΕΟΚ, 2005/32/ΕΚ, 94/9/ΕΚ, Οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση και σήμανση και το θεσμικό πλαίσιο για τους ρευματοδότες-ρευματολήπτες, κ.λπ.), των Κανονισμών ή άλλων σχετικών κανονιστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχετικών εθνικών διατάξεων με τις οποίες ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι ως άνω Οδηγίες, καθώς και των αμιγώς εθνικών διατάξεων (μη εναρμονισμένος τομέας) της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας. 2) Η επεξεργασία και κατάρτιση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων (Υ.Α., Κ.Υ.Α, Π.Δγμάτων) για την μεταφορά και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών «Νέας Προσέγγισης» ή άλλων σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αποφάσεις, κ.λπ.) καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεών τους, που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας, κατασκευής, εμπορίας και διάθεσης στην αγορά προϊόντων που εμπίπτουν στις ανωτέρω ή παρεμφερείς κατηγορίες βιομηχανιών προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος. 3) Η επεξεργασία και σύνταξη νομοθετικών ρυθμίσεων για τη λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής Κανονισμών της ΕΕ σχετικά με τη παραγωγή, διάθεση και χρήση αρμοδιότητας Τμήματος. 4) Η μέριμνα για την εισήγηση, διαμόρφωση και κατάρτιση τεχνικών κανονισμών ή άλλων κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων και για την αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση στην αγορά ασφαλών βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και για τον έλεγχο εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 (14 Α΄). 5) Η διαμόρφωση και σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, οδηγών εφαρμογής και λοιπών διοικητικών εγγράφων παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων για την ενιαία και ορθή εφαρμογή της σχετικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, εθνικής και ενωσιακής, αρμοδιότητας Τμήματος. 6) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων προς τους οικονομικούς φορείς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νσεις Ανάπτυξης Π.Ε., Τελωνειακές Αρχές, υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, κ.λπ.) περί ορθής εφαρμογής της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. 7) Η ενημέρωση των οικονομικών φορέων των σχετικών βιομηχανικών κλάδων και των επιμελητηρίων, και των τεχνικών και επιστημονικών ενώσεων σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, αρμοδιότητας του Τμήματος, μέσω ιστοσελίδας ή κάθε άλλης δυνατής επικοινωνιακής μεθόδου. 8) Η μέριμνα για τη λειτουργία Ομάδων Εργασίας για την νομοτεχνική υποστήριξη ενσωμάτωσης Οδηγιών Νέας Προσέγγισης και των Κανονισμών και τη λήψη μέτρων εφαρμογής των. 9) Ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η υλοποίηση ετήσιου προγράμματος εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, η υποβολή του προγράμματος στην αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων για την ενημέρωση της ΕΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού 765/2008, η αξιολόγηση και ο επανασχεδιασμός του καθώς και η υποβολή απολογισμού της εφαρμογής του ως άνω προγράμματος. 10) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τη διενέργεια των ελέγχων βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και ειδικότερα: Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των προϊόντων ως προς τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας και ειδικότερα ο έλεγχος των χαρακτηριστικών και της σήμανσης CΕ, των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και ο έλεγχος της επικινδυνότητας τους, εφόσον απαιτείται, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας αυτών καθώς και σε εργοτάξια, μέσω του τεχνικού φακέλου αλλά και με λήψη δειγμάτων. Η εισήγηση συγκρότησης των σχετικών οργάνων ελέγχου και η έκδοση της σχετικής ηλεκτρονικής εντολής διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την εποπτεία της αγοράς. Η διενέργεια ελέγχων, μέσω πιστοποιητικών εγγράφων και του τεχνικού φακέλου ή κατόπιν αυτοψίας, για διαπίστωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές της χώρας, βάση των άρθρων 27 και 29 του Κανονισμού 765/2008. Η αποστολή δειγμάτων και η εντολή για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και η θεώρηση των σχετικών τιμολογίων εργαστηρίων ελέγχων. Η διαχείριση και διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στα ανωτέρω προϊόντα σχετικά με τη μη τήρηση της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των σχετικών ελέγχων εποπτείας της αγοράς. 11) Η συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και φορείς για την υλοποίηση του έργου της εποπτείας της αγοράς, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86). 12) Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητας του Τμήματος και η εξέταση ενστάσεων και προσφυγών κατά των σχετικών αποφάσεων. 13) Η λήψη των μέτρων που προβλέπονται για την αρμόδια αρχή από το άρθρο 6 της ΚΥΑ Ζ3-2810/14.12.2004 (ΦΕΚ 1885/Β/20-12-2004) για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων. 14) Η τήρηση και ενημέρωση των αρχείων ελέγχων που διενεργούνται με βάση το ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς καθώς και του κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εποπτείας της αγοράς που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων. ιστιστ. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή σε όλα τα όργανα, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας της ΕΕ, για θέματα συνδιαμόρφωσης και εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών και κανονισμών, αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και εποπτείας της αγοράς των σχετικών προϊόντων. Η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα εποπτείας της αγοράς στα σχετικά προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. 2)Τμήμα Μηχανημάτων, Μεταφορικών Μέσων και Εγκαταστάσεων Χώρων Αναψυχής. 1) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του Ν. 4072/2012 (80Α΄) και όπως εκάστοτε ισχύει σχετικά με θέματα ασφάλειας, παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ή και χρήσης βιομηχανικών προϊόντων, όπως, μηχανήματα, ανυψωτικά, τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου και τα καυσαέρια σε ορισμένες κατηγορίες αυτών, σκάφη αναψυχής, εγκαταστάσεις και πάρκα αναψυχής, παιδικές χαρές και χώρους παιχνιδιού, συσκευές αερολυμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών «Νέας Προσέγγισης» (ενδεικτικά Οδηγία 2006/42/ΕΚ, 94/25/ΕΟΚ, 75/324/ΕΟΚ, 94/1/ΕΟΚ, 2008/47/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ, 2012/96/ΕΕ, κ.λπ.), των Κανονισμών ή άλλων σχετικών κανονιστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχετικών εθνικών διατάξεων με τις οποίες ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι ως άνω Οδηγίες, καθώς και των αμιγώς εθνικών διατάξεων (μη εναρμονισμένος τομέας) της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας. 2) Η επεξεργασία και κατάρτιση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων (Υ.Α., Κ.Υ.Α, Π.Δ.) για την μεταφορά και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών «Νέας Προσέγγισης» ή άλλων σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αποφάσεις, κ.λπ.) καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων τους, που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας, κατασκευής, εμπορίας και διάθεσης στην αγορά προϊόντων που εμπίπτουν στις ανωτέρω ή παρεμφερείς κατηγορίες βιομηχανιών προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος. 3) Η επεξεργασία και σύνταξη νομοθετικών ρυθμίσεων για τη λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής Κανονισμών της ΕΕ σχετικά με τη παραγωγή, διάθεση και χρήση αρμοδιότητας Τμήματος. 4) Η μέριμνα για την εισήγηση, διαμόρφωση και κατάρτιση τεχνικών κανονισμών ή άλλων κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων και για την αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση στην αγορά ασφαλών βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και για τον έλεγχο εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 (14 Α΄). 5) Η διαμόρφωση και σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, οδηγών εφαρμογής και λοιπών διοικητικών εγγράφων παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων για την ενιαία και ορθή εφαρμογή της σχετικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, εθνικής και ενωσιακής, αρμοδιότητας Τμήματος. 6) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων προς τους οικονομικούς φορείς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νσεις Ανάπτυξης Π.Ε., Τελωνειακές Αρχές, υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, κ.λπ.) περί ορθής εφαρμογής της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. 7) Η ενημέρωση των οικονομικών φορέων των σχετικών βιομηχανικών κλάδων και των επιμελητηρίων, και των τεχνικών και επιστημονικών ενώσεων σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, αρμοδιότητας του Τμήματος, μέσω ιστοσελίδας ή κάθε άλλης δυνατής επικοινωνιακής μεθόδου. 8) Η μέριμνα για τη λειτουργία Ομάδων Εργασίας για την νομοτεχνική υποστήριξη ενσωμάτωσης Οδηγιών Νέας Προσέγγισης και των Κανονισμών και τη λήψη μέτρων εφαρμογής των. 9) Ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η υλοποίηση ετήσιου προγράμματος εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, η υποβολή του προγράμματος στην αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων για την ενημέρωση της ΕΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού 765/2008, η αξιολόγηση και ο επανασχεδιασμός του καθώς και η υποβολή απολογισμού της εφαρμογής του ως άνω προγράμματος. 10) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τη διενέργεια των ελέγχων βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και ειδικότερα: Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των προϊόντων ως προς τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας και ειδικότερα ο έλεγχος των χαρακτηριστικών και της σήμανσης CΕ, των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και ο έλεγχος της επικινδυνότητας τους, εφόσον απαιτείται, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας αυτών καθώς και σε εργοτάξια, μέσω του τεχνικού φακέλου αλλά και με λήψη δειγμάτων. Η εισήγηση συγκρότησης των σχετικών οργάνων ελέγχου και η έκδοση της σχετικής ηλεκτρονικής εντολής διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την εποπτεία της αγοράς. Η διενέργεια ελέγχων, μέσω πιστοποιητικών εγγράφων και του τεχνικού φακέλου ή κατόπιν αυτοψίας, για διαπίστωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές της χώρας, βάση των άρθρων 27 και 29 του Κανονισμού 765/2008. Η αποστολή δειγμάτων και η εντολή για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και η θεώρηση των σχετικών τιμολογίων εργαστηρίων ελέγχων. Η διαχείριση και διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στα ανωτέρω προϊόντα σχετικά με τη μη τήρηση της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των σχετικών ελέγχων εποπτείας της αγοράς. 11) Η συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και φορείς για την υλοποίηση του έργου της εποπτείας της αγοράς, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86). 12) Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητας του Τμήματος και η εξέταση ενστάσεων και προσφυγών κατά των σχετικών αποφάσεων. 13) Η λήψη των μέτρων που προβλέπονται για την αρμόδια αρχή από το άρθρο 6 της ΚΥΑ Ζ3-2810/14.12.2004 (ΦΕΚ 1885/Β΄/20-12-2004) για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων. 14) Η τήρηση και ενημέρωση των αρχείων ελέγχων που διενεργούνται με βάση το ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς καθώς και του κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εποπτείας της αγοράς που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων. ιστιστ. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή σε όλα τα όργανα, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας της ΕΕ, για θέματα συνδιαμόρφωσης και εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών και κανονισμών, αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και εποπτείας της αγοράς των σχετικών προϊόντων. Η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα εποπτείας της αγοράς στα σχετικά προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. 3)Τμήμα Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μέσων υπό Πίεση και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων. 1) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του Ν. 4072/2012 (80Α΄) και όπως εκάστοτε ισχύει σχετικά με θέματα ασφάλειας, παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ή και χρήσης βιομηχανικών προϊόντων, όπως Απλά Δοχεία Πίεσης, Λέβητες Θερμού Νερού, Συσκευές Αερίου, Μεταφερόμενος Εξοπλισμός υπό Πίεση, Εξοπλισμοί υπό Πίεση, Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος, Μεταλλικά Ικριώματα (Σκαλωσιές), πυροσβεστήρες και λοιπά συστήματα πυρόσβεσης, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών «Νέας Προσέγγισης» (ενδεικτικά Οδηγία 87/404/ΕΟΚ, 92/42/ΕΟΚ 93/68/ΕΟΚ, 2004/8/ΕΚ, 2005/32/ΕΚ, 2008/28/ΕΚ, 90/396/ΕΟΚ, 89/393/ΕΟΚ, 2006/42/ΕΚ, 1999/36/ΕΚ, 2001/12/ΕΚ, 2002/50/ΕΚ και 2010/35/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, κ.λπ.), των Κανονισμών ή άλλων σχετικών κανονιστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχετικών εθνικών διατάξεων με τις οποίες ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι ως άνω Οδηγίες, καθώς και των αμιγώς εθνικών διατάξεων (μη εναρμονισμένος τομέας) της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας. 2) Η επεξεργασία και κατάρτιση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων (Υ.Α., Κ.Υ.Α, Π.Δγμάτων) για την μεταφορά και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών «Νέας Προσέγγισης» ή άλλων σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αποφάσεις, κ.λπ.) καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων τους, που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας, κατασκευής, εμπορίας και διάθεσης στην αγορά προϊόντων που εμπίπτουν στις ανωτέρω ή παρεμφερείς κατηγορίες βιομηχανιών προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος. 3) Η επεξεργασία και σύνταξη νομοθετικών ρυθμίσεων για τη λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής Κανονισμών της ΕΕ σχετικά με τη παραγωγή, διάθεση και χρήση αρμοδιότητας Τμήματος. 4) Η μέριμνα για την εισήγηση, διαμόρφωση και κατάρτιση τεχνικών κανονισμών ή άλλων κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων και για την αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση στην αγορά ασφαλών βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και για τον έλεγχο εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 (14 Α΄). 5) Η διαμόρφωση και σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, οδηγών εφαρμογής και λοιπών διοικητικών εγγράφων παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων για την ενιαία και ορθή εφαρμογή της σχετικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, εθνικής και ενωσιακής, αρμοδιότητας Τμήματος. 6) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων προς τους οικονομικούς φορείς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νσεις Ανάπτυξης Π.Ε., Τελωνειακές Αρχές, υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, κ.λπ.) περί ορθής εφαρμογής της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. 7) Η ενημέρωση των οικονομικών φορέων των σχετικών βιομηχανικών κλάδων και των επιμελητηρίων, και των τεχνικών και επιστημονικών ενώσεων σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, αρμοδιότητας του Τμήματος, μέσω ιστοσελίδας ή κάθε άλλης δυνατής επικοινωνιακής μεθόδου. 8) Η μέριμνα για τη λειτουργία Ομάδων Εργασίας για την νομοτεχνική υποστήριξη ενσωμάτωσης Οδηγιών Νέας Προσέγγισης και των Κανονισμών και τη λήψη μέτρων εφαρμογής των. 9) Ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η υλοποίηση ετήσιου προγράμματος εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας της Δ/νσης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Δ/νσης, η υποβολή του προγράμματος στην αρμόδια Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων για την ενημέρωση της ΕΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού 765/2008, η αξιολόγηση και ο επανασχεδιασμός του καθώς και η υποβολή απολογισμού της εφαρμογής του ως άνω προγράμματος. 10) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τη διενέργεια των ελέγχων βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και ειδικότερα: Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των προϊόντων ως προς τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας και ειδικότερα ο έλεγχος των χαρακτηριστικών και της σήμανσης CΕ, των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και ο έλεγχος της επικινδυνότητας τους, εφόσον απαιτείται, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας αυτών καθώς και σε εργοτάξια, μέσω του τεχνικού φακέλου αλλά και με λήψη δειγμάτων. Η εισήγηση συγκρότησης των σχετικών οργάνων ελέγχου και η έκδοση της σχετικής ηλεκτρονικής εντολής διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την εποπτεία της αγοράς. Η διενέργεια ελέγχων, μέσω πιστοποιητικών εγγράφων και του τεχνικού φακέλου ή κατόπιν αυτοψίας, για διαπίστωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές της χώρας, βάση των άρθρων 27 και 29 του Κανονισμού 765/2008. Η αποστολή δειγμάτων και η εντολή για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και η θεώρηση των σχετικών τιμολογίων εργαστηρίων ελέγχων. Η διαχείριση και διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στα ανωτέρω προϊόντα σχετικά με τη μη τήρηση της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των σχετικών ελέγχων εποπτείας της αγοράς. 11) Η συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και φορείς για την υλοποίηση του έργου της εποπτείας της αγοράς, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86). 12) Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητας του Τμήματος και η εξέταση ενστάσεων και προσφυγών κατά των σχετικών αποφάσεων. 13) Η λήψη των μέτρων που προβλέπονται για την αρμόδια αρχή από το άρθρο 6 της ΚΥΑ Ζ3-2810/14.12.2004 (ΦΕΚ 1885/Β/20-12-2004) για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων. 14) Η τήρηση και ενημέρωση των αρχείων ελέγχων που διενεργούνται με βάση το ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς καθώς και του κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εποπτείας της αγοράς που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων. ιστιστ. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή σε όλα τα όργανα, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας της ΕΕ, για θέματα συνδιαμόρφωσης και εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών και κανονισμών, αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και εποπτείας της αγοράς των σχετικών προϊόντων. Η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα εποπτείας της αγοράς στα σχετικά προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. 4)Τμήμα Δομικών, Χημικών και λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων. 1) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του Ν. 4072/2012 (80Α΄) και όπως εκάστοτε ισχύει σχετικά με θέματα ασφάλειας, παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ή και χρήσης βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και εφαρμογής προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών στους τομείς των δομικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, συμπεριλαμβανόμενων των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης, των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, των ειδών πυροτεχνίας, των πλαστικών/ελαστικών προϊόντων, των παιχνιδιών, των προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, δέρματος, χάρτου, ξύλου, μέσων ατομικής προστασίας και βιοτεχνολογίας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών «Νέας Προσέγγισης», των Κανονισμών ή άλλων σχετικών κανονιστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχετικών εθνικών διατάξεων με τις οποίες ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι ως άνω Οδηγίες, καθώς και των αμιγώς εθνικών διατάξεων (μη εναρμονισμένος τομέας) της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας. Ειδικότερα: Της Οδηγίας 93/15/ΕΚ, (εκρηκτικά ύλες εμπορικής χρήσης), 2008/43/ΕΚ (σύστημα αναγνώρισης και εντοπισμού εκρηκτικών υλών), 2012/4/ΕΕ (εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης), 2007/23/ΕΕ (είδη πυροτεχνίας), 88/378/ΕΚ (Παιχνίδια), 89/686/ΕΚ (Μέσα Ατομικής Προστασίας), 89/106/ΕΟΚ (Δομικά Προϊόντα) και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΕ) 305/2011 (Όροι εμπορίας δομικών προιόντων) και (ΕΕ) 98/2013 κυκλοφορία και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, Των εθνικών διατάξεων (μη εναρμονισμένος τομέας) της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 22 του Ν. 1682/1987 (14 Α΄) σχετικά με τους Κανονισμούς για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση εκρηκτικών υλών (ΚΥΑ 3329/1989) και με τον έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες (ΚΥΑ 14097/757/2012). 2) Αρμοδιότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 76(1) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ (RΕΑCΗ) για τα χημικά προϊόντα, όπως εκάστοτε ισχύει, σχετικά με την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων κατά την αδειοδότηση και την επιβολή περιορισμών χημικών προϊόντων. 3) Η επεξεργασία και κατάρτιση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων (Υ.Α., Κ.Υ.Α, Π.Δγμάτων) για την μεταφορά και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών «Νέας Προσέγγισης» ή άλλων σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αποφάσεις, κ.λπ.) καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων τους, που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας, κατασκευής, εμπορίας και διάθεσης στην αγορά προϊόντων που εμπίπτουν στις ανωτέρω ή παρεμφερείς κατηγορίες βιομηχανιών προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος. 4) Η επεξεργασία και σύνταξη νομοθετικών ρυθμίσεων για τη λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής Κανονισμών της ΕΕ σχετικά με τη παραγωγή, διάθεση και χρήση αρμοδιότητας Τμήματος. 5) Η μέριμνα για την εισήγηση, διαμόρφωση και κατάρτιση τεχνικών κανονισμών ή άλλων κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων και για την αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση στην αγορά ασφαλών βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και για τον έλεγχο εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 (14 Α΄). 6) Η διαμόρφωση και σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, οδηγών εφαρμογής και λοιπών διοικητικών εγγράφων παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων για την ενιαία και ορθή εφαρμογή της σχετικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, εθνικής και ενωσιακής, αρμοδιότητας Τμήματος. 7) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων προς τους οικονομικούς φορείς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νσεις Ανάπτυξης Π.Ε., Τελωνειακές Αρχές, υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, κ.λπ.) περί ορθής εφαρμογής της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος 8) Η ενημέρωση των οικονομικών φορέων των σχετικών βιομηχανικών κλάδων και των επιμελητηρίων, και των τεχνικών και επιστημονικών ενώσεων σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, αρμοδιότητας του Τμήματος, μέσω ιστοσελίδας ή κάθε άλλης δυνατής επικοινωνιακής μεθόδου. 9) Η λειτουργία του Τμήματος ως «εθνικό σημείο επαφής» για τα δομικά, βάση του άρθρου 10 του Κανονισμού 305/2011, όπως ισχύει. 10) Η μέριμνα για τη λειτουργία Ομάδων Εργασίας για την νομοτεχνική υποστήριξη ενσωμάτωσης Οδηγιών Νέας Προσέγγισης και των Κανονισμών και τη λήψη μέτρων εφαρμογής των. 11) Ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η υλοποίηση ετήσιου προγράμματος εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας της Δ/νσης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, η υποβολή του προγράμματος στην αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων για την ενημέρωση της ΕΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού 765/2008, η αξιολόγηση και ο επανασχεδιασμός του καθώς και η υποβολή απολογισμού της εφαρμογής του ως άνω προγράμματος. 12) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τη διενέργεια των ελέγχων βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και ειδικότερα: Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των προϊόντων ως προς τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας και ειδικότερα ο έλεγχος των χαρακτηριστικών και της σήμανσης CΕ, των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και ο έλεγχος της επικινδυνότητας τους, εφόσον απαιτείται, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας αυτών καθώς και σε εργοτάξια, μέσω του τεχνικού φακέλου αλλά και με λήψη δειγμάτων. Η εισήγηση συγκρότησης των σχετικών οργάνων ελέγχου και η έκδοση της σχετικής ηλεκτρονικής εντολής διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την εποπτεία της αγοράς. Η διενέργεια ελέγχων, μέσω πιστοποιητικών εγγράφων και του τεχνικού φακέλου ή κατόπιν αυτοψίας, για διαπίστωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές της χώρας, βάση των άρθρων 27 και 29 του Κανονισμού 765/2008. Η αποστολή δειγμάτων και η εντολή για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και η θεώρηση των σχετικών τιμολογίων εργαστηρίων ελέγχων. Η διαχείριση και διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στα ανωτέρω προϊόντα σχετικά με τη μη τήρηση της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των σχετικών ελέγχων εποπτείας της αγοράς. 13) Η συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και φορείς για την υλοποίηση του έργου της εποπτείας της αγοράς, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86). 14) Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητας του Τμήματος και η εξέταση ενστάσεων και προσφυγών κατά των σχετικών αποφάσεων. ιστιστ. Η λήψη των μέτρων που προβλέπονται για την αρμόδια αρχή από το άρθρο 6 της ΚΥΑ Ζ3-2810/14.12.2004 (ΦΕΚ 1885/Β/20-12-2004) για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων. 15) Η τήρηση και ενημέρωση των αρχείων ελέγχων που διενεργούνται με βάση το ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς καθώς και του κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εποπτείας της αγοράς που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων. 16) Η παρακολούθηση και η συμμετοχή σε όλα τα όργανα, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας της ΕΕ, για θέματα συνδιαμόρφωσης και εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών και κανονισμών, αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και εποπτείας της αγοράς των σχετικών προϊόντων. Η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα εποπτείας της αγοράς στα σχετικά προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. 5)Τμήμα Εποπτείας Τεχνικής Νομοθεσίας και Διαχείρισης Ελεγκτικών Μηχανισμών. 1) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας, το Εθνικό Πρόγραμμα Εποπτείας Αγοράς για βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας. 2) Παρακολουθεί σε συνεχή και τακτική βάση την υλοποίησή του και ενημερώνει τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και τις αντίστοιχες εθνικές αρχές των άλλων κρατών μελών για την πορεία εφαρμογής του. 3) Επιμελείται την ορθή εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Εποπτείας της Αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας, συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις συναρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου και τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της χώρας και προωθεί τις αναγκαίες διμερείς συνεργασίες για την υλοποίησή του. 4) Καταρτίζει τις ετήσιες Εκθέσεις Απολογισμού από την πορεία των Προγραμμάτων Εποπτείας της Αγοράς και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Εnterprise and Ιndustry - DG SΑΝCΟ) και παρέχει σχετική πληροφορία για τη δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων του «Πίνακα Επιδόσεων Ενιαίας Αγοράς» σε θέματα Καταναλωτή (Τhe Cοnsumer Μarkets Scοrebοard). 5) Ελέγχει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας τη συμμόρφωση των διατιθέμενων στην αγορά βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΒ. 6) Συμμετέχει σε εθνικό επίπεδο στις επιτροπές και ομάδες εργασίας που προωθούν διατάξεις ή ενσωματώνουν εναρμονισμένη κοινοτική νομοθεσία για βιομηχανικά προϊόντα και εκπροσωπεί τη χώρα στην ευρωπαϊκή διοικητική συνεργασία (ΑDCΟ – administratiνe cοοperatiοn). 7) Καταρτίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας «Ενημερωτικά Έντυπα» και «Εγχειρίδια Εφαρμογής» κλαδικού χαρακτήρα για την ορθή εφαρμογή των κανόνων της τεχνικής νομοθεσίας καθώς και «Κατευθυντήριες Οδηγίες» για την ενημέρωση των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών – Ελεγκτών που δραστηριοποιούνται στο σύστημα Εποπτείας της Αγοράς. 8) Εκδίδει πρακτικούς οδηγούς, κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο των διαδικασιών συν-ρύθμισης, σε συνεργασία με συναρμόδιες αρχές, φορείς της αγοράς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την προώθηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που επικαλούνται οφέλη σχετικά με την υγεία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση πόρων ή / και, ιδιαίτερα, για καινοτόμα χαρακτηριστικά και ιδιότητες σε σύγκριση με συμβατικά προϊόντα, σε ό,τι αφορά βιομηχανικά προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. 9) Εποπτεύει την εφαρμογή της Οδηγίας για την επισήμανση των υποδημάτων, του Κανονισμού για τις ονομασίες νομοθεσίας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και της εθνικής νομοθεσίας για τα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα και τα δερμάτινα είδη, σε ό,τι αφορά βιομηχανικά προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. 10) Εκπονεί προγράμματα, προτείνει δράσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την πληροφόρηση των οικονομικών παραγόντων και των εμπλεκομένων φορέων ελέγχου και επιθεώρησης στα θέματα εφαρμογής της τεχνικής νομοθεσίας και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των κανόνων Εποπτείας της Αγοράς, σε ό,τι αφορά βιομηχανικά προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. 11) Παρέχει επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη στο «Συντονιστικό Συμβούλιο Εποπτείας Αγοράς» που λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για τον συντονισμό όλων των συναρμόδιων εθνικών αρχών ελέγχου της χώρας (άρθ. 26, Ν. 4072/2012). 12) Τηρεί και υποστηρίζει, ενημερώνει σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις της ΓΓΒ, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς και μεριμνά για τη συνεχή αναβάθμιση και επικαιροποίηση των στοιχείων του. 13) Τηρεί τα στοιχεία των ελεγκτικών μηχανισμών, εκπονεί απολογιστικές εκθέσεις προόδου και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους και σε ετήσια βάση. 14) Τηρεί και επικαιροποιεί το Μητρώο Επιθεωρητών - Ελεγκτών, που συμμετέχουν στο Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς και πραγματοποιούν το έργο των ελέγχων για βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας. 15) Μεριμνά για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση και την ένταξή στο Μητρώο Επιθεωρητών – Ελεγκτών, των υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών που συμμετέχουν στο σύστημα εποπτείας της αγοράς. ιστιστ. Τηρεί και αναπτύσσει βάσεις δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, σχετικά με τη νομοθεσία, τα προϊόντα, τους παραγωγούς/κατασκευαστές, τους εισαγωγείς, τους διανομείς, τα σημεία ελέγχου, τα σχετικά πρότυπα και προδιαγραφές, καθώς και τους Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης, Ελέγχου και Εργαστηριακών Δοκιμών, οι οποίοι εμπλέκονται στις διαδικασίες διαπίστωσης της συμμόρφωσης. 16) Εκπονεί προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες για ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών στο σύστημα εποπτείας της αγοράς, ενώ οργανώνει κατάλληλα wοrkshοps για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εφαρμογή ορθών πρακτικών στην αποτελεσματική εφαρμογή του ελέγχου αγοράς. Άρθρο 48 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: 1)η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση Τεχνικών Επαγγελμάτων για τα οποία απαιτείται η έκδοση επαγγελματικής άδειας, σε ό,τι αφορά στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και την επιτήρηση του με βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Β) η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών μέτρων για την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των εργαζομένων από την εν γένει λειτουργία πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και μεθόδων και διαδικασιών των απαιτούμενων ελέγχων. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Πολιτικών και Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων β) Τμήμα Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών Επαγγελμάτων, Η/Μ και Λοιπών Εγκαταστάσεων 2)Τμήμα Συνεργασίας, Εποπτείας και Υποστήριξης Περιφερειών. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 1)Τμήμα Πολιτικών και Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων. 1) Προσδιορίζει για τα Τεχνικά Επαγγέλματα που ασκούνται στις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143) και Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ Α΄ 412), όπως εκάστοτε ισχύουν, το τεχνικό τους αντικείμενο (κατηγοριοποίηση, εγκατάσταση) για την άσκηση του οποίου κατοχυρώνεται η υποχρέωση Αναγγελίας ή Αδειοδότησης ή Πιστοποίησης, καθώς και τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος και η διαβάθμισή του. 2) Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς τη διαδικασία χορήγησης επαγγελματικών αδειών άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων για τις οποίες προβλέπονται εξετάσεις, τις ειδικότερες απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών των αδειοδοτουσών αρχών των Περιφερειών και των εξεταστικών επιτροπών, την εξεταστέα ύλη, τον τρόπο και τις αναγκαίες υποδομές για τη διενέργεια των εξετάσεων, τη διάρκεια, τον τρόπο και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, τον τύπο και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων αδειών και βεβαιώσεων. 3) Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης και τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις του, τη σύνθεση του συλλογικού οργάνου ελέγχου της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του φορέα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την αδειοδότηση των ιδιωτικών φορέων διεξαγωγής εξετάσεων για χορήγηση επαγγελματικής άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων, τη διαδικασία και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου των αδειοδοτημένων φορέων καθώς και την αρχή επιβολής κυρώσεων σε αυτούς, την εξειδίκευση των παραβάσεων, τα κριτήρια για την κλιμάκωση των προβλεπομένων κυρώσεων στους αδειοδοτημένους φορείς και τη διαδικασία επιβολής τους, τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, τον τρόπο συγκρότησης και τήρησης του Μητρώου Αδειοδοτημένων Φορέων, καθώς και τον τρόπο δημοσιοποίησής του. 4) Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς τις προϋποθέσεις έγκρισης των φορέων επαγγελματικής κατάρτισης που δύναται να υποκαταστήσει επαγγελματική εμπειρία για την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων, το περιεχόμενο και τη διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ειδικότητα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και τις προϋποθέσεις αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής (θεωρητικής και πρακτικής) κατάρτισης από εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό φορείς. 5) Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς το ύψος των παραβόλων υπέρ της Περιφέρειας και τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, για τη διαδικασία χορήγησης επαγγελματικών αναγγελιών ή αδειών όπου προβλέπονται εξετάσεις. 6) Προσδιορίζει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στην περίπτωση της μη ποιοτικής παροχής υπηρεσιών από αδειούχους τεχνικούς επαγγελματίες ασκούντες τις ως άνω τεχνικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα καθορίζει τα κριτήρια για την κλιμάκωση των προβλεπομένων κυρώσεων, τα όργανα, τη διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. 7) Προσδιορίζει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των πιστοποιούμενων, καθώς και το περιεχόμενο της απαιτούμενης υποχρεωτικής κατάρτισης που πρέπει να λάβουν, πριν από την πιστοποίηση σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες. 8) Παρακολουθεί και συμμετέχει στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και οργανισμούς, για τα θέματα των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα (θεσμικά και άλλα) σχετικά με την εναρμόνιση και εφαρμογή στη χώρα των σχετικών ευρωπαϊκών θεσμικών κανόνων (Οδηγίες, Κανονισμοί κ.λπ.) ή και τη δημιουργία εθνικού πλαισίου όπου αυτό απαιτείται. 9) Εισηγείται στην Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του Ν. 3982/2011 για θέματα αρμοδιότητάς του σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των τεχνικών επαγγελμάτων. 2)Τμήμα Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών Επαγγελμάτων, Η/Μ και Λοιπών Εγκαταστάσεων. 1) Εκπονεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και εναρμονίζει στο ελληνικό δίκαιο τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή άλλες σχετικές Πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιερώνει τους αναγκαίους τεχνικούς κανονισμούς, πρότυπα και προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις για την παραγωγή, διάθεση στην αγορά και θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων, όπως τους Ανελκυστήρες, τα Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων, τα Ανυψωτικά Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις αυτών, τις Κυλιόμενες Κλίμακες και Κυλιόμενους Πεζόδρομους και τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις και τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης. 2) Μεριμνά για την έκδοση εθνικών κανονισμών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, Μετρολογίας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων σχετικά με τις προϋποθέσεις για την παραγωγή, διάθεση στην αγορά και θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων στους Ανελκυστήρες (Οδηγία 95/16/ΕΚ), τα Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (Οδηγία 2000/9/ΕΚ), τα Ανυψωτικά Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις καθώς και τις Κυλιόμενες Κλίμακες και Κυλιόμενους Πεζόδρομους (σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, την Οδηγία 2006/42/ΕΚ και τις κείμενες εθνικές διατάξεις) και τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4483/1965), καθώς και κάθε άλλο σχετικό ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο (Κανονισμός, Απόφαση κ.λπ.) που ισχύει ή πρόκειται να εκδοθεί για τα προϊόντα / εγκαταστάσεις αυτά. 3) Μεριμνά για τον προσδιορισμό και το σχεδιασμό των ειδικών απαιτήσεων και των προδιαγραφών λειτουργίας των Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία Πιστοποιημένης Τεχνικής Επαγγελματικής Απασχόλησης και επιμελείται για την καθιέρωση και την εφαρμογή διαδικασιών πιστοποίησης προσώπων και ελεγκτών. 4) Προσδιορίζει και καθορίζει, σε συνεργασία όπου απαιτείται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές για την επιλογή Φορέων Πιστοποίησης Προσωπικού και εκπονεί προδιαγραφές / κανονισμούς σχετικά με τους ελέγχους και επανελέγχους εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κτιρίων. 5) Συνεργάζεται, όπου απαιτείται, με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες, και προσδιορίζει τα Επαγγελματικά Προσόντα και τις υποχρεώσεις των Ελεγκτών Εγκαταστάσεων, όπως και τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα προσόντα για την διαβάθμισή τους, τους όρους και τους φορείς πιστοποίησής τους, καθώς και το περιεχόμενο της απαιτούμενης υποχρεωτικής Κατάρτισής τους. 6) Αναπτύσσει, διατηρεί, συντηρεί και βελτιώνει το Ενιαίο Μητρώο Φυσικών ή Νομικών Προσώπων τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα, το Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει την καταγραφή, καταχώρηση και έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των ανελκυστήρων, το Μητρώο Κυλιόμενων Κλιμάκων και Πεζόδρομων, καθώς και αυτό των Πιστοποιητών / Ελεγκτών Εγκαταστάσεων. 7) Σχεδιάζει, εφαρμόζει, εποπτεύει και παρακολουθεί τα ετήσια προγράμματα για τον έλεγχο/τους ελέγχους της εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο σχετικά με τις Εγκαταστάσεις με Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (σύμφωνα με την Οδηγία 2000/9/ΕΚ), τα Ανυψωτικά Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις, τις Κυλιόμενες Κλίμακες και Πεζόδρομους (σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, την Οδηγία 2006/42/ΕΚ και τις κείμενες εθνικές διατάξεις), τους Ανελκυστήρες (σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/ ΕΚ και τις κείμενες εθνικές διατάξεις) και τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4483/1965), όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν. 8) Καθορίζει σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες της επιτήρησης, της εποπτείας και των ελέγχων των εγκαταστάσεων της παραγράφου Αα και των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου ορθότητας του σήματος CΕ. Ασκεί τη φυσική εποπτεία και έλεγχο της αγοράς στις περιπτώσεις διερεύνησης καταγγελιών και ατυχημάτων στις περιπτώσεις των Ανυψωτικών Μηχανημάτων, των Κυλιόμενων Κλιμάκων και Πεζοδρόμων και στα Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων. 9) Καταρτίζει και δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στις επιχειρήσεις κατευθυντήριες οδηγίες, εγχειρίδια εφαρμογής και εγκυκλίους για την καλύτερη υλοποίηση και εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων. 10) Παρακολουθεί και συμμετέχει, ως αρμόδια υπηρεσία (εθνική αρχή) για τους τομείς της παραγράφου Αα, σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές της ΕΕ, προκειμένου να εκφράζει τις εθνικές θέσεις και να διαμορφώνει το πλαίσιο της επιτήρησης, της εποπτείας και των ελέγχων σε κοινοτικό επίπεδο για την ορθή εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς. 11) Ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που λειτουργεί στη ΓΓΒ σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στην προαναφερόμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία, καθώς και για την πορεία της υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Εποπτείας της Αγοράς, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προκύπτει από τους ελέγχους. 12) Συνεργάζεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διοικητικής συνεργασίας με τις άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές στο εσωτερικό και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ για θέματα της εποπτείας της αγοράς στα συγκεκριμένα αντικείμενα αρμοδιότητάς της. 13) Εποπτεύει την καλή λειτουργία των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τόσο σε κτίρια όσο και σε βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το πρότυπο ΗD 384 και τις άλλες συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας προσωπικού, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς. 14) Μεριμνά και επιμελείται για όλες τις ενέργειες, πράξεις και δράσεις που σχετίζονται με τη σύσταση, συγκρότηση και ενημέρωση σχετικών μητρώων, σώματος επιθεωρητών και ελεγκτικών μηχανισμών. 15) Επιβάλλει τις κατά νόμο κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητάς του. ιστιστ. Μελετά και εισηγείται τα μέτρα και τις κανονιστικές ρυθμίσεις που απαιτούνται σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών, στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο Αα. 3)Τμήμα Συνεργασίας, Εποπτείας και Υποστήριξης Περιφερειών. 1) Παρακολουθεί την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις κεντρικές Υπηρεσίες συναρμόδιων Υπουργείων, τα Επιμελητήρια καθώς και από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων της Δ/νσης που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3982/2011. 2) Συνεργάζεται με τα Επιμελητήρια (Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά, Εμπορικά, Επαγγελματικά, Τεχνικά) και τους παραγωγικούς φορείς για τον εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων, τα οποία αναφύονται από την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας, καθώς και την επεξεργασία προτάσεων οι οποίες βελτιώνουν το σύστημα αδειοδότησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 όπως εκάστοτε ισχύει. 3) Παρεμβαίνει, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τα Τμήματα Α «Πολιτικών και Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων» και Β «Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών Επαγγελμάτων, Η/Μ και Λοιπών Εγκαταστάσεων», για την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών και τη διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναφορικά με την αδειοδότηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 4) Συντονίζει επιτελικά τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες είναι αρμόδιες για θέματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή για την επιθεώρηση των σχετικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, με την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και την παρέμβαση με την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες διορθωτικές ή διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και η εφαρμογή με ενιαίο τρόπο της βιομηχανικής νομοθεσίας. 5) Μελετά και εισηγείται για μέτρα σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών, προκειμένου οι δραστηριότητες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ή άλλων σχετικών αρμοδίων Δ/νσεων να διεκπεραιώνονται από τα «Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών». 6) Συμμετέχει σε εθνικά όργανα, συμβούλια και ομάδες εργασίας που ασχολούνται με θέματα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή τίτλων τεχνικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης, όπως Σ.Α.Ε.Π., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 7) Καθορίζει το σχετικό πλαίσιο και χορηγεί την άδεια/βεβαίωση άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε ξένους υπηκόους για προσωρινή παροχή υπηρεσίας. 8) Υποστηρίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ), με το οποίο ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ χωρών της Ε.Ε. για τα επαγγελματικά δικαιώματα προσώπων τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα στις δραστηριότητες του Ν. 3982/2011, προκειμένου να ασκούν αντίστοιχες δραστηριότητες στις χώρες της ΕΕ. 9) Εισηγείται στην Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του Ν. 3982/2011 για θέματα αρμοδιότητάς του σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των τεχνικών επαγγελμάτων. 10) Επιμελείται της κοινοποίησης των νομοθετημάτων, των εγκυκλίων και των εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και τα Κ.Υ.Ε, καθώς και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες χορηγούν τις προβλεπόμενες άδειες σύμφωνα με το Ν. 3982/2011. 11) Μεριμνά και επιμελείται για όλες τις ενέργειες, πράξεις και δράσεις που σχετίζονται με την σύσταση, συγκρότηση και ενημέρωση σχετικών μητρώων, σώματος επιθεωρητών και ελεγκτικών μηχανισμών. 12) Μελετά και εισηγείται για μέτρα και τις όποιες κανονιστικές ρυθμίσεις απαιτούνται σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών, για τις ανωτέρω αρμοδιότητες. Άρθρο 49 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: 1)η ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας στους τομείς Τυποποίησης διαπίστευσης μετρολογίας και της εποπτείας της αγοράς. 2)η υποστήριξη θεσμών προώθησης της Ποιότητας και της Εποπτείας της Αγοράς. 3)αρμόδια Εθνική Αρχή Εποπτείας για την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Ποιότητα και για Κέντρο Πληροφόρησης για τα Πρότυπα και τους Τεχνικούς Κανόνες και για την εφαρμογή της Οδηγίας για την Γενική Ασφάλεια Προϊόντων. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Πολιτικών Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας. 2)Τμήμα Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας. 3)Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων. 4)Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής. 5)Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων. [Εισροών – Εκροών] 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 1)Τμήμα Πολιτικών Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας: 1) Σχεδιάζει τις πολιτικές και εξειδικεύει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Ποιότητας στη χώρα και παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή τους. 2) Εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των κανόνων του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας, και στηρίζει τις εθνικές υποδομές ποιότητας στους τομείς της Τυποποίηση, της Διαπίστευσης, της Μετρολογίας, της Πιστοποίησης, των Εργαστηριακών Δοκιμών και της Εποπτείας της Αγοράς, προκειμένου να διασφαλίζει την ορθή και συνεκτική τήρησής τους προς όφελος των επιχειρήσεων, της οικονομίας και των πολιτών. 3) Προάγει την «Κουλτούρα Ποιότητας» στα στελέχη των υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, ενώ προωθεί την ποιότητα, με κάθε πρόσφορο μέσο, ως ένα βασικό εργαλείο οριζόντιας προσέγγισης για τη βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, την ανάκαμψη της οικονομίας και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. 4) Εκπονεί και εισηγείται προγράμματα, πρωτοβουλίες, δράσεις, ενέργειες και μέτρα που συμβάλλουν στη διάδοση των αρχών της ποιότητας με έμφαση στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών. 5) Υποστηρίζει το «Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ποιότητας» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και συντονίζει τη λειτουργία αυτού. 6) Συμμετέχει σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επεξεργάζονται πολιτικές ποιότητας και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή fοra για θέματα ποιότητας. 7) Αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες συνεργασίας και υποστηρίζει εκδηλώσεις προώθησης, προβολής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διάδοση της ποιότητας και των εξειδικευμένων υπηρεσιών της στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οργανισμών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, των ερευνητικών κέντρων και των ανωτάτων ιδρυμάτων. αλλά και για τη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής στην εφαρμογή των κανόνων ποιότητας και των κριτηρίων αξιολόγησής της. 8) Προωθεί τη χρήση σύγχρονων οργανωτικών και διοικητικών εργαλείων σε φορείς και επιχειρήσεις, όπως πρότυπα για την Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας, Ευέλικτης Οργάνωσης Δομών, Πιστοποίησης, Διαπίστευσης, αλλά και για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 9) Συμβάλλει στη λειτουργία «Παρατηρητηρίου Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας» και προωθεί σύγχρονους μηχανισμούς βραβείων ποιότητας, επιχειρηματικής αριστείας, συγκριτικής αξιολόγησης στις ασκούμενες πολιτικές και τις επιχειρηματικές δράσεις. 10) Διαχειρίζεται το Εθνικό Μοντέλο Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματικής Αρίστευσης όπως δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) και προωθεί κίνητρα, δράσεις και ενέργειες για την ανάδειξη του θεσμού αυτού. 11) Υποστηρίζει το Εθνικό Μοντέλο Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αρίστευσης και το προωθεί μέσω διαδικασιών συνεχούς επιμόρφωσης και με τη συνεργασία φορέων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Συμμετέχει ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη του και στην ανάδειξη του σε εθνικό ή / και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 12) Καθορίζει την πολιτική και στρατηγική για την ανάπτυξη, την ενσωμάτωση και την εφαρμογή διαδικασιών και εργαλείων για την υιοθέτηση συστημάτων Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας καθώς και την προώθηση του Εθνικού Μοντέλου στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Συμβάλλει στην υιοθέτηση «συνείδησης ποιότητας» στα στελέχη της βιομηχανίας αλλά και στην παραγωγική διαδικασία και συνεργάζεται, για τον σκοπό αυτό, με βιομηχανικές και επιχειρηματικές ενώσεις, κλαδικά επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις. 13) Συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών, στην ανάδειξη επιλογών και στην παροχή κινήτρων και ενισχύσεων για υιοθέτηση συστημάτων Ολικής Ποιότητας - Επιχειρηματικής Αριστείας, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων ή των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. 14) Καταγράφει, μελετά και αξιολογεί πολιτικές και δείκτες που αφορούν στην Ολική Ποιότητα - Επιχειρηματική Αριστεία για την εκπόνηση συγκρίσιμων στοιχείων αναφοράς, δεικτών και βαρομέτρων Ποιότητας και προβαίνει στη συλλογή, ανάλυση, κωδικοποίηση, αξιολόγηση και διάδοση αντίστοιχων πληροφοριών. ιστιστ. Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο, την εφαρμογή του μοντέλου του ΕFQΜ ή άλλων σύγχρονων Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και συντονίζει εθνικά τη λειτουργία τους. 15) Υποστηρίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Καινοτομίας στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας γενικότερα, για τη βέλτιστη διοικητική λειτουργία των υπηρεσιακών δομών της Δημόσιας Διοίκησης και για την αποτελεσματική και αποδοτικότερη παραγωγή του επιτελούμενου έργου. 16) Προωθεί και υποστηρίζει σε εθνικό επίπεδο την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)» και προτείνει κίνητρα για την υιοθέτηση των κατάλληλων διαδικασιών που συμβάλλουν στην υλοποίηση της. 2)Τμήμα Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας. 1) Εποπτεύει τις δραστηριότητες των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, στους τομείς της Τυποποίησης, της Διαπίστευσης και της Μετρολογίας (ΕΣΥΠ -Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας), καθώς και στους τομείς των Εργαστηριακών Δοκιμών και της αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ - Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων, Πιστοποιήσεων και Παροχής υπηρεσιών Ποιότητας). 2) Εκπροσωπεί την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, στα αρμόδια Συμβούλια, Επιτροπές και Ομάδες που λειτουργούν στα πλαίσια των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, με σκοπό την ορθή εφαρμογή των εθνικών πολιτικών που αποφασίζονται στους τομείς αρμοδιότητάς τους καθώς και για την προώθηση και την παρακολούθηση των κριτηρίων και κανόνων της ποιότητας. 3) Αξιολογεί τη συνδρομή των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας στη συνολική πολιτική Ποιότητας, εξετάζει την επίπτωση της ποιότητας στη μεταποιητική δραστηριότητα βάσει των πολιτικών που υιοθετήθηκαν και εισηγείται μέτρα βελτίωσης. Λαμβάνει μέτρα και συντονίζει δράσεις για βελτίωση των χορηγουμένων υπηρεσιών ποιότητας στη βιομηχανία, την επιχείρηση και ιδιαίτερα τη ΜΜΕ, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. 4) Προωθεί προγράμματα, πρωτοβουλίες και μέτρα οικονομικής στήριξης των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, αναβάθμισης των χορηγουμένων υπηρεσιών και βελτίωσης της λειτουργίας τους. 5) Προωθεί σε εθνικό επίπεδο την Αναγνώριση ή/ και την Κοινοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών Φορέων Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης και Εργαστηρίων Δοκιμών, Αναλύσεων και Διακρίβωσης για τη νόμιμη και απρόσκοπτη δραστηριοποίησή τους στα πεδία της βιομηχανικής τεχνικής νομοθεσίας. 6) Συνεργάζεται με τις ενώσεις κλαδικών και επαγγελματικών φορέων, όπως και με τις Ενώσεις των Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου (ΗellasCert) και των Ελληνικών Εργαστηρίων (Ηellas Lab) για την προώθηση και εφαρμογή αρχών και κανόνων ποιότητας στη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και έμμεσα της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας. 7) Προωθεί, σε συνεργασία με τις Εθνικές Υποδομές Ποιότητας, δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, σχετικά με τη σημασία και τον αναπτυξιακό ρόλο της Ποιότητας στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων καθώς και για τη συμβολή της ποιότητας στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 8) Αξιολογεί και παρακολουθεί την υλοποίηση, σε συνεργασία όπου αυτό απαιτείται με τις Εθνικές Υποδομές Ποιότητας, έργων που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά προγράμματα για την προώθηση ή υποστήριξη της ποιότητας. 9) Υποστηρίζει, συντονίζει και παρακολουθεί τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Πληροφόρησης σχετικά με τα Πρότυπα και τους Τεχνικούς Κανονισμούς στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/34/ΕΚ για την άρση των τεχνικών εμποδίων στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνικής νομοθεσίας των άλλων κρατών μελών και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της χώρας. 10) Τηρεί Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων και Εργαστηρίων που αναγνωρίζονται στα πλαίσια της εθνικής τεχνικής νομοθεσίας ή κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων των ευρωπαϊκών οδηγιών. 3)Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων. 1) Συμμετέχει και παρακολουθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως αρμόδια εθνική αρχή, τις πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα της Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων και εποπτεύει σε εθνικό επίπεδο την εφαρμογή του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου όπως αυτό εκάστοτε διαμορφώνεται και ισχύει. 2) Μεριμνά για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και εισηγείται την έκδοση εφαρμοστικών πράξεων στον τομέα της επισήμανσης και της γενικής ασφάλειας προϊόντων, ιδιαίτερα των μη υπαγομένων σε ειδικότερες τομεακές νομοθεσίες της ευρωπαϊκής τεχνικής εναρμόνισης. Με την αρμοδιότητα αυτή εισηγείται τους όρους διάθεσης στην αγορά των προϊόντων των μη υπαγομένων σε εναρμονισμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά ποιότητας αυτών και δημοσιοποιεί τις προϋποθέσεις διάθεσης των προϊόντων αυτών για την κατάλληλη πληροφόρηση και ενημέρωση του πολίτη. 3) Εκπονεί τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας χρηστών καταναλωτών καθώς και τους όρους διάθεσης στην αγορά όλων των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο της εναρμονισμένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο πεδίο της γενικής ασφάλειας των προϊόντων. 4) Εκπονεί, συντονίζει και παρακολουθεί το ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις της χώρας στον τομέα της γενικής ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων. 5) Καταρτίζει την ετήσια έκθεση απολογισμού από την εφαρμογή των προγραμμάτων εποπτείας αγοράς και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG SΑΝCΟ) για την έκδοση των στατιστικών στοιχείων του Πίνακα Επιδόσεων της Ενιαίας Αγοράς σε θέματα Καταναλωτή (Τhe Cοnsumer Μarkets Scοrebοard). 6) Ελέγχει κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία αρμοδιότητάς του, των διατιθέμενων στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων. 7) Συμμετέχει σε διμερή και κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα εποπτείας της αγοράς για την εφαρμογή του εναρμονισμένου θεσμικού πλαισίου (όπως τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα του Οργανισμού ΡRΟSΑFΕ, οι ομάδες εργασίας για το σύστημα RΑΡΕΧ κλπ.) Συμμετέχει επίσης σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα για τον τομέα της γενικής Ασφάλειας Προϊόντων (όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ασφάλεια των Προϊόντων, τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και τις Επιτροπής κ.λπ.), προκειμένου να εκφράζει τις εθνικές θέσεις και να συνδιαμορφώνει το πλαίσιο εποπτείας της αγοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8) Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για μη Ασφαλή Προϊόντα (σύστημα RΑΡΕΧ) και συνεργάζεται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές για παρακολούθηση των ανακλήσεων και λοιπών διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται. 9) Δημοσιοποιεί Δελτία Τύπου με τις εβδομαδιαίες αναφορές του συστήματος RΑΡΕΧ μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα, για ενημέρωση των καταναλωτών, των ελεγκτικών αρχών και των οικονομικών φορέων. 10) Εκπονεί και εκδίδει Ενημερωτικά Φυλλάδια και Δελτίων Τύπου, προς ενημέρωση των πολιτών, των καταναλωτών και των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων σχετικά με θέματα ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών. 11) Αξιολογεί και συνεργάζεται με επιτροπές εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση κινδύνων καταναλωτικών προϊόντων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύστημα RΑΡΕΧ. 12) Λαμβάνει τα προσήκοντα περιοριστικά μέτρα για την προστασία του κοινού, από την κυκλοφορία μη ασφαλών προϊόντων στην ελληνική αγορά (δεσμεύσεις, αποσύρσεις, ανακλήσεις κ.λπ.) και επιβάλλει τις κατά νόμο κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητάς του. 13) Συνεργάζεται με το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις Τελωνειακές Αρχές για τους ελέγχους προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος στα σημεία εισόδου. 14) Εκδίδει πρακτικούς οδηγούς, κατευθυντήριες γραμμές ή/και κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο των διαδικασιών συν-ρύθμισης, σε συνεργασία με συναρμόδιες αρχές, φορείς της αγοράς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την προώθηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που επικαλούνται οφέλη σχετικά με την υγεία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση πόρων ή / και, ιδιαίτερα, για καινοτόμα χαρακτηριστικά και ιδιότητες σε σύγκριση με συμβατικά προϊόντα, σε ό,τι αφορά τη γενική ασφάλεια προϊόντων. 15) Εποπτεύει την εφαρμογή της Οδηγίας για την επισήμανση των υποδημάτων, του Κανονισμού για τις ονομασίες νομοθεσίας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και της εθνικής νομοθεσίας για τα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα και τα δερμάτινα είδη, σε ό,τι αφορά τη γενική ασφάλεια προϊόντων. ιστιστ. Παρακολουθεί και συντονίζει σε εθνικό επίπεδο την εφαρμογή και τη λειτουργία των διατάξεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 764/2008/ΕΚ και 765/2008/ΕΚ, σχετικά με τους κανόνες εποπτείας της αγοράς στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων. 16) Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για τη λειτουργία και την παρακολούθηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο του Κανονισμού 764/2008/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση και την επίκληση ρήτρας διασφάλισης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά. 17) Εκπονεί προγράμματα, προτείνει δράσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την πληροφόρηση των οικονομικών παραγόντων και των εμπλεκομένων φορέων ελέγχου και επιθεώρησης στα θέματα εφαρμογής της τεχνικής νομοθεσίας και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των κανόνων Εποπτείας της Αγοράς, σε ό,τι αφορά τη γενική ασφάλεια προϊόντων. 4)Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής. 1) Μεριμνά για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο στα θέματα νομικής μετρολογίας και για το λόγο αυτό συμμετέχει στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και τις επιτροπές που επεξεργάζονται θέματα της αρμοδιότητάς του. 2) Μεριμνά για την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας, ως μέλους σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς ή εθνικούς οργανισμούς, που σχετίζονται με τη μετρολογία. 3) Ρυθμίζει θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της νομικής μετρολογίας σχετικά με τα προσυσκευασμένα προϊόντα, τον μετρολογικό έλεγχο και τα ανεκτά όρια σφάλματος του καθαρού περιεχομένου αυτών. 4) Ρυθμίζει θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της νομικής μετρολογίας σχετικά με τις μονάδες μέτρησης, τις τεχνικές προδιαγραφές των σταθμικών οργάνων και των μετρητικών διατάξεων και καθορίζει, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, τα νόμιμα ανεκτά όρια σφάλματος με βάση την εγνωσμένη αβεβαιότητα των μετρητικών οργάνων. 5) Μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των κανόνων νομικής μετρολογίας στα διάφορα μετρολογικά όργανα και μετρητικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται στην αγορά και στις εμπορικές συναλλαγές με τη διενέργεια κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών. Για το λόγο αυτό έχει πρόσβαση σε χώρους παραγωγής, αποθήκευσης ή χρήσης αυτών (αντλίες υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα μεταφοράς καυσίμων, κ.λπ.). 6) Καταρτίζει και εκδίδει, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Τεχνικές Οδηγίες Ελέγχου μετρητικών οργάνων και διατάξεων για χρήση από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και κατευθυντήριες οδηγίες για τεχνική υποστήριξη κατασκευαστών και εισαγωγέων στα προϊόντα μετρητικού εξοπλισμού. 7) Μεριμνά για την εξειδικευμένη εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την Πιστοποίηση Επιθεωρητών – Ελεγκτών νομικής μετρολογίας, καθώς και των στελεχών των συναρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών της χώρας στα διάφορα θεματικά πεδία μετρολογικών ελέγχων. 5)Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων. [Τμήμα Εισροών – Εκροών] 1) Μεριμνά για τη σύνταξη εθνικής νομοθεσίας, την εναρμόνιση αυτής προς το δίκαιο της Ε.Ε., καθώς και για την εφαρμογή της και ειδικότερα σε σχέση με τις μονάδες και τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων. 2) Χορηγεί εθνική έγκριση για όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση καυσίμων και τηρεί μητρώο εγκεκριμένων οργάνων μέτρησης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. 3) Παρέχει ενημέρωση, πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις στους κατασκευαστές και εισαγωγείς των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων. 4) Παρέχει ενημέρωση, πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις και μεριμνά για την παροχή εκπαίδευσης των υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών που ασχολούνται με την εποπτεία της αγοράς, τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο, καθώς και με τους έκτακτους ελέγχους, των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων. 5) Μεριμνά για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών εκροών, για τη σύνταξη ή αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών των συστημάτων αυτών, την παροχή ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους, την εποπτεία της υλοποίησης του όλου έργου, την αξιολόγηση των εταιρειών εγκατάστασης, τον έλεγχο των τεχνικών φακέλων εγκαταστάσεων, τον έλεγχο ισοζυγίων και τον επιτόπιο έλεγχο σε εγκαταστάσεις για την αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας και νόμιμης λειτουργίας αυτών. 6) Μεριμνά για τη διενέργεια του Αρχικού Ελέγχου, στα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων με εθνική έγκριση, βάσει του Π.Δ. 524/78, όπως ισχύει. 7) Υποστηρίζει τις διαδικασίες ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας όλων των συστημάτων εισροών εκροών και κάνει χρήση των αποτελεσμάτων αυτών ως εργαλείων ελέγχου των πρατηρίων ή λοιπών εγκαταστάσεων, υποστηρίζει την επίλυση διαφόρων τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν, ενώ ενημερώνει και συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς και χρήστες σε όλα τα στάδια της εγκατάστασης και της χρηματοδότησης. 8) Συντονίζει τη διενέργεια εκτάκτων μετρολογικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και τη διενέργεια μετρολογικών ελέγχων για τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων. 9) Παρέχει, κατόπιν αξιολόγησης, εξουσιοδότηση σε συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των οργάνων μέτρησης και συστημάτων που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων, καθώς και την τήρηση μητρώου των ως άνω συνεργείων. Άρθρο 50 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: 1)η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για την εγκατάσταση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και λειτουργία μεταποιητικών επιχειρήσεων. 2)η κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. 3)ο σχεδιασμός και η εποπτεία πολιτικών για την βιομηχανική χωροθεσία οργανωμένων υποδοχέων επιχειρηματικότητας, βιομηχανικών, επιχειρηματικών πάρκων. 4)η εφαρμογή πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. 5)η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την βιομηχανική δραστηριότητα και η ανάδειξη επενδυτικών πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής μέριμνας και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 6)αρμόδια Εθνική Αρχή Εποπτείας για την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Ποιότητα και για Κέντρου Πληροφόρησης για τα Πρότυπα και Τεχνικούς Κανόνες και για εφαρμογή της Οδηγίας για την Γενική Ασφάλεια Προϊόντων. 2.Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Κωδικοποίησης Διαδικασιών. 2)Τμήμα Περιβάλλοντος και Βιομηχανικής Ασφάλειας. 3)Τμήμα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Χωροθεσίας. 4)Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειών, Επιθεωρητών και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: 1)Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Κωδικοποίησης Διαδικασιών. 1) Χορηγεί ως Αδειοδοτούσα Αρχή άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών φαρμάκων και παραγωγής ιατρικών αερίων, ελέγχει και επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων και εξετάζει αιτήματα για την κατά παρέκκλιση έκδοση αδειών των δραστηριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις στο δεύτερο μέρος του Ν. 3982/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. 2) Συμμετέχει στη διαδικασία πιστοποίησης της Υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των κατά τόπον αρμοδίων για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητηρίων και Ενώσεων αυτών, εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας για την πιστοποίησή τους και παρακολουθεί το έργο τους. 3) Παρέχει υποστήριξη στην Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 31 του Ν. 3982/2011, όπως ισχύει. 4) Μεριμνά για την εφαρμογή, την παρακολούθηση της λειτουργίας και την περαιτέρω ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με όλες τις συναρμόδιες Αρχές για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 και προβαίνει στην αξιολόγηση των στοιχείων που καταχωρούνται στο σύστημα. 5) Ενημερώνει για την πορεία των επενδύσεων σε κάθε νομό και περιφέρεια, τις επιχειρηματικές τάσεις που διαμορφώνονται και τα προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται στους κλάδους της μεταποίησης. 6) Επεξεργάζεται την μορφή των εντύπων που χρησιμοποιούνται από τις Αδειοδοτούσες Αρχές σχετικά με την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. 7) Παρακολουθεί τη διαδικασία αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων από τις Αδειοδοτούσες Αρχές και ενημερώνεται για τα προβλήματα που αναφύονται από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, είτε με υπηρεσιακή αλληλογραφία, είτε με επιτόπιες επισκέψεις, που περιλαμβάνουν μελέτη φακέλων αδειών και λήψη αντιγράφων, προκειμένου να αξιολογηθεί η διαδικασία αδειοδότησης. 8) Μεριμνά για την εκπαίδευση των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Αδειοδοτούσες Αρχές, τόσο μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όσο και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και διαδικασία. 2)Τμήμα Περιβάλλοντος και Βιομηχανικής Ασφάλειας. 1) Παρακολουθεί και λαμβάνει μέτρα σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Οδηγίας SΕVΕΖΟ. Αξιολογεί τις μελέτες ασφαλείας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης και διενεργεί και σχετικούς ελέγχους αναφορικά με την αξιολόγηση και εφαρμογή τους και των μέτρων που εφαρμόζουν οι βιομηχανίες. 2) Αξιολογεί τις προτάσεις ή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με τους συναρμόδιους φορείς και προωθεί προγράμματα για επενδύσεις και δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ), την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων μερών. 3) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με τους συναρμόδιους φορείς για την ανάγκη τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία που θα κατοχυρώνουν τις βέλτιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος κατά τα κοινοτικά πρότυπα, και γενικότερα θα προάγουν την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 4) Συμμετέχει σε διυπουργικά όργανα για την εκπόνηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης συνεργαζόμενο με άλλους συναρμόδιους φορείς και Υπουργεία, όπως και σε Επιτροπές για μελέτες χωροταξικού σχεδιασμού που σχετίζονται με τις βιομηχανικές και άλλες υποδομές. 5) Συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, για την έκδοση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που αφορούν την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των εργαζομένων από την εν γένει λειτουργία των βιομηχανιών και βιοτεχνιών. 6) Λαμβάνει μέτρα και προωθεί ενέργειες σχετικά με την οικολογική πιστοποίηση των βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών και την απονομή οικολογικού σήματος προϊόντων, ως και δράσεις για την απονομή οικολογικών βραβείων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις για προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες. 7) Σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες σχεδιάζει και προωθεί μέτρα για την διαχείριση των επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων που προέρχονται από την βιομηχανία για την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών επεξεργασίας των αποβλήτων για την επιλογή καταλλήλων τεχνικών, για την διάθεση των επικίνδυνων ουσιών και για την αξιοποίηση των αποβλήτων με επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών ή την παραγωγή ενέργειας. 8) Σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει δράσεις για τη δημιουργία Περιβαλλοντικών Δικτύων, την ενίσχυση της συνεργασίας επιχειρήσεων με σκοπό τη διαχείριση ή και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων ή άλλων ειδικών απορριμμάτων υλικών, την ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών και την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων, την πιστοποίηση προϊόντων με το οικολογικό σήμα (Εcοlabel), την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ.λπ. 3)Τμήμα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Χωροθεσίας. 1) Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ), την εφαρμογή των κανονισμών λειτουργίας τους και παρακολουθεί την πορεία των επενδυτικών σχεδίων αρμοδιότητας ΓΓΒ που έχουν ενταχθεί στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ενισχύσεων. 2) Εισηγείται για την ίδρυση Επιχειρηματικών Πάρκων σε περιοχές προτεραιότητας της χώρας από ιδιωτικούς ή μικτούς φορείς με βάση την κείμενη νομοθεσία, και για την επέκταση ή αναβάθμιση υφιστάμενων ΟΥΜΕΔ. 3) Μεριμνά για τη λήψη και προώθηση κάθε απαραίτητου μέτρου προς εξασφάλιση σύγχρονων υποδομών υψηλής στάθμης (βασικές υποδομές, επικοινωνίες, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, κ.λπ.) στους ανωτέρω ΟΥΜΕΔ, ενώ προωθεί έργα προστασίας του περιβάλλοντος σε αυτούς. 4) Εισηγείται σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία και φορείς για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, αναφορικά με την κάθε μορφής χωροθέτηση μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη χρήση εκτάσεων γης για τις εν λόγω δραστηριότητες. 5) Καταγράφει τις υπάρχουσες ανάγκες, καθορίζει τις προτεραιότητες και τη διαδικασία προώθησης κάθε απαραίτητου θεσμικού, διοικητικού ή άλλου μέτρου (συμπεριλαμβανομένων των απαλλοτριώσεων) για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων, και λοιπών Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την εξασφάλιση του αναγκαίου χώρου για τις προηγούμενες δραστηριότητες. 6) Εφαρμόζει πολιτικές και προωθεί την κατάλληλη νομοθεσία για την ανάπτυξη και επέκταση Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και λαμβάνει μέτρα για την αναβάθμιση και βέλτιστη αξιοποίηση τους. 7) Συμμετέχει στη διαδικασία κατάρτισης του Χωροταξικού Σχεδιασμού και σχεδιάζει και εισηγείται μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της βιομηχανίας, τη βελτίωση των υποδομών σε περιοχές με μεγάλες βιομηχανικές και επιχειρηματικές συγκεντρώσεις και τη δημιουργία ειδικών βιομηχανικών και επιχειρηματικών κλαδικών ζωνών. 8) Εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία για τις απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εγκαταστάσεων με σκοπό την ίδρυση, επέκταση ή μεταφορά βιομηχανιών γενικά, ενώ έχει και την ευθύνη της, όπως και για την παραχώρηση κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων με σκοπό την ίδρυση, επέκταση ή μεταφορά βιομηχανιών γενικά, σε συνεργασία σε κάθε περίπτωση με τα συναρμόδια Υπουργεία. 9) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση δημοσίων κτημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών ή για απόληψη πρώτης ύλης από τις βιομηχανίες, καθώς και για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού ή παραλίας από το ίδιο Υπουργείο και για το σκοπό αυτό. 10) Παρέχει γνώμη για τη σύσταση Ελεύθερης Ζώνης και Ελεύθερης Αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 2960/2001 «Τελωνειακός Κώδικας» όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. 11) Συνεργάζεται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες, τις περιφερειακές υπηρεσίες και Φορείς για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά αρμοδιότητες αυτής της παραγράφου. 12) Δημιουργεί και διατηρεί σχετικές ηλεκτρονικές βάσεις με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των επιχειρηματιών σχετικά με όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων ως και σχετικά με τις απαλλοτριώσεις για βιομηχανικούς σκοπούς και εν γένει όλα τα αρχεία που οφείλουν να τηρούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. 4)Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειών, Μητρώων Επιθεωρητών και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων. 1) Παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της βιομηχανικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, μεριμνά για την κωδικοποίηση της ανωτέρω νομοθεσίας εισηγείται τροποποιήσεις αυτής και τρόπους βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μεριμνά για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το σχετικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2) Συντονίζει επιτελικά τις Αδειοδοτούσες Αρχές, μεριμνά για την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών επί της εφαρμογής της βιομηχανικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων και απαντά σε ερωτήματα των Αδειοδοτουσών Αρχών με σκοπό την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας με ενιαίο τρόπο. 3) Συνεργάζεται με τα Επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς για τον εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων, τα οποία αναφύονται από την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και για την επεξεργασία προτάσεων οι οποίες βελτιώνουν το σύστημα αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 όπως εκάστοτε ισχύει. 4) Συνεργάζεται με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την έκδοση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που αφορούν την προστασία των πολιτών του περιβάλλοντος και των εργαζομένων από την εν γένει λειτουργία μεταποιητικών και συναφών μονάδων. Διατυπώνει γνώμη για τα νομοθετήματα που συντάσσονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή των συναρμόδιων Υπουργείων και αφορούν σε θέματα βιομηχανικής νομοθεσίας, στο σύνολό της, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητά τους με τη νομοθεσία αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. 5) Μεριμνά για το συντονισμό των αρμοδίων φορέων άλλων Υπουργείων με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του πρώτου μέρους του Ν. 4072/2012 (Α΄ 68) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος». 6) Παρέχει διοικητική και κάθε άλλη υποστήριξη στο έργο της Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Αδειοδότησης του άρθρου 32 του Ν. 3982/2011. 7) Συνεργάζεται και υποστηρίζει τον τρόπο λειτουργίας των επιλεγμένων κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) ως κέντρα υποδοχής της αίτησης και ενημέρωσης. 8) Τηρεί, ενημερώνει και ελέγχει το Μητρώο Επιθεωρητών του άρθρου 27 του Ν. 3982/2011 όπως ισχύει, καθώς επίσης συντονίζει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την λειτουργία του. 9) Μεριμνά και επιμελείται για όλες τις ενέργειες, πράξεις και δράσεις που σχετίζονται με την σύσταση, συγκρότηση και ενημέρωση σχετικών μητρώων, σώματος επιθεωρητών και ελεγκτικών μηχανισμών και εισηγείται για μέτρα και κανονιστικές ρυθμίσεις που απαιτούνται σχετικά με την εφαρμογή τους. Άρθρο 51 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1.Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1)Τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς. 2)Τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 3)Τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Άρθρο 52 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 1.Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς είναι ο σχεδιασμός πολιτικής για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την ασφάλεια των συναλλαγών, την προστασία των Εταιρειών και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και την ομαλή λειτουργία του εμπορίου, τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των επαγγελματικών οργανώσεων και την προστασία των εμπορικών συναλλαγών. 2.Η Γενική Διεύθυνση Αγοράς αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1)Τη Διεύθυνση Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 2)Τη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων. 3)Τη Διεύθυνση Εμπορικής Πολιτικής και Δομών Αγοράς. Άρθρο 53 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εταιρειών είναι: α. Η διαμόρφωση και παρακολούθηση της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών. β. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του. γ. Η παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες και η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου. δ. Η εποπτεία και η τήρηση του Μητρώου ειδικών κατηγοριών Ανωνύμων Εταιριών και Υποκαταστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ν. 3419/2005. 2.Η Διεύθυνση Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Το Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών. 2)Το Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. 3)Το Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών. 1) Η εποπτεία, επί των κατωτέρω ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ειδική νομοθεσία από την οποία αυτές διέπονται, ήτοι: 1)Των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, που λειτουργεί στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των ανωνύμων εταιρειών που ρητά εποπτεύονται από το Τμήμα Β΄. 3)Των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών και 4)Κάθε άλλης μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας, οσάκις προβλέπεται από διάταξη Νόμου. 1) Η εποπτεία, επί των ευρωπαϊκών εταιρειών, που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, που λειτουργεί στην Ελλάδα. 2) Η έγκριση διασυνοριακής συγχώνευσης κεφαλαιουχικών εταιρειών εξαιρουμένων των διασυνοριακών συγχωνεύσεων των εταιρειών που εποπτεύονται από το Τμήμα Β΄. 3) Η καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η όλων των πράξεων και στοιχείων, των ως άνω εταιρειών, που σύμφωνα με τη νομοθεσία υπόκεινται σε δημοσιότητα και η αποστολή, στο Εθνικό Τυπογραφείο, σχετικής ανακοίνωσης, για τη δημοσίευσή της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών-Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 3)Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. 1) Η εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ισχύουσα κάθε φορά τραπεζική νομοθεσία. 2) Η εποπτεία επί των ασφαλιστικών εταιρειών όλης της χώρας που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία. 3) Η εποπτεία επί των κατωτέρω ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ειδική νομοθεσία από την οποία διέπονται, ήτοι: 1)Των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. 3)Των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 4)Των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και 9)Κάθε άλλης ανώνυμης εταιρείας, η οποία χαρακτηρίζεται χρηματοδοτική και οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. 1) Η μέριμνα για την καταχώριση, στο Γ.Ε.ΜΗ., ανακοίνωσης εγκατάστασης, στην Ελλάδα, υποκαταστημάτων των ως άνω εταιρειών, με έδρα σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έκδοση αποφάσεων για την εγκατάσταση υποκαταστημάτων των ως άνω εταιρειών με έδρα τρίτες χώρες, καθώς και η εποπτεία τους για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, σε συνδυασμό με την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία. 2) Η έγκριση διασυνοριακής συγχώνευσης των ως άνω εταιρειών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 3) Η καταχώριση στο ΓΕΜΗ - όλων των πράξεων και στοιχείων, των ως άνω εταιρειών, που σύμφωνα με τη νομοθεσία υπόκεινται σε δημοσιότητα και η αποστολή, στο Εθνικό Τυπογραφείο, σχετικής ανακοίνωσης, για τη δημοσίευσή της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών-Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 4)Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 1) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων εμπορικών εταιρειών (προσωπικών και κεφαλαιουχικών). 2) Η μέριμνα για την προαγωγή του θεσμού των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ). 3) Η παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, την ευρωπαϊκή εταιρεία και την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου περί κεφαλαιουχικών εταιρειών και εμπορικού μητρώου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4) Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών προς τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, τις ΕΠΕ, τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), τις προσωπικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. 5) Ο ορισμός ελεγκτών ανωνύμων εταιρειών για όλη την Επικράτεια και η αποδοχή της παραίτησης αυτών. 6) Ο ορισμός πολιτικών, οικονομικών και αθλητικών εφημερίδων, που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη δημοσίευση προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων ανωνύμων εταιρειών και η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων ανωνύμων εταιρειών των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών. 7) Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ). 8) Η παροχή οδηγιών προς τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και τις κατά τόπους περιφερειακές αρμόδιες υπηρεσίες, που ασκούν εποπτεία επί των ανωνύμων εταιρειών, για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για το Γ.Ε.ΜΗ. 9) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. 10) Η συνεργασία με το Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας –ΚΕΕΕ- ως διαχειριστή της Βάσης του Γ.Ε.ΜΗ. Άρθρο 54 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1.Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης Εμπορίου είναι η λειτουργία του ΣΥΚΑΠ, του υπαιθρίου εμπορίου (πλανόδιο και στάσιμο), των Κεντρικών Αγορών και των Εκθέσεων. Επιπλέον, είναι η στήριξη και η ομαλή λειτουργία του θεσμού των Επιμελητηρίων και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, των εμπορικών εκθέσεων, των διμερών εμπορικών συνεργασιών, η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής διαλειτουργικής επιχειρηματικότητας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των δικτύων διανομής, η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η νομοθετική ρύθμιση αυτής. 2.Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Το τμήμα Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων. 2)Το τμήμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικής Διαλειτουργικής Επιχειρηματικότητας. 3)Το τμήμα Λειτουργίας Εμπορίου. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων. 1) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την προαγωγή του θεσμού των Επιμελητηρίων στη χώρα μας. 2) Η ευθύνη για τη διαμόρφωση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ελληνικών Επιμελητηρίων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, των διμερών Επιμελητηρίων στη χώρα μας και της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Επιμελητηρίου. 3) Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων για την προαγωγή των ανωτέρω θεσμών, η μέριμνα εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας, η παρακολούθηση της δραστηριότητας, και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ορθολογική οργάνωση και ομαλή λειτουργία των παραπάνω Φορέων. 4) Η διαμόρφωση πολιτικών για ανάληψη και προώθηση πρωτοβουλιών, σχετικά με την ανάπτυξη διεθνών εμπορικών συνεργασιών. 5) Η ανάπτυξη του θεσμού Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και η αξιοποίησή του για ενημέρωση επιχειρηματικής κοινότητας και η άσκηση πολιτικών βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος. 2)Τμήμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Διαλειτουργικότητας. 1) Ο σχεδιασμός της εθνικής στρατηγικής στον τομέα του ηλεκτρονικώς επιχειρείν. 2) Η εισήγηση και λήψη μέτρων για την άρση των εμποδίων και την είσοδο των επιχειρήσεων στον τομέα του ηλεκτρονικώς επιχειρείν, σε όλες τις μορφές του, καθώς και για την τεχνολογική ανάπτυξη αυτών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στον τομέα αυτό. 3) Η προώθηση της οργάνωσης των υποδομών για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. 4) Η μέριμνα για την προώθηση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων και των στελεχών του Δημοσίου. 5) Η εισήγηση και λήψη μέτρων για την εμπέδωση πνεύματος εμπιστοσύνης κατά τις συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα. 6) Η μέριμνα για την εφαρμογή του ισχύοντος κάθε φορά ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. 7) Ο συντονισμός και η υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας μας σε κοινοτικούς ή διεθνείς οργανισμούς και πρωτοβουλίες για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και σε ανάλογες πρωτοβουλίες άλλων χωρών. 8) Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές που χειρίζονται θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου. 9) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της κοινοτικής νομοθεσίας και η προώθηση των απαιτούμενων εκτελεστικών μέτρων. 3)Το Τμήμα Λειτουργίας Εμπορίου. 1.Κεντρικές και Λαϊκές Αγορές, Υπαίθριο Εμπόριο, ΣΥΚΑΠ αα. Η μέριμνα για την έκδοση Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας λαϊκών αγορών, ημερήσιου δικαιώματος των προσερχομένων στις λαϊκές αγορές πωλητών, καθώς και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών. ββ. Η εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. γγ. Η μέριμνα για την έκδοση Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων για θέματα Κεντρικών Αγορών. δδ. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο (στάσιμο και Πλανόδιο). εε. Η υποστήριξη της λειτουργίας του Συντονιστικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ). 2.Εφοδιαστική Αλυσίδα και Δίκτυα Διανομής. αα. Η παρακολούθηση των προτύπων για την ακεραιότητα και το σεβασμό των εμπλεκομένων μερών στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα δίκτυα διανομής. ββ. Η μέριμνα για την ακεραιότητα της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και των δικτύων διανομής, την ηθική, τον επαγγελματισμό και την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας και της έγκαιρης παροχής υπηρεσίας σχετικά με όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας και των δικτύων διανομής. γγ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση και ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις νόμιμες και ηθικές επιχειρησιακές πρακτικές. δδ. Η ενίσχυση των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα και το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας και έγκαιρες υπηρεσίες δικτύων εφοδιασμού, διανομής και αποθήκευσης. εε. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ισχύοντος νομικού πλαισίου σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, τα δίκτυα διανομής και την αποθήκευση. στστ. Ο συντονισμός και η υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας μας σε κοινοτικούς ή διεθνείς οργανισμούς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, δικτύων διανομής και μεθόδων αποθήκευσης. ζζ. Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές που χειρίζονται θέματα σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, τα δίκτυα διανομής και την αποθήκευση. ηη. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της κοινοτικής νομοθεσίας και η προώθηση των απαιτούμενων εκτελεστικών μέτρων. θθ. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της κοινοτικής νομοθεσίας και η προώθηση των απαιτούμενων εκτελεστικών μέτρων. 3.Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. αα. Η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με στόχο την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. ββ. Η προώθηση Πλαισίου Αρχών και Πρακτικών ΕΚΕ. γγ. Η υιοθέτηση κριτηρίων ΕΚΕ για τις Δημόσιες Προμήθειες. δδ. Η διαμόρφωση στρατηγικών συμμαχιών της Γ.Γ.Ε. με τα Επιστημονικά Ιδρύματα, τα Επιμελητήρια και τους Φορείς ΕΚΕ. εε. Η ίδρυση Παρατηρητηρίου ΕΚΕ για ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων. στστ. Η ανάπτυξη και χρήση κατάλληλων εργαλείων μέτρησης αποτελεσμάτων ΕΚΕ (δείκτες απόδοσης). ζζ. Η ενημέρωση και κατάρτιση των επιχειρήσεων σε θέματα καλών πρακτικών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τη δημοσιοποίηση καλών πρακτικών ΕΚΕ, τη διοργάνωση σεμιναρίων και την παροχή συμβουλών σε θέματα ΕΚΕ, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. ηη. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της κοινοτικής νομοθεσίας και η προώθηση των απαιτούμενων εκτελεστικών μέτρων. Άρθρο 55 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ 1.Ο Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης συνίσταται στη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου και στο διαρκή εκσυγχρονισμό αυτού για την ομαλή λειτουργίας της αγοράς, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την άρση των εμποδίων και των διοικητικών βαρών στην άσκηση του επιχειρείν, την παρακολούθηση των εμπορικών πρακτικών και την ασφάλεια των συναλλαγών, τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Εμπορίου, τη δημιουργία ανοικτών εμπορικών κέντρων (οpen malls), τις επιχειρηματικές συνέργειες, τις ρυθμίσεις αδειοδοτήσεων και εμπορικής λειτουργίας (ωράρια). Ειδικότερα, στη διαμόρφωση μέτρων πολιτικής που διασφαλίζουν συνθήκες ομαλότητας στην αγορά, αποτελεσματικό ανταγωνισμό και εν τέλει χαμηλό επίπεδο τιμών, μέσα από την παροχή: 1)πληροφόρησης σχετικά με τη δομή και τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, στοιχεία που οριοθετούν εν τέλει το επίπεδο του ανταγωνισμού στη χώρα. 2)πληροφόρησης σχετικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής στη χώρα και επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της. 3)πληροφόρησης σχετικά με την εξέλιξη των τιμών καταναλωτή και τις διαγραφόμενες τάσεις. 4)πληροφόρησης σχετικά με το βαθμό τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων κατά την τιμολόγηση μεταξύ των εταιρειών που λειτουργούν με οποιοδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα και των εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με αυτές. 2.Η Διεύθυνση Εμπορικής Πολιτικής και Δομών Αγοράς αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Οργάνωσης Δομής Αγοράς. 2)Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών. 3)Τμήμα Κλαδικών Ερευνών. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Οργάνωσης Δομής Αγοράς. 1.Παρατηρητήριο Εμπορίου: αα. Η φροντίδα για τη σωστή και ομοιόμορφη καταχώρηση στο σύστημα, δεδομένων εμπορικών επιχειρήσεων ιδίως επωνυμία επιχείρησης, κλάδος επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόπος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. ββ. Η φροντίδα για την ομαλή λειτουργία της δικτυακής πύλης (pοrtal) και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που περιέχει. γγ. Η δημιουργία, για τις υπόχρεες υποβολής στοιχείων επιχειρήσεις, κωδικού πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένο χρήστη, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αυτών ηλεκτρονικά. δδ. Η επεξεργασία των δεδομένων της βάσης για την παραγωγή στατιστικών αναφορών και δεικτών, σχετικά με τις τάσεις, εξελίξεις και τα κρίσιμα για τις επιχειρήσεις μεγέθη. εε. Η διαχείριση του συστήματος και η δικτύωσή του με ανάλογα παρατηρητήρια ή Οργανισμούς που λειτουργούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, για τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, καταγραφή και διάδοση βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών, ανταλλαγή εμπειριών και διάχυση πληροφοριών σε θέματα, πρακτικές και πολιτικές, σχετικά με το εμπόριο. στστ. Η μέριμνα για την ανάρτηση των στατιστικών αναφορών και δεικτών στη δικτυακή πύλη (pοrtal). ζζ. Η ενημέρωση, για τα παραπάνω στοιχεία, Φορέων του Δημοσίου, Ενώσεων Εμπορικών Επιχειρήσεων, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου για νόμιμη χρήση. 2.Λοιπές Ρυθμίσεις. αα. Η άρση εμποδίων και φραγμών εισόδου στους διάφορους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η άρση εμποδίων στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων. ββ. Η ενίσχυση της καινοτομίας των εμπορικών επιχειρήσεων. γγ. Η χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας των εμπορικών επιχειρήσεων. δδ. Η ένταξή της στην εκπαίδευση. εε. Η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την εμπορική χωροταξία. στστ. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: 1)Την ίδρυση καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου. 2)Τους Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων, τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους. 1) Η εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων γενικών μέτρων για την ορθολογική διάρθρωση και δημιουργία κινήτρων για την προαγωγή και τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού εμπορίου της χώρας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητάς του και την παρακολούθηση της εν γένει δραστηριότητας του εμπορίου στο εσωτερικό. 2) Η παροχή οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα ανωτέρω θέματα. 3) Η παρακολούθηση των πολιτικών και των τάσεων που επιδρούν στο εμπόριο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η παρακολούθηση των καλών πρακτικών, που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και την αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη του εμπορίου στην Ελλάδα και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα αυτόν. 4) Η διατύπωση μελετών που αφορούν στην δομή, οργάνωση και λειτουργία του εμπορίου στην Ελλάδα, καθώς και προτάσεων για τη βελτίωση των ασκούμενων πολιτικών στον τομέα αυτόν. ιαια Η έκδοση εγκυκλίων για την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες σε θέματα εμπορίου των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων και των Μητροπολιτικών Περιφερειών της Χώρας, Δήμους και Οργανισμούς, για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 5) Ρυθμίσεις για Ανοικτά Εμπορικά Κέντρα, δράσεις για επιχειρηματικές συνεργασίες και δικτυώσεις επιχειρήσεων. 6) Διαμόρφωση μέτρων πολιτικής που αφορούν την απλοποίηση αδειοδότησης εμπορικών επιχειρήσεων και μείωσης των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων. 7) Διαμόρφωση πλαισίου για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ως προς το ωράριο λειτουργίας αυτών, τις εκπτώσεις, προσφορές, προωθητικές ενέργειες κ.λπ. ιειε Την εκπροσώπηση της χώρας μας σε κοινοτικούς, διεθνείς οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. 2)Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών. 1) Η μέριμνα για την άσκηση των προβλεπόμενων, από τις κείμενες διατάξεις, αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε θέματα ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. 2) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων ανταγωνισμού. 3) Η μέριμνα για την έκδοση των προβλεπόμενων, από το Ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (Α΄ 93), αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου και λοιπών πράξεων. 4) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων αθέμιτων εμπορικών συμπεριφορών. 5) Η αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου για τις συνθήκες ανταγωνισμού και ειδικότερα: 6) Η εξέταση των φραγμών εισόδου ή ρυθμίσεων εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά. 7) Η μελέτη της αύξησης των κοστών του αντιπάλου. 8) Η εξέταση νομοθετικών ρυθμίσεων που περιορίζουν τον αριθμό των προμηθευτών, καθώς και την χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων. 9) Η εξέταση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών. 10) Η εξέταση ρυθμίσεων που αφορούν στο περιεχόμενο και τον καθορισμό προδιαγραφών. 11) Η εξέταση ρυθμίσεων που επηρεάζουν τις τιμές. 12) Η εξέταση ρυθμίσεων που αφορούν την διαφήμιση και το μάρκετινγκ. 13) Η παρακολούθηση των αθέμιτων πρακτικών των επιχειρήσεων και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης αυτών. 14) Η εκπροσώπηση της χώρας μας σε κοινοτικούς, διεθνείς οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. 4)Τμήμα Κλαδικών Ερευνών. 1) Η συμβολή στη διαμόρφωση μέτρων πολιτικής που διασφαλίζουν συνθήκες ομαλότητας στην αγορά, αποτελεσματικό ανταγωνισμό και εν τέλει χαμηλό επίπεδο τιμών, μέσα από την παροχή στους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής: (1) πληροφόρησης σχετικά με τη δομή και τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, στοιχεία που οριοθετούν εν τέλει το επίπεδο του ανταγωνισμού στη χώρα. (2) πληροφόρησης σχετικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής στη χώρα και επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της. (3) πληροφόρησης σχετικά με την εξέλιξη των τιμών καταναλωτή και τις διαγραφόμενες τάσεις. (4) πληροφόρησης σχετικά με το βαθμό τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων κατά την τιμολόγηση μεταξύ των εταιρειών που λειτουργούν με οποιοδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα και των εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με αυτές. Άρθρο 56 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1.Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, έχει ως στρατηγικό σκοπό τη συνολική διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Αγαθών και Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα μεριμνά για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και τη διαρκή ανάπτυξη των συνεργατικών σχέσεων, προσαρμοσμένη στις επιταγές της ορθολογικής οργάνωσης και της αποτελεσματικής και βιώσιμης λειτουργίας, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία. Μέσα από τη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης επιδιώκεται: 1)Τόνωση των συνθηκών του ανταγωνισμού και βελτίωση της επιχειρηματικότητας. 2)Εξοικονόμηση πόρων του Δημοσίου μέσω της υλοποίησης προμηθειών με χρήση νέων τεχνολογιών. 3)Επιτελικός προγραμματισμός των προμηθειών Φορέων του Δημοσίου. 4)Απορρόφηση και αξιοποίηση κοινοτικών πόρων διαμέσου της υλοποίησης Δημόσιων συμβάσεων, το αντικείμενο των οποίων συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 5)Διαχείριση της υλοποίησης συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών άλλων Φορέων του Δημοσίου καθώς και παροχή παντός είδους τεχνικής συνδρομής και αντιμετώπιση κάθε ζητήματος τεχνικής φύσης που ανακύπτει κατά τα στάδια της υλοποίησης των Δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών. 6)Διαχείριση και πλήρης υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ). 2.Η Γενική Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 1)Τη Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού. 2)Τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών. 3)Τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 4)Τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών. Άρθρο 57 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης συνίσταται στην: 1)Διεύρυνση του κύκλου συμμετοχής των προμηθευτών στους δημόσιους διαγωνισμούς, μέσω θεσμικών ρυθμίσεων και βέλτιστων πρακτικών που αίρουν τα εμπόδια και διασφαλίζουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. 2)Ενίσχυση της διαφάνειας των δημοσίων συμβάσεων, με την ευρύτερη ενημέρωση των επιμέρους αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων (εγκύκλιοι και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα) και τη λειτουργία του συστήματος Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου. 3)Εξοικονόμηση πόρων και εξορθολογισμός των δημοσίων συμβάσεων, μέσω της κεντρικής υλοποίησης δ/σμων και της ομαδοποίησης ειδών (Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές και Συμφωνία Πλαίσιο). 2.Η Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Νομικής Υποστήριξης. 2)Τμήμα Προγραμματισμού και Ενοποίησης Αιτημάτων. 3)Τμήμα Αναθετουσών Αρχών. 4)Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: 1)Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης. 1) Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών και πληροφοριών για την ορθή, ομοιόμορφη και αποτελεσματική διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμήθειας αγαθών, από τους φορείς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.). 2) Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τους φορείς και τις κεντρικές αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους ενοποιημένους διαγωνισμούς, είτε διενεργούνται κεντρικά είτε με συμφωνία- πλαίσιο. 3) Η παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του Ν. 2362/1995, (τις αναθέτουσες αρχές) σχετικά με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και για κάθε θέμα που θα προκύπτει κατά τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 4) Ο συντονισμός των ενεργειών των αναθετουσών αρχών για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και αγαθών. 5) Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που αφορούν τις Δημόσιες συμβάσεις. 6) Η υποστήριξη των αναθετουσών αρχών για την νομική αντιμετώπιση θεμάτων δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο. 7) Η παρακολούθηση των εξελίξεων επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο συντονισμός των φορέων, για την ομοιόμορφη εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 8) Η εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα που αφορούν τη λειτουργία Κεντρικών Αναθετουσών Αρχών. 9) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων επί οργανωτικών θεμάτων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και του ΕΣΗΔΗΣ και την έκδοση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων καθώς και την παροχή οδηγιών κατόπιν συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 10) Η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και διαρκή ενημέρωση του Μητρώου Μελών Επιτροπών Παραλαβής για συμβάσεις που εκτελεί η Γενική Διεύθυνση. 11) Η έκδοση, τροποποίηση και κωδικοποίηση αποφάσεων σχετικά με τις αρμοδιότητες, το έργο και τον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών, που συγκροτούνται και λειτουργούν στη Γενική Διεύθυνση. 12) Η διοικητική μέριμνα για τον ορισμό των μελών των Επιτροπών που λειτουργούν στη Γενική Διεύθυνση, καθώς και για τον ορισμό των μελών και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων εκτάκτων Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας που συγκροτούνται για ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων. 13) Ο ορισμός των μελών των Επιτροπών Παραλαβής, μετά από προηγούμενη κλήρωση για συμβάσεις που εκτελεί η Γενική Διεύθυνση. 14) Ο ετήσιος προγραμματισμός και το χρονοδιάγραμμα συμμετοχής εκπροσώπων των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, η επιμέλεια για τον ορισμό των μελών της, καθώς και ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου της επιτροπής αυτής με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της. 15) Η μέριμνα για την αποζημίωση των μελών των Επιτροπών, καθώς και κάθε τρίτου που δικαιούται αμοιβής λόγω συμμετοχής του σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας. 2)Τμήμα Προγραμματισμού και ενοποίησης αιτημάτων. 1) Η μέριμνα για την κατ’ έτος συγκέντρωση των επιμέρους προγραμμάτων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών των φορέων. 2) Ο έλεγχος των αιτημάτων ένταξης, στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π), των επιμέρους προγραμμάτων των φορέων, ως προς τη δυνατότητα ενοποίησης της ζήτησης για τη προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε συνεργασία με το τμήμα αναθετουσών αρχών. 3) Η κατάρτιση και έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, καθώς και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων μετά τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών και την τεκμηρίωση της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 4) Η τροποποίηση, συμπλήρωση, προέγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών κατά τη διάρκεια ισχύος του και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 5) Η απόδοση κωδικού στα προς προμήθεια αγαθά και υπηρεσίες βάσει του ενωσιακού κωδικολογίου (CΡV) και η εκτέλεση των διαδικασιών, σε συνεργασία με το τμήμα Αναθετουσών Αρχών. 6) Οι εισηγήσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις φορέων και προμηθειών του δημόσιου τομέα, από τις διατάξεις του νόμου και του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.). 3)Τμήμα Αναθετουσών Αρχών. 1) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων επί οργανωτικών θεμάτων για την διενέργεια ενοποιημένων δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών καθώς και συμφωνιών πλαίσιο κεντρικά από την Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ή από άλλες αναθέτουσες αρχές που ενεργούν ως Κεντρικές Αρχές προμηθειών (ΚΑΠ). 2) Η διερεύνηση των αναγκών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών των φορέων που υπάγονται στο ΕΠΠ και των αναγκών παροχής υπηρεσιών των φορέων του δημοσίου τομέα όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) καθώς και ο σχετικός συντονισμός των φορέων για την διενέργεια διαγωνισμών ενοποιημένων δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών καθώς και συμφωνιών πλαίσιο κεντρικά από την Γενική Διεύθυνση ή από άλλες αναθέτουσες αρχές που ενεργούν ως Κεντρικές Αρχές προμηθειών (ΚΑΠ). 3) Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τους φορείς και τις κεντρικές αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους ενοποιημένους διαγωνισμούς, είτε διενεργούνται κεντρικά είτε με συμφωνία- πλαίσιο. 4) Η σύνταξη σχεδίων των προβλεπομένων από τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 239 του Ν. 4072/2012 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σ’ αυτήν, Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύναψη και εκτέλεση ενοποιημένων δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. 5) Η παροχή νομικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, δημοπράτησης και υλοποίησης των συμβάσεων προς τις Αναθέτουσες Αρχές και τους εποπτευόμενους φορείς τους που αφορούν ενστάσεις, ασφαλιστικά μέτρα. 6) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών για τη χρήση και εφαρμογή του κοινοτικού κωδικολογίου (CΡV). 7) η συνεργασία με το τμήμα Ανάπτυξης Συντονισμού και Παρακολούθησης για την επαρκή και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των φορέων. 8) Η τήρηση βάσης πληροφοριών με τα στοιχεία των αναθετουσών αρχών, όπως στοιχεία επαφής, συχνότητα επικοινωνίας, αιτήματα και βαθμός ικανοποίησης αυτών, συνεχής ενημέρωση των στοιχείων και διάθεση αυτών στις επιμέρους Διευθύνσεις. 9) Η συνεργασία με το τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης όσον αφορά ζητήματα εκπαίδευσης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία των ΚΑΠ και των εποπτευόμενων φορέων καθώς και την εφαρμογή και εκτέλεση των Συμφωνιών Πλαίσιο. 10) Η συνεργασία με το τμήμα Νομικής Υποστήριξης, όσον αφορά την έκδοση εγκυκλίων και την παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τις ΚΑΠ και τους εποπτευόμενους φορείς σχετικά με την ορθή εφαρμογή διαδικασιών που αφορούν τους ενοποιημένους διαγωνισμούς είτε διενεργούνται κεντρικά είτε με Συμφωνία Πλαίσιο. 4)Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. 1) Η κατάρτιση του πλάνου επικοινωνίας και η υποβολή του προς έγκριση στη Γενική Διεύθυνση. 2) Η εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής βάσει του εσωτερικού εγκεκριμένου πλάνου. 3) Η ενημέρωση των ΚΑΠ και των εποπτευομένων φορέων δίνοντας έμφαση στον αναβαθμισμένο ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης και στις Συμφωνίες Πλαίσιο. 4) Η οργάνωση της επικοινωνίας μεταξύ των επιμέρους Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης. 5) Η οργάνωση της επικοινωνίας της Γενικής Διεύθυνσης προς τους Οικονομικούς Φορείς προγραμματίζοντας ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις. 6) Η διάχυση στο ευρύ κοινό των οφελών και των προκλήσεων που προκύπτουν από το νέο αναβαθμισμένο ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης. 7) Η οργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων με τη συμμετοχή οικονομικών φορέων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, για θέματα που την αφορούν. 8) Η έγκαιρη επισήμανση και διαχείριση επικοινωνιακών ζητημάτων που κατά περίπτωση ανακύπτουν. 9) Η μέριμνα για την προώθηση του ανταγωνισμού και ιδίως την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω ενημερωτικών δράσεων για τη χρήση και αξιοποίηση του ΕΣΗΔΗΣ. Άρθρο 58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1.Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών συνίσταται στον: 1)Συντονισμό, διενέργεια διαγωνισμών και σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την ταχύτατη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών 2)Συντονισμό, διενέργεια, υλοποίηση και παρακολούθηση ενοποιημένων διαγωνισμών και διαγωνισμών με τη διαδικασία της Συμφωνίας Πλαίσιο. 3)Σύνταξη τευχών δημοπράτησης των διαγωνισμών που διενεργεί η Γενική Διεύθυνση σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Τμήματα και Διευθύνσεις (Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Τμήμα Αναθετουσών Αρχών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ενοποίησης Αιτημάτων και Διευθύνσεις Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών και Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ). 4)Παρακολούθηση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμήθειας και την εισήγηση των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων όπου απαιτείται. 2.Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Το Τμήμα Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων. 2)Το Τμήμα Μεταφορικών Μέσων, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Επιστημονικών Οργάνων. 3)Το Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών. 4)Το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Το Τμήμα Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων. 1) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για τη σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή του τιμήματος από τις ΚΑΠ ή τους εποπτευόμενους φορείς στον προμηθευτή, για την προμήθεια ενδεικτικά των παρακάτω ειδών: 1) Τροφίμων που έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία, όπως ζάχαρη, τοματοπολτός, μαρμελάδα, ψάρια - κρέας κατεψυγμένα ή σε κονσέρβες, κοτόπουλα κατεψυγμένα, ελιές, τυρί σε κονσέρβες, γάλα σε κουτιά και σκόνη, ποτά και βιομηχανοποιημένες κτηνοτροφές. 2) Προϊόντων από το φυτικό και ζωικό κόσμο, όπως σιτάρι, αλεύρι, σιμιγδάλι, ρύζι, τσάι, κτηνοτροφές, λάδι, φασόλια, φακές, φυτικού και ζωικού πολλαπλασιαστικού υλικού. 3) Χαρτιού, κάθε είδους και κατασκευών από αυτό, αξιών δημοσίου, γραφικής ύλης, βιβλιοδετικών και εκτυπωτικών εργασιών, χημικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, πετρελαίου, καυσίμων υγρών και στερεών, υγραερίων, πυρηνικών καυσίμων, ορυκτελαίων, λιπαντελαίων, παραπροϊόντων πετρελαίου, ξυλείας, πλην ξύλινων στρωτήρων για τον ΟΣΕ, φελλού και κατασκευών από αυτά, οικοδομικών υλικών, όπλων, πυρομαχικών, χημικών μέσων και εκρηκτικών υλών, ειδών από γυαλί και λοιπών ειδών που δεν εντάσσονται στην αρμοδιότητα των λοιπών Τμημάτων. 4) Πρώτων υλών, υφασμάτων και ετοίμων ειδών από φυσικές και χημικές ίνες, καθώς και δερμάτων και δερμάτινων ειδών. 5) Πλαστικών και ελαστικών (εκτός των επισώτρων και αεροθαλάμων), καθώς και κατασκευών από τα υλικά αυτά. 6) Αθλητικών ειδών γενικά, εκτός των μεταλλικών κατασκευών αθλητικών ειδών, ηλεκτρονικών οργάνων, συσκευών αθλητισμού. 2) Η διενέργεια ενοποιημένων διαγωνισμών και διαγωνισμών με τη διαδικασία της Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια των παραπάνω ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 3) Η έκδοση πράξης έγκρισης πληρωμής τιμήματος στις περιπτώσεις που προβλέπεται πληρωμή του προμηθευτή από τη Γενική Διεύθυνση. 4) Η υποβολή αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση δέσμευσης της απαιτούμενης πίστωσης πριν από την έκδοση της διακήρυξης. 5) Η μέριμνα για την υποβολή στοιχείων που αφορούν: 1) επιθεωρήσεις, όπου απαιτείται, με σκοπό είτε την ακριβή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων, όσον αφορά στην ποιότητα των προς προμήθεια ειδών και στην έγκαιρη παράδοση αυτών, είτε στην εξακρίβωση των οικονομοτεχνικών δυνατοτήτων και της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων. 2) ελέγχους, όσον αφορά στην ποιότητα και στην έγκαιρη προμήθεια από τους προμηθευτές, πρώτων υλών απαραίτητων για την εκτέλεση συμβάσεων, για τις οποίες χορηγήθηκε προκαταβολή. 6) Η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Παραλαβής των συμβάσεων που εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση. 7) Η εκκαθάριση των συμβάσεων και η αποστολή των σχετικών φακέλων στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στις περιπτώσεις που προβλέπεται πληρωμή του προμηθευτή από τη Γενική Διεύθυνση. 8) Η τήρηση στοιχείων σχετικά με τη σύναψη και εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων. 2)Τμήμα Μεταφορικών Μέσων, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Επιστημονικών Οργάνων. 1) Έχει τις αρμοδιότητες του τμήματος α. για την προμήθεια ενδεικτικά των παρακάτω ειδών: 1) Αυτοκινήτων κάθε είδους, όπως ασθενοφόρα, νοσοκομειακά, ειδικών χρήσεων, πυροσβεστικά διάφορα, ψυγεία μεταφοράς αίματος, επιβατηγά, τζιπ, λεωφορεία, πούλμαν, αποκομιδής απορριμμάτων, βυτιοφόρα υγρών καυσίμων, φορτηγά, ασυρματοφόρα περιπολικά, γερανοφόρα, με συγκρότημα παρασκευής μπετόν, σάρωθρα, ρυμουλκά, ρυμουλκούμενα, μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, πλωτά μέσα και αεροσκάφη, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για όλα τα παραπάνω είδη. 2) Ελαστικών επίσωστρων και αεροθαλάμων. 3) Μηχανών, μηχανημάτων και εξοπλισμού εργοστασίων, ιδίως μηχανήματα χωματουργικά και οδοποιίας γενικά, μηχανές και μηχανήματα υπαίθρου και γεωργίας, μηχανήματα καλλιεργητικά, ελκυστήρες, γεωτρητικό υλικό, ατμομηχανές, βενζινομηχανές και ντηζελομηχανές, πυροσβεστήρες, μηχανήματα μηχανουργείου, ξυλουργείου, μηχανικός εξοπλισμός εργοστασίου, μηχανήματα βιομηχανικής ψύξης, αερισμού, κλιματισμού, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για όλα τα παραπάνω είδη. 4) Μετάλλων, μεταλλικών κατασκευών και προϊόντων επεξεργασίας μετάλλου, ιδίως αγγεία φαγητού, δοχεία νερού, μαχαιροπήρουνα, μεταλλικά εργαλεία διάφορα, μεταλλικά αντικείμενα, πινακίδες, σιλό, στηθαία, κατασκευές, ιδίως θερμοκήπια, αλουμίνιο, αντιμόνιο, μόλυβδος, χάλυβας, μεταλλικά έπιπλα, καθίσματα και γραφεία πάσης φύσεως, σωλήνες μεταλλικοί διάφοροι, ιδίως ύδρευσης, άρδευσης, τεχνητής βροχής, γεωτρήσεων, σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό, υλικό γραμμής, ιδίως σιδηροτροχιές, αλλαγές τροχιάς, μικρό υλικό γραμμής, στρωτήρες γενικά, μεταλλικές κατασκευές ιδίως αθλητικών ειδών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα παραπάνω είδη. 5) Τηλεπικοινωνιακών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού υλικού γενικά, ιδίως σταθμοί ασύρματης επικοινωνίας κάθε είδους, πομποί ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, αναμεταδότες, τηλεφωνικά και τηλετυπικά κέντρα, μηχανήματα και συσκευές για την τηλεόραση, ιδίως μαγνητοσκόπια, τράπεζες μίξης και λοιπές συσκευές και υλικά για κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, συσκευές ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας, ανίχνευσης πυρκαγιάς, τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, ραντάρ γενικά ιδίως ναυτιλιακής χρήσης και ελέγχου ταχύτητας οχημάτων, συστήματα μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών, ιδίως ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες, εξοπλισμός εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρόδια διάφορα, μετασχηματιστές, πίνακες ρεύματος, ενισχυτές, πυκνωτές, στεγνωτήρια, πλυντήρια και οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό υλικό, 6) Μαγνητικών πυλών, κινηματογραφικών, φωτογραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων, μαγνητοφώνων, συσκευών και οργάνων μετρήσεως εργαστηρίων, οργάνων τοπογραφικών και σχεδίασης ιδίως προβολικά μηχανήματα, εμφανιστήρια φιλμ, εκτυπωτικά μηχανήματα, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, μηχανήματα τυπογραφείου, μηχανές γραφείου γενικά, υλικά σχεδίασης, αναγωγικά όργανα, ταχύμετρα, όργανα φυσικής και χημείας, εποπτικά διδασκαλίας, ζυγοί, μαγνητόμετρα, γεννήτριες, παλμογράφοι, μικροσκόπια, συσκευές εδαφομηχανικής, αεριοχρωματογράφοι, φωτόμετρα, φιαλίδια, υδρόλουτρα, υδατόλουτρα, φασματοφωτόμετρα, όργανα και συσκευές ιδίως αστρονομίας, μετεωρολογίας, ναυτιλίας, αεροπλοϊας, εγκληματολογικής έρευνας, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα παραπάνω είδη. 7) Ειδών πληροφορικής γενικά, ιδίως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μικροϋπολογιστές, εκτυπωτές, συσκευές εισαγωγής στοιχείων, είδη λογισμικού, εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών εξαρτήματα και παρελκόμενα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα παραπάνω είδη. 3)Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών. 1) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για τη σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων – ενοποιημένων διαγωνισμών και διαγωνισμών με τη διαδικασία της Συμφωνίας Πλαίσιο - πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών όπως καθαριότητας κτιρίων και εγκαταστάσεων, φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων, συντήρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, internet, ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών, μέχρι την οριστική παραλαβή της παρασχεθείσας υπηρεσίας και την αποπληρωμή του τιμήματος από τις ΚΑΠ ή τους εποπτευόμενους φορείς στον προμηθευτή, 2) Η έκδοση πράξης έγκρισης πληρωμής τιμήματος στις περιπτώσεις που προβλέπεται πληρωμή του προμηθευτή από τη Γενική Διεύθυνση. 3) Η υποβολή αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση δέσμευσης της απαιτούμενης πίστωσης πριν από την έκδοση της διακήρυξης. 4) Η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Παραλαβής των συμβάσεων που εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση. 5) Η εκκαθάριση των συμβάσεων και η αποστολή των σχετικών φακέλων στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στις περιπτώσεις που προβλέπεται πληρωμή του προμηθευτή από τη Γενική Διεύθυνση. 6) Η τήρηση στοιχείων σχετικά με την σύναψη και εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων. 4)Το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού. 1) Η διασφάλιση των ορθών σταδίων εφαρμογής των διαγωνιστικών διαδικασιών και συμβάσεων και η συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα για την παρακολούθηση και το συντονισμό των εσωτερικών διαδικασιών που είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συμβάσεων. 2) Η ευθύνη συντονισμού σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και της παρακολούθησης των απαραίτητων διαδικασιών που σχετίζονται με τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τη σύναψη των συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης. 3) Η επικοινωνία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού για το συντονισμό και τη διάχυση αναγκαίων πληροφοριών για τη προετοιμασία και το σχεδιασμό των διαγωνιστικών διαδικασιών και συμβάσεων. 4) Ο συντονισμός των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται για τον έγκαιρο προγραμματισμό και την αποτελεσματική εκτέλεση Συμφωνιών Πλαίσιο όπως συγκέντρωση αναγκών, έρευνα αγοράς και προσδιορισμός τεχνικών προδιαγραφών. 5) Η υποστήριξη για το σχεδιασμό και την οργάνωση των νέων διαδικασιών λειτουργιών, την προτεινόμενη ροή εργασιών και πληροφοριών καθώς και την τακτική αξιολόγηση των ενδιάμεσων βημάτων του κύκλου ζωής των Συμφωνιών Πλαίσιο. 6) Η αξιολόγηση στοιχείων προγραμματισμού και προετοιμασίας Συμφωνιών Πλαίσιο και η παρουσίαση της προτεινόμενης στρατηγικής στα επιτελικά όργανα προς τελική αποδοχή. 7) Η εκπόνηση περιοδικών αναφορών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ για την πορεία εκτέλεσης και αξιοποίησης των Συμφωνιών Πλαίσιο από τους φορείς του Δημοσίου. Η επικοινωνία με όλες τις Διευθύνσεις για τα δεδομένα που προκύπτουν και εισηγήσεις για ανασχεδιασμό διαδικασιών όπου κρίνεται σκόπιμο. 8) Οι εισηγήσεις για τη διαμόρφωση συνολικής στρατηγικής για τη προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών καθώς και την αξιολόγηση των διαγωνιστικών διαδικασιών και μεθόδων που ακολουθούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιών ώστε να προκύπτει εξορθολογισμός του κόστους, προστιθέμενη αξία και διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τους τελικούς αποδέκτες των προμηθειών και υπηρεσιών. 9) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση καλών πρακτικών από ευρωπαϊκές χώρες και η υποβολή σχετικών προτάσεων για την υιοθέτηση αυτών. 10) Η ομαλή και η έγκαιρη υιοθέτηση νέων πρακτικών για την προμήθεια αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου αξιοποιώντας τις Συμφωνίες Πλαίσιο. Άρθρο 59 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) 1.Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) συνίσταται στην: 1)Υποστήριξη της καλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 2)Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων. 3)Επεξεργασία δεδομένων για την παροχή πληροφόρησης, εξαγωγή γνώσης καθώς και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά τις Δημόσιες Συμβάσεις Αγαθών και Υπηρεσιών στην Ελλάδα. 4)Παροχή συνεχούς, πλήρους και συστηματικής εκπαίδευσης/ενημέρωσης των Φορέων του Δημοσίου και των οικονομικών φορέων σχετικά με τη λειτουργία και χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 5)Περιοδική διαβίβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται στη χώρα μας 2.Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), 2)Τμήμα Υποστήριξης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ, 3)Τμήμα Μητρώου Προμηθευτών, Στατιστικών Στοιχείων, Απολογισμού και Διοικητικής Υποστήριξης. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ. 1) Η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων, την αναβάθμιση και τη συντήρησή τους. 2) Η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας των συστημάτων. 3) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών και της εν γένει διαχείρισής τους. 4) Η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ. 5) Η παρακολούθηση, ενημέρωση, εμπλουτισμός, συντήρηση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, στην οποία περιέχεται το ΚΗΜΔΣ. 6) Η μέριμνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα των συστημάτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 7) Η παροχή άμεσης εξειδικευμένης βοήθειας προς τους χρήστες των συστημάτων (ΓΓΕ, Φορείς του Δημοσίου και Οικονομικοί Φορείς - Προμηθευτές) και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τεχνικά και λειτουργικά θέματα. Η αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και επίλυση τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των συστημάτων (Ηelp Desk). 8) Οι εισηγήσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού και εκτέλεσης των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσα από την ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης του επιπέδου της ποιότητας, ιδίως μέτρηση αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και απαιτούμενου χρόνου για τη προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών, με δείκτες, ερωτηματολόγια μέσα από το pοrtal – διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 9) Η εισήγηση και η εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων και εργαλείων ηλεκτρονικών Συμβάσεων (π.χ. ηλεκτρονικοί κατάλογοι), ιδίως ανάλυση των νέων τεχνολογιών, σύγκριση μοντέλων άλλων χωρών και καλές πρακτικές. 2)Τμήμα Υποστήριξης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΣ. 1) Η παροχή εξειδικευμένης βοήθειας προς τους χρήστες των συστημάτων (ΓΓΕ, Φορείς του Δημοσίου και Οικονομικοί Φορείς - Προμηθευτές) για την κατάλληλη προετοιμασία στη χρήση του συστήματος. Η εξάπλωση της εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΣ, δίνοντας έμφαση στην δραστηριοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Συγχρόνως η λήψη κάθε μέτρου για τη δημοσιότητα και την ενημέρωση των εμπλεκομένων σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. 2) Η παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των χρηστών στο σύστημα, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. 3) Η εισαγωγή και η προώθηση της εφαρμογής νέων τεχνικών ανάθεσης στις δημόσιες συμβάσεις. 4) Η διευκόλυνση και ο συντονισμός ενεργειών για την ευρύτερη χρήση του συστήματος (rοll οut). 5) Η υποβολή προτάσεων για την προώθηση του συστήματος, την ευρύτερη εφαρμογή του και την αρτιότερη υποστήριξη των χρηστών του. 6) Ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία των συστημάτων (ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ) και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 7) Η υποστήριξη και καθοδήγηση της χρήσης των επί μέρους υποσυστημάτων του ΕΣΗΔΗΣ, από την ΓΓΕ, τους φορείς και τους προμηθευτές (διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών). 8) Η υποβολή προτάσεων για βελτιστοποίηση της χρήσης και τυχόν αναγκαίων αναδιοργανώσεων καθώς και η υποβολή προτάσεων για τη συντόμευση διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισμών στη Γενική Διεύθυνση. 9) Ο προσδιορισμός και η σύνταξη μελετών επιπτώσεων, πάνω στη συμπεριφορά των προμηθευτών που δημιουργεί η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων προκειμένου να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις. 3)Το Τμήμα Μητρώου Προμηθευτών, Στατιστικών Στοιχείων, Απολογισμού και Διοικητικής Υποστήριξης. 1) Η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και διαρκή ενημέρωση του Μητρώου Προμηθευτών. 2) Η χορήγηση πιστοποιητικών βάσει των στοιχείων που καταχωρούνται στο Μητρώο Προμηθευτών. 3) Η μέριμνα για τη δημοσίευση περιλήψεων διακηρύξεων και κάθε μορφής ανακοινώσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο. 4) Η αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων για την εκπόνηση περιοδικών αναφορών και η διαβίβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στατιστικών και ενημερωτικών στοιχείων σχετικά με τις προμήθειες αγαθών και τη παροχή υπηρεσιών μας. 5) Η διάθεση των στοιχειών που προέρχονται από τη λειτουργία των συστημάτων προς αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες του Δημοσίου για περαιτέρω αξιολόγηση και επεξεργασία. 6) Η τήρηση αρχείου καταχώρισης δημοσιεύσεων στοιχείων διαγωνισμών ιδίως προδημοσιεύσεων, δημοσιεύσεων διακηρύξεων, αναβολών, μεταθέσεων, επαναλήψεων, ματαιώσεων, συμβάσεων, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τον ελληνικό τύπο. 7) Η επεξεργασία και η δημοσίευση στατιστικών στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων, αγαθών και υπηρεσιών πλην αυτών του Ν. 3316/2005, καθώς και η αποστολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 8) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση απολογιστικών στοιχείων, σχετικά με την εκτέλεση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. 9) Η ανάλυση της διάρθρωσης των ΚΑΠ και των εποπτευόμενων φορέων, ιδίως Κεντρική Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υγεία, Πανεπιστήμια και η εισήγηση μεθόδων ικανοποίησης της ζήτησης με ηλεκτρονικό τρόπο, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού. 10) Η κωδικοποίηση των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού, για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, ύστερα από λεπτομερή ανάλυση των αγαθών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται και ικανοποιούν καταγεγραμμένες ανάγκες. 4)Η τήρηση στοιχείων καταχώρισης διακηρύξεων και συμβάσεων καθώς και αντίστοιχων αρχείων φύλαξης των πρωτοτύπων αυτών, ως και η θεώρηση των συμβάσεων. 5)Η μέριμνα για υψηλή αποτελεσματικότητα, μέγιστο βαθμό διαφάνειας και υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών των Ηλεκτρονικών Συμβάσεων μέσα από διαδικασίες εξόρυξης πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων. 6)Η ανάλυση και η επεξεργασία των επιπτώσεων από τις αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή των νέων στρατηγικών και συνακόλουθων τακτικών και λειτουργικών διαδικασιών του συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και η υποβολή ανάλογων εισηγήσεων για την προσαρμογή των ενδιαφερομένων μερών. Άρθρο 60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1.Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών συνίσταται στην ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική συνδρομή καθώς και υποστήριξη των νέων λειτουργιών της Γενικής Διεύθυνσης με σκοπό την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της για τη διασφάλιση του Δημόσιου Συμφέροντος. Συγκεκριμένα η αποστολή της Διεύθυνσης συνίσταται στα εξής: 1)Μελέτη, έρευνα αγοράς και παροχή οικονομοτεχνικής συνδρομής σε θέματα δημοσίων συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες. 2)Έλεγχος, διαβούλευση, έγκριση και θεώρηση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τους φορείς του Δημοσίου. 3)Δημιουργία και επικαιροποίηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών. 4)Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε θέματα δημοσίων συμβάσεων όπως ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, συμφωνίες πλαίσιο, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctiοns). 2.Η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών, αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 1)Το Τμήμα Έρευνας Αγοράς και Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης. 2)Το Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αγαθών. 3)Το Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Έρευνας Αγοράς και Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης. 1) Η μελέτη και η αξιολόγηση των αναγκών των φορέων του Δημοσίου για την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. 2) Η συνεργασία με το Τμήμα Αναθετουσών Αρχών για τη χρήση και εφαρμογή του κοινοτικού κωδικολογίου (CΡV). 3) Η οικονομοτεχνική αξιολόγηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προς προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών που αιτούνται οι φορείς του Δημοσίου πριν την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. 4) Η μελέτη και η εισήγηση επί θεμάτων κόστους των υπό προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών σε οποιοδήποτε στάδιο διενέργειας ενός διαγωνισμού ή εκτέλεσης σύμβασης, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως. 5) Η ομαδοποίηση και συγκεντροποίηση των προμηθειών συναρτήσει ίδιων ή ομοειδών απαιτήσεων σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. 6) Η συλλογή κατασκευαστικών, ποιοτικών και κοστολογικών στοιχείων τεκμηρίωσης όπως τιμοκατάλογοι, τεχνικά φυλλάδια, τάσεις της αγοράς, για αγαθά και υπηρεσίες από τους εν δυνάμει προμηθευτές/ κατασκευαστές/παρόχους υπηρεσιών καθώς και από κάθε άλλη πρόσφορη πηγή. 7) Η διενέργεια έρευνας αγοράς με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες των φορέων του Δημοσίου από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ενοποίησης Ζήτησης της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού. 8) Η διενέργεια έρευνας αγοράς για την αποτύπωση των πιθανών εναλλακτικών για την προμήθεια αγαθών, η παροχή υπηρεσιών και η οικονομοτεχνική τεκμηρίωση των στοιχείων της έρευνας για τη λήψη αποφάσεων από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών. Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και εν δυνάμει προμηθευτές για την άντληση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τεκμηρίωση των στοιχείων κόστους και τιμών αγαθών και υπηρεσιών. 9) Η στατιστική επεξεργασία, κατάρτιση, τήρηση, συνεχής ενημέρωση και επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων (τράπεζα - βάση πληροφοριών) των αγαθών/υπηρεσιών που προμηθεύεται το Δημόσιο, ύστερα από έρευνα της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, καθώς και από τις επιτευχθείσες τιμές σε διαγωνισμούς. 10) Η συνεργασία με επιμελητήρια και κλαδικές ενώσεις κατασκευαστών προμηθευτών καθώς και με έγκυρα κέντρα μελετών για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και το εμπόριο, με σκοπό την άντληση οικονομοτεχνικών πληροφοριών και στοιχείων. 11) Η διενέργεια επιθεωρήσεων, μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών για τη διαπίστωση των οικονομοτεχνικών δυνατοτήτων των κατασκευαστών, προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. 2)Τμήμα ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αγαθών. 1) Η μελέτη, ο έλεγχος, η τροποποίηση –όπου απαιτείται- και η θεώρηση των καταρτιζόμενων, από τους οικείους φορείς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, τεχνικών προδιαγραφών των αγαθών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος, των οποίων οι προμήθειες εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση. 2) Η συνεργασία με το τμήμα Αναθετουσών Αρχών για τη χρήση και εφαρμογή του κοινοτικού κωδικολογίου (CΡV). 3) Η δημιουργία και η επικαιροποίηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για είδη που προορίζονται για Συμφωνίες Πλαίσιο και για το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών. 4) Η διαχείριση και η διενέργεια της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης για τις τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας αγαθών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και η επακόλουθη μελέτη και αξιολόγηση των παρατηρήσεων που προκύπτουν από αυτή. εε Η υιοθέτηση πράσινων κριτηρίων και απαιτήσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας, όπου κρίνεται απαραίτητο στις τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών. 5) Η μέριμνα για την κατάρτιση και οργάνωση Αρχείου Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος και η φροντίδα συνεχούς ενημέρωσής και εμπλουτισμού του. 6) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και οργάνωση Αρχείου Επισήμων Κοινοτικών Προτύπων (standards), άλλων Διεθνών Προτύπων, Ελληνικών Προτύπων, καθώς και για τη συγκέντρωση σχετικού Τεχνικού Επιστημονικού Υλικού και Τεχνικών Φυλλαδίων για αγαθά θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος. 7) Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και εν δυνάμει προμηθευτές για την άντληση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών, απαιτήσεων καθώς και πρακτικών για τη προμήθεια αγαθών. 8) Η παροχή διευκρινίσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα που προκύπτουν επί τεχνικών θεμάτων κατά τη διενέργεια διαγωνισμών και η εκτέλεση των συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος. 9) Η συνδρομή στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών διαγωνισμών προμήθειας αγαθών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση Συμβάσεων. 10) Η εισήγηση επί ποιοτικών-τεχνικών εκτροπών που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων στα υπό παραλαβή αγαθά της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, καθώς και η μελέτη και η εισήγηση μέτρων και προτάσεων και λύσεων για κάθε θέμα τεχνικής φύσεως επί των Δημόσιων Συμβάσεων για αγαθά. 11) Η παροχή τεχνικής συνδρομής στους φορείς σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές αγαθών και άλλα συναφή τεχνικά θέματα. 12) Η παροχή οδηγιών στις ΚΑΠ και εποπτευόμενους φορείς του Δημοσίου σχετικά με τεχνικά θέματα για τους διαγωνισμούς, τις Συμφωνίες Πλαίσιο και τις συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών. 13) Η τεχνική επιθεώρηση, μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, των εγκαταστάσεων κατασκευαστών-προμηθευτών και ο έλεγχος της παραγωγής των προς προμήθεια αγαθών, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς παραγωγικής δυνατότητας. 14) Η μέριμνα για τη δημιουργία, κατάρτιση, επικαιροποίηση και διαχείριση Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά που ζητούν οι φορείς του Δημοσίου. 3)Η ενοποίηση, όταν απαιτείται, των τεχνικών προδιαγραφών αγαθών που προμηθεύονται οι φορείς του Δημοσίου και κάθε άλλο συναφές θέμα. 4)Η παροχή συνδρομής σχετικά με τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης που αφορά προμήθεια αγαθών. 5)Η συνεργασία και η παροχή συνδρομής προς τη Δ/νση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών, κωδικοποιήσεων, τεχνικής αξιολόγησης διαγωνισμών και κάθε άλλο τεχνικό θέμα επί των δημόσιων συμβάσεων που αφορά προμήθεια αγαθών. 6)Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για τη παροχή υπηρεσιών 1) Η μελέτη, ο έλεγχος, η τροποποίηση –όπου απαιτείται- και η θεώρηση των καταρτιζόμενων, από τους οικείους φορείς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, των τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσιών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος, των οποίων οι προμήθειες εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων. 2) Η συνεργασία με το Τμήμα Αναθετουσών Αρχών για τη χρήση και εφαρμογή του κοινοτικού κωδικολογίου (CΡV). 3) Η δημιουργία και η επικαιροποίηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για είδη που προορίζονται για Συμφωνίες Πλαίσιο και για το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών. 4) Η διαχείριση και η διενέργεια της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης για τις τεχνικές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και η επακόλουθη μελέτη και αξιολόγηση των παρατηρήσεων που προκύπτουν από αυτή. 5) Η υιοθέτηση πράσινων κριτηρίων και απαιτήσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας, όπου κρίνεται απαραίτητο στις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών. 6) Η μέριμνα για την κατάρτιση και οργάνωση Αρχείου Τεχνικών Προδιαγραφών για υπηρεσίες θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος και η φροντίδα συνεχούς ενημέρωσής του. 7) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και οργάνωση Αρχείου Επισήμων Κοινοτικών Προτύπων (standards), άλλων Διεθνών Προτύπων, Ελληνικών Προτύπων, καθώς και για η συγκέντρωση σχετικού Τεχνικού Επιστημονικού Υλικού και Τεχνικών Φυλλαδίων για υπηρεσίες θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος. 8) Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και εν δυνάμει προμηθευτές για την άντληση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών, απαιτήσεων καθώς και πρακτικών για τη παροχή υπηρεσιών. 9) Η παροχή διευκρινίσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα που προκύπτουν επί τεχνικών θεμάτων κατά η διενέργεια διαγωνισμών και η εκτέλεση των συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος. 10) Η συνδρομή στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση. 11) Η εισήγηση επί ποιοτικών-τεχνικών εκτροπών που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων στις υπό παραλαβή υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, καθώς και η μελέτη και η εισήγηση μέτρων και προτάσεων και λύσεων για κάθε θέμα τεχνικής φύσεως επί των Δημόσιων Συμβάσεων για υπηρεσίες. 12) Η παροχή τεχνικής συνδρομής στις ΚΑΠ και εποπτευόμενους φορείς σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσιών και άλλα συναφή τεχνικά θέματα. 13) Η παροχή οδηγιών στις ΚΑΠ και τους εποπτευόμενους φορείς του Δημοσίου σχετικά με τεχνικά θέματα για τους διαγωνισμούς, τις Συμφωνίες Πλαίσιο και τις συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών. 14) Η τεχνική επιθεώρηση, μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, των εγκαταστάσεων κατασκευαστών-προμηθευτών και ο έλεγχος της παροχής των προς προμήθεια υπηρεσιών, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς παραγωγικής δυνατότητας. 15) Η μέριμνα για τη δημιουργία, κατάρτιση, επικαιροποίηση και διαχείριση Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για υπηρεσίες που ζητούν οι φορείς του Δημοσίου. ιστιστ. Η ενοποίηση, όταν απαιτείται, των τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσιών που προμηθεύονται οι φορείς του Δημοσίου και κάθε άλλο συναφές θέμα. Ιζιζ, Η παροχή συνδρομής σχετικά με τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη των αναγκών που αφορά την παροχή υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων. 16) Η συνεργασία και η παροχή συνδρομής προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών, κωδικοποιήσεων, τεχνικής αξιολόγησης διαγωνισμών και κάθε άλλο τεχνικό θέμα επί των δημόσιων συμβάσεων που αφορά την παροχή υπηρεσιών. Άρθρο 61 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων τους, η προαγωγή της πληροφόρησης και επιμόρφωσής τους ώστε να επηρεάζουν σε όφελός τους τις εξελίξεις στην αγορά, η υποστήριξη της οργάνωσής τους σε ενώσεις καταναλωτών και της ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν, η διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς. Σκοπός επίσης είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών και του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και ιδίως: 1)η μελέτη του επιπέδου και του τρόπου διαμόρφωσης τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών. 2)η διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων, ερευνών και τιμοληψιών σε κάθε στάδιο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και 3)η άρση περιορισμών και εξάλειψη καταχρηστικών πρακτικών σε όλα τα στάδια της παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών. 2.Για το σκοπό αυτό η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς: 1)Εισηγείται τη χάραξη και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή και των κανόνων λειτουργίας της αγοράς. 2)Μεριμνά για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του καταναλωτή και λειτουργίας της αγοράς. 3.Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1)Τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή. 2)Τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή. 3)Τη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ). Άρθρο 62 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1.Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: 1)Η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή. 2)Η νομοθετική πρωτοβουλία για την έννομη προστασία των καταναλωτών και επιχειρήσεων σε περιπτώσεις παράβασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. 3)Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή. 4)Η ορθή ενσωμάτωση-κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την καταναλωτική πίστη. 5)Οι δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης καταναλωτή. 6)Η συλλογή τιμών προϊόντων και υπηρεσιών και η καταγραφή και τήρηση αυτών στο σύστημα του Παρατηρητηρίου Τιμών και σε άλλα συστήματα, καθώς και η πληροφόρηση, μέσω των συστημάτων, για τα επίπεδα και την εξέλιξη των τιμών. 2.Η Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Πολιτικής, Θεσμικών Σχέσεων και Διοικητικής Συνεργασίας. 2)Τμήμα Νομικής Υποστήριξης. 3)Τμήμα Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Φορείς και Εταίρους και Επικοινωνίας με τους Καταναλωτές. 4)Τμήμα Παρατηρητήριων Τιμών και Τιμοληψιών. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Πολιτικής, Θεσμικών Σχέσεων και Διοικητικής Συνεργασίας. 1) Η χάραξη πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή και η σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς για την πολιτική καταναλωτή. 2) Η επεξεργασία, εισήγηση και προώθηση πρωτοβουλιών, μέτρων και νομοθετικών προτάσεων για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. 3) Η παρακολούθηση της διεθνούς πολιτικής, η μελέτη της νομοθεσίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε θέματα σχετικά με τον καταναλωτή, η κωδικοποίηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών. 4) Η συμμετοχή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους διεθνείς οργανισμούς, στην εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που προβλέπονται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και της υγείας των καταναλωτών. 5) Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών και γενικά η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών ή άλλους διεθνείς οργανισμούς για θέματα προστασίας καταναλωτή. 6) Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτή. 7) Η λειτουργία ως Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 8) Η ενημέρωση, παροχή οδηγιών στους ενδιαφερόμενους φορείς όπως επιχειρήσεις, αρμόδιες αρχές, σχετικά με την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. 9) Η σύγκληση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α του Ν. 2251/1994, (Α΄ 191) για την προστασία των καταναλωτών και τη σύνταξη εισηγήσεων για την έκδοση αποφάσεων του αρμόδιου Υπουργού ή /και η υιοθέτηση κωδίκων ορθής πρακτικής για τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. 2)Τμήμα Νομικής Υποστήριξης. 1) Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης, ώστε οι πράξεις που εκδίδονται από αυτές και ιδίως οι πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και οι αποφάσεις αιτήσεων θεραπείας, να είναι νόμιμες. 2) Η υποστήριξη των ως άνω υπηρεσιών κατά την κατάρτιση νομοσχεδίων, προεδρικών διαταγμάτων και άλλων διοικητικών πράξεων για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς καθώς και για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς το ενωσιακό δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτή. 3) Η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή και η διαχείριση. - του μητρώου παραβατών της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, των ειδικών μητρώων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την των καταναλωτών και συγκεκριμένα: του μητρώου των προμηθευτών που συνάπτουν με καταναλωτές συμβάσεις από απόσταση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 14, του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, - του μητρώου φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 11α, παρ. 10 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, και - του μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών του Ν. 3757/2009, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 68). 3)Τμήμα Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Φορείς και Εταίρους και Επικοινωνίας με τους Καταναλωτές. 1) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία αναφορικά με τις ενώσεις καταναλωτών, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς και η συμμετοχή εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών σε εθνικά ή διεθνή συλλογικά όργανα. 2) Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία, η εισήγηση και η υλοποίηση μέτρων και δράσεων για την ενίσχυση των ενώσεων καταναλωτών και του καταναλωτικού κινήματος. 3) Η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή και η διαχείριση του μητρώου ενώσεων καταναλωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10, του Ν. 2251/1994. 4) Η συνεργασία με ενώσεις καταναλωτών και οργανώσεις πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών. 5) Η ενημέρωση των καταναλωτών και ιδιαίτερα των ευπρόσβλητων ομάδων καταναλωτών, για τα δικαιώματά τους, τις ρυθμίσεις για την προστασία από την υπερχρέωση, και τα μέσα προστασίας των συμφερόντων τους, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, η έκδοση δελτίων τύπου και διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων διαφόρων θεματικών ενοτήτων, η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ενημερωτικών εκστρατειών και η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων και ανακοινώσεων στα ΜΜΕ. 6) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, για την ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα καταναλωτικής συμπεριφοράς και πρωτίστως, για την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης για τη βιώσιμη κατανάλωση. 7) Η διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων για τα στελέχη των καταναλωτικών οργανώσεων και φορέων που συνδράμουν τους καταναλωτές στις διαφορές τους με τους προμηθευτές. 8) Η συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς με πληροφοριακό υλικό που παρέχουν οι Διευθύνσεις της ή άλλοι φορείς. 9) Η οργάνωση και η μέριμνα για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής μέσω της οποίας παρέχεται πληροφόρηση στους καταναλωτές για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους και τη λήψη αναφορών, καταγγελιών και παραπόνων σχετικά με τις παραβιάσεις κανόνων προστασίας των καταναλωτών. 4)Τμήμα Παρατηρητήριου Τιμών. 1) Οι τιμοληψίες σε επίπεδο λιανικής για τρόφιμα και ποτά, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, βιομηχανικά προϊόντα και καύσιμα, υπηρεσίες όπως φροντιστήρια. 2) Οι τιμοληψίες για προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο παραγωγού, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο χονδρικής και νωπά αλιεύματα σε ιχθυόσκαλες. 3) Παραλαβή των ανακοινώσιμων προσφορών των υπεύθυνων εμπορικών καταστημάτων στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του Ν. 4177/2013. 4) Η επεξεργασία στοιχείων για τη διαχρονική εξέλιξη τιμών και την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων. 5) Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά – ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς και ομάδες εργασίας. Άρθρο 63 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1.Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: 1)Η προστασία του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 2251/1994 και ειδικότερα η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά συναλλαγές τους σε σχέση με την αγορά καταναλωτικών αγαθών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η καταστολή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. 2)Η προστασία του καταναλωτικού κοινού και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄ / 16 Νοεμβρίου 1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών. 3)Η παρακολούθηση και εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και την προστασία της προσωπικής σφαίρας και προσωπικότητας των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές είσπραξης των απαιτήσεων. 4)Η λειτουργία εθνικού εργαστηρίου αναφοράς, αναγνωρισμένου από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, για την οργανοληπτική αξιολόγηση παρθένου ελαιολάδου και για τη χορήγηση πιστοποιητικών ποιότητας ελληνικού παρθένου ελαιολάδου. 2.Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων. 2)Τμήμα Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών. 3)Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. 4)Τμήμα Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Προϊόντων και Υπηρεσιών, κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: Τα Τμήματα Καταναλωτικών Προϊόντων, Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για: αα. Τη λήψη καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών για παράβαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών. ββ. Τον έλεγχο, μετά από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως, της παραβίασης των παραπάνω κανόνων στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών ή τη διαβίβαση αιτήματος στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία για διεξαγωγή του απαιτούμενου ελέγχου. γγ. Την επιβολή κατόπιν συνεργασίας με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτικής και ενημέρωσης Καταναλωτή κυρώσεων στους παραβάτες με βάση τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, η την παραπομπή υποθέσεων σε άλλους αρμόδιους φορείς για την επιβολή κυρώσεων με βάση τη νομοθεσία αρμοδιότητάς τους. δδ. Την παρακολούθηση και την εποπτεία εφαρμογής των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, ιδίως των διατάξεων του Ν. 2251/1994, ή άλλων ειδικών διατάξεων που προβλέπουν αρμοδιότητα της Διεύθυνσης σε σχέση με υπηρεσίες ή αγαθά. εε. Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή ή κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας για ελλείψεις στη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. στστ. Τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο και την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες που ανήκουν στον τομέα ευθύνης τους. ζζ. Τη συνεργασία με τις αρμόδιες για θέματα προστασίας καταναλωτή περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες, το Συνήγορο του Καταναλωτή, τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού και άλλα όργανα διαμεσολάβησης και επίλυσης καταναλωτικών διαφορών για τη διευκόλυνση του έργου τους ή τη διερεύνηση της βασιμότητας καταγγελιών που γίνονται σε αυτούς. ηη. Την παροχή στους καταναλωτές συμβουλών και βοήθειας, όταν υφίστανται βλάβη ή ζημία από αγαθά ή παροχή υπηρεσιών και η μέριμνα για την επίλυση προβλημάτων των καταναλωτών σε ζητήματα αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών. θθ. Τη συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών για θέματα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και υπηρεσιών, όποτε κρίνεται απαραίτητη η συνεπικουρία της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή στο έργο της. Τα τμήματα καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών ασκούν τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2 για τα αγαθά και τους κλάδους υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτά ως ακολούθως: 1)Το Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων είναι αρμόδιο για τα προϊόντα γενικώς και ιδίως για: 1) τρόφιμα, αλκοολούχα και μη ποτά, αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. 2) είδη καπνού. 3) είδη ένδυσης και υπόδησης, κλωστοϋφαντουργικά και δερμάτινα είδη. 4) έπιπλα και διακοσμητικά είδη. 5) αγαθά για συντήρηση και βελτίωση κατοικίας. 6) φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλα φυσικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται από ασθενείς, 7) αγαθά αναψυχής, παιγνίδια κάθε είδους, αθλητικός εξοπλισμός, μουσικά όργανα. 8) καύσιμα, λιπαντικά, άλλα πετροχημικά προϊόντα και χημικά προϊόντα. 9) βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και χαρτικά είδη, προϊόντα γραφικής ύλης και σχολικά. 10) ζώα συντροφιάς και αγαθά για ζώα συντροφιάς. 11) καλλυντικά και είδη υγιεινής προσωπικής φροντίδας. 12) κοσμήματα, ασημικά, ρολόγια κάθε είδους και αξεσουάρ. 13) είδη μέριμνας βρεφών και παιδιών, παιδικά παιγνίδια, παιδικός εξοπλισμός. 14) προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση, είδη για καθαρισμό και άλλα μη διαρκή είδη για οικιακή χρήση. 15) μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές. ιστιστ. κλιματιστικά, φίλτρα νερού, παντός τύπου συσκευές και εγκαταστάσεις, εξαρτήματα και ανταλλακτικά αυτών. 16) ηλεκτρονικά αγαθά, συστήματα ήχου και εικόνας, φωτογραφικός και κινηματογραφικός εξοπλισμός, οπτικά όργανα, μέσα εγγραφής, εξαρτήματα και ανταλλακτικά αυτών. 17) αγαθά που προορίζονται να καλύψουν τη λειτουργία της επεξεργασίας πληροφοριών και επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα ή χρησιμοποιούν ηλεκτρονική επεξεργασία για τον εντοπισμό, υπολογισμό ή καταγραφή φυσικών φαινομένων (αγαθά τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών). 18) ηλεκτρικές συσκευές προσωπικής φροντίδας. 19) αυτοκίνητα και άλλα μέσα μεταφοράς ιδιωτικής χρήσης καθώς και ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτών. 20) μηχανολογικά, ηλεκτρονικά ή ηλεκτρολογικά προϊόντα. 21) συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας και γενικά συσκευές με κάθε είδους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς. 2)Το Τμήμα Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών. Α. Είναι αρμόδιο για τις παρακάτω γενικές υπηρεσίες: 1) ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων, βιολογικό καθαρισμό, ανακύκλωση. 2) ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, άλλες πηγές ενέργειας όπως πετρέλαιο και στερεά καύσιμα για τη θέρμανση κατοικιών, υγροποιημένοι υδρογονάνθρακες, τηλεθέρμανση, γεωθερμική θέρμανση. 3) ταχυδρομικές υπηρεσίες και ταχυμεταφορές. 4) υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τηλεγραφίας, τηλεομοιοτυπίας, άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας, όπως προπληρωμένες τηλεφωνικές κάρτες, φωνητική τηλεφωνία μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου, τηλεφωνικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου κ.ά. 5) υπηρεσίες διαδικτύου και ευρυζωνικότητας, πολυμεσικής πληροφόρησης. 6) υπηρεσίες τηλεόρασης, αναλογικής και ψηφιακής τεχνολογίας. 7) υπηρεσίες υγείας. 8) εγκαταστάσεις περίθαλψης και κατ’ οίκον περίθαλψη, 9) μεταφορές προσώπων και πραγμάτων με κάθε μεταφορικό μέσο (συγκοινωνίες, σιδηροδρομικές μεταφορές, αερογραμμές, ταξί, πλωτές μεταφορές), 10) υπηρεσίες μεταφορικών υποδομών όπως υπηρεσίες στάθμευσης, παρκόμετρα, εγκαταστάσεις διοδίων, σταθμοί τρένων και λεωφορείων, λιμάνια, αεροδρόμια, ελικοδρόμια. Β. Επίσης το Τμήμα Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για τις παρακάτω ειδικές υπηρεσίες: 1) υπηρεσίες εκπαίδευσης όπως σχολεία, εκπαιδευτήρια, εκμάθησης γλωσσών, 2) σχολές εκμάθησης τεχνών, ωδεία, σχολές οδήγησης ή άλλα ιδιαίτερα μαθήματα, 3) τις υπηρεσίες που συνδέονται με ακίνητα όπως κτηματομεσιτικές, εκτιμήσεις ακινήτων, πωλήσεις ακινήτων, κατασκευή νέων κατοικιών, μισθώσεις κατοικιών, υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και επισκευής κατοικιών, απομάκρυνσης περιεχομένου κατοικίας και αποθήκευσης, υπηρεσίες καθαρισμού κατοικίας, υπηρεσίες καθαρισμού, απολυμάνσεως, οικιακή μέριμνα, υπηρεσίες διαχειρίσεως και κοινοχρήστων. 4) μισθώσεις κινητών, 5) υπηρεσίες επισκευής αγαθών, 6) τουρισμός, υπηρεσίες αναψυχής, ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα διακοπών, οργανωμένα ταξίδια, υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, χρονομεριστική μίσθωση και παρόμοια, 7) υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας όπως κομμωτήρια, κουρεία, περιποίηση μαλλιών, κέντρα αδυνατίσματος, ινστιτούτα καλλονής, αισθητική θεραπεία, περιποίηση σώματος, τεχνητό μαύρισμα, σάουνα και συναφείς υπηρεσίες, 8) υπηρεσίες τροφοδοσίας, εστιατόρια, ταχυφαγεία, καντίνες και μπαρ, 9) καθάρισμα, επιδιόρθωση και ενοικίαση ενδυμάτων και υποδημάτων, 10) υποστήριξη, έρευνα και υπηρεσίες διαμεσολάβησης (υπηρεσίες προγύμνασης, γραφεία διοργάνωσης εκδηλώσεων, ευρέσεως εργασίας κ.ά.), 21) συντήρηση και επισκευή οχημάτων και άλλων μεταφορικών μέσων καθώς και υπηρεσίες οδικής βοήθειας, 22) νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, 23) παιδική μέριμνα, 24) υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλήματα και άλλες δραστηριότητες, 25) πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες, άλλες υπηρεσίες αναψυχής, ιστιστ. τυχερά παιγνίδια, λαχειοφόροι αγορές, 26) υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς, 27) υπηρεσίες γραφείων τελετών, 28) κάθε τομέα υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης. 3)Το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 1) υπηρεσίες πληρωμών και υπηρεσίες που συνδέονται με κάποιο λογαριασμό πληρωμών (δυνατότητα υπερανάληψης από λογαριασμό πληρωμών, τραπεζικές συναλλαγές αυτοπροσώπως, μέσω διαδικτύου, κινητού τηλεφώνου στο πλαίσιο λογαριασμού πληρωμών, εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής μέσω χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικό χρήμα και άλλες συναφείς υπηρεσίες), 2) υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό ταμιευτηρίου όπως αποταμιεύσεις, 3) πιστώσεις και υπηρεσίες που συνδέονται με δανεισμό χρημάτων, όπως δάνεια προσωπικά, καταναλωτικά, ανοικτή πίστωση, πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ως μέσου πίστωσης, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με υποθήκες, 4) άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως μεταφορά χρημάτων από καταναλωτή σε καταναλωτή και μετατροπή συναλλάγματος, 5) χρηματοδοτικές μισθώσεις, 6) υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης, όπως ασφαλίσεων γενικών κλάδων, μεταφορών, αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα ή άλλα μέσα, ασφαλίσεις υγείας, ατυχημάτων, ασφαλίσεις ζωής, ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και κάθε άλλης ασφάλισης, 7) επενδυτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες που συνδέονται με επενδύσεις σε ομόλογα, κινητές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ή επενδυτικά προϊόντα και 8) λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το Τμήμα αυτό είναι επίσης αρμόδιο για την παρακολούθηση θεμάτων ρύθμισης χρεών των καταναλωτών προς πιστωτές και τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης και είσπραξης των απαιτήσεων. 4)Τμήμα Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών, Είναι αρμόδιο για: 1) Τη διενέργεια χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και νοθείας του ελληνικού ελαιολάδου. 2) Την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων παραγωγικών τάξεων για την προστασία του ελληνικού ελαιολάδου που συνιστά εθνικό προϊόν και είναι βασικό είδος για τη διατροφή του ΄Ελληνα καταναλωτή. 3) Την ενημέρωση του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τη χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τροφίμων, σχετικά με τις μελέτες που διενεργεί για το ελληνικό ελαιόλαδο και τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων του τμήματος σε όργανα διεθνών οργανισμών. 4) Τη διενέργεια οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς και τη γνωμοδότηση για την κατάταξη του ελαιολάδου σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 2568/91. 5) Τον εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων ελαιολάδου κρατικών προμηθειών, εφόσον προβλέπεται από τους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων. 6) Την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης φυσικοχημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου, χορήγησης πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής εξέτασης, προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Υ.Α. 300 2640/1552/ 06-02-2002 – ΦΕΚ 161 Β΄ (άρθρο 33 παρ. 1 Ν. 3377/2005 – ΦΕΚ 202/Α΄). 7) Τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τις φυσικές και χημικές σταθερές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους ελέγχου ελαιολάδου. 8) Τη συμμετοχή στην υποεπιτροπή χημικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την γνωμοδότηση των κριτηρίων που καθορίζουν τα όρια εμπορίας και διακίνησης ελαιολάδου. 9) Τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. 10) Τη διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών στην Ελλάδα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αναγνωρισμένων ομάδων δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου. 11) Τη συμμετοχή σε εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας με εργαστήρια άλλων χωρών, που πραγματοποιούνται για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των μεθόδων ανάλυσης και των εργαστηρίων. 12) Τη διεξαγωγή και εκπόνηση ετήσιας μελέτης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του παρθένου ελαιολάδου από όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας. 13) Την παρακολούθηση και μελέτη των τεχνολογικών εξελίξεων στη βιομηχανική παραγωγή ελαίων και σπορελαίων. 14) Τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα προς αναζήτηση νέων μεθόδων αναλύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και την καταπολέμηση της νοθείας του ελαιολάδου. 15) Τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς σε εργαστηριακές έρευνες. ιστιστ. Την οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων για την οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου. Άρθρο 64 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: 1)Η έκδοση Κανόνων διακίνησης Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ), ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ προϊόντων και εμπορευμάτων και σε χώρους παροχής υπηρεσιών. 2)Ο έλεγχος της συμμόρφωσης καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών με τις διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή. 2.Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων Τροφίμων και Ποτών. 2)Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. 3)Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων και Ποτών. 4)Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: 1)Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων Τροφίμων και Ποτών. 1) Η επεξεργασία και σύνταξη νομοθετικών προτάσεων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και γενικά κανόνων λειτουργίας και κυρωτικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς τροφίμων και ποτών και εδώδιμων προϊόντων γενικά σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας σχετικά με επισήμανση προσυσκευασμένων και μη τροφίμων και ποτών, τήρηση πινακίδων, διακίνηση και εμπορία τροφίμων και ποτών, τυποποίηση, συσκευασία, ενδείξεις και ιχνηλασιμότητα οπωρολαχανικών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή, και το Υπουργείο που είναι αρμόδιο για τη χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τροφίμων. 2) Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο στον τομέα των τροφίμων. 3) Η επικοινωνία με συναρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες, για θέματα Διακίνησης Εμπορίου Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) και Ν. 4177/2013 καθώς και η παροχή πληροφοριακού υλικού στην Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή για την ενημέρωση της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς σχετικά με τα ως άνω θέματα. 4) Πρακτικές επικοινωνίας με καταναλωτή, εκπτώσεις, προσφορές, προωθητικές ενέργειες. 5) Η διαρκής ενημέρωση και χειρισμός θεμάτων – ερωτημάτων που τίθενται από περιφερειακές ή συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της αγοράς. 6) Απαντήσεις σε δικαστικά θέματα και θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου. 7) Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά – κοινοτικά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας. 8) Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης (Ν.3054/2002). 9) Η συμμετοχή του τμήματος στην απόδοση ελληνικού σήματος σε τρόφιμα και ποτά εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης. 2)Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 1) Η έκδοση νόμων, κανόνων και λοιπών κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση της διακίνησης και λιανικής εμπορίας βιομηχανικών και πετρελαιοειδών προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή και ειδικότερα για Βιομηχανικά προϊόντα: Σήμανση – Επισήμανση, τοποθέτηση πινακίδων, αναγραφή τιμών. Για Καύσιμα – Πετρελαιοειδή προϊόντα: Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων, πετρελαίου για θέρμανση, διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου, λιανική πώληση στερεών βιοκαυσίμων, τήρηση πινακίδων από κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (πρατήρια). Επίσης η παροχή υπηρεσιών για: Μισθώσεις ακινήτων, μισθώσεις κατοικιών, εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις, εστίαση και αναψυχή, δίδακτρα ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, καταστήματα SΤΟCΚ και ΟUΤLΕΤ, εκπτώσεις, προσφορές, προωθητικές ενέργειες, τήρηση πινακίδων και τιμοκαταλόγων από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 2) Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή και συναρμόδιους φορείς. 3) Η διαρκής ενημέρωση και ο χειρισμός θεμάτων - ερωτημάτων που τίθενται από ενδιαφερόμενους φορείς,δημόσιους, ιδιωτικούς, περιφερειακές υπηρεσίες. 4) Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά – κοινοτικά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας. 5) Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης όπως η επιβολή ανώτατης τιμής πετρελαιοειδών προϊόντων μετά από γνώμη της ΡΑΕ, κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3054/2002. 6) Η συμμετοχή του τμήματος στην απόδοση ελληνικού σήματος σε βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης. 3)Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων και Ποτών. 1) Η οργάνωση ελέγχων για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς που περιλαμβάνει: α) Συνεργεία ελέγχων και συνεργεία ΚΕΛΑΥΕ σε καθημερινή βάση στην περιφέρεια Αττικής και σε όλη την επικράτεια για ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας των οποίων εκδίδονται: - Εντολές ελέγχων, - Εκθέσεις ελέγχων, - Αποφάσεις επιβολής προστίμων. 2)Συνεργασία με περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες –ΣΥΚΑΠ. 3)Κοινοβουλευτικός έλεγχος και δικαστικά θέματα. 1) Η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για εγχώριες παραγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και εισαγωγές από τρίτες χώρες, από συναρμόδιες υπηρεσίες, από υφιστάμενες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και από τους ίδιους τους φορείς της αγοράς. 2) Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά – ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας. 3) Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης. 4) Ο έλεγχος ελληνικού σήματος. 5) Η τήρηση και η ενημέρωση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου της Διεύθυνσης με στατιστικά στοιχεία για: - Ελέγχους - Παραβάσεις. - Πρόστιμα - Προσφυγές – Ενστάσεις - Βεβαιώσεις προστίμων - Απαντήσεις σε κοινοβουλευτικούς έλεγχους και δικαστικά θέματα. 6)Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. 1) Η οργάνωση ελέγχων για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς που περιλαμβάνει: 1)Συνεργεία ελέγχων και συνεργεία ΚΕΛΑΥΕ σε καθημερινή βάση στην περιφέρεια Αττικής και σε όλη την επικράτεια για ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας των οποίων εκδίδονται: - Εντολές ελέγχων, - Εκθέσεις ελέγχων, - Αποφάσεις επιβολής προστίμων. 2)Συνεργασία με περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες –ΣΥΚΑΠ. 3)Κοινοβουλευτικός έλεγχος και δικαστικά θέματα. 1) Η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για εγχώριες παραγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και εισαγωγές από τρίτες χώρες, από συναρμόδιες υπηρεσίες, από υφιστάμενες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και από τους ίδιους τους φορείς της αγοράς. 2) Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά – ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας. 3) Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης. 4) Ο έλεγχος ελληνικού σήματος. 5) Η τήρηση και η ενημέρωση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου της Διεύθυνσης με στατιστικά στοιχεία για: - Ελέγχους - Παραβάσεις. - Πρόστιμα - Προσφυγές – Ενστάσεις - Βεβαιώσεις προστίμων - Απαντήσεις σε κοινοβουλευτικούς έλεγχους και δικαστικά θέματα. Άρθρο 65 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) 1.Σκοπός της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ είναι: 1)ο εντοπισμός των έργων ή υπηρεσιών που μπορούν να εκτελεσθούν ή να παρασχεθούν μέσω Συμπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. 2)η εν γένει προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της παροχής υπηρεσιών μέσω του θεσμού των Συμπράξεων. 3)η διευκόλυνση και υποστήριξη των δημόσιων φορέων στα πλαίσια των διαδικασιών ανάθεσης για την επιλογή των ιδιωτικών φορέων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των έργων ή την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια Συμπράξεων. 4)η παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβάσεων Σύμπραξης και των Παρεπόμενων Συμφώνων, η τακτική ενημέρωση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ του Ν. 3389/2005 και η επεξεργασία και υποβολή εισηγήσεων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 5)η σύνταξη ετήσιας έκθεσης και η παρουσίασή της στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. 2.Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η Ειδική Γραμματεία έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 3389/2005. Άρθρο 66 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (ΜΕΑ) ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΟΣΑ) Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εδρεύει όπου και η έδρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και έχει για αποστολή: α) Τη γενική εκπροσώπηση της Ελληνικής Κυβέρνησης στον ΟΟΣΑ σύμφωνα με την από 14 Δεκεμβρίου 1960 σύμβαση περί συστάσεως του ΟΟΣΑ. β) Τη συνεργασία με τις Αντιπροσωπείες των Κρατών που μετέχουν στον ΟΟΣΑ και την διαχείριση των θεμάτων που ανακύπτουν. γ) Τη συνεχή παρακολούθηση, μελέτη και ταχεία ενημέρωση της Ελληνικής Κυβέρνησης για κάθε θέμα που έχει σχέση με τις τρέχουσες εργασίες του ΟΟΣΑ και ιδίως με την προπαρασκευή ή την εκτέλεση σχεδίων ή προγραμμάτων του, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα που ανατίθεται σε αυτήν από την Κυβέρνηση. Άρθρο 67 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ 1.Το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου λειτουργεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη. 2.Το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου με έδρα τη Γενεύη παρακολουθεί τις εργασίες και εκπροσωπεί το Υπουργείο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το ανωτέρω Γραφείο δύναται να ασχολείται και με άλλα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου. 3.Το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου συνιστά την ελληνική εκπροσώπηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου με επικεφαλής το Μόνιμο Αντιπρόσωπο στους Διεθνείς Οργανισμούς. Ο εκάστοτε Οικονομικός Σύμβουλος ανακοινώνεται στον ΠΟΕ ως αναπληρωτής του Μόνιμου Αντιπροσώπου. Άρθρο 68 ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Στο Υπουργείο, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους, Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 69 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ανέρχονται σε χίλιες εκατόν σαράντα έξι (1146). Άρθρο 70 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θέσεις: 397 β. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών θέσεις: 107 γ. Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος θέσεις: 36 δ. Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών θέσεις: 10 ε. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής θέσεις: 26 στ. Κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων θέσεις: 6 ζ. Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων θέσεις: 9 Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) α. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θέσεις: 26 β. Κλάδος ΤΕ Λογιστικής θέσεις: 3 γ. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών θέσεις: 16 δ. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις: 13 ε. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων θέσεις: 3 στ. Κλάδος ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς Πτυχίο) θέσεις: 2 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) α. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων θέσεις: 192 β. Κλάδος ΔΕ Τεχνικός θέσεις: 14 γ. Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής θέσεις: 49 δ. Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων θέσεις: 3 ε. Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας θέσεις: 1 στ. Κλάδος ΔΕ Οδηγών θέσεις: 9 ζ. Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις: 2 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) α. Κλάδος ΥΕ Επιμελητών θέσεις: 29 β. Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων θέσεις: 7 γ. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 4 Άρθρο 71 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1.Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: Α. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό θέσεις: 40 Διαφόρων εξειδικεύσεων που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη Β. Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 1)ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θέσεις: 37 2)ΠΕ Μηχανικών θέσεις: 9 3)ΠΕ Περιβάλλοντος θέσεις: 3 4)ΠΕ Πληροφορικής θέσεις: 1 5)ΠΕ Ιατρών θέσεις: 1 Γ. Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1)ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού θέσεις: 9 2)ΤΕ Μηχανικών θέσεις: 16 Δ. Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 1)ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θέσεις: 31 2)ΔΕ Τεχνικός θέσεις: 10 3)ΔΕ Πληροφορικής θέσεις: 3 4)ΔΕ Οδηγών θέσεις: 11 5)ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις: 1 Ε. Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 1)ΥΕ Επιμελητών θέσεις: 3 2)ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 1 2.Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Ιατρών, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Πληροφορικής, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τηλεφωνητών της παρ. 1 του παρόντος, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου στον οποίο και προσμετράται. Άρθρο 72 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ α. Δύο (2) θέσεις ελεγκτών ιατρών επί θητεία (άρθρο 60 του Ν. 1943/1991 Α ΄50). β. Τέσσερις (4) θέσεις Δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1649/1986 (Α΄ 149). Άρθρο 73 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Η΄ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα. 2.Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη. Άρθρο 74 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των κλάδων και ειδικοτήτων που καταργούνται με το παρόν, κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 70 και 71 του παρόντος διατάγματος, ως εξής: - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στους κλάδους ΠΕ1 Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικών Εμπορικών, ΠΕ Αναλογιστών, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στους κλάδους ΠΕ2 Μηχανικών, ΠΕ Τεχνικών (ειδ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ειδικοτήτων) εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στον Κλάδο ΠΕ4 Λοιπών Ειδικοτήτων, εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Περιβάλλοντος και ΠΕ Γεωτεχνικών. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Τεχνικών (ειδ. Χημικών Κλωστοϋφαντουργών) εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Περιβάλλοντος ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Πληροφορικής και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών και ΠΕ Θετικών Επιστημών Γεωτεχνικών, εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωτεχνικών και ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ6 Μεταφραστών – Διερμηνέων και ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων (ειδικότητα: Γαλλικής, Ιταλικής, Αγγλικής), εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στους κλάδους ΤΕ1 Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ5 Βιβλιοθηκονόμων και ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής, εντάσσονται στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στους κλάδους ΤΕ2 Μηχανικών και ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών εντάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στον κλάδο ΤΕ4 Πληροφορικής εντάσσονται στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στους κλάδους ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ6 Βιβλιοθηκονόμων και ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων, εντάσσονται στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στον κλάδο ΔΕ Τεχνικός (ειδικότητα Εκτυπώσεων, Ηλεκτρολόγων, Πρακτικών Μηχανικών), εντάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικός. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στον κλάδο ΔΕ Τεχνικός (ειδικότητα Οδηγών), εντάσσονται στον κλάδο ΔΕ Οδηγών. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στον κλάδο ΔΕ3 Λοιπών Ειδικοτήτων εντάσσονται στους κλάδους ΔΕ Τεχνικός, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τηλεφωνητών, ΔΕ Τυπογραφίας και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στους κλάδους ΔΕ4 Πληροφορικής και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητα: Προγραμματιστών, Χειριστών Η/Υ, Χειριστών Διατρητικών Μηχανών, Αυτοματισμού Η/Υ), εντάσσονται στον κλάδο ΔΕ Πληροφορικής. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στον κλάδο ΔΕ5 Μεταφραστών - Διερμηνέων εντάσσονται στον κλάδο ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων αντίστοιχα. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στους κλάδους ΥΕ1 Επιμελητών και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού εντάσσονται στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών. - Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στον κλάδο ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας, ΥΕ3 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων και ΥΕ4 Εργατών εντάσσονται στους κλάδους ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων και ΥΕ Εργατών αντίστοιχα. Οι υπηρετούντες Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ειδικότητας Οικονομικών Επιστημών, Νομικού, Οικονομικού, Οικονομολόγου, Πολιτικών Επιστημών, εντάσσονται στην ειδικότητα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού διαφόρων εξειδικεύσεων. - Οι υπηρετούντες Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλίων Μεταλλουργών, Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ηλεκτρολόγων -Μηχανολόγων, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών εντάσσονται στην ειδικότητα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού διαφόρων εξειδικεύσεων. - Οι υπηρετούντες Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών Η/Υ εντάσσονται στην κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού διαφόρων εξειδικεύσεων. - Οι υπηρετούντες υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Οικονομικού, Διαφόρων Ειδικοτήτων, Βιοχημικός, Λοιπών Ειδικοτήτων και Οικονομολόγος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. - Οι υπηρετούντες υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Ναυπηγός Μηχανολόγος, Τεχνικών, Μηχανολόγος Μηχανικός και Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών. - Οι υπηρετούντες υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής. - Οι υπηρετούντες Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. - Οι υπηρετούντες Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Θετικών Επιστημών εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Περιβάλλοντος. - Οι υπηρετούντες υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικών Εμπορικών εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Ιατρών και ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. - Οι υπηρετούντες υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσονται στην ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. - Οι υπηρετούντες υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού και ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής εντάσσονται στην ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. - Οι υπηρετούντες Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Τεχνολογικών Εφαρμογών εντάσσονται στην ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών. - Οι υπηρετούντες Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού εντάσσονται στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. - Οι υπηρετούντες υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού και Λοιπών Ειδικοτήτων εντάσσονται στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. - Οι υπηρετούντες υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικός Λογιστικός εντάσσονται στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. - Οι υπηρετούντες υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Τεχνικός (Ηλεκτρολόγων), ΔΕ (Ξυλουργών), ΔΕ Τεχνικός (Υδραυλικών) εντάσσονται στην ειδικότητα ΔΕ Τεχνικός. - Οι υπηρετούντες υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Ηλεκτρολόγων, Τεχνικών και Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων εντάσσονται στην ειδικότητα ΔΕ Τεχνικός. - Οι υπηρετούντες υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΔΕ Τεχνικός (Οδηγών) εντάσσονται στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγών. - Οι υπηρετούντες υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Προσωπικού Η/Υ εντάσσονται στην ειδικότητα ΔΕ Πληροφορικής. - Οι υπηρετούντες υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού εντάσσονται στην ειδικότητα ΥΕ Επιμελητών. - Οι υπηρετούντες υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαρίστριες εντάσσονται στην ειδικότητα ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας. 2.Για την κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κατάταξη, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Άρθρο 75 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 1.Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: 1)Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου. 2)Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. 3)Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα. 4)Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 5)Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων. 6)Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. 7)Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων. 8)Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. 9)Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 10)Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται. 2.Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 76 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 1.Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: 1)Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται. 2)Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων. 3)Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 4)Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης. 5)Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. 6)Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων. 7)Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων. 8)Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 9)Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης. 10)Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται. 2.Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 77 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1.Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω: 1)Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης. 2)Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 3)Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος. 4)Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος. 5)Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημοσίας Διοίκησης. 6)Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού. 7)Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος. 8)Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. 9)Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 10)Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών. 2.Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 78 ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1. 1)Στις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της ΠΕ κατηγορίας. 2)Στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων προΐσταται μετακλητός υπάλληλος, τα προσόντα του οποίου ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249). 3)Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή/ και Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. (άρθρο 5 παρ. 2 Π.Δ. 157/2013). 2.Στις Διευθύνσεις του Υπουργείου προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 157/2013. 3. 1)Στα Τμήματα των Διευθύνσεων του Υπουργείου και στα Αυτοτελή Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων της ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας. 2)Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής προΐστανται υπάλληλοι ως εξής: 1) Στο Τμήμα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή και Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων. 2) Στο Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού ή και Οικονομικού. 3) Στο Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή και Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ Πληροφορικής. 3)Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων προΐστανται υπάλληλοι ως εξής: 1) Στα Τμήματα Πολεοδομίας, Περιβαλλοντικών Όρων, Δασών και Αιγιαλού και Παραλίας προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Μηχανικών. 2) Στο Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειών προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Αρχαιολόγων. Άρθρο 79 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτό, καταργείται. Άρθρο 80 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174). β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90). γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254). δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - νέα εταιρική μορφή-σήματα - μεσίτες ακινήτων - ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86). ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184). στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ). ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας». θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας». ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄ 172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας». ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου». ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου». ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού - Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή» ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει. ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών». ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.». ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός-ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων». κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152). κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄ 149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012». κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄ 160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012». κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12-8-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090). λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210). λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34). λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105). λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α). λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
  • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-09-03 Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/185
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημο[...]" 2012/4046 2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 2012/4093 2012
Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 2013/4127 2013
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. 2013/4178 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε [...]" 2017/4465 2017
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση). 2016/128 2016