Περί εφαρμογής της απόφασης 2078 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνονται, από την 28η Νοεμβρίου 2012, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2078 (2012) και μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2014, τα μέτρα περί όπλων, που επιβλήθηκαν με το άρθρο 3 του π.δ. 56/2010 (Α΄ 96), τα οποία παρατάθηκαν, για τελευταία φορά, βάσει του άρθρου 1 του π.δ. 168/2013 (Α΄ 272).
Άρθρο 2
1.  
  Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 56/2010 (Α΄ 96).
Άρθρο 3
1.  
  Παρατείνονται, από την 28η Νοεμβρίου 2012, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2078 (2012) και μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2014, τα οικονομικά και ταξιδιωτικά μέτρα, που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 8 και 10 του π.δ. 56/2010 (Α΄ 96), τα οποία παρατάθηκαν, για τελευταία φορά, βάσει του άρθρου 3 του π.δ. 168/2013 (Α΄ 272).
Άρθρο 4
1.  
  Επιβεβαιώνεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 9 και 11 του π.δ. 56/2010 (Α΄ 96), σε σχέση με τα άτομα και τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 του π.δ. 29/2012 (Α΄ 60). Επιβεβαιώνεται, επίσης, η ισχύς των άρθρων 9 και 11 του π.δ. 56/2010 (Α΄ 96), σε σχέση με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 8 και 10 του π.δ. 56/2010 (Α΄ 96).
Άρθρο 5
1.  
  Από την 28η Νοεμβρίου 2012, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2078 (2012), τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος εφαρμόζονται στα ακόλουθα άτομα και, όπως αρμόζει, στους φορείς, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή, η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.): (α) άτομα ή φορείς που παραβιάζουν τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος, (β) πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες των αλλοδαπών ενόπλων ομάδων που επιχειρούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι οποίοι παρεμποδίζουν τον αφοπλισμό και τον εκούσιο επαναπατρισμό ή την επανεγκατάσταση μαχητών που ανήκουν στις ομάδες αυτές, (γ) πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες των Κογκολέζικων πολιτοφυλακών που λαμβάνουν υποστήριξη από το εξωτερικό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, οι οποίοι παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των μαχητών τους στις διαδικασίες αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης, (δ) πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες που επιχειρούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά σε ένοπλες συρράξεις, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, (ε) άτομα ή φορείς που επιχειρούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις που αφορούν τη στοχοποίηση παιδιών ή γυναικών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας και του ακρωτηριασμού, της σεξουαλικής βίας, της απαγωγής και της αναγκαστικής εκτόπισης, (στ) άτομα ή φορείς που παρεμποδίζουν την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια ή τη διανομή της, στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, (ζ) άτομα ή φορείς που υποστηρίζουν παράνομα τις ένοπλες ομάδες στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μέσω του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, (η) άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες καθορισμένου ατόμου ή φορέα που ανήκει σε ή ελέγχεται από καθορισμένο άτομο, (θ) άτομα ή φορείς που σχεδιάζουν, υποστηρίζουν οικονομικά ή συμμετέχουν σε επιθέσεις κατά των μελών της ειρηνευτικής Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ).
Άρθρο 6
1.  
  Από την 28η Νοεμβρίου 2012, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2078 (2012), τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο 8 του π.δ. 56/2010 (Α΄ 96) δεν εφαρμόζονται: (α) όταν η Επιτροπή, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, κρίνει εκ των προτέρων και κατά περίπτωση ότι η συγκεκριμένη μετακίνηση δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων, (β) όταν η Επιτροπή κρίνει ότι η εξαίρεση θα μπορούσε να προάγει τους στόχους των αποφάσεων του Συμβουλίου, δηλαδή την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη σταθερότητα στην περιοχή, (γ) όταν η Επιτροπή επιτρέπει εκ των προτέρων και κατά περίπτωση, τη διέλευση ατόμων που επιστρέφουν στην επικράτεια του Κράτους της εθνικότητάς τους ή συμμετέχουν στις προσπάθειες να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι αυτουργοί σοβαρών παραβιάσεων του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ή (δ) όταν μία τέτοια είσοδος ή διέλευση είναι απαραίτητη για την υλοποίηση δικαστικής διαδικασίας.
Άρθρο 7
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διασφαλίζουν τη συνεργασία ατόμων και φορέων που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία ή την εποπτεία τους με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 10 της απόφασης 1533 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και διασφαλίζουν: α) την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και του υποστηρικτικού της προσωπικού, β) την ακώλυτη και άμεση πρόσβαση, ιδιαίτερα στα πρόσωπα, έγγραφα και χώρους που η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων θεωρεί συναφή με την εκτέλεση της εντολής της. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το π.δ. 62/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1896 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 112).
 • Το π.δ. 111/2013 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1952 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 145).
 • Το π.δ. 168/2013 «Εφαρμογή της απόφασης 2021 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 272).
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Τις υπ’ αριθ. 10/2014 και 225/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 2.1.2013 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3400.15/ΑΣ 104 «Απόφαση 2078 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λ.Δ. Κονγκό» (Α΄ 12).
 • Το π.δ. 56/2010 «Εφαρμογή των αποφάσεων 1799 (2008) και 1807 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 96).
 • Το π.δ. 29/2012 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 60).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρµογή των αποφάσεων 1799 (2008) και 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Λ.Δ. Κονγκό. 2010/56 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/29 2012
Περί εφαρμογής της απόφασης 1952 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/111 2013
Εφαρμογή της απόφασης 2021 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/168 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 1896 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/62 2013