Εφαρμογή της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την 6η Μαρτίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2093 (2013) και για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αυτή, τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο Μόνο του Προεδρικού διατάγματος 334/1993 (Α΄ 143) και τα οποία εξειδικεύθηκαν περαιτέρω βάσει του άρθρου Μόνου του Προεδρικού διατάγματος 54/2005 (Α΄ 86), δεν εφαρμόζονται στις παραδόσεις όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή στην παροχή συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης που προορίζονται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και για την παροχή ασφάλειας για το Σομαλικό λαό, με εξαίρεση τις παραδόσεις των αντικειμένων που αναφέρονται στο παράρτημα της απόφασης 2093 (2013), το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα του παρόντος.
Άρθρο 2
1.  
  Από την 6η Μαρτίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2093 (2013), τα όπλα ή ο στρατιωτικός εξοπλισμός που πωλούνται ή χορηγούνται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας απαγορεύεται να μεταπωληθούν, να μεταβιβαστούν ή να καταστούν διαθέσιμα για χρήση σε οποιοδήποτε άτομο ή φορέα που δεν τελεί στην υπηρεσία των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας.
Άρθρο 3
1.  
  Από την 6η Μαρτίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2093 (2013), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επαγρυπνούν σχετικά με οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στη Σομαλία αντικειμένων τα οποία δεν υπόκεινται στα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο Μόνο του Προεδρικού διατάγματος 334/1993 (Α΄ 143) και τα οποία εξειδικεύθηκαν περαιτέρω βάσει του άρθρου Μόνου του Προεδρικού διατάγματος 54/2005 (Α΄ 86).
Άρθρο 4
1.  
  Από την 6η Μαρτίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2093 (2013), τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο Μόνο του Προεδρικού διατάγματος 334/1993 (Α΄ 143) και τα οποία εξειδικεύθηκαν περαιτέρω βάσει του άρθρου Μόνου του Προεδρικού διατάγματος 54/2005 (Α΄ 86), δεν εφαρμόζονται στις παραδόσεις όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή στην παροχή βοήθειας που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη των στρατηγικών εταίρων της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) ή για χρήση από αυτούς, που επιχειρούν αποκλειστικά υπό τη Στρατηγική Αντίληψη της Αφρικανικής Ένωσης της 5ης Ιανουαρίου 2012 και σε συνεργασία και συντονισμό με την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ).
Άρθρο 5
1.  
  Από την 6η Μαρτίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2093 (2013), τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το άρθρο Μόνο του Προεδρικού διατάγματος 334/1993 (Α΄ 143) και τα οποία εξειδικεύθηκαν περαιτέρω βάσει του άρθρου Μόνου του Προεδρικού διατάγματος 54/2005 (Α΄ 86), δεν εφαρμόζονται στις προμήθειες όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή στην παροχή βοήθειας που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη του προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή για χρήση από αυτό, συμπεριλαμβανομένου του Πολιτικού Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία ή της διαδόχου αποστολής αυτού.
Άρθρο 6
1.  
  Από την 6η Μαρτίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2093 (2013), οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δύνανται να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή η οποία συστάθηκε δυνάμει των αποφάσεων 751 (1992) και 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., προς ενημέρωσή της, τουλάχιστον πέντε ημέρες εκ των προτέρων, οποιεσδήποτε παραδόσεις όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή παροχή βοηθείας που προορίζονται αποκλειστικά για τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, όπως επιτρέπεται από το άρθρο 1 του παρόντος, παρέχοντας λεπτομερή στοιχεία αυτών των παραδόσεων ή της βοήθειας και του συγκεκριμένου τόπου παράδοσης στη Σομαλία. Η γνωστοποίηση αυτή λαμβάνει χώρα εφόσον δεν έχει προβεί σε τέτοια γνωστοποίηση η ίδια η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 38 της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας και αφού οι αρμόδιες ελληνικές αρχές πληροφορήσουν την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας περί της πρόθεσής τους να προβούν στη γνωστοποίηση. Η γνωστοποίηση συμπεριλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου, όπου μπορεί να εφαρμοστεί, του τύπου και της ποσότητας των όπλων, των πυρομαχικών, του στρατιωτικού εξοπλισμού και του υλικού που πρόκειται να παραδοθεί, καθώς και την προτεινόμενη ημερομηνία παράδοσης.
Άρθρο 7 "Από την 6η Μαρτίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) η απόφαση 2093 (2013), τα μέτρα των άρθρων 1, 3 και 6 του Προεδρικού διατάγματος 28/2012 (Α΄ 60) εφαρμόζονται σε άτομα κα [...]"
1.  
  Πύραυλοι εδάφους αέρος, συμπεριλαμβανομένων φορητών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας (ΜΑΝΡΑDS)
2.  
  Όπλα, ολμοβόλα και πυροβόλα διαμετρήματος μεγαλυτέρου των 12,7 χλστ και πυρομαχικά και εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για αυτά. (Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται οι επωμιζόμενοι εκτοξευτές αντιαρματικών ρουκετών, όπως οι RΡG ή τα LΑWs, οι οπλοβομβίδες ή οι εκτοξευτές βομβίδων).
3.  
  Όλμοι διαμετρήματος μεγαλυτέρου των 82 χλστ
4.  
  Αντιαρματικά κατευθυνόμενα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των αντιαρματικών κατευθυνομένων πυραύλων (ΑΤGΜs) και των πυρομαχικών και εξαρτημάτων τα οποία είναι ειδικώς σχεδιασμένα για αυτά
5.  
  Γομώσεις και συσκευές που προορίζονται για στρατιωτική χρήση και περιέχουν ενεργειακά υλικά, νάρκες και σχετικό υλικό
6.  
  Στόχαστρα με ικανότητα νυκτερινής όρασης. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου την εκτέλεσή του.
 • Το Π.Δ. 28/2012 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 60).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 19.4.2013 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Απόφαση 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Σομαλία» (Α΄ 105).
 • Το Π.Δ. 334/1993 «Εφαρμογή αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23ης Ιανουαρίου 1992» (Α΄ 143).
 • Το Π.Δ. 54/2005 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86).
 • Το Π.Δ. 51/2009 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 67).
 • Το Π.Δ. 74/2010 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1851 (2008), 1863 (2009) και 1872 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 134).
 • Το Π.Δ. 75/2010 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1801 (2008), 1816 (2008) και 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 134).
 • Το Π.Δ. 18/2014 «Εφαρμογή των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 26).
 • Το Π.Δ. 37/2014 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 2002 (2011) και 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 69).
 • Το Π.Δ. 78/2014 «Περί εφαρμογής της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 122).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθ. 8/2014 και 226/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (Α΄ 49).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/54 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/51 2009
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1851 (2008), 1863 (2009) και 1872 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/74 2010
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1801 (2008), 1816 (2008) και 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2010/75 2010
Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/28 2012
Εφαρμογή των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/18 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 2002 (2011) και 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/37 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/78 2014