Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας στις μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προσόντα τεχνικών ασφάλειας στις ένοπλες δυνάμεις"
1.  
  Στις μονάδες και υπηρεσίες, κατά την έννοια των παραγράφων 1 εδάφιο (γ) και 2 του άρθρου 3 του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84), των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να ανατίθενται καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας, πέραν των ειδικοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., και σε ένστολο προσωπικό με ειδικότητα από εκείνες που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟ(1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΣΕΙ Μηχανικού ΑΣΣΥ Τεχνικές ειδικότητες ΑΕΙ-ΤΕΙ Όπως καθορίζει ο ν. 3850/2010 Αφορά το ένστολο προσωπικό που δεν προέρχεται από ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ 2 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΕΙ Μηχανικού ΑΣΣΥ Τεχνικές ειδικότητες ΑΕΙ-ΤΕΙ Όπως καθορίζει ο ν. 3850/2010 Αφορά το ένστολο προσωπικό που δεν προέρχεται από ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ 3 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΕΙ Μηχανικού ΑΣΣΥ Τεχνικές ειδικότητες ΑΕΙ-ΤΕΙ Όπως καθορίζει ο ν. 3850/2010 Αφορά το ένστολο προσωπικό που δεν προέρχεται από ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ 4 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΣΕΙ Μηχανικοί ΑΣΣΥ Απόφοιτοι Τεχνολογικών και Τεχνικών εφαρμογών ΑΕΙ-ΤΕΙ Όπως καθορίζει ο ν. 3850/2010 Αφορά το ένστολο προσωπικό που δεν προέρχεται από ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ 5 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΙ ΑΣΕΙ Μηχανικού ΑΣΣΥ Απόφοιτοι Τεχνολογικών και Τεχνικών εφαρμογών Μόνο ως δεύτερος τεχνικός ασφάλειας ΑΕΙ -ΤΕΙ Όπως καθορίζει ο ν. 3850/2010 Αφορά το ένστολο προσωπικό που δεν προέρχεται από ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ 6 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΕΙ Μηχανικού ΑΣΣΥ Απόφοιτοι Τεχνολογικών και Τεχνικών εφαρμογών ΑΕΙ-ΤΕΙ Όπως καθορίζει ο ν. 3850/2010 Αφορά το ένστολο προσωπικό που δεν προέρχεται από ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ 7 ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΣΕΙ Τεχνικού ΜηχανικούΑΣΣΥ Τεχνικές ειδικότητες ΑΕΙ - ΤΕΙ Όπως καθορίζει ο ν. 3850/2010 Αφορά το ένστολο προσωπικό που δεν προέρχεται από ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ 8 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΕΙ Τεχνικού για εργοστάσια αρμοδιότητας «τεχνικού» Υλικού Πολέμου για εργοστάσια αρμοδιότητας «υλικού πολέμου» ΑΣΣΥ Τεχνικές ειδικότητες Μόνο ως δεύτερος τεχνικός ασφάλειας ΑΕΙ -ΤΕΙ Όπως καθορίζει ο ν. 3850/2010 Αφορά το ένστολο προσωπικό που δεν προέρχεται από ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ 9 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΕΙ Όλων των ειδικοτήτων που το αντικείμενο των σπουδών έχει σχέση με τις δραστηριότητες ΑΣΣΥ Όλων των ειδικοτήτων που το αντικείμενο των σπουδών έχει σχέση με τις δραστηριότητες ΑΕΙ -ΤΕΙ Όπως καθορίζει ο ν. 3850/2010 Αφορά το ένστολο προσωπικό που δεν προέρχεται από ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ (1) ΑΕΙ: Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πανεπιστημιακού τομέα, ΤΕΙ: Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τεχνολογικού τομέα, ΑΣΕΙ: Ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΑΣΣΥ: Ανώτερες στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών.
2.  
  Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3850/2010, όπως ισχύει.
Άρθρο 2 "Κυρώσεις - Έλεγχος εφαρμογής"
1.  
  Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 71 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως ισχύει.
2.  
  Ως προς την ποινική ευθύνη για παραβάσεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. όπως ισχύει.
3.  
  Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στα αρμόδια όργανα, τα οποία καθορίζονται από το άρθρο 69 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. όπως ισχύει.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ανατίθεται η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 6 του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84).
 • Την υπ’ αριθμ. 22365/97/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1667) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου».
 • Την υπ’ αριθμ. Υ304/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1635) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά», όπως τροποποιήθηκε με την Υ330/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1706) όμοια απόφαση.
 • Την υπ’ αριθμ. 4/11-10-2011 γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.) (πρακτικά 3/21-7-2011 και 4/11-10-2011).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 198/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2014-10-03 Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας στις μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2014/218
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/22365/97 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/22365_97 2013
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/Υ304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/Υ304 2013
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/Υ330 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/Υ330 2013
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και τηνασφάλεια των εργαζομένων. 2010/3850 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία