ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/136

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-10-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-10-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 432/1983 «Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους» (Α΄ 162).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση Διατάξεων"
1.  
  Το άρθρο 3 του π.δ. 432/1983 (Α΄ 162) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 3
  1.  
   Μέλη οικογενείας των στρατιωτικών που δικαιούνται της κατά το άρθρο 2 του παρόντος περίθαλψης είναι
  1. Ο/Η σύζυγος, εφόσον δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο, περιλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε διάσταση.
  2. Τα άγαμα γνήσια και εκτός γάμου τέκνα άμεσα ασφαλισμένων, τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί και ανάδοχα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια κατέχει με δικαστική πράξη ο ανάδοχος ασφαλισμένος μέχρι τη συμπλήρωση του δεκάτου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους.
  3. Εάν τα κατά το προηγούμενο εδάφιο τέκνα είναι άνεργα το δικαίωμα παρατείνεται, μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας τους ή εάν είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), έχουν δικαίωμα περίθαλψης για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και όχι πέραν από τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα περίθαλψης από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
  4. Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη οικογενείας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται ακόμη με σκοπό βιοποριστική εργασία ή την εργασιοθεραπεία ή απασχολησιοθεραπεία.
  5. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
  6. Οι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφόσον το εκ πάσης πηγής οικογενειακό εισόδημα αυτών, πραγματικό, τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ και δεν έχουν δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.
  7. Στην περίπτωση και των δυο γονέων το εισοδηματικό αυτό όριο διπλασιάζεται.
  8. Τα αδέρφια άμεσα ασφαλισμένων, τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εφόσον δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα και το εκ πάσης πηγής ετήσιο εισόδημα αυτών, πραγματικό, τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ.
  9. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
  10. Οι άγαμες θυγατέρες και αδερφές των άμεσα ασφαλισμένων και οι οποίες είναι άνω των σαράντα (40) ετών που κατέχουν βιβλιάριο περίθαλψης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος, διατηρούν το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης σε βάρος του Δημοσίου, εφόσον σωρευτικά δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα και εξακολουθούν ισχύοντα τα οικονομικά κριτήρια αρχικής έκδοσης βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης.
  11. Τα άτομα με Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική και Μικροδεπανοκυτταρική αναιμία δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης από τους γονείς τους σε περίπτωση περιστασιακής απασχόλησης και όχι μόνιμης, μετά από γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας.
  12. Ο/Η διαζευγμένος/η σύζυγος άμεσα ασφαλισμένου μπορεί να διατηρήσει το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης στο Δημόσιο, όπου ήταν ασφαλισμένος/η ο/η σύζυγος αυτού, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις σωρευτικά.(1) Ο γάμος λύθηκε αμετάκλητα μετά τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού (40ου) έτους της ηλικίας του.
  13. (2) Είχαν μεσολαβήσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη από τη τέλεση του γάμου μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης αγωγής διαζυγίου.
  14. (3) Δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.
  15. (4) Υποβάλει την αίτηση διατήρησης του δικαιώματος εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της αμετάκλητης απόφασης του διαζυγίου.
  16. (5) Καταβάλει ασφαλιστική εισφορά ίση με το 5% του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τακτικού δημόσιου υπαλλήλου, με εισαγωγικό κλιμάκιο του Κλάδου ΔΕ, χωρίς οικογενειακή παροχή.
  2.  
   Για την απόδειξη των καταστάσεων της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου στρατιωτικού καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες περίθαλψης κατά Κλάδο Ενόπλων Δυνάμεων. Στην περίπτωση που αμφισβητείται το δικαίωμα περίθαλψης είναι δυνατό να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, τα οποία κρίνονται αναγκαία από τα αρμόδια όργανα υγειονομικής περίθαλψης .
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 154/1975 «Περί υγειονομικής περιθάλψεως των στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών των» (Α΄ 185).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105) απόφασης του Πρωθυπουργού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 1, υποπαράγραφος ε της με αριθμό Υ304/1.7.2013 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (Β΄ 1635) απόφασης του Πρωθυπουργού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 111/2014 και 245/2014 γνωμοδοτήσεις του Ε΄ τμήματος και του Γ΄ Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1975/154 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/154 1975
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/432 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/432 1983
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2014/89 2014
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία